Prvi Prvi na Skali
  • Advertisement

 
 

Zaštita potrošača

22.09.2014

Saopštenje za potrošače: U primeni je novi Zakon o zaštiti potrošača

Prvi Prvi na Skali
https://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/dogadjaji/kalendar-dogadjaja-u-kragujevcu.html http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/sumadija-i-pomoravlje-dusa-srbije.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kragujevac-bez-gmo.html

Poštovani potrošači,

Od danas se primenjuje novi Zakon, a šta Vam on donosi, navodi se u tekstu koji sledi.

Za svu robu i usluge kupljene od današnjeg dana, primenjuju se odredbe novog Zakona. Drugim rečima, ukoliko ste kupili proizvod ili ukoliko ste platili da vam se izvrši usluga pre današnjeg dana, primenjivaće se odredbe Zakona iz 2011. godine. Izuzetak su odredbe koje se odnose na rokove za rešavanje reklamacija, odnosno sve reklamacije koje se ulažu od danas, rešavaju se po novim rokovima.

Ukidaju se sudske takse na potrošačke sporove vrednosti do 500.000 dinara. Ovo će u praksi značiti da nećete imati nikakvih troškova u situaciji kada udruženje potrošača proceni da je vaš zahtev opravdan i prihvati da vas zastupa u sudskom postupku.

Koja su vaša ključna prava po novom Zakonu?

Možete da reklamirate robu ili uslugu u roku od dve godine od dana kupovine iste. Jedna od najvažnijih odredbi je da u roku od šest meseci od dana kupovine, u slučaju kvara ili oštećenja (nesaobraznosti), imate pravo da zahtevate zamenu proizvoda, umanjenje cene ili povraćaj novca (raskid ugovora), dok je popravka moguća isključivo i samo ako se sa istom složite. Najbolji način da izjavite svoju saglasnost sa popravkom, je da to učinite pismenim putem. Prodavac koji na svoju ruku popravi robu, bez vaše saglasnosti, odgovora za prekršaj.

Ukoliko se u periodu posle šest meseci, a do isteka dve godine ukaže potreba za reklamacijom imate pravo da zahtevate popravku ili zamenu. Međutim, ukoliko reklamaciju ulažete drugi put, a reklamacija je opravdana, imate pravo da zahtevate i povraćaj novca.

Nakon što ste uložili reklamaciju, prodavac ima rok od 8 dana da vam odgovori na istu. Rok za rešavanje reklamacije (rok za popravku ili zamenu) je 15 dana, pri čemu se dani broje počevši od datuma kada je reklamacija uložena. Izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacije je moguće samo jednom i izričito uz vašu saglasnost i prodavac je u obavezi da navede rok u kome će se reklamaciju rešiti.

Naglašeno je, u Zakonu, da neposedovanje ambalaže ni u kom slučaju ne može biti razlog za odbijanje reklamacije.

Neće i ne smeju postojati situacije u kom će prodavci imati mogućnost da prekorače rok za odgovor na reklamaciju, rok za rešavanje reklamacije, niti će prodavci smeti da postupe suprotno zahtevu potrošača. Za sve navedene situacije, propisane su kazne za prodavce u iznosu od 300.000 do 2.000.000 dinara i ukoliko se desi neki od navedenih slučajeva, isti treba da prijavite Tržišnoj inspekciji.

Prodavac je dužan da vam preda čitljivu i jasno napisanu ispravu (račun ili neki drugi dokument) na kome će biti naveden rok isporuke robe, pri čemu rok isporuke ne može biti duži od 30 dana, osim ako nije nešto drugo ugovoreno.

Imate pravo da odustanete od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija prodavca (roba kupljenja na prezentacijama, preko interneta i sl.) u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova.

Pružaoci javno-komunalnih usluga će imati mogućnost da obustave pružanje usluge, samo ukoliko niste izmirili svoje obaveze u roku od dva meseca od dana dospelosti obaveze. Međutim, ukoliko se desi da ste osporili određeni račun i nakon toga nastavili da uredno izmirujete svoje obaveze, pružalac usluga neće biti u mogućnosti da obustavi pružanje usluge sve do okončanja odgovarajućeg sudskog postupka. Svi postupci javno-komunalnih preduzeća, a u vezi sa reklamacijama potrošača, biće u obavezi da budu u saglasnosti sa komisijom za rešavanje reklamacija, u čijem sastavu će se nalaziti i predstavnici evidentiranih udruženja potrošača.

Izvor: potrosac.info 

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar