Legat Nikole Koke Jankovića: Inkluzivno na delu

Galerija

Legat Nikole Koke Jankovića
Izložba "Inkluzivno na delu"
30. januar - 1. mart 2023.
 
Inovativnim načinom prezentacije kulturnog nasleđa i direktnim dodirom autentičnog umetničkog dela želimo da slepim i slabovidim osobama ponudimo mogućnost estetskog doživljaja, figuralne umetnosti realističkog izraza, vajarskih dela Nikole Koke Jankovića. Asistiranje slepih osoba u taktilnom doživljju umetničkog dela osobama bez vizuelnih poteškoća možemo shvatiti i kao sociološki fenomen u kome posetioci preuzimaju aktivanu ulogu što pozitivno utiče na emocioinalnu klimu, povećanje empatije, motivacije i donošenje samostalnih zaključaka.

Namera nam je da uspostavimo održivi modela kulturne inkluzije osoba sa različitim tipovima invaliditeta, što je svojevrstan izazov u domaćoj sredini i direktno korespondira sa savremenim muzeološkim praksama širom sveta. Taktilna izložba "Inklizivno na delu", otvara mogućnost ravnopravne participacije velikog broja građana/ki, bez obzira da li imaju neki oblik senzornog ili telesnog invaliditeta, ili ne.

Vladimir Marković
Izvršni direktor Foruma mladih sa invaliditetom Kragujevac

Foto: Ivan Stojanović