Konkurs grada za finansiranje projekata u oblasti omladinske politike 2021.

Konkurs grada za finansiranje projekata u oblasti omladinske politike 2021.

Shodno godišnjem planu javnih konkursa Kragujevca, raspisan je konkurs za (su)finansiranje projekata u oblasti omladinske politike u 2021. godini, а prijave se podnose zaključno sa 30. martom.

Prenosimo u celini sadržaj konkursa koji je potpisao načelnik Nikola Ribarić.

Raspisuje se Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja/organizacija u oblasti omladinske politike na teritoriji grada Kragujevca u 2021. godini (u daljem tekstu: Konkurs).

Sredstva za realizaciju projekata udruženja/organizacija u oblasti omladinske politike u iznosu od 2.000.000,00 dinara, planirana su Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2021. godinu (“Službeni list grada Kragujevca” broj 38/20).

Pravo podnošenja prijave, kao i pravo na dobijanje i korišćenje sredstava po ovom Konkursu imaju udruženja/organizacije, koja:

 • imaju sedište na teritoriji Republike Srbije,
 • planiraju realizaciju projekata na teritoriji grada Kragujevca u 2021. godini,
 • blagovremeno podnesu prijavu na Konkurs.

Predlozi projekata udruženja/organizacija u oblasti omladinske politike moraju se odnositi na sledeće prioritetne oblasti:

 • Povećanje veština zapošljivosti mladih (organizovanje obuka i treninga iz oblasti preduzetništva, karijerno vođenje i savetovanje mladih i slično) i
 • Kreativne industrije.

Kriterijumi za procenu i vrednovanje predloga projekata udruženja iz oblasti omladinske politike utvrđeni su Pravilnikom o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava za dodelu sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja (“Sl. list grada Kragujevca“ broj 39/20– prečišćen tekst).

Obavezna dokumentacija koja se dostavlja u tri primerka je:

 1. Predlog projekta /Prijava na konkurs (word format Aneks 1)
 2. Pregled budžeta (excel format – Aneks 2),
 3. Logički okvir rada(word format – Aneks 3),
 4. Plan aktivnosti i promocije (word format – Aneks 4)

Uz obaveznu dokumentaciju dostavlja se u tri primerka i projekat u pisanom obliku, koji sadrži širi opis projekta, razrađen po kriterijumima iz ovog Konkursa za izbor predloga projekata.

Obavezna dokumentacija koja se dostavlja u jednom primerku je:

 1. Popunjena forma Administrativni podaci o podnosiocu predloga(word format – Aneks 5);
 2. Popunjen Finansijski identifikacioni formular (word format – Aneks 6);
 3. Popunjena i potpisana Izjava o ispunjenosti uslova i prihvatanju obaveza(word format -Aneks 7);
 4. Kopija godišnjeg narativnog izveštaja organizacije za prethodnu godinu;
 5. Popunjena Lista za proveru (word format – Aneks 8);
 6. Izjava o partnerstvu, (samo ukoliko se predlog projekta podnosi u partnerstvu sa drugim udruženjima ili saradnicima ) - word format – Aneks 9;
 7. Odluka nadležnog organa podnosioca predloga projekta da je projekat kojim se aplicira usvojen.

U cilju adekvatne procene operativnih sposobnosti podnosioca predloga projekta i partnerskih organizacija, neophodno je dostaviti biografije realizatora/učesnika, koje će omogućiti adekvatnu procenu postojanja profesionalnih sposobnosti i kvalifikacija potrebnih za uspešnu implementaciju kompletnog projekta.

Obaveznu dokumentaciju potrebno je dostaviti i u elektronskom obliku (CD ili USB).

Svi navedeni obrasci mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca ili u Gradskoj upravi za društvene delatnosti i poslove sa građanima u Kragujevcu, ulica Cara Lazara broj 15, kancelarija broj 11.

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

Predloženi projekti treba da sadrže svu propisanu dokumentaciju, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica ( kopije dokumentacije nije potrebno overavati).

Dokumentacija dostavljena, po ovom Konkursu (bez obzira da li je projekat odboren ili ne) ne vraća se podnosiocima, već postaje arhivski materijal o sprovedenom Konkursu.

Način i postupak dodele sredstava regulisani su Pravilnikom, čiji sastavni deo čine kriterijumi za procenu kvaliteta projekata i Tabela za evaluaciju.

Jedno udruženje, po ovom Konkursu može podneti najviše dva predloga projekta i najviše dva predloga projekta mogu biti odobrena.

Aktivnosti obuhvaćene predlogom projekta, po ovom Konkursu moraju se realizovati do kraja 2021. godine.

Prijava na Konkurs (Aneks 1) sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom može se dostaviti:

 • preporučenom poštom u zatvorenoj koverti ili
 • neposredno /lično predati Gradskoj upravi za društvene delatnosti i poslove sa građanima, na adresu:

"Komisiji za ocenjivanje i selekciju projekata po Javnom konkursu za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja/organizacija u oblasti omladinske politike na teritoriji grada Kragujevca za 2021. godinu

Grad Kragujevac Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima
Cara Lazara broj 15"

Sa obaveznom naznakom na licu koverte:

"Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja/organizacija u oblasti omladinske politike na teritoriji grada Kragujevca za 2021. godinu"

Na poleđini koverte navesti naziv i adresu podnosioca prijave.

Prijave na Konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca, a objaviće se dana 15. marta 2021. godine i trajaće zaključno sa danom 30. martom 2021. godine.

Komisija je u obavezi da nakon vrednovanja i rangiranja predloga projekata, načelniku Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima (u daljem tekstu: nadležna gradska uprava) dostavi Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja, koju istovremeno objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca i oglasnoj tabli organa Grada.

Na preliminarnu Listu vrednovanja i rangiranja podnosilac projekta može da izjavi prigovor nadležnoj Gradskoj upravi u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne Liste vrednovanja i rangiranja, preko Komisije.

Nakon rešavanja o podnetim prigovorima, odnosno nakon isteka roka za prigovore, ukoliko isti nisu podneti, Komisija utvrđuje konačnu Listu vrednovanja i rangiranja, na osnovu koje utvrđuje Predlog akta o izboru projekata udruženja/organizacija u oblasti omladinske politike za finansiranje/sufinansiranje sredstvima budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu, sa predloženom visinom sredstava, koji upućuje načelniku nadležne Gradske uprave, u roku ne dužem od 15 dana od dana utvrđivanja.

Načelnik nadležne gradske uprave u roku ne dužem od 7 ( sedam ) dana od dana prijema navedenih akata, donosi akta o izboru projekata udruženja/organizacija u oblasti omladinske politike za finansiranje/sufinansiranje sredstvima budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu, koji se sa konačnom Listom vrednovanja i rangiranja objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca i oglasnoj tabli organa Grada.

PRILOZI PPNS

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZBORA PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA

KOMPLETAN PLAN KONKURSA ZA 2021.


 

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari