Raspisan javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2021.

Raspisan javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2021.

Nakon objave pre tri dana godišnjeg plana javnih konkursa Grada Kragujevca za 2021. godinu, prvi javni konkurs raspisan je danas, a reč je sredstvima "za ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja". Iz budžeta se izdvaja 9.500.000 dinara, a odobrena sredstva biće isplatićena u 2021. godini.

Javni poziv potpisao je Nikola Ribarić, načelnik Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima.

Prenosimo Poziv u celini

I PREDMET KONKURSA

Predmet Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Kragujevca u 2021. godini (u daljem tekstu: Konkurs) je sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Kragujevca (u daljem tekstu: Grad) u 2021. godini i to:

 • proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Grada; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Grada za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije i
 • organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja

sa prioritetnim temama (oblastima) i to:

 1. medijski sadržaji koji doprinose afirmaciji interaktivnog učešća građana u poboljšanju rada lokalne samouprave;
 2. medijski sadržaji značajni za privredni razvoj i stvaranje povoljnog privrednog ambijenta na teritoriji Grada;
 3. medijski sadržaji iz oblasti obrazovanja i nauke koji afirmišu rad obrazovnih i naučnih institucija Grada;
 4. medijski sadržaji u oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasleđa Grada;
 5. medijski sadržaji namenjeni mladima, koji promovišu stručna i naučna dostignuća, zdrav način života, nenasilje i značaj sporta na teritoriji Grada;
 6. medijski dokumentarno–obrazovni sadržaji u domenu ljudskih prava i sloboda – pravo na rad (programski sadržaji o rodnoj ravnopravnosti, zapošljavanju, starim zanatima, traženim obrazovnim profilima, inovacijama i programima u oblasti zapošljavanja);
 7. specijalizovani medijski sadržaji edukativnog tipa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji seoskog područja Grada;
 8. specijalizovani medijski sadržaji edukativnog tipa iz oblasti borbe protiv korupcije, kao i istraživački medijski programi u oblasti borbe protiv korupcije;
 9. medijski sadržaji koji omogućavaju ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Grada na informisanje na sopstvenom jeziku i negovanje sopstvene kulture i identiteta;
 10. medijski sadržaji koji doprinose zaštiti interesa osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada i obezbeđivanja njihovog ravnopravnog uživanja prava na slobodu mišljenja i izražavanja;
 11. medijski sadržaji posvećeni energetici, komunalnim temama, kao i promovisanju energetske efikasnosti i primera dobre prakse na teritoriji Grada;
 12. medijski sadržaji iz oblasti zaštite životne sredine (edukativni programi, promocija i zaštita prirodnih resursa Kragujevca i okoline);
 13. informativno–obrazovni medijski sadržaji iz oblasti bezbednosti i unapređenja stanja bezbednosti na teritoriji Grada;
 14. medijski sadržaji iz oblasti unapređenja položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa na teritoriji grad Grada: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd;
 15. medijski sadržaji iz oblasti unapređenja medijske pismenosti na teritoriji Grada;
 16. medijski sadržaji posvećeni podizanju svesti o zdravstvenoj kulturi, odnosno prevenciji.

II SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PO KONKURSU

Sredstva planirana Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2021. godinu u visini od 10.000.000,00 dinara (“Službeni list grada Kragujevca“, broj 38/20), raspoređena su Programom rasporeda sredstava za finansiranje razvoja javnog informisanja u gradu Kragujevcu u 2021. godini (“Službeni list grada Kragujevca“, broj 40/20) i Odlukom o raspisivanju javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Kragujevca u 2021. godini broj 642-3/21-XXV od 19. januara 2021. godine (daljem tekstu: Odluka) na: sredstva u visini od 9.500.000,00 dinara za raspodelu javnim Konkusom i sredstva u visini od 500,000,00 dinara za pojedinačna davanja.

Ovaj Javni poziv, odnosno Konkurs se, u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i Odlukom, raspisuje za raspodelu sredstva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada u 2021. godini u visini od 9.500.000,00 dinara i to za:

 • sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja – iznos od 9.000.000,00 dinara (što iznosi 94,74% ukupnih sredstava opredljenih za sufinansiranje projekata po Konkursu) i
 • sufinansiranje organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja – iznos od 500.000,00 dinara (što iznosi 5,26% ukupnih sredstava opredljenih za sufinansiranje projekata po Konkursu).

Najmanji iznos sredstava koji se po ovom Konursu, može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos 4.000.000,00 dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Učesnik Konkursa koji je u 2021. godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta, samo još jednom u 2021. godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

Navedena sredstva se raspodeljuju po osnovu ovog Konkursa, a dodeljuju se u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći i zaštiti konkurencije.

Odobrena sredstva po ovom Konkursu isplatiće se u 2021. godini.

III PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu ima:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i
 3. pravno lice, odnosno preduzetnik sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja (nosioci projekata mogu biti: izdavači medija, profesionalna novinarska udruženja, novinarske škole, stručne agencije u oblasti novinarstva i nevladine organizacije koje se bave medijskom problematikom).

Medij iz tačke 1. i 2. ovog poglavlja, mora biti upisan u Registar medija Agencije za privredne registre.

Medij iz tačke 1. i 2. ovog poglavlja, mora biti dostupan na teritoriji grada Kragujevca.

Pod medijem u smislu odredaba ovog Konkursa smatraju se: dnevne i periodične novine, servis novinske agencije, radio – program i televizijski program i elektronska izdanja tih medija, samostalna elektronska izdanja (uređivački oblikovane internet stranice ili internet portali), kao i drugi mediji koji su registrovani u Registru medija, u skladu sa Zakonom.

Projekti organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja iz poglavlja I stav 1. alineja 2. ovog poziva moraju biti organizovani u skladu sa merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID 19 koje su na snazi u toku realizacije projekta.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom, a izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu sa jednim projektom za svaki medij.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od 3 (tri) godine.
Pod projektom u smislu odredaba ovog Konkursa podrazumeva se zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa zakonom i čija realizacija može da traje najduže 3 godine.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva iz budžeta Grada, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi, podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta i za koje se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

IV DOKUMENTACIJA

Obrazac Prijave projekta koji se objavljuje istovremeno sa ovim javnim pozivom (Obrazac 1 – Prijava i Tabela budžeta projekta) preuzima se sa zvaničnog sajta grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Prijava projekta iz stava 1. ovog poglavlja, predaje se isključivo na propisnom obrascu (Obrazac 1 – Prijava i Tabela budžeta projekta – delove obrazaca obavezno objediniti) u 4 (četiri) štampana primerka i 1 (jedan) na CD-u.

Učesnik Konkursa uz prijavu obavezno dostavlja i originale ili overene kopije sledećih dokumenata u 1 (jednom) primerku i to:

 1. akt o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru;
 2. rešenje o registraciji medija u Registru medija koji vodi Agencija za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (neće se uzimati u obzir rešenja o registraciji iz Registra javnih glasila);
 3. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 4. potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
 5. overena izjava/saglasnost izdavača medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 6. potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu;
 7. potpisana izjava učesnika konkursa da li je za projekat sa kojim konkuriše već ostvario neki oblik sufinansiranja od strane drugih subjekata i u kojoj visini, sa fotokopijom dokumenta o sufinansiranju,
 8. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
 9. dokaz o aktivnostima medija u poslednjih godinu dana (kopija npr. prve strane štampanih izdanja medija, informacije o poizvedenim i emitovanim medijskim sadržajima, informacije o organizovanim stručnim skupovima i sl.),
 10. izjava da je medij koji će emitovati/prikazati/objaviti sadržaj na koji se projekat odnosi dostupan na teritoriji Grada.

Dokumentacija iz tač. 3. 5. 8. i 10. nije potrebna u slučaju konkurisanja sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja

V KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se u skladu sa Odlukom, ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

 1. mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;
 2. mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog poglavlja u skladu sa Odlukom, posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanja namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2. ovog poglavlja, u skladu sa Odlukom, posebno se ocenjuje:

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda,
 2. dokaz o tome da su, nakon izricanja kazni ili mera, preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Pored navedenih kriterijuma, u skladu sa Odlukom, projekat će se vrednovati i na osnovu sledećih bližih kriterijuma:

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji Grada, odnosno da se radi o projektu koji tematski obrađuje grad Kragujevac (gradsko i seosko područje), događaje, ličnosti, servisne informacije i dr. vezane za Grad (prioritetne teme);
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. aktuelnost teme;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
 5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd;
 6. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju i promociji medijskog i novinarskog profesionalizma, novinarske autonomije i samoregulacije;
 7. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi jačanju stručnih kapaciteta medijskih poslenika (novinara, menadžera, istraživača, stručnjaka iz oblasti medijskog prava i sl.);
 8. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi upoznavanju javnosti sa razvojem i novim dostignućima u medijskom sektoru i
 9. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA PODNETIH NA KONKURS

Pozivaju se:

 • novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje 3 (tri) godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja podnetih na Konkurs (u daljem tekstu: Komisija) kao i
 • medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu Komisije,

da pisanim putem predlože članove Komisije.

Uz predlog za imenovanje člana Komisije, predlagač iz stava 1. ovog poglavlja, obavezno dostavlja:

 • biografiju predloženog lica, kao i
 • dokaz da predloženo lice nije u sukobu interesa, niti obavlja javnu funkciju u skladu sa pravilima za borbu protiv korupcije,
 • a novinarska i medijska udruženja i dokaz o registraciji.

Predlog/zi za članove Komisije sa navedenom dokumentacijom, do propisanog roka, dostavljaju se:

 • neposredno, radnim danima u vremenu od 09,00 do 15,00 časova ili
 • putem pošte

sve na adresu:

Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima,
ulica Cara Lazara broj 15, 34000 Kragujevac,

sa naznakom:

“Predlog za imenovanje člana Komisije za ocenu projekata u oblasti javnog informisanja podnetih na Konkurs“

“NE OTVARAJ – PREDLOG KANDIDATA“

Na poleđini koverte obavezno naznačiti predlagača.

Predlozi se dostavljaju u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici Grada www.kragujevac.rs. i dnevnom listu “Večernje novosti“ (objaviće se 25. januara 2021. godine) zaključno sa danom 15. februarom 2021. godine.

Predlozi koji budu dostavljeni po proteku navedenog roka neće biti uzeti u razmatranje prilikom imenovanja članova Komisije.

VII ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu grada Kragujevca www.kragujevac.rs. i u dnevnom listu „Večernje novosti“ (objaviće se 25. januara 2021. godine) odnosno zaključno sa danom 24. februarom 2021. godine.

Načelnik Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima, odnosno gradske uprave nadležne za oblast informisanja (u daljem tekstu: nadležna gradska uprava) će najkasnije do 22. februara 2021. godine doneti rešenje o imenovanju Komisije koje se objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa (najkasnije do 25. maja 2021. godine).

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi u roku od 15 dana od završetka projekta (izuzev učesnika čiji projekat traje duže od 1 godine).

VIII POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

Odluku o dodeli sredstava u formi rešenja, na predlog Komisije (sa obrazloženjem), donosi načelnik nadležne gradske uprave, najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

Komisija je obavezna da utvrdi predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem i dostavi ga načelniku nadležne gradske uprave u roku ne dužem od 60 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rešenje iz stava 1. ovog poglavlja objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji Grada www.kragujevac.rs, a svakom učesniku Konkursa dostavlja elektronskim putem na mail adresu koju učesnik navede u prijavi na Konkurs.

Ukoliko je Rešenjem iz stava 1. ovog poglavlja, određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, učesnikom konkursa (korisnik sredstava) dužan je da dostavi revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je Rešenjem dodeljen.

Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

Ukoliko učesnik Konkursa (korisnik sredstava) ne prihvati da revidira budžet u skladu sa odobrenim sredstvima, u roku određenom pozivom za revidiranje budžeta, smatraće se da je odustao od sredstava koja su mu dodeljena.

Na osnovu Rešenja iz stava 1. ovog poglavlja sa učesnikom konkursa kome su sredstava odobrena se, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rešenja, zaključuje ugovor o sufinansiranju projekta.

Odobreni iznos sredstava za sufinansiranje projekta prenosi se na osnovu zaključenog Ugovora na namenski račun učesnika konkursa otvoren kod Uprave za trezor u skladu sa propisima u kojima se uređuje prenos sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave, a po podnetom zahtevu i u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Ukoliko se učesnik Konkursa kome su odobrena sredstva ne odazove na pisani poziv (dostavljen elektronskim putem) za zaključenje ugovora ili ukoliko ne potpiše i dostavi nadležnoj gradskoj upravi ugovor, u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja od strane Grada – gradske uprave potpisanog ugovora, smatraće se da je odustao od dodeljenih sredstava.

Odobrena sredstva moraju biti utrošena namenski, u skladu sa odobrenim budžetom i to do 31. decembra 2021. godine (za projekte koji se realizuju samo u 2021. godini), a korisnik sredstava je dužan da nadležnoj gradskoj upravi dostavi izveštaj o realizaciji projekta, materijalni dokaz o realizaciji i distribuciji, odnosno emitovanju, kao i o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava u roku propisanom ugovorom.

Izveštaj o realizaciji projekta i namenskom trošenju sredstava podnosi se na Obrascu 2 (narativni i finansijski deo) koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Uz narativni izveštaj dostavljaju se i emitovani prilozi u elektronskom obliku, odnosno isečci iz novina, publikacija, kopije sadržaja portala, poziv za učešće na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, snimak ili fotografije sa održanog/ih skupova i sl. Uz navedene priloge, učesnik konkursa koji je dobio budžetska sredstva dužan je da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima, emisijama, objavljenim novinskim člancima, objavljenim tekstovimana sajtu – koji će sadržati za svaki prilog sledeće informacije: naziv priloga/teksta,temu priloga/teksta, učesnike priloga, emisije u kojima je prilog emitovan/rubrike u novini u kojoj je tekst objavljen, vreme emitovanja, odnosno objavljivanja.

IX OPŠTE INFORMACIJE

Javni poziv, Obrazac za prijavu (Obrazac 1 – Prijava i Tabela budžeta projekta) i Obrazac izveštaja (Obrazac 2 – narativni i finansijski deo) objaviće se na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs, gde će biti vidljivi i dostupni tokom trajanja Konkursa.

Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se na Obrascu prijave (Obrazac 1 – Prijava i Tabela budžeta projekta), koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, i dostavljaju u zatvorenoj koverti i to:

 • neposredno radnim danima od 9 do 15 časova ili
 • putem pošte

sve na adresu:

Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima,
ulica Cara Lazara broj 15, 34000 Kragujevac,
sa naznakom:

“Prijava na Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Kragujevca u 2021. godini“

„NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS“

Na poleđini koverte obavezno naznačiti predlagača (tačan naziv i adresa).

Prijave koje stignu van propisanog roka, ili uz koje ne bude podnet ni jedan traženi dokument (izuzev Obrasca prijave) ili koje budu podnete na pogrešnom obrascu ili ne budu dopunjene u naknadno propisanom roku, Komisija neće razmatrati.

Konkursni materijal (prijava, dokumentacija i dr.) se ne vraćaju učesniku Konkursa.

Stručna služba radi podizanja kvaliteta informisanja pripadnika nacionalnih manjina, pribavlja mišljenje odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine na prijavljeni/e projekat/e koji se odnose na nacionalne manjine. Mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine, koje stigne u roku određenom zahtevom za davanje mišljenja, stručna služba uz projekat dostavlja Komisiji. Članovi Komisije u obavezi su da uz puno uvažavanje, razmotre mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Stručna služba i Komisija imaju pravo dostavljanja zahteva predlagačima (članova Komisije/projekata) za dodatna pojašnjenja u vezi dostavljenih predloga.

Na zvaničnoj internet prezentaciji Grada www.kragujevac.rs objavljuju se i:

 • predlog Komisije o raspodeli sredstava,
 • informacija za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja informacije dostave novu specifikaciju troškova, u skladu sa dodeljenim sredstvima, ili obaveštenje da odustaju od sredstava koja su im dodeljena.

Sredstva koja budu odobrena po ovom Konkursu, za projekte koji traju duže od godinu dana, isplaćuju se u 2021. godini, s tim što je učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, u obavezi da nadležnoj gradskoj upravi dostavi narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta za svaku kalendarsku godinu, do kraja svake godine u kojoj se projekat realizuje.

Ukoliko projekti ili određeni broj projekata po proceni Komisije nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima Konkursa, odnosno ukoliko po predlogu Komisije ne budu raspodeljena sva sredstva po ovom Konkursu načelnik nadležne gradske uprave može da raspiše novi konkurs za raspodelu preostalih sredstava do kraja iste kalendarske godine.

Dodatne informacije po ovom javnom pozivu, odnosno Konkursu se mogu dobiti radnim danima u vremenu od 9 – 15 sati, u nadležnoj gradskoj upravi – Odeljenju za kulturu, informisanje, sport i omladinu i to:

 • na telefon 034/ 330 277 i 034 /302 288
 • na mail adresu medijikonkurs@kg.org.rs

KOMPLETAN PLAN KONKURSA ZA 2021.Foto: Qimono/Pixabay
Izvor: Grad Kragujevac, 25. 1. 2021

PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari