Ko (ne) čisti trotoare u Kragujevcu? II

Ko (ne) čisti trotoare u Kragujevcu? II

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

(izvod)

Član 38

Uklanjanje snega i leda obavlja se po odredbama ove Odluke i prema Programu zimske službe.

Program zimske službe donosi Gradsko veće do 30. oktobra tekuće godine za narednu godinu, na predlog nadležnog Preduzeća i Gradske uprave nadležne za komunalne poslove.

Član 42

Preduzeća, ustanove, druga pravna lica i preduzetnici, kao i fizička lica, dužni su da se staraju o uklanjanju i odnošenju snega i leda sa površina koje koriste, sa krova zgrade ako predstavljaju opasnost za prolaznike ili samu zgradu, kao i sa javnih površina koje su u neposrednoj funkcionalnoj vezi sa površinom koju koriste (trotoari, parking prostori, staze za prilaz objektu i dr).

Ukoliko lica iz stava 1. ovog člana nisu u mogućnosti da sama izvrše obavezu, iz stava 1. ovog člana, tu obavezu će o njihovom trošku izvršiti preduzeće određeno Programom zimske službe.

Član 43

Sneg i led sa kolovoza, trotoara i drugih saobraćajnih površina uklanja se i skuplja na ivici trotoara, a ako je trotoar manje širine od 1,5 metara, na ivičnjaku kolovoza, s tim da oluci i slivnici ostanu slobodni i da se ne ometa prolaz pešaka i vozila.

Deponovani sneg sa kolovoza i trotoara određenih Programom zimske službe, odvozi se na deponiju za sneg.

Član 132

Poslove inspekcijskog nadzora nad primenom ove Odluke i akata donetih na osnovu ove Odluke, kao i komunalno milicijske poslove vrši Gradska uprava nadležna za poslove inspekcijskog nadzora.

Komunalni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora, pored zakonskih ovlašćenja, ima pravo i dužnost da proverava da li:

12. se uklanjanje snega i leda obavlja u skladu sa odredbama ove odluke (član 38.-43.);

Član 133

U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašćen da rešenjem:

19. naloži da se uklanjanje snega i leda obavlja u skladu sa odredbama ove odluke (član 42. i 43.);

KO (NE) ČISTI TROTOARE U KRAGUJEVCU?

KAZNENE ODREDBE

Član 140

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se pravno lice, za sledeće prekršaje ako:

20. sneg i led ne uklanja na način iz člana 42. stav 1. Odluke;

Član 140a

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se pravno lice, a novčanom kaznom, u fiksnom iznosu od 10.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu ako ne održava kišnu kanalizaciju u vreme otapanja snega i leda u skladu sa članom 41. stav 2. Odluke.

Član 141

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se fizičko lice, za sledeće prekršaje ako:

15. sneg i led ne uklanja na način iz člana 42. stav 1. Odluke;

Član 142

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 kazniće se pravno lice, u fiksnom iznosu od 10.000 odgovorno lice u pravnom licu, a u fiksnom iznosu od 20.000 preduzetnik za sledeće prekršaje ako:

4. sneg i led ne uklanja na način iz člana 42. stav 1. Odluke;

Član 143

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 kazniće se fizičko lice za sledeće prekršaje ako:

6. sneg i led ne uklanja na način iz člana 42. stav 1. Odluke;

Foto: Prviprvinaskali.com

ARHIVA PPNS: SLIKOM

PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75
Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS


ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari