Konkurs za finansiranje projekata u oblasti vera u Kragujevcu za 2021.

Konkurs za finansiranje projekata u oblasti vera u Kragujevcu za 2021.

U skladu sa najavljenim godišnjim planom javnih konkursa Kragujevca, za podsticaj radu verskih organizacija ove godine izdvojeno je sedam miliona, konkurs je raspisan 10. februara, prijave se podnose 30 dana, a programi će trajati 10 meseci.

Podsećamo, u toku je konkurs za finansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2021. (detaljnije ovde).

Prenosimo sadržaj konkursa u celini.

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata organizacija/zajednica u oblasti vera na teritoriji grada Kragujevca u 2021. godini

Raspisuje se Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata organizacija/zajednica u oblasti vera na teritoriji grada Kragujevca u 2021. godini (u daljem tekstu: Konkurs).

Sredstva za realizaciju projekata verskih zajednica i verskih organizacija u iznosu od 7.000.000 dinara, planirana su Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2021. godinu (“Sl. list grada Kragujevca broj 38/20) i raspoređena Programom rasporeda sredstava za finansiranje projekata od javnog interesa za grad Kragujevac u 2021. godini (“Sl. list grada Kragujevca” broj 40/20).

Pravo podnošenja prijave, kao i pravo na dobijanje i korišćenje sredstava, po ovom Konkursu imaju crkve, verske zajednice, verske organizacije, kao i druge verske institucije (u daljem tekstu: verske zajednice) koje:

 • su kao tradicionalne određene Zakonom o crkvama i verskim zajednicama, odnosno koje su registrovane u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama,
 • deluju na teritoriji grada Kragujevca,
 • planiraju realizaciju projekta tokom 2021. godine i
 • blagovremeno podnesu prijavu na Konkurs.

Predlozi projekata verskih zajednica moraju se odnositi na sledeće prioritetne oblasti:

 1. Unapređenje verske slobode i prosvete; verske slobode i kulture;
 2. Obavljanje dobrotvorno-humanitarne delatnosti kojima se doprinosi unapređenju verskih prava i sloboda;
 3. Obavljanje naučne delatnosti kroz unapređenje duhovne i teološke kulture;
 4. Zaštita sakralne baštine, nasleđa i kulturnih dobara crkve/verske zajednice;
 5. Adaptacija, rekonstrukcija ili investiciono i tekuće održavanje crkava, verskih objekata i parohijskih domova;
 6. Nabavka i zaštita crkvenih relikvija;
 7. Obeležavanje tradicionalnih godišnjica, verskih praznika i manifestacija vezanih za rad i istoriju crkve, odnosno verske zajednice;
 8. Organizovanje skupova i naučnih istraživanja vezanih za crkvu/versku zajednicu;
 9. Unapređenje verske slobode i slobode informisanja (informativna i izdavačka delatnost crkve/verske zajednice);
 10. Drugim oblastima kojima se doprinosi ostvarivanju i unapređenju verskih prava i sloboda.

Kriterijumi za procenu i vrednovanje predloga projekata utvrđeni Pravilnikom o načinu, postupku i kriterijumima za ostvarivanje prava za dodelu sredstava za podsticanje programa/projekata ili nedostajućeg dela sredstava iz budžeta grada Kragujevca za realizaciju programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja (“Sl. list grada Kragujevca“ broj 39/20-prečišćen tekst) – u daljem tekstu Pravilnik, shodno se primenjuju na projekte verskih zajednica po ovom Konkursu, uz poštovanje njihovih osobenosti.

Obavezna dokumentacija koja se dostavlja u tri primerka je:

 1. Predlog projekta /Prijava na konkurs (word format Aneks 1),
 2. Pregled budžeta (excel format – Aneks 2),
 3. Logički okvir rada(word format – Aneks 3),
 4. Plan aktivnosti i promocije (word format – Aneks 4).

Uz obaveznu dokumentaciju dostavlja se u tri primerka i projekat u pisanom obliku, koji sadrži širi opis projekta, razrađen po kriterijumima iz ovog Konkursa za izbor predloga projekata.

Obavezna dokumentacija koja se dostavlja u jednom primerku je:

 1. Popunjena forma Administrativni podaci o podnosiocu predloga(word format – Aneks 5),
 2. Popunjen Finansijski identifikacioni formular (word format–Aneks 6),
 3. Popunjena i potpisana Izjava o ispunjenosti uslova i prihvatanju obaveza(word format -Aneks 7),
 4. Popunjena Lista za proveru (word format – Aneks 8),
 5. Izjava o partnerstvu, (samo ukoliko se predlog projekta podnosi u partnerstvu sa drugim udruženjima ili saradnicima) - word format - Aneks 9.

U cilju adekvatne procene operativnih sposobnosti podnosioca predloga projekta i partnerskih organizacija, neophodno je dostaviti biografije realizatora/učesnika, koje će omogućiti adekvatnu procenu postojanja profesionalnih sposobnosti i kvalifikacija potrebnih za uspešnu implementaciju kompletnog projekta.

Obaveznu dokumentaciju potrebno je dostaviti i u elektronskom obliku (CD ili USB).

Svi navedeni obrasci mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca ili u Gradskoj upravi za društvene delatnosti i poslove sa građanima u Kragujevcu, ulica Cara Lazara broj 15, kancelarija broj 11.

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

Predloženi projekti treba da sadrže svu propisanu dokumentaciju, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica (kopije dokumentacije nije potrebno overavati).

Dokumentacija dostavljena, po ovom Konkursu (bez obzira da li je projekat odobren ili ne) ne vraća se podnosiocima, već postaje arhivski materijal o sprovedenom Konkursu.

Način i postupak dodele sredstava regulisani su Pravilnikom, čiji sastavni deo čine kriterijumi za procenu kvaliteta projekata i Tabela za evaluaciju .

Jedna verska zajednica, po ovom Konkursu može podneti najviše dva predloga projekta i najviše dva predloga projekta mogu biti odobrena.

Aktivnosti obuhvaćene predlogom projekta, po ovom Konkursu moraju se realizovati do kraja 2021. godine.

Prijava na Konkurs (Aneks 1) sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom može se dostaviti:

 • preporučenom poštom u zatvorenoj koverti ili
 • neposredno /lično predati Gradskoj upravi za društvene delatnosti i poslove sa građanima, na adresu:

"Komisiji za ocenjivanje i selekciju projekata po Javnom konkursu za finansiranje/sufinansiranje projekata organizacija/zajednica u oblasti vera na teritoriji grada Kragujevca u 2021. godini

Grad Kragujevac
Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima
Cara Lazara broj 15"

Sa obaveznom naznakom na licu koverte:

"Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata organizacija/zajednica u oblasti vera na teritoriji grada Kragujevca u 2021. godini"

Na poleđini koverte navesti naziv i adresu podnosioca prijave.

Prijave na Konkurs se podnose u roku od 30 (trideset dana) od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca, a objaviće se dana 10. februara 2021. godine i trajaće zaključno sa danom 12. martom 2021. godine.

Komisija je u obavezi da nakon vrednovanja i rangiranja predloga projekata, načelniku Gradske uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima (u daljem tekstu: nadležna gradska uprava) dostavi Preliminarnu listu vrednovanja i rangiranja, koju istovremeno objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca i oglasnoj tabli organa Grada.

Na preliminarnu Listu vrednovanja i rangiranja podnosilac projekta može da izjavi prigovor nadležnoj Gradskoj upravi u roku od 8 dana od dana objavljivanja preliminarne Liste vrednovanja i rangiranja, preko Komisije.

Nakon rešavanja o podnetim prigovorima, odnosno nakon isteka roka za prigovore, ukoliko isti nisu podneti, Komisija utvrđuje konačnu Listu vrednovanja i rangiranja, na osnovu koje utvrđuje Predlog akta o izboru projekata verskih organizacija/zajednica za finansiranje/sufinansiranje sredstvima budžeta grada za 2021. godinu, sa predloženom visinom sredstava, koji upućuje načelniku nadležne Gradske uprave, u roku ne dužem od 15 dana od dana utvrđivanja.

Načelnik nadležne gradske uprave u roku ne dužem od 7 (sedam) dana od dana prijema navedenih akata, donosi akta o izboru projekata verskih organizacija/zajednica za finansiranje/sufinansiranje sredstvima budžeta grada za 2021. godinu, koji se sa konačnom Listom vrednovanja i rangiranja objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca i oglasnoj tabli organa Grada.

Obrasci za javni konkurs za finansiranje zajednica u oblasti veraFoto: Prviprvinaskali.com

PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari