Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave

Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike, prof. dr Zorana Mihajlović, izjavila je u jutranjem dnevniku RTS-a da je povećanje energetske efikasnosti nacionalni cilj i da je reč o dugoročnom projektu koji će doneti korist i građanima i državi.

- Povećanje energetske efikasnosti je proces koji će trajati nekoliko godina. Upravo je završen konkurs za lokalne samouprave koje su imale novac u svojim budžetima za ove projekte. One će sada raspisati dva javna poziva – jedan za kompanije koje će se baviti zamenom stolarije, ali i zamenom krovova, individualnih ložišta, izolacijom kuća i stambenih zgrada. Kriterijumi će biti jasni, sada neće biti dozvoljeno povećanje cena, samo kvalitetne i dobre firme sa realnim cenama dolaze u obzir. Drugi javni poziv se potom raspisuje ka građanima, da se jave i konkurišu za 50 odsto sredstava, koliko obezbeđuju država i lokalna samouprava, dok polovinu sredstava obezbeđuju građani, pojasnila je Mihajlovićeva.

Ona je dodala da očekuje da prvi ugovori između građana i lokalne samouprave budu potpisani u julu.

- Do grejne sezone moramo videti prve rezultate. Naš nacionalni interes je da smanjimo potrošnju toplotne i električne energije, razgovaramo sa velikim međunarodnim institucijama. Neće ove godine imati novca za sve, ali je važno da građani znaju da smo tu, da hoćemo da pomognemo i da je ovo projekat koji će trajati nekoliko narednih godina, rekla je ona.

IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE, SHODNO ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, JP 2/21

OBAVEŠTENjE

Kao dokument koji se traži u odeljku IV, stav 1, tačka 4, može se dostaviti akt nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u kome se navodi da su sredstva u određenom iznosu opredeljena iz tekuće budžetske rezerve za namenu sufinansiranja mera energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova i da se shodno tome otvara nova aproprijacija u budžetu u određenom programu i samim tim postaje sastavni deo odluke o budžetu.

Najvažnije informacije o Javnom pozivu

 • Prezentacija Javnog poziva za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, JP 2/21 sa Info sesije, održane 28. aprila 2021. godine se nalazi na dnu stranice;
 • U okviru realizacije Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini (Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini, „Službeni glasnik RS”, broj 9/21 i 32/21), koji sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike, gde je u poglavlju V. stav 4. predviđeno da će u toku 2021. godine biti raspisan javni poziv za jedinice lokalne samouprave za finansiranje projekata energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, raspisuje se Javni poziv radi dodeljivanja sredstava podsticaja za finansirnje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, koje sprovode jedinice lokalne samouprave, a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, te smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte;
 • Pravo na podnošenje prijava imaju jedinice lokalne samouprave;
 • Datum objavljivanja u dnevnom listu „Politika” 22. april 2021. godine.

Rok za podnošenje prijava bio je 21. maja 2021. godine.

Odluka o izboru Programa biće objavljena na internet stranici Ministarstva.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu fondee@mre.gov.rs

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva.

KRAGUJEVAC DONEO PRAVILNIK ZA MERE ENERGETSKE TRANZICIJE, SLEDI JAVNI POZIV

PITANjA I ODGOVORI

Pitanje: Naš upit usmeren je ka vama povodom nedoumice u vezi samog naslova navedenog Javnog poziva, te s tim u vezi nam nije jasno da li je ispravno konkurisati samo za energetsku sanaciju porodičnih kuća – u tom smeru smo mi i želeli da idemo ove godine ili smo ipak obavezni da konkurišemo i za energetsku sanaciju stambenih zgrada, tj. da moramo isključivo odgovoriti Javnom pozivu onako kako je definisano u naslovu samog Javnog poziva bez ikakvog odvajanja? U nadi da ćemo čim pre od vas dobiti odgovor kako bismo priveli kraju proceduru pripreme i usvajanja naše konkursne dokumentacije iskreno vas pozdravljamo.

Odgovor: Program energetske sanacije može obuhvatiti energetsku sanaciju svih objekata, odnosno stambene zgrade, porodične kuće i stanove, ali i pojedinačno samo porodične kuće, što ćete odrediti u Programu (obrazac programa Prilog 2), koji prilažete kao deo dokumentacije predviđene odeljkom IV. Javnog poziva.

Pitanje: Koji akt o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća, i stanova na teritoriji JLS je ogovarajući za podnosioca prijave , računajući na kratke rokove, preciznije, da li to može biti Rešenje predsednika ili zaključak opštinskog veća JLS?

Odgovor: Neophodno je da dostavite akt nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u skladu sa Vašim unutrašnjim propisima kojima se definiše vrsta i način donošenja akata.

Pitanje: Da li se usvojeni akcioni plan za 2021 godinu za usvojeni Program energetske efikasnosti opštine za period 2019 -2021 može prihvatiti kao odgovarajući akt JLS o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji JLS.

Odgovor: Ukoliko su u Programu energetske efikasnosti opštine za period 2019 -2021 predviđene mere energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u skladu sa odeljkom I. Javnog poziva i ako su u Akcionom planu definisane konkretne aktivnosti na sprovođenju/finansiranju mere ili mera, onda je takav akt u skladu sa odeljkom IV. stav 1, tačka 3) Javnog poziva.

Pitanje: Zanima me, što se tiče građana, kada će moći i kako da se prijave za taj program. Pročitao sam da je prijava do 21.05. ali nisam siguran da li je to za firme koje izvode te radove ili za građane. Zamolio bih Vas ukoliko možete da mi objasnite šta sve mi trebamo da uradimo i kada trebamo da se prijavimo tj kako sve to funkcioniše?

Odgovor: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi), JP 2/21 se odnosi na jedinice lokalne samouprave. Izabrane jedinice lokalne samouprave će nakon potpisivanja ugovora sa Ministarstvom, a na osnovu svojih propisa o raspodeli sredstava, putem javnog poziva birati krajnje korisnike (fizička lica). Očekuje se da će se javni pozivi za građane raspisati početkom jula meseca.

Pitanje: U Javnom pozivu u članu 3. Uslovi za dodelu sredstava- definisano je sledeće: „Podnosilac prijave, obveznik sistema energetskog menadžmenta u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), može konkurisati na Javni poziv samo ukoliko je imenovao energetskog menadžera Da li opštine koje imaju manje od 20000 stanovnika i nisu obveznici sistema energetskog menadžmenta, tj. nemaju imenovanog energetskog menadžera, ispunjavaju uslove konkurisa?

Odgovor: Pomenuta odredba iz odeljka III. Javnog poziva se odnosi na obavezu JLS koje su obveznici sistema energetskog menadžmenta da moraju imati imenovanog energetskog menadžera kako bi mogli da konkurišu na Javni poziv. Ostale JLS koje nisu obveznici sistema mogu svakako da konkurišu i naravno nemaju obavezu da imenuju energetskog menadžera.

Pitanje: Da li podšiv krova recimo kao i izolacija ispod krova ulazi u meru koja u vašem Pravilniku nosi naziv Izolacija tavanice...?

Odgovor: Da, svi komplementarni i prateći građevinski radovi koji su neophodni kako bi se izvela mera unapređenja energetske efikasnosti na termičkom omotaču zgrade ulaze u tu meru.

Pitanje: Da li na Pravilnik koji uradimo na nivou naše JLS a u skladu sa Javnim pozivom vašeg Ministarstva, morate dati saglasnost vi kao Ministarstvo ili je dovoljno da je usvojen na našoj Skupštini?

Odgovor: U skladu sa odeljkom XI. NAČIN REALIZACIJE DODELjENIH SREDSTAVA stav 4. Javnog poziva, JLS, pre raspisivanja javnog poziva, mora pribaviti saglasnost Ministarstva na propis kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Pitanje: Da li objekti porodičnog stanovanja moraju da imaju i Upotrebnu dozvolu kako bi učestvovali na konkursu ili je dovoljno da imaju samo građevinsku?

Odgovor: U tekstu javnog poziva u odeljku XI stav 2 definisano je da će Podnosioci prijava pripremiti propise kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Svaka jedinica lokalne samouprave ovim dokumentom definiše sve svoje procedure koje će sprovoditi i uslove u pogledu neophodne dokumentacije. Stambeni objekti koji mogu biti predmet sufinansiranja putem ovog Pilot projekta treba da budu sagrađeni u skladu sa zakonom koji je važio u momentu izgradnje objekta. Treba posmatrati na koji način je objekat upisan u katastru, kako je upisan prema zemljišnim knjigama tj. izgrađen pre donošenja Zakona o planiranju i izgradnji, takođe, ako je sagrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, nije obavezna upotrebna dozvola, ili ako je legalizovan u skladu sa Zakonom o ozakonjenju

Pitanje: Ko snosi troškove izrade elaborata energetske .efikasnosti kao i konačnog energetskog pasoša? Da li vlasnik objekta ili je i to deo troškova koje ćemo snositi u okviru sredstava koje mi finansiramo svojim delom?

Odgovor: Troškove izrade potrebne dokumentacije za prijavu snosi vlasnik objekta i nije deo finansijske podrške ovog Pilot projekta. Uslove kriterijume i neophodnu tehničku dokumentaciju će propisati nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi predmetni objekat. Treba svesti na što jednostavniji pristup tehničke dokumentacije s obzirom da se radi o radovima na nivou redovnog/ investicionog održavanja objekta. Ukoliko ne postoji obaveza izdavanja upotrebne dozvole za ove radove, nije potrebna izrada EE elaborata niti izdavanje Energetskog pasoša.

Pitanje: Da li lokalna samouprava može da konkuriše na Javni poziv ukoliko nema Program? Ako nema i nije usvojila, na koji način se popunjava obrazac br.2?

Odgovor: Program energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova se popunjava na Obrascu 2 u skladu sa napomenama unetim u obrazac i prilaže se kao deo dokumentacije kojom se konkuriše na Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, JP 2/21 i nije neophodno da je ranije usvojen od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Pitanje: Da li je prihvatljivo da opština dostavi Izjavu potpisanu od strane odgovornog lica, da će sredstva za sufinansiranje obezbediti u određenom roku nakon odobravanja sredstava?

Odgovor: Neophodno je dostaviti celokupnu dokumentaciju u skladu sa odeljkom IV. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENjU PRIJAVE stav 1. Javnog poziva, JP2/21. Takođe, u skladu sa odeljkom VIII. NEUREDNA PRIJAVA, Javnog poziva, prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka IV. stav 1. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

Pitanje: Da li JLS mora odobrena sredstva da utroši na stambene zgrade, stanove i porodične kuće ili može da izvrši samo rekonstrukciju kotlarnice u Domu Zdravlja?

Odgovor: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, JP 2/21 se ne odnosi na finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti javnih objekata u jedinicama lokalne samouprave.

Pitanje: Da li na Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, JP 2/21, raspisan od strane Ministarstva rudarstva i energetike, mogu da konkurišu Gradske opštine u Gradu Beogradu, u ovom konkretnom slučaju Gradska opština Zemun?

Odgovor: Na Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, JP 2/21, mogu, u skladu sa odeljkom II. PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENjE PRIJAVE konkurisati samo jedinice lokalne samouprave, odnosno u skladu sa Vašim pitanjem, grad Beograd.

Pitanje: Da li će se prihvatiti prijave ukoliko je imenovanje energetskog menadžera u toku?

Odgovor: Svakako, ako se procedura imenovanja i obaveštavanja Ministarstva završi pre isteka roka za podnošenje dokumentacije.

Pitanje: Da li možemo rebalansom budžeta da opredelimo sredstva za sufinansiranje?

Odgovor: U tekstu javnog poziva u odeljku IV pod tačkom 4) naznačeno je da podnosilac prijave obavezno dostavlja izvod iz budžeta JLS za tekuću fiskalnu godinu sa opredeljenim sredstvima za sufinansiranje mera energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji JLS, tako da su sve promene u budžetu urađene pre isteka roka za podnošenje dokumentacije prihvatljive.

Pitanje: Da li sredstva JLS moraju biti obezbeđena budžetom za 2021. godinu, ili se može planirati za 2022. godinu, s obzirom na period godine kada je realno?

Odgovor: U tekstu javnog poziva u odeljku IV pod tačkom 4) naznačeno je da podnosilac prijave obavezno dostavlja izvod iz budžeta JLS za tekuću fiskalnu godinu sa opredeljenim sredstvima za sufinansiranje mera energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji JLS. Za realizaciju konkretnog javnog poziva, sredstva moraju biti obezbeđena u budžetu za 2021. godinu.

Pitanje: Da li se mogu koristiti sredstva kao učešće Opštine u budžetu koja idu od poreza za zaštitu životne sredine?

Odgovor: Prihodi ostvareni od naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave ( Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara "Službeni glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni dip. izn. i 15/2021 - dop. usklađenih din. izn.) pa samim tim JLS samostalno raspolaže ovim sredstvima.

Pitanje: Da li će Ministarstvo svoj deo novca prebaciti JLS ili direktno izvođaču radova?

Odgovor: Ministarstvo svoj deo sredstava za sufinansiranje mera energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova prenosi jedinici lokalne samouprave.

Pitanje: Mi u budžetu opštine imamo poziciju energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije. Da li je to prihvatljivo za konkurs?

Odgovor: Da.

Pitanje: Potrebno je da postoji pravna osnova za dodelu sredstava privatnim licima, da li možete da nam kažete koji bi to konkretno bio pravni akt i na osnovu kog Zakona?

Odgovor: Model definiše fizička lica kao krajnje korisnike, a direktni korisnici subvencije su privredni subjekti. Sredstva se prenose privrednim subjektima što je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu (Grupa 454000 - Subvencije privatnim preduzećima).

Pitanje: Ako je aktom JLS predviđeno sprovođeno svih mera da li možemo da konkurišemo samo za jednu meru ?

Odgovor: Možete konkurisati samo sa jednom merom, ali se sa više bodova vrednuje ako izaberete više mera (Prilog 4 – Kriterijumi i način bodovanja).

Pitanje: Da li se mere: Zamena stolarija, Nabavka kotla na gas, Nabavka kotla na pelet računaju kao dve ili tri mere?

Odgovor: U tekstu javnog poziva u odeljku I navedene su mere energetske efikasnosti koje se finansiraju. Ukupno je navedeno 10 mera u okviru 3 grupe. Zamena postojećeg kotla efikasnijim kotlom je jedna mera bez obzira da li je kotao na pelet ili na gas. Vi ste u pitanju naveli dve mere.

Pitanje: Da li će biti odbijanja projekta ukoliko se traži na primer previsok iznos sredstava. Da li će biti smanjen iznos sredstava za finansiranje, ili će biti odbijen projekat?

Odgovor: Javnim pozivom je precizirano da maksimalni iznos sredstava podsticaja koji dodeljuje Ministarstvo po JLS iznosi do 100% planiranih sredstava JLS za ovu namenu, a ne može biti veći od 10.000.000 dinara po JLS.

Pitanje: Na osnovu kog dokumenta - dokaza ministarstvo prebacuje pare JLS

Odgovor: Ministarstvo zaključuje ugovor sa JLS o finansiranju i realizaciji odobrenog Programa. Ministarstvo vrši isplatu sredstava na osnovu zahteva koji JLS podnosi, u skladu sa ugovorom. Uz zahtev za isplatu sredstava JLS podnosi dokumentaciju utvrđenu ugovorom.

Pitanje: Da li se menja procenat učešća ukoliko JLS opredeli veći deo sredstava od sredstava koje traži od Ministarstva?

Odgovor: Sredstva JLS i sredstva Ministarstva rudarstva i energetike ukupno moraju da čine 50% opravdanih troškova pojedinačne investicije, odnosno građani su u obavezi da plate 50%. Odnos sredstava između JLS i ministarstva nije definisan, ali se prema Kriterijumima i načinu bodovanja (Prilog 4) boduje sa više bodova ukoliko JLS učestvuje sa više sredstava od Ministarstva. Na primer, JLS može da učestvuje sa 35%, a da od Ministarstva traži 15%, a da građani plate 50% opravdanih troškova pojedinačnog projekta.

Pitanje: Da li mogu priključci na gas široke potrošnje da se subvencionišu?

Odgovor: U tekstu javnog poziva u odeljku I navedene su mere energetske efikasnosti koje se finansiraju. Ukupno je navedeno 10 mera u okviru 3 grupe. Ni jedna od navedenih mera ne uključuje priključke na gasnu mrežu.

Pitanje: Šta su eliminišući faktori?

Odgovor: U tekstu javnog poziva u odeljku VII navedeno je da će se Prijava smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka IV. stav 1. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

Pitanje: Da li se zna kako će građani podnositi prijave, on-line preko određene aplikacije ili pisanim putem u pisarnicama JLS?

Odgovor: U tekstu javnog poziva u odeljku XI stav 2 definisano je da će Podnosioci prijava pripremiti propise kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Svaka jedinica lokalne samouprave ovim dokumentom definiše sve svoje procedure koje će sprovoditi, komisije koje će osnovati, uslove javnog poziva za privrednike i za građane, kriterijume selekcije i slično.Modele dokumenata može naći na Lokalnefinansije.rs.

Pitanje: Mogu li lokalne samouprave da ograniče maksimalni iznos subvencije, ako dajemo polovinu iznosa dolazimo u situaciju da na primer za zamenu stolarije iste kvadrature sufinansiramo različite iznose?

Odgovor: U tekstu javnog poziva u odeljku XI stav 2 definisano je da će Podnosioci prijava pripremiti propise kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Svaka jedinica lokalne samouprave ovim dokumentom definiše sve svoje procedure koje će sprovoditi, komisije koje će osnovati, uslove javnog poziva za privrednike i za građane, kriterijume selekcije i slično. Znači, lokalne samouprave mogu definisati maksimalni iznos po svakoj meri i po svakom pojedinačnom projektu.

Pitanje: Da li mogu konkurisati samo vlasnici legalnih objekata?

Odgovor: U tekstu javnog poziva u odeljku XI stav 2 definisano je da će Podnosioci prijava pripremiti propise kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Svaka jedinica lokalne samouprave ovim dokumentom definiše sve svoje procedure koje će sprovoditi, komisije koje će osnovati, uslove javnog poziva za privrednike i za građane, kriterijume selekcije, uslove u pogledu vlasništva na objektima, legalnosti i slično.

Pitanje: Da li se zna nešto više o komisiji? Koliko će članova brojati, koje struke itd?

Odgovor: U tekstu javnog poziva u odeljku XI stav 2 definisano je da će Podnosioci prijava pripremiti propise kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Svaka jedinica lokalne samouprave ovim dokumentom definiše sve svoje procedure koje će sprovoditi, komisije koje će osnovati, uslove javnog poziva za privrednike i za građane i slično.

Pitanje: Komisija koja izlazi na teren da izvrši proveru objekta po pristiglom zahtevu je Stručna komisija koja dostavlja podatke Komisiji koja formira konačnu rang listu?

Odgovor: U tekstu javnog poziva u odeljku XI stav 2 definisano je da će Podnosioci prijava pripremiti propise kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Svaka jedinica lokalne samouprave ovim dokumentom definiše sve svoje procedure koje će sprovoditi, komisije koje će osnovati, uslove javnog poziva za privrednike i za građane i slično. Predlog je da nakon utvrđivanja preliminarne liste projekata građana za sufinansiranje od strane Komisije za izbor i rangiranje, Stručna komisija vrši terensku kontrolu i proveru ispravnosti prijave, priprema zapisnik na osnovu kojeg se utvrđuje finalna lista projekata građana čiji projekti će se sufinansirati.

Pitanje: Da li će i građani biti potpisnici ugovora o izvođenju radova koje će JLS zaključivati sa privrednim društvima?

Odgovor U tekstu javnog poziva u odeljku XI stav 2 definisano je da će Podnosioci prijava pripremiti propise kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Svaka jedinica lokalne samouprave ovim dokumentom definiše sve svoje procedure koje će sprovoditi, komisije koje će osnovati, uslove javnog poziva za privrednike i za građane i slično. Predlog je da jedinica lokalne samouprave donese Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava građanima, gde su navedeni svi građani kojima su odobrena sredstva. Rešenje je javni dokument i JLS treba da ga objavi na svom sajtu.

Pitanje: U kom trenutku građani daju svojih 50%?

Odgovor:U tekstu javnog poziva u odeljku XI stav 2 definisano je da će Podnosioci prijava pripremiti propise kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Svaka jedinica lokalne samouprave ovim dokumentom definiše sve svoje procedure koje će sprovoditi, komisije koje će osnovati, uslove javnog poziva za privrednike i za građane i slično. Ovim dokumentom se može definisati i kada građani isplaćuju svojih 50% privrednicima. Sredstva odobrena od strane ministarstva JLS može da prebaci na račun privrednika nakon uplate građana.

Pitanje: Da li je poželjno da opština kroz formiranje komisije vrši proveru kvaliteta ugrađene opreme kroz elementarna energetska merenje ili snimanja IC kamerom, Blower door testom zaptivenosti objekta ili slično?

Odgovor: Nije neophodno, jer će izabrani privredni subjekti biti u obavezi da poseduju ateste o kvalitetu proizvoda koje ugrađuju, ali ako postoje tehnički i ljudski kapaciteti na nivou JLS, svakako je poželjno.

Pitanje: Šta u slučaju da interesovanja i zahtevi građana prevazilaze odobrena sredstva? Na koji način da nekom odobrimo, a nekome ko ispunjava uslove ne odobrimo investiciju?

Odgovor: Izbor projekata građana za sufinansiranje se vrši putem javnog poziva sa jasno definisanim kriterijumima na osnovu kojih se vrši bodovanje i sačinjava konačna lista odobrenih projekata.

Pitanje: Ko vrši izbor izvođača radova?

Odgovor: U tekstu javnog poziva u odeljku XI stav 2 definisano je da će Podnosioci prijava pripremiti propise kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Svaka jedinica lokalne samouprave ovim dokumentom definiše sve svoje procedure koje će sprovoditi, komisije koje će osnovati, uslove javnog poziva za privrednike i za građane i slično. Znači JLS putem javnog poziva vrši izbor privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata porodičnih kuća i stanova. Svi privredni subjekti koji ispunjavaju uslove iz javnog poziva mogu učestvovati u energetskoj sanaciji stambenih objekata porodičnih kuća i stanova. Građani biraju privredne subjekte sa liste za realizaciju njihovih projekata energetske sanacije.

Pitanje: Da li moramo imati usvojen Program energetske efikasnosti i ako ga nemamo, moramo li ga doneti i usvojiti do 21.05.?

Odgovor: Potrebno je da imate usvojen odgovarajući akt ( Program energetske efikasnosti, Odluka nadležnog organa JLS, Godišnji plana EE….) kojim se definiše finansiranje mera unapređenja energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova u skladu sa odeljkom I. Javnog poziva do kraja trajanja javnog poziva.

Pitanje: Da li je dovoljna Investiciona odluka doneta od strane Opštinskog veća?

Odgovor: Ako je Investiciona odluka doneta od strane Opštinskog veća dovaljan pravni osnov, u skladu sa unutrašnjim propisima JLS, za trošenje sredstava iz opštinskog budžeta za unapređenje energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, onda je to odgovarajući akt sa stanovišta javnog poziva.

Pitanje: Program (obrazac 2) ne mora da usvoja Veće ili Skupština?

Odgovor: Prilog 2 – Obrazac programa je sastavni deo konkursne dokumentacije i nije potrebno da ga usvaja ni jedan organ JLS.

Pitanje: Da li JLS koja nema Program EE može da koristi podatke za Konkurs iz LAPEE za energetsku efikasnost u stambenom sektoru?

Odgovor: Može da koristi bilo koji strateški dokument ili drugi dokument, koji sadrži podatke neophodne da se sastavi prijava na Javni poziv.

Pitanje: Da li se Odluku o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada, doneta na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada može smatrati adekvatnim aktom JLS?

Odgovor: Može se smatrati, ukoliko je u skladu sa merama energetske efikasnosti iz odeljka I. Javnog poziva.

Pitanje: Da li odgovarajuća Odluka može da zameni program, u smislu zahtevanog akta?

Odgovor: Odluka doneta od strane nadležnog organa će se smatrati odgovarajućim aktom JLS.

Pitanje: Da li građani moraju da rade elaborat energetske efikasnosti jer se to nigde u dokumentaciji ne spominje a zakonom o izgradnji je obavezan. i da li na kraju moraju da rade energetski pasoš? Da li je predviđeno poboljšanje energetskog razreda kuće nakon realizacije mere, odnosno da li su potrebni elaborati energetske efikasnosti u konkursnoj prijavi? Da li je potrebno izdavanje Rešenja o odobrenju za izvođenje po članu 145.Zakona o planiranju i izgradnji za predmetne radove? Ovde piše da nije potreban EE a kako mi da odredimo koja debljina omotača oko stambenog objekta treba da bude?

Odgovor: U tekstu javnog poziva u odeljku XI stav 2 definisano je da će Podnosioci prijava pripremiti propise kojim će urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Svaka jedinica lokalne samouprave ovim dokumentom definiše sve svoje procedure koje će sprovoditi, uslove javnog poziva za privrednike i za građane kao što je i potrebna tehnička dokumentacija za tu vrstu radova.

Pitanje: Na čiji teret ide PDV, cene u predračunu treba da budu sa PDV-om?

Odgovor: Svaka lokalna samouprava u svom aktu o raspodeli sredstava, odnosno u konkursnoj dokumentaciji određuje svoje opravdane troškove. Nema zakonske prepreke da PDV bude opravdani trošak. Predračun treba da bude sa PDV-om.

Pitanje: U vezi spremnosti prijave za realizaciju – spomenuli ste da nije obavezno da je akt donet već da postoje propisane procedure. Da li ste mislili na nacrt tog akta koji je u proceduri i da li su to pravilnici koji se navode u delu IX?

Odgovor: Odnosi si na propise kojim će lokalna samouprava urediti dalju raspodelu sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, a u skladu sa delom XI teksta Javnog poziva.

Pitanje: Program energetske efikasnosti za JLS koji je usvojila Skupština nije obrađivao domaćinstva već javne ustanove, komunalne delatnosti, saobraćaj. Kako on može da bude osnov za donošenja Programa Obrazac 2?

Odgovor: Zakon o efikasnom korišćenju energije u članu 10 definiše da „…Program energetske efikasnosti sadrži naročito: 3) predlog mera i aktivnosti koje će obezbediti efikasno korišćenje energije, i to:

 1. plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste organi jedinice lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
 2. planove unapređenja sistema komunalnih usluga (sistem daljinskog grejanja, sistem daljinskog hlađenja, vodovod, javna rasveta, upravljanje otpadom, javni transport i drugo),
 3. druge mere koje se planiraju u smislu efikasnog korišćenja energije;“

Ovom odredbom Zakona jasno je da Program energetske efikasnosti koji donosi jedinica lokalne samouprave nije sužen samo na javne objekte, jer pod (3) daje druge mere koje mogu da se odnose na ostale objekte. Dodatno, Zakon kaže da “sadrži naročito”, što jasno implicira da nije sveden na samo 3 mere koje su navedene. Znači, Program energetske efikasnosti koji je usvojila Skupština JLS, a koji nije obrađivao domaćinstva već samo javne ustanove i komunalne delatnosti ne može da bude osnov za izradu Obrasca 2 konkursne dokumentacije, ali ako se u njemu nalaze ciljevi, mere i aktivnosti koje se odnose na stambene zgrade, porodične kuće i stanove onda može.

Pitanje: Da li Program može pojednostavljeno rečeno da predvidi promenu fasadne stolarije, izolaciju zidova i unapređenje termo-tehničkih sistema grejanja u stambenim objektima?

Odgovor: Da

Pitanje: Da li stambeni objekti koji su pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture mogu konkurisati?

Odgovor: Da, ako su u privatnom vlasništvu i ako su planirani radovi u skladu sa zakonima koji regulišu oblast zaštite kulturnih dobara. Znači ako preduzimate aktivnosti na rekonstrukciji i revitalizaciji kulturnih dobara, radove možete sprovoditi nakon što se:

 1. utvrde uslovi za preduzimanje mera tehničke zaštite i drugih radova;
 2. pribavite saglasnost na projekat i dokumentaciju za izvođenje ovih radova u skladu sa zakonom i
 3. pribavite potrebne uslove i odobrenja na osnovu propisa o planiranju i uređenju prostora i izgradnju objekata.

Zakon o kulturnim dobrima, član 99.

Pitanje: Da li su lokalni funkcioneri u sukobu interesa ukoliko se prijave na konkurs?

Odgovor: Pod sukobom interesa se smatra lice koje direktno učestvuje u izboru prijava građana na javnom pozivu.

Pitanje: Na koji način odrediti za koliko će se smanjiti CO2 posle primene neke od mera?

Odgovor: Nacionalna tipologija stambenih zgrada daje procenu smanjenja emisije CO2 za svaki tip zgrade/kuće nakon sanacije. Kada usvojite pretežni tip kuća i zgrada i broj jedinica koje mogu sa da se sanira sa potencijalnim sredstvima, možete doći do okvirne procene smanjenja emisije CO2.

Pitanje: Da li je dovoljno dostaviti Zaključak gradskog veća u kome se navodi da su sredstva u određenom iznosu opredeljena iz tekuće budžetske rezerve za namenu sufinansiranja mera energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji JLS ili je neophodno dostaviti baš izvod iz budžeta?

Odgovor: Kao dokument koji se traži u odeljku IV, stav 1, tačka 4), može se dostaviti akt nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u kome se navodi da su sredstva u određenom iznosu opredeljena iz tekuće budžetske rezerve za namenu sufinansiranja mera energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova i da se shodno tome otvara nova aproprijacija u budžetu u određenom programu i samim tim postaje sastavni deo odluke o budžetu.

Pitanje: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, JP 2/21 u prilogu 4. Kriterijumi i način bodovanja za ocenu prijave “Realizacija javnih poziva i konkursa za unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata” donosi 5 bodova. Da li se to odnosi na učešće na Javnim pozivima za sufinansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti javnih objekata za koje su odobrena sredstva za sufinansiranje iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti na javnim pozivima broj JP 1/18, JP 1/19 i JP 2/19?

Odgovor: U okviru tačke 5. Iskustvo na realizaciji istih ili sličnih javnih poziva u Prilogu 4 - KRITERIJUMI I NAČIN BODOVANjA ZA OCENU PRIJAVE navedeno je da će se bodovati realizacija javnih poziva i konkursa za unapređenje energetske efikasnosti javnih objekata, što podrazumeva i kao što ste naveli realizaciju projekata kojima su dodeljena sredstva na osnovu javnih poziva za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje EE Republike Srbije.

Pitanje: U vezi Vašeg javnog poziva za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, obraćamo Vam se pitanjem; Da li postoji mogućnost da do 21.05.2021.godine, u konkursnoj dokumentaciji dostavimo predlog Odluke usvojene na opštinskom Veću uz obrazloženje da će Odluka do kraja meseca biti usvojena i na sednici Skupštine. Zbog aktuelne epidemiološke situacije nismo u mogućnosti da održimo sednicu skupštine do propisanog roka u javnom pozivu. Odmah nakon usvajanja, koja se očekuje do kraja meseca maja, Odluka bi bila dostavljena. Kako ne bi smo želeli da budemo odbijeni iz tog razloga, najlepše Vas molimo da nam što pre date odgovor, kako bi postupili u skladu sa istim.

Odgovor: Neophodno je da u skladu sa odeljkom VIII. stav 1. Javnog poziva, JP2/21 dostavite u pisanoj formi celokupnu dokumentaciju iz odeljka IV. stav 1. uključujući i akt JLS o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji JLSa koji sadrži planirane mere vezane za sprovođenje energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, sa odlukom nadležnog organa JLS o usvajanju navedenog akta. U slučaju da se ne dostavi dokumentacija iz odeljka IV. stav 1. u pisanoj formi, prijava će biti odbačena.

Pitanje: Da li JLS mogu da donesu samo jedan dokument o finansijskoj podršci unapređenju EE stambenih zgrada ,porodičnih kuća i stanova na teritoriji JLS koji sadrži planirane mere vezane za sprovođenje energetske sanacije, načine dodele sredstava i procedure potrebne za realizaciju projekata energetske sanacije stambenih zgrada,porodičnih kuća i stanova ili bi trebalo donositi zasebna akta?

Odgovor: U skladu sa Javnim pozivom, JP 2/21 neophodno je da u ovoj fazi podnošenja prijave na Javni poziv kao obavezni dokument koji je naveden u odeljku IV. Javnog poziva dostavite akt JLS o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji JLSa koji sadrži planirane mere vezane za sprovođenje energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova, sa odlukom nadležnog organa JLS o usvajanju navedenog akta. Propis kojim će se urediti dalja raspodela sredstava podsticaja za pojedinačne projekte energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova je potrebno pripremiti i usvojiti kao zaseban akt i u ovoj fazi ne spada u obavezan dokument koji se prilaže uz prijavu na javni poziv, ali će se po kriterijumima i načinu bodovanja za ocenu Prijave (Prilog 4) bodovati prema kriterijumu “Spremnost Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova za realizaciju“ sa maksimalnim brojem bodova.

PRILOZI:

Ilustracija: Portugal.gov 
Izvor: Ministarstvo rudarstva i energetike


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


ARHIVA PPNS

OTPAD U LEPENICU NELEGANO ODLAGAO MARKO TRANS CARGO U VLASNIŠTVU GORANA KOJOVIĆA - POTVRDILO MINISTARSTVO (FOTO, VIDEO)

ARHIVA PPNS

DREN: EKOLOGIJA

MAJ

 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Izdavanje upotrebne dozvole, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Kragujevac doneo Pravilnik za mere energetske tranzicije, sledi javni poziv
 • Evropski dan parkova obeležen i u Kragujevcu
 • Zavrni rukave: Košutnjak, 30. maj
 • Preliminarno: Kragujevac finansira 15 projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2021.
 • Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)
 • Memedović: Zapustili smo sami sebe! (VIDEO)
 • Svetski dan pčela - 20. maj
 • Zabrana vanpijačne prodaje - rešenje za divlju deponiju ispod nadvožnjaka, saglasni građani i JKP; na potezu je Grad
 • Mihajlović (18. 5): Istražne bušotine nisu bile predviđene u Topoli; Rešenje Ministarstva (26. 4): Istražni prostor nalazi se na teritoriji Ljiga, Gornjeg Mianovca i Topole
 • Zašto su kompanije Ziđin i Linglong iznad zakona Srbije
 • Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari