Unicef: Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji

Unicef: Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji

Publikacija “Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji” je nastala sa ciljem da osvetli ključne uticaje klimatske situacije na decu, naročito onu koja su suočena sa nejednakostima, i da sagleda koje će efekte nedostatak sadašnjih finansijskih izdvajanja u ovoj oblasti imati na prava deteta u budućnosti.

Ovaj izveštaj ukazuje na moguće pravce delovanja kako javnog tako i privatnog sektora i sastoji se od četiri poglavlja.

Prvo poglavlje se fokusira na dve nedovoljno istražene, ali ključne oblasti: uticaje klimatskih promena i degradacije životne sredine na decu i kako se postojeće nejednakosti odražavaju na te uticaje u kontekstu Srbije.

Naredna dva poglavlja se fokusiraju na trenutno stanje angažovanja javnog sektora, te angažovanja privatnog sektora i međunarodnih finansijera u vezi sa temama iz oblasti Klimatskih promena i degradacije životne sredine (KPDŽS).

Poslednje poglavlje rezimira nalaze, preostale nedostatke i daje preporuke zasnovane na dokazima za bavljenje suštinski važnim temama iz oblasti KPDŽS u Srbiji. Koristeći nalaze iz poglavlja 1, 2 i 3, poslednje poglavlje takođe ističe relevantne mogućnosti za poboljšanje usklađenosti sa Ciljevima održivog razvoja UN.

Preporuke obuhvaćene ovom publikacijom mogu pomoći da se formulišu aktuelni politički planovi i ciljevi Srbije (uključujući Agendu za održivi razvoj do 2030) u vezi sa temama iz oblasti KPDŽS i da se pruže informacije na kojima se mogu zasnovati procesi prikupljanja podataka, nacionalne i lokalne politike, troškovi i programi koji se tiču uticaja KPDŽS na decu.

Istraživanje će takođe dopuniti aktuelna regionalna i globalna istraživanja međunarodnih organizacija, poput Svetske zdravstvene organizacije i UN, na temu uticaja klime i životne sredine na zdravlje dece.

Prilog 1: Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji

(izvod)

Studija slučaja 2: Zagađenje vazduha

Koncentracije zagađujućih materija u vazduhu, posebno PM i GHG, u Srbiji redovno prelaze preporučene nivoe,176 a stopa prevremene smrti usled zagađenja vazduha u Srbiji veća je nego u svim zemljama Balkana.177 Zagađenje vazduha čini i zagađenje ambijentalnog vazduha (na otvorenom) i zagađenje vazduha u zatvorenom. Procenjuje se da je 6600 smrtnih slučajeva prouzrokovano zagađenjem ambijentalnog vazduha i vazduha u zatvorenom u Srbiji 2016. godine.178 Na globalnom nivou, na decu se odnosi oko 9% smrtnih slučajeva prouzrokovanih zagađenjem vazduha.179

Izloženost

Postojeće nejednakosti u Srbiji koje proističu iz socioekonomskih uslova i pristupa električnoj energiji u velikoj meri utiču na izloženost dece ambijentalnom zagađenju vazduha i zagađenju vazduha u zatvorenom. Izloženost dece takođe zavisi od vremena koje provode u zatvorenom prostoru u kome nešto gori, odnosno na otvorenom u gradskim sredinama, gde je kvalitet vazduha lošiji.

Lokacija dece u velikoj meri određuje njihovu izloženost zagađenju vazduha. Deca u gradskim sredinama češće su izložena većem zagađenju ambijentalnog vazduha zbog sagorevanja fosilnih goriva za proizvodnju energije, saobraćaja i načina upravljanja otpadom. Naime, Beograd, Smederevo, Lazarevac, Obrenovac, Užice, Valjevo i Kragujevac, Niš i Novi Sad imaju veće koncentracije PM i azotnih oksida, koji predstavljaju uobičajene zagađujuće materije u vazduhu.180 Konkretno, koncentracija PM10181 premašuje dozvoljene granice u mnogim područjima, uključujući Beograd i Niš. Najveće koncentracije PM10 su u područjima Ralje i Čoke, gde su koncentracije premašivale dozvoljene granice za preko 50%.182

Nasuprot tome, deca nižeg ekonomskog statusa i bez pristupa električnoj energiji češće su izložena zagađenju vazduha u zatvorenom usled upotrebe alternativnih goriva (kao što su drvo, ugalj, pa čak i otpad) za kuvanje ili grejanje.

Potrošnja alternativnih goriva posebno je zastupljena u seoskim područjima, gde se više od polovine stanovništva oslanja na čvrsta goriva za kuvanje,183 kao i među romskim stanovništvom ili migrantima koji žive u privremenim naseljima184 te među onima koji žive u siromaštvu.

Vreme provedeno u zatvorenom i u blizini izvora zagađenja vazduha, poput šporeta, takođe povećava izloženost zagađenju vazduha. U stanovima sa lošom ventilacijom, što je češće slučaj u nekvalitetnim stanovima i naseljima, emisije finih čestičnih materija i drugih zagađujućih materija iz šporeta mogu dostići nivo 100 puta veći od maksimalno preporučenog nivoa izloženosti.185 Unutar domaćinstava, žene, devojčice i bebe češće su izloženije zagađenju vazduha u zatvorenom, jer su obično zadužene za kućne poslove, poput kuvanja, čime se povećava njihova direktna izloženost tim zagađujućim materijama.186

Podložnost

Mlađa deca su osetljivija na efekte zagađenja ambijentalnog vazduha i zagađenja vazduha u domaćinstvu; kod dece mlađe od 5 godina javljaju se mnogo veće stope mortaliteta (8,8 na 100.000 dece) nego kod dece uzrasta od 5 do 14 godina (0,6 na 100.000 dece), na osnovu podataka za zemlje sa nižim srednjim dohotkom u evropskom regionu.187 Efekte zagađenja vazduha na zdravlje dece dodatno pogoršavaju postojeće nejednakosti koje se odnose na zdravlje, smetnje u razvoju i ekonomski status, kao što je opisano u nastavku.

Uticaji zagađenja vazduha na decu pretežno se odnose na zdravlje. Loš kvalitet vazduha prouzrokuje respiratorne bolesti, kao što su astma, bronhitis i bronhopneumonija, dugoročne efekte poput dijabetesa i kardiovaskularnih problema (aritmija, srčani i moždani udar) te narušeni fizički ili kognitivni razvoj. Stoga su na te efekte najosetljivija deca sa već postojećim zdravstvenim problemima ili smetnjama u razvoju, posebno respiratornim (astmom, hroničnom opstruktivnom bolešću pluća188) i kardiovaskularnim bolestima, kao i deca sa kognitivnim izazovima te problemima u pogledu mentalnog zdravlja i ponašanja.189 Među već postojećim zdravstvenim problemima kod dece, astma se najčešće povezuje sa povećanom osetljivošću na zagađenje vazduha.

Intervjui sa stručnjacima ukazali su na to da deca iz siromašnijih porodica ređe pohađaju vrtić, što bi moglo pogoršati uticaje narušenog kognitivnog razvoja usled dugotrajnog izlaganja zagađenju vazduha. Deca koja žive u romskim naseljima su posebno osetljiva na fizičke i kognitivne uticaje zbog nižih stopa obrazovanja, kao što je opisano u okviru U fokusu: programi u školama koji se odnose na KPDŽS u nastavku. Deca koja žive u siromaštvu takođe su manje otporna i manje sposobna za prevladavanje efekata zagađenja vazduha jer imaju ograničen pristup informacijama i resursima zdravstvene zaštite.190

* * *
Opasne hemikalije

Srbija ima mnoštvo rudarskih i prerađivačkihpostrojenja, poput Rudarsko-topioničarskog basena Bor. Ta  postrojenja ispuštaju opasne hemikalije u životnu sredinu,453 koje zatim mogu dospeti u ljudsko telo. Industrija, kao i nedostatak infrastrukture, takođe doprinose ispuštanju žive, još jednog štetnog teškog metala. Sagorevanje uglja, divlja odlagališta i otpadne vode glavni su izvori žive koja se ispušta u vazduh, zemlju i vodu.454

Prenatalna izloženost pesticidima u Vojvodini utvrđenaje na sličnim nivoima kao u „karipskim zemljama i palestinskom regionu”.455 Takođe, prema studiji endokrinih disruptora u slivu Dunava, prirodni i sintetički estrogeni bili su prisutni u površinskoj i otpadnoj vodi.456 Bisfenol A (BPA)457 je u velikim količinama bio prisutan i u vodi za piće. Pored toga, uprkos ograničenjima ftalata458 u igračkama i proizvodima za brigu o deci u Srbiji, utvrđeno je da je gotovo polovina tih proizvoda na tržištu sadržala koncentracije iznad propisane granice.459

* * *

Metodologija za analizu ekonomskog troška nečinjenja

Zagađenje vazduha

Kako bi se iskoristili najnoviji podaci iz 2019. godine, regresiona analiza je sprovedena za zemlje EU i Srbiju. Na osnovu analize uzorka podataka, koja je rezimirana u tabeli 6 u nastavku, Srbija je ispod proseka u pogledu BDP-u po glavi stanovnika i gradske populacije, dok je iznad proseka u pogledu izloženosti PM2,5 i svih zavisnih varijabli kada je reč o troškovima po dobrobit dece prouzrokovanim zagađenjem vazduha

PRVI PRVI NA SKALI Unicef Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji.jpg tabela 6 Unicef

Troškovi po dobrobit društva = VLS * # prevremenih smrti

Opšte uzev, troškovi po dobrobit društva prouzrokovani zagađenjem vazduha povećavaće se sa porastom nivoa zagađenja vazduha i/ili BDP-a. Slika 9 u nastavku ilustruje srednju godišnju izloženost ambijentalnom zagađenju vazduha (u ovom slučaju, česticama PM2,5) i posledične troškove po dobrobit društva koji se odnose na broj prevremenih smrti za opštu populaciju. Obim izloženosti zagađenju vazduha i povezanih troškova po dobrobit društva prikazan je za zemlje OECD-a te za zemlje Centralne i Istočne Evrope (CIE), uključujući Srbiju.


PRVI PRVI NA SKALI Unicef Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji.jpg slika 9 Unicef

176 Health impact of ambient air pollution in Serbia, WHO (2019)
177 Chronic coal pollution, Europe Beyond Coal Campaign (2019)
178 Health impact of ambient air pollution in Serbia, WHO (2019)
179 Air pollution and child health, WHO (2018)
180 Health impact of ambient air pollution in Serbia, WHO (2019)
181 PM10 se odnosi na čestične materije veličine
182 Zdravstveni statistički godišnjak Republike Srbije, Institut za javno zdravlje Srbije (2019)
183 Studija o socio-ekonomskim aspektima klimatskih promena u Republici Srbiji, UNDP (2019)
184 Air pollution and child health, WHO (2018)
185 Ibid.
186 Ibid.
187 Ibid.

453 Intervjui sa ekspertima za zdravlje i prava deteta u Srbiji
454 Minamata Initial Assessment for the Republic of Serbia, Ministry of Environmental Protection (2018)
455 Prenatal Exposure to Organophosphate Pesticides in Vojvodina, Živković et al. (2019)
456 Occurrence and assessment of environmental risks of endocrine disrupting compounds in drinking, surface and wastewaters in Serbia, Celic et al. (2020)
457 BPA je industrijska hemikalija koja se često koristi za proizvodnju plastike, a ima efekte koji ometaju endokrini sistem i kancerogene efekte; takođe je povezana sa povećanim rizikom od gojaznosti, dijabetesa i srčanih oboljenja kod ljudi
458 Ftalati su endokrini disruptori koji se prvenstveno koriste za omekšavanje plastike u proizvodima široke potrošnje
459 Cry-game: Phthalates in plastic toys and childcare articles, IPEN (2019)

Prilog 2: Health impact of ambient air pollution in Serbia - A CALL TO ACTION

Tabela 4: Broj dana u godini sa koncentracijom PM10 preko 50 mg/m3 u Srbiji

PRVI PRVI NA SKALI Unicef Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji.jpg tabela 4
Tabela 6. Ukupan dugotrajni mortalitet od PM2,5 (granična vrednost = 10 mg/m3) u 11 srpskih gradova
PRVI PRVI NA SKALI Unicef Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji.jpg tabela 6Izvor: Unicef, septembar 2021.

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

PREPORUKA PPNS

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ARHIVA PPNS

DREN: EKOLOGIJA 

OKTOBAR

 • U Kragujevcu dorađena preliminarna lista za sufinansiranje energetske efikasnosti kuća
 • Bezbedna voda na javnim česmama Bubanj, Šumarice i Divostin, neispravna u Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Ždraljici, Kapovcu, Petrovcu i Grujinoj česmi
 • Vujović: Prekomerno aerozagađenje zabeleženo u više gradova u Srbiji od kako je počela grejna sezona
 • Rio Sava: Zahtevi za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje priključnog razvodnog postrojenja 110kv Jadar i dalekovoda
 • Energetikа (Kragujevac): Početak grejne sezone
 • Razgovori o tekućim vodama Kragujevačke kotline (onlajn predavanje)
 • Prof. Ristić: Državni aparat da se stavi u službu zaštite životne sredine - javnost ne prihvata da se radi po lošim praksama
 • Otpadna voda-potok-jezero u Šumaricama!? (2020/2021)
 • Grad prihvatio inicijativu Ekomara - unaprediće Lokalni registar izvora zagađivanja (LRIZ)
 • Razgovori o tekućim vodama Kragujevačke kotline (onlajn predavanje)
 • Zahtev REM-u da zabrani reklamu Rio tinta
 • SKC: Uticaj rudarenja na prirodu
 • Klub akcijaša: Uređenje dela Spomen-parka
 • Srbiju "buše" do temelja - slučaj istraživanja litijuma u Levču
 • Udruženja građana na predstavljanju Nacrta Plana razvoja Kragujevca
 • Uz Uglješnicu, pritoku Lepenice (VIDEO)
 • Energetika (Kragujevac) - iz ugla potrošača (VIDEO)
 • Meštani Pranjana i Družetića oterali nepozvane goste - predstavnike ’ćerke firme’ Rio Tinta
 • Đački parlament: Eko strit parti, 9. oktobra
 • Mesna zajednica jeste organ vlast - to razume MZ Beloševac, ali ne i MZ Ilićevo
 • Lokalni registar izvora zagađivanja - šest meseci kasnije

SEPTEMBAR (23)

 • Anketa: Kakvo je vaše mišljenje o stanju voda u Kragujevcu?
 • U Kragujevcu održana konferencija "Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji - nordijska iskustva"
 • Ekomar: Uspostaviti kontinuirani monitoring površinskih voda Kragujevca
 • Zavrni rukave: Sakupljeno 70 džakova smeća sa Hipodroma
 • Zavrni rukave: Hipodrom, 26. septembar
 • RERI: Šta smo disali između dva septembra
 • Đački parlament: Eko strit parti 2. oktobra
 • Alarmantna publikacija "Unapređenje upravljanja kontaminiranim lokalitetima u Srbiji" skrivana od javnosti?
 • Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine
 • Dragana Đorđević: Zataškava se zastrašujuća istina koju Rio Tinto sprema Srbiji
 • Dolazak Rio Tinta je paradigma apokalipse - iz odgovora prof. Ristića ministarki Mihajlović
 • CINS: Bor sve opasniji po zdravlje ljudi - pokazuje novi izveštaj o kvalitetu vazduha
 • Vujović: Ulaganje Ziđina u modernizaciju postrojenja važno za životnu sredinu; RERI: Ministarka zadovoljna kako napreduje izgradnja nelegalnih objekata u Boru
 • Ljubivoje Ršumović - Zar ćemo opet dozvoliti
 • Prof. Ristić: Litijumska bajka nije razvojna šansa Srbije
 • Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara (2012)
 • Sa protesta u Rekovcu protiv istraživanja litijuma: Nije politikanstvo već borba za opstanak naroda
 • Ugovorena zamena kotlova Energetike, rok za završetak radova je 120 dana
 • Grad Kragujevac objavio konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti porodičnih kuća
 • Litijum u Levču? Ne! Odbranimo Rekovac! (snimak protesta, 3. 9. 2021)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • Preliminarni zahtevi protesta za bezopasan vazduh
 • Energetika podnela zahtev za procenu uticaja rekonstrukcije kotlarnice na životnu sredinu
AVGUST (8)
 • Protest ’Odbranimo Rekovac’ 3. septembra (17:00)
 • Protestna okupljanja u Beogradu - 28. avgusta, 4. i 11. septembra (VIDEO)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • DW: Litijum iz Nemačke - ekološki besprekoran i jeftin
 • Kragujevac objavio preliminarnu listu privrednika za energetsku tranziciju
 • Ekomar: Ima li života (u) Lepenici?
 • Tribina o potencijalnim problemima pčelara usled otvaranja rudnika litijuma (VIDEO)
 • CINS: Kako je Rio Tinto kupovao Loznicu - od gosta na slavi do neprijatelja (FOTO, VIDEO)

JUL (24)

 • Dekan Ristić: Odbornici Loznice ishitreno odlučili, projekat Jadar zvanično nije odobren
 • Divlje deponije - problem JKP na terenu i grada na konkursu Ministarstva za dodelu sredstava (FOTO, VIDEO)
 • Za Prostorni plan Grada Loznice glasao 41 odbornik, šest bilo protiv, od 50 prisutnih na početku sednice (VIDEO)
 • Storenergy (Kragujevac) - za ulazak supruge Zvonka Veselinovića u posao sa Nikolom Petrovićem
 • Marš sa Drine - Protest u Loznici, 29. jula
 • Eksplodirao hemijski kompleks u Leverkuzenu (VIDEO)
 • Ćuta poziva viđenije ljude, Porfirija, Novaka da stanu uz narod
 • Dr Tatjana Brankov: Vraćaju li se pedesete sa sloganima: Industrija je simbol bogatstva, Poljoprivreda je simbol siromaštva?
 • Zelena pijaca rekonstruisaće se do kraja godine, saniraće se i previđena fasada (VIDEO, FOTO)
 • Kragujevac pozvao privrednike da učestvuju u programu energetske tranzicije
 • RERI: Otvoreno pismo Vučiću; WWF: Zašto peticija za zaustavljanje štetnog Zakona o vodama?
 • Peticija: Zaustavimo štetni Zakon o vodama!
 • Pištaljka: Država Savezu vinara platila 12 miliona za informacije sa Vikipedije
 • Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu ’Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu’, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zahtev: Hitno povlačenje neustavnog Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama iz skupštinske procedure
 • Birn: Iz diplomatske depeše - Jadar 2
 • Procena uticaja na životnu sredinu potrebna Belkalu za prečišćavanje otpadnih voda; za projekte Telekoma i A1 ne treba, čeka se odluka za Bekis Osiride
 • Kragujevac prodaje parcele u centru i zonama Servis 2 i Feniks
 • Odbranimo rijeke Balkana - usvojen osnivački akt (VIDEO)
 • Ugovorena zamena kotlova u Energetici, ubrzo studija o 40 hiljada tona pepela
 • RTK: Grad Kragujevac potpisao ugovore sa ekološkim udruženjima
 • Grad Kragujevac i udruženja potpisali ugovore za projekte u oblasti zaštite životne sredine
 • Forum Poverenika: Koliko su građanima dostupne informacije o zaštiti životne sredine u Srbiji?
 • JKP Šumadija pripala nagrada "brend lider"

JUN (22)

 • Kragujevac izrađuje Plan detaljne regulacije Bešnjaje
 • I MHE Tošovići kod Raške bez uslova zaštite prirode
 • Forum: Treba li Srbiji rudnik litijuma?
 • Kragujevac potpisao Ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije
 • Požar na deponiji u Jovanovcu pod kontrolom
 • Zavrni rukave - Košutnjak, 27. jun
 • Šta misle Kragujevčani: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu
 • Anketa: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Crvena linija: Zelena energija i MHE u regionu
 • Zajača, 2021: Šta ostaje posle rudnika? (VIDEO)
 • Rio Tinto: Proizvodnja baterija nije u portfoliju naše kompanije - ne proizvodimo ih nigde u svetu
 • Jelisaveta Vasilić: Završena je privatizacija društvene svojine, ne smemo da dozvolimo privatizaciju javne svojine
 • Letnji dnevni kamp - Botanička bašta 2021
 • Gradonačelnik G. Milanovca: Šta će istraživanjem biti ugroženo? EU Suvoborska greda: Moramo Vas uputiti na greške, namerne napade i neistine
 • Velika povelja ’Zelena planeta’ posthumno prof. dr Slobodanu Jovanoviću (1955-2021)
 • Prof. Ratko Ristić o politici, Rio Tintu i tome čiji je čovek
 • Prof. Ristić: Iskopavanje litijuma forsiraju ’zapadni prijatelji’, banda predatora i sebičnjaka
 • Jadar risorsiz (Australija) cilja Rekovac za istraživanje litijuma, angažuje bivše menadžere Rio Tinta i sa Balkana
 • Kragujevac - grad bez zagađivača?
 • Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca
 • Uručena priznanja ’Zeleni’ i ’Crni list’ za 2020. godinu
 • Naučno-informativni skup u Koštunićima o rudnicima litijuma
MAJ (28)
 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Kragujevac na vodi - Marka Žvaka (VIDEO, 6:47)
 • Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave
 • Izdavanje upotrebne dozvole, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Kragujevac doneo Pravilnik za mere energetske tranzicije, sledi javni poziv
 • Evropski dan parkova obeležen i u Kragujevcu
 • Zavrni rukave: Košutnjak, 30. maj
 • Preliminarno: Kragujevac finansira 15 projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2021.
 • Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)
 • Memedović: Zapustili smo sami sebe! (VIDEO)
 • Svetski dan pčela - 20. maj
 • Zabrana vanpijačne prodaje - rešenje za divlju deponiju ispod nadvožnjaka, saglasni građani i JKP; na potezu je Grad
 • Mihajlović (18. 5): Istražne bušotine nisu bile predviđene u Topoli; Rešenje Ministarstva (26. 4): Istražni prostor nalazi se na teritoriji Ljiga, Gornjeg Mianovca i Topole
 • Zašto su kompanije Ziđin i Linglong iznad zakona Srbije
 • Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari