Prvi Prvi na Skali
 • Advertisement

 
 

Glavolom

04.12.2019

Po Centru za prava deteta kazna doživotnog zatvora nespojiva sa ljudskim dostojanstvom, nečovečna i ponižavajuća

Prvi Prvi na Skali
http://www.vfphysical.rs/ http://www.prviprvinaskali.com/clanci/apeli/za-nedin-oporavak-i-bolju-buducnost.html http://prviprvinaskali.com/clanci/dom/roditelji/amber-alert-da-li-ces-pomoci-ako-znas-da-mozes.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/prestoni-kragujevac.html http://prviprvinaskali.com/clanci/kg-vodic/sumadija-i-pomoravlje-dusa-srbije.html http://prviprvinaskali.https://prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html

2002.

B. Ciljevi, strategije i delovanje

3. Zaštita od zlostavljanja, iskorišćavanja i nasilja

43. Deca imaju pravo da budu zaštićena od svih oblika zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja. Društva moraju da ukinu sve oblike nasilja nad decom. Shodno tome, rešeni smo da:

(a) zaštitimo decu od svih oblika zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja;
(b) zaštitimo decu od posledica oružanog sukoba i obezbedimo usklađenost sa međunarodnim humanitarnim pravom i pravom ljudskih prava;
(c) zaštitimo decu od svih oblika seksualnog iskorišćavanja, uključujući pedofiliju, trgovinu decom i otmicu;

Ukidanje trgovine decom i seksualnog iskorišćavanja dece

40. Preduzeti hitne zajedničke nacionalne i međunarodne akcije u cilju zaustavljanja prodaje dece i njihovih organa, seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja, uključujući upotrebu dece u pornografiji, prostituciji i pedofiliji i u cilju suzbijanja postojećih tržišta.

45. Preduzeti neophodne akcije na svim nivoima, po potrebi, za inkriminaciju i efikasno kažnjavanje, shodno svim relevantnim i primenljivim međunarodnim instrumentima, svih oblika seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja dece, uključujući one u porodici ili u komercijalne svrhe, dečju prostituciju, pedofiliju, dečju pornografiju, turizam radi seksa sa decom, trgovinu, prodaju dece i njihovih organa, učestvovanje u prinudnom dečjem radu i bilo kom drugom obliku iskorišćavanja, uz garancije da će pri tretmanu dece žrtava u krivičnopravnom postupku najbolji interes deteta biti od prevashodne važnosti

47. Preduzeti potrebne mere, između ostalog i kroz pojačanu saradnju vlada, međuvladinih odrganizacija, privatnog sektora i nevladinih organizacija za suzbijanje nezakonite upotrebe informacionih tehnologija, uključujući Internet, u svrhu prodaje dece, dečje prostitucije, dečje pornografije, seksualnog turizma s decom, pedofilije i drugih oblika nasilja i zlostavljanja dece i adolescenata.

SVET PO MERI DETETA

Izvor: Centar za prava deteta 

Centar za prava deteta/Child Rights Centre

2019.

U društvu u kojem postoji vladavina prava nijedan građanin ne sme biti lišen ljudskog dostojanstva

Beogradski centar za ljudska prava je pripremio i organizovao podnošenje zajedničke inicijative predstavnika stručne javnosti da Ustavni sud ispita ustavnost i saglasnost sa potvrđenim međunarodnim ugovorima odredaba Krivičnog zakonika i Zakona o posebnim merama za sprečavanje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima kojima se zabranjuje uslovni otpust osuđenih za krivična dela kažnjiva kaznom doživotnog zatvora.

U inicijativi koja je danas podneta Ustavnom sudu navedeno je da zabrana uslovnog otpuštanja osuđenih za navedena krivična dela čini kaznu doživotnog zatvora nesmanjivom na penološkim osnovama, s obzirom da u pravnom poretku Srbije ne postoji nijedan drugi delotvoran pravni mehanizam za preispitivanje te kazne na penološkim osnovama. Po oceni podnosilaca inicijative, kazna doživotnog zatvora na ovaj način postaje nespojiva sa ljudskim dostojanstvom, nečovečna i ponižavajuća.

Ustavnom sudu je inicijativom predloženo da pokrene postupak za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima člana 46. stava 5. Krivičnog zakonika i člana 5. stava 2. Zakona o posebnim merama za sprečavanje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, i to sa članovima 23. i 25. Ustava Republike Srbije, članovima 7. i 10. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i članom 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Takođe je predloženo da Ustavni sud obustavi izvršenje pojedinačnih akata koji bi bili doneti na osnovu osporenih zakonskih odredaba.

Beogradski centar za ljudska prava očekuje da će Ustavni sud neodložno pristupiti razmatranju ove inicijative u cilju zaštite ljudskih prava koje garantuju Ustav i potvrđeni međunarodni ugovori.

Inicijativu su potpisali:

 • Beogradski centar za ljudska prava,
 • Srbija protiv smrtne kazne, mučenja i drugih nečovečnih i ponižavajućih kazni i postupaka,
 • A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava,
 • Centar za prava deteta,
 • Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM,
 • Međunarodna mreža pomoći – IAN,
 • Društvo sudija Srbije,
 • Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije,
 • Centar za pravosudna istraživanja – CEPRIS,
 • Građanske inicijative,
 • Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima ATINA,
 • FemPlatz...
Izvor: Beogradski centar za ljudska prava 

Beogradski centar za ljudska pravaPostoje različita mišljenja o tome treba li u našem zakonodavstvu da postoji kazna doživotnog zatvora ili ne. Kakvo je Vaše lično mišljenje, da li ste Vi za ili protiv postojanja kazne doživotnog zatvora? (procenti)
 1. Odlučno sam za kaznu doživotnog zatvora 49.3
 2. Više sam za kaznu doživotnog zatvora nego protiv 28.3
 3. Za kaznu (1+2) 77.6
 4. Neodlučan sam 14.0
 5. Protiv kazne (4+5) 8.4
 6. Više sam protiv kazne doživotnog zatvora nego za 5.4
 7. Odlučno sam protiv kazne doživotnog zatvora 3.0

Izveštaj
STAV PREMA SMRTNOJ KAZNI
Pripremljeno za: Udruženje građana "Srbija protiv smrtne kazne"

Izvor: Ipson strategic marketing/Smrtna kazna 

Srbija Protiv Smrtne Kazne


ARHIVA PPNS


KRIVIČNI ZAKONIK: UČINIOCU KRIVIČNOG DELA MOŽE SE IZREĆI DOŽIVOTNI ZATVOR

PRILOG PPNS

IZVODI

Član 43.

Učiniocu krivičnog dela mogu se izreći sledeće kazne:

1) doživotni zatvor;

. . .

Glavne i sporedne kazne

Član 44.

(1) Doživotni zatvor i kazna zatvora mogu se izreći samo kao glavne kazne.

. . .

Član 44a

(1) Za najteža krivična dela i najteže oblike teških krivičnih dela može se uz kaznu zatvora izuzetno propisati i kazna doživotnog zatvora.

(2) Doživotni zatvor ne može se izreći licu koje u vreme izvršenja krivičnog dela nije navršilo dvadeset jednu godinu života.

(3) Doživotni zatvor se ne može izreći u slučajevima kada zakon predviđa da se kazna može ublažiti (član 56. stav 1. tačka 1) ili kada postoji neki od osnova za oslobođenje od kazne.

Nezastarelost krivičnog gonjenja i izvršenja kazne

Član 108.

Krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarevaju za krivična dela predviđena u čl. 370. do 375. ovog
zakonika, za krivična dela za koje je propisana kazna doživotnog zatvora, kao ni za krivična dela za
koja po ratifikovanim međunarodnim ugovorima zastarelost ne može da nastupi.

Teško ubistvo

Član 114.

(1) Zatvorom najmanje deset godina ili doživotnim zatvorom kazniće se:

1) ko drugog liši života na svirep ili podmukao način;
2) ko drugog liši života pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju;
3) ko drugog liši života i pri tom sa umišljajem dovede u opasnost život još nekog lica;
4) ko drugog liši života pri izvršenju krivičnog dela razbojništva ili razbojničke krađe;
5) ko drugog liši života iz koristoljublja, radi izvršenja ili prikrivanja drugog krivičnog dela, iz bezobzirne osvete ili iz drugih niskih pobuda;
6) ko liši života službeno ili vojno lice pri vršenju službene dužnosti;
7) ko liši života sudiju, javnog tužioca, zamenika javnog tužioca ili policijskog službenika u vezi sa vršenjem službene dužnosti;
8) ko liši života lice koje obavlja poslove od javnog značaja u vezi sa poslovima koje to lice obavlja;
9) ko liši života dete ili bremenitu ženu;
10) ko liši života člana svoje porodice kojeg je prethodno zlostavljao;
11) ko sa umišljajem liši života više lica, a ne radi se o ubistvu na mah, ubistvu deteta pri porođaju ili lišenju života iz samilosti.

...može izreći doživotni zatvor...

Silovanje

Član 178.

Obljuba nad nemoćnim licem

Član 179.

Obljuba sa detetom

Član 180.

Obljuba zloupotrebom položaja

Član 181.

Ubistvo predstavnika najviših državnih organa

Član 310.

Teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije

Član 321.

KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVOSUĐA

Neprijavljivanje pripremanja krivičnog dela

Član 331.

Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca

Član 332.

Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela

Član 333.

Dogovor za izvršenje krivičnog dela

Član 345.

Udruživanje radi vršenja krivičnih dela

Član 346.

Genocid

Član 370.

Zločin protiv čovečnosti

Član 371.

Ratni zločin protiv civilnog stanovništva

Član 372.

Ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika

Član 373.

Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika

Član 374.

Upotreba nedozvoljenih sredstava borbe

Član 376.

Protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja

Član 378.

Agresivan rat

Član 386.

Terorizam

Član 391.

Upotreba smrtonosne naprave

Član 391v

Uništenje i oštećenje nuklearnog objekta

Član 391g

Ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom

Član 392.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKAIzvor: Narodna skupština 


STRANICA KOJA SE ČUJE
 - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

PRVI PRVI NA SKALI Udruzenje osnovano

DREN

DOM

POTROŠAČI

PRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 

Print Friendly and PDF

Komentara (0)Dodaj komentar