Кonkurs za finansiranje projekata, programa i manifestacija u oblasti kulture u Kragujevcu za 2021.

Кonkurs za finansiranje projekata, programa i manifestacija u oblasti kulture u Kragujevcu za 2021.

Po godišnje planu javnih konkursa Kragujevca, danas je raspisan konkurs za (su)finansiranje projekata, programa i manifestacija u oblasti kulture sredstvima budžeta grada Kragujevca u 2021. godini, а prijave se podnose 30 dana, zaključno sa 24. martom.

Podsećamo, u toku su konkursi za finansiranje projekata u oblasti vera (traje do 12. marta - detaljnije ovde) i javnog informisanja (traje do 24. februara - detaljnije ovde).

Prenosimo u celini sadržaj konkursa koji je potpisao gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA,PROGRAMA I MANIFESTACIJA U OBLASTI KULTURE SREDSTVIMA BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCAU 2021. GODINI

I Predmet Javnog konkursa

Javni Konkurs se raspisuje za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u oblasti kulture (u daljem tekstu: projekti), kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za 2021. godinu za sledeće oblasti kulturne delatnosti:

 1. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 2. likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn, umetnička fotografija i arhitektura;
 3. pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
 4. umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);
 5. filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;
 6. digitalno stvaralaštvo i multimediji;
 7. ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.);
 8. delatnost zaštite u oblasti nepokretnih kulturnih dobara;
 9. delatnost zaštite u oblasti pokretnih kulturnih dobara;
 10. delatnost zaštite u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa;
 11. bibliotečko-informacione delatnosti (promovisanje i zaštita zavičajne i književne baštine kroz aktivnosti vezane za kulturne programe, multimedijalne i druge sadržaje, izuzev štampanih formi, kao i promovisanje kulture čitanja);
 12. naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
 13. menadžment u kulturi;
 14. upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti.

II Sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata

Po ovom Javnom konkursu raspodeliće se sredstva u visini od 17.000.000,00 dinara, planirana Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2021. godinu (‘’Službeni list grada Kragujevca‘’ broj 38/20) i raspoređena Programom rasporeda sredstava za finansiranje razvoja kulture u gradu Kragujevcu u 2021. godini (“Službeni list grada Kragujevca“, broj 40/20).

III Prijava na konkurs

Prijave na konkurs podnose se na posebnom prijavnom obrascu – Obrazac 1 (u daljem tekstu: prijava na konkurs) koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, a koji se zajedno sa Konkursom, objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada.

U Prijavi na konkurs – Obrazac 1 obavezno naznačiti oblast kultuturne delatnosti (iz poglavlja I ovog javnog konkursa) za koju se predlogom projekta konkuriše.

Uz Prijavu na konkurs – Obrazac 1, obavezno se podnosi sva dokumentacija kojom se dokazuju ispunjenost Konkursom propisanih uslova i kriterijuma i to:

 • predlog projekta – 2 primerka (štampano i na CD-u),
 • osnovni podaci o učesniku na konkursu (naziv, sedište, matični broj, poreski identifikacioni broj ime, prezime i broj lične karte zastupnika za pravna lica, odnosno ime i prezime, prebivalište i broj lične karte za fizička lica) – navedeno dostaviti u obliku Izjave na posebnom dokumentu,
 • osnovni podaci o eventualnim partnerima na projektu (ukoliko ih ima),
 • osnovni podaci sa izjavom nosioca projekta (Obrazac 3), u slučaju da je podnosilac prijave/projekta fizičko lice,
 • radne biografije angažovanih lica,
 • statut (za udruženja i ustanove),
 • izveštaj o aktivnostima, odnosno realizovanim projektima predlagača iz delokruga osnovne delatnosti, iz prethodne tri godine,
 • izjave na propisanim obrascima, u zavisnosti od toga da li je podnosilac prijave na konkurs/projekta fizičko ili pravno lice.

Prijava sa propisanom dokumentacijom mora biti dostavljena u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, a predaje se neposredno ili preporučeno poštom, sa naznakom:

– Komisija za izbor projekata, programa i manifestacija u oblasti kulture koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima budžeta grada Kragujevca u 2021. godini

– Prijava na Javni konkurs projekta ____________________

za oblast kulturne delatnosti: ______________________________ –

Na adresu:

Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima –

ul. Cara Lazara br. 15, 34000 Kragujevac

Na zadnjoj strani koverte navesti tačan naziv podnosioca predloga sa adresom.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Večernje novosti“, odnosno na zvaničnom internet sajtu grada Kragujevca (www.kragujevac.rs), odnosno zaključno sa danom 24. martom 2021. godine.

IV Predlog projekta

Predlog projekta obavezno sadrži:

 1. tačan naziv projekta;
 2. skraćeni naziv projekta (ukoliko ga ima);
 3. predlagača, odnosno autora projekta;
 4. oblast kulturne delatnosti za koju se konkuriše;
 5. detaljan opis projekta;
 6. ciljeve, ciljnu grupu, kao i očekivane rezultate;
 7. učesnike u realizaciji projekta i svojstvo u kome se angažuju, odnosno učestvuju;
 8. kapacitetete predlagača, odnosno nosioca projekta za realizaciju projekta (stručni, odnosno umetnički kapaciteti i neophodni resursi);
 9. vrstu i sadržinu aktivnosti, vreme i mesto realizacije;
 10. finasijski plan i budžet projekta, odnosno potrebna novčana sredstva, iskazana prema vrstama troškova (sredstva iskazivati u bruto iznosu i obavezno naznačiti visinu i strukturu sredstava koja se mogu obezbediti iz drugih izvora);
 11. termin – plan utroška sredstava (vremenski period i rokovi u kojima su sredstva potrebna za realizaciju projekta);
 12. način praćenja realizacije, evaluaciju rezultata, kao i način ocenjivanja uspešnosti (npr. na koji način će realizacija projekta uticati na kvalitet kulturnog života Grada);

Uz predlog projekta može se dostaviti prateća dokumentacija ili prilog, kao što su npr. brošure, fotografije, odnosno sve ono iz čega se bliže može sagledati i oceniti sadržina i kvalitet predloženog projekta.

V Kriterijumi i merila za ocenu projekata

Projekti kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti kulture na teritoriji grada Kragujevca mogu biti izabrani za finansiranje ili sufinansiranje ukoliko ispunjavaju određene uslove, odnosno kriterijume, u pogledu:

 1. predlagača projekta;
 2. sadržine i kvaliteta projekta;
 3. budžeta projekta;
 4. forme predloga projekta.

1) Predlagač projekta može biti:

 • ustanova kulture sa sedištem na teritoriji Grada, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač Grad,
 • umetnička i druga udruženja registrovana na teritoriji Grada za obavljanje delatnosti kulture,
 • umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi kojima je taj status utvrđen u skladu sa Zakonom, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Kragujevca, a koji svoje projekte ostavaruju u partnerskim odnosima sa institucijama, udruženjima i organizacijama registrovanim na teritoriji grada Kragujevca, kao i
 • drugi subjekti u kulturi čije je sedište, odnosno prebivalište na teritoriji grada Kragujevca.

Crkve i verske zajednice imaju pravo učešća na konkursu pod istim uslovima i na isti način kao i ostali predlagači, u skladu sa Pravilnikom.

 1. Kriterijumi u odnosu na sadržinu i kvalitet predloga projekta su:
 2. usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi, ciljevima i prioritetima konkursa;
 3. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
 4. kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
 5. stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
 6. neophodni resursi;
 7. finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
 8. stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života Grada.

3) Budžet projekta

Ocena i izbor projekata koji će se finansirati, odnosno sufinansirati, vrši se u zavisnosti od toga da li je predlagač obezbedio ili će obezbediti deo sredstava za realizaciju projekta ili se obraća za finansiranje celokupne realizacije projekta.

Budžet projekta treba da bude:

 1. realističan – kako u smislu realnih iznosa koji se planiraju po svakoj budžetskoj stavci, tako i u smislu kapaciteta organizacije nosioca projekta;
 2. obuhvatan – treba da uključi i pokrije sve troškove projekta i prikaže učešće svih izvora finansiranja;
 3. strukturiran – da je tako formulisan da u potpunosti prati zahteve propisanog obrasca za izradu projekta;
 4. izbalansiran – posebno u odnosu na dopuštene troškove;
 5. precizan – bez zaokruživanja iznosa, bez pogrešnih cifara ili pogrešno izračunatih rezultata sabiranja.

4) Forma predloga projekata

Predlozi projekta će biti razmatrani samo ako ispunjavaju sledeće formalno – pravne uslove:

 1. da je prijava na konkurs podneta na propisanom obrascu – Obrazac 1, čitko popunjen (otkucan ili odštampan) ćiriličnim pismom, u fontu Arial 12;
 2. da predlog projekta sadrži sve elemente iz člana 9. Pravilnika (detaljan opis projekta u pisanom obliku);
 3. da je jasan, potpun i istinit;
 4. da sadrži sve elemente, dokaze i priloge propisane konkursom;
 5. da je podnet u roku propisanom konkursom, kao i
 6. da je podnet u broju primeraka i na način propisan konkursom.

Predlagači projekata su u obavezi da koriste obrasce propisane Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora projekata, programa i manifestacija u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ br. 34/18) i to:

 1. Obrazac 1 – Prijava na Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa/proje-kata/manifestacija u oblasti kulture iz budžeta grada Kragujevca u 2020 godini;
 2. Obrazac 2 i 2a – Izjava o prihvatanju obaveze;
 3. Obrazac 3 – Izjava nosioca projekta;
 4. Obrazac 4 – Periodični izveštaj;
 5. Obrazac 5 – Završni izveštaj.

Navedeni obrasci su sastavni deo Konkursa i dostupni su na zvaničnoj internet stranici Grada sve vreme trajanja konkursa.

VI Način i rokovi za donošenje i objavljivanje odluke, kao i zaključivanje ugovora

Gradsko veće, na osnovu predloga Komisije, donosi odluku o projektima u oblasti kulture koji će se finansirati, odnosno sufinansirati sredstvima budžeta Grada u 2021. godini, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava na Konkurs.

Odluka Gradskog veća objavljuje se u “Službenom listu grada Kragujevca“ i na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca.

Sa predlagačem, odnosno nosiocem izabranog projekta Grad će zaključiti ugovor o finansiranju/sufinansiranju, a pripadajući iznos sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekta isplaćivaće se na namenski podračun (predlagača/nosioca) otvoren u Upravi za trezor, u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor (“Službeni glasnik RS“ broj 99/18 i 40/19).

NAPOMENA: Predlog projekta sa pratećom dokumentacijom dostavlja se isključivo u jednoj koverti (oba primerka), u suprotnom smatraće se da ne ispunjava formalne uslove za izbor i neće biti predmet razmatranja i odlučivanja.

Dodatne informacije po ovom Konkursu se mogu dobiti radnim danima u vremenu od 09,00 – 15,00 sati, u nadležnoj gradskoj upravi – Odeljenju za kulturu, informisanje, sport i omladinu i to:

 • na telefon 034/ 330 277 i 034 /302 288 kao i na
 • na mail adresu kulturakonkurs@kg.org.rs

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA U OBLASTI KULTURE IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA U 2020. GODINI

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZBORA PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA

PRILOG PPNS: KOMPLETAN PLAN KONKURSA ZA 2021.PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari