Uklanjanje nepropisno parkiranih vozila

Uklanjanje nepropisno parkiranih vozila

Uklanjanje motornih vozila obavlja se u slučajevima kada je vozilo parkirano suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ili Odluke o komunalnom redu, odnosno na mestima na kojima predstavljaju opasnost ili smetnju za odvijanje saobraćaja, kretanje pešaka ili ugrožavanje imovine.

GRAD KRAGUJEVAC: ODLUKE O KOMUNALNOM REDU I ODRŽAVANJU ČISTOĆE

Postupak uklanjanja vozila sprovodi se tako što ovlašćeno lice MUP-a ili komunalni inspektor nadležne Gradske uprave putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je motorno vozilo nepropisno parkirano, pri čemu donosi rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od jednog minuta. Rešenje u elektronskoj formi dostavlja se elektronskim putem licu koje vrši uklanjanje vozila, a koje dalje postavlja obaveštenje na vidno mesto vozila o donetom rešenju.

Ukoliko vozač ne ukloni vozilo u roku predviđenom izdatim rešenjem, isto se uklanja i odvozi na lokaciju predviđenju za skladištenje nepropisno parkiranih vozila o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Uklanjanje motornih vozila vrši se i sa javnih površina ukoliko nadležni organ izrekne privremenu zabranu parkiranja u određeno vreme i o tome putem sredstava javnog informisanja obavesti građane.

Uklanjanje motornih vozila – premeštanje obavlja se:

 • nakon informisanja građana putem sredstava javnog informisanja ili u slučaju hitnih intervencija, a za potrebe obavljanja delatnosti čišćenja snega, sanacija elektro, vodovodnih, kanalizacionih, toplovodnih i gasovodnih instalacija, kao i svih drugih komunalnih radova;
 • u slučaju elementarnih nepogoda;
 • za potrebe sprovođenja kulturnih i drugih manifestacija.

Adresa

Lepenički bulevar bb (iza Zastavinog servisa)
Radno vreme: 00:00-24:00 sati

Info centar za prijavu:

 • 034/200-386
 • 060/234 22 24

Prijem i izdavanje vozila:

 • 034/338-309
 • 060/234 21 55

Rukovodilac Službe odnošenja i blokiranja nepropisno parkiranih vozila je Dragan Iskrenović.

Kontakti JKP Šumadija:

 • Industrijska 12, 34000 Kragujevac
 • 034 335 482, 335 089
 • info@jkpsumadija.rs
 • Besplatan poziv: 0800350034

Izvor: JKP Šumadija

JKP Šumadija Kragujevac

KOMUNALNA MILICIJA

Adresa: Branka Radičevića 9, II sprat, 3400 Kragujevac
Radno vreme: sa strankama od 7:30 do 15:30 radnim danima
Dežurni telefon: 034/335 343

Telefon za prijave dežurnoj patroli: 060 234 0 115 (popodne, noću i u dane vikenda).
e-mail: komunalnapolicija@kg.org.rs

Tel. 034/335 343
Branka Radičevića 9, II sprat
Vođe patrola: Milena Marjanović-Končar, Boris Đokić i Marko Kitonjić
Tel. 034/335 343

U Odeljenju Komunalne milicije obavljaju se kontrolno-nadzorni poslovi propisani Zakonom o komunalnoj miliciji, kojima se obezbeđuje održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda na teritoriji Grada od značaja za komunalnu delatnost u oblastima: snabdevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, auto-taksi prevoza, postavljanja privremenih objekata na površinama javne namene, protivpožarne zaštite, zaštite od buke u životnoj sredini, kontrole radnog vremena subjekata nadzora, održavanja komunalnih objekata, pijaca, grobalja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata; kontrolu nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada; pružanje podrške sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu; pružanje pomoći – asistencije nadležnim nadležnim inspekcijama i organima grada, preduzećima, organizacijama i ustanovama u sprovođenju njihovih izvršnih odluka; preduzimanje hitnih mera zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti grada, učestvuje u vršenju spasilačke funkcije i pruža pomoć drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica elementarnih i drugih nepogoda; pripremu i izradu nacrta propisa i akata iz okvira svog delokruga; izricanje mera za otklanjanje nepravilnosti u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima; izdaje prekršajne naloge; podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za učinjeno krivično delo i druge prijave; obaveštava druge organe o utvrđenim nepravilnostima iz njihove nadležnosti; nadzor zabrane pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru i u javnom prevozu; održavanje javnog reda i mira u skladu sa zakonom utvrđenim delokrugom, kao i druge održavanje komunalnog reda u gradu u oblastima: snabdevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, kontrole radnog vremena subjekata nadzora, zaštite i održavanja reda u korišćenju zemljišta, prostora i komunalnih objekata, pijaca, grobalja, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvete, stambenih i drugih objekata, zaštite kulturnih dobara i drugih javnih objekata, zaštite lokalnih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije, parkiranja, kontrole prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, kontrole auto-taksi prevoza, postavljanja privremenih poslovnih objekata, zaštite vazduha i zaštite od buke u životnoj sredini, zaštite iz nadležnosti grada kada te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi grada i druge organizacije i učestvovanje u vršenju spasilačkih funkcija i pružanje pomoći drugim organima, pravnim i fizičkim licima na otklanjanju posledica izazvanih elementarnim nepogodama, obezbeđivanja nesmetanog života u gradu, očuvanja gradskih dobara, odnosno održavanje gradskog reda i pružanja pomoći nadležnim organima Grada, kao i preduzećima, organizacijama i ustanovama kad po njihovoj oceni postoje pretpostavke da sprovođenje njihove izvršne Odluke neće biti moguće bez asistencije komunalnih policajaca ili upotrebe sredstava prinude.

U obavljanju poslova komunalne milicije, komunalni milicajac ima sledeća ovlašćenja: upozorenje, usmeno naređenje, provera identiteta, dovođenje, pregled lica i predmeta, privremeno oduzimanje predmeta, video nadzor, upotreba sredstava prinude, i to fizičke snage, službene palice i sredstava za vezivanje.

Pored navedenih ovlašćenja, komunalni milicajac može, kada je za to ovlašćen zakonom, drugim propisom i opštim aktom grada, izdati prekršajni nalog, podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, podneti zahtev za vođenje prekršajnog postupka i obavestiti drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.

Izvor: Grad Kragujevac

BAHATO PARKIRANJE: KARAĐORĐEVA, KRAGUJEVAC - 11. 1. 2021.

Bahato parkiranje: Karađorđeva, Kragujevac - 11. 1. 2021.

UKLANJANJE NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA

ZABRANA PARKIRANJA

U 4. poglavlju Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima „Pravila saobraćaja“, u 13. tački „Zaustavljanje i parkiranje“, se nalaze zakonske odredbe u vezi zaustavljanja i parkiranja vozila u saobraćaju. Pored navedenog u članu 66. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima taksativno su navedeni i drugi slučajevi u kojima vozač vrši nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila. Tako se za pojedine prekršaje nepropisnog zaustavljanja i parkiranja iz člana 66. od strane sudije za prekršaje mogu izreći i kazneni poeni. Isto tako u članu 62. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, određeno je da vozač ne sme da zaustavi odnosno parkira vozilo, na mestu na kome bi ono ugrožavalo bezbednost drugih učesnika u saobraćaju, ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pešaka.

POSTUPAK UKLANJANJA NEPROPISNO PARKIRANOG VOZILA

Treba imati na umu da je zaustavljanje vozila svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do tri minuta, pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj. Sedenje u vozilu, izlazak iz vozila da bi se uzela stvar iz prtljažnika i svako drugo prisustvo u neposrednoj blizini vozila do tri minuta, smatraće se zaustavljanjem, dok svaka druga radnja koja može da bude i udaljenje od vozila u trajanju od dva minuta radi odlaska u prodavnicu i sl. predstavlja parkiranje.

Ukoliko policijski službenik u kontroli saobraćaja zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, narediće vozaču, ukoliko je prisutan, da odmah ukloni vozilo, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Ukoliko vozač nije prisutan na licu mesta, policijski službenik će doneti rešenje u pisanoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Primerak rešenja o nalaganju uklanjanja vozila postavlja se na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču. Naknadno uklanjanje ili uništenje ovog rešenja ne utiče na valjanost njegove dostave.

Ukoliko vozač, u roku određenim rešenjem, ne ukloni vozilo, policijski službenik će ukloniti vozilo na za to određeno mesto, o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.Izvor: Uprava Saobraćajne policije - Arhiva

Pravni i strateški okvir bezbednosti saobraćaja

Sistem bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji uređen je Ustavom, priznatim međunarodnim izvorima, zakonima i podzakonskim aktima. Zakoni koji prvenstveno uređuju sistem bezbednosti saobraćaja jesu Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima koji je u primeni od 11. decembra 2009. godine, i Zakon o javnim putevima koji je u primeni od 1. januara 2006. godine.

Ustav Republike Srbije

Ustav Republike Srbije proglašava pravo na život kao neprikosnoveno. Iz toga proističe obaveza države i svih subjekata bezbednosti saobraćaja da štite to pravo građana. Ustav proglašava i pravo na fizički integritet i pravo na ličnu bezbednost. Proglašavanje tih prava takođe nameće obavezu Republici Srbiji da štiti fizički integritet i bezbednost učesnika u saobraćaju. Pravo deteta na posebnu zaštitu, koje proglašava Ustav, nameće bezbednost dece u saobraćaju kao prioritet, odnosno obavezu države da zaštitu dece u saobraćaju istakne u prvi plan.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US i 55/14) pored pravila saobraćaja uređuje institucionalni okvir sistema bezbednosti saobraćaja, i finansiranje sistema. Takođe, u osnovi se ovim zakonom uređuje deo sistema koji se odnosi na vozače i vozila, a zakon sadrži i odredbe koje se odnose na puteve. Zakon o bezbednosti saobraćaja uređuje i prava i obaveze organa nadležnih za kontrolu i regulisanje saobraćaja, kao i druge odredbe od značaja za sistem bezbednosti saobraćaja.

Načelo da nebezbedni finansiraju bezbednost saobraćaja je načelno sprovedeno u ovom zakonu, pa je tako predviđeno da se celokupan iznos prekršajnih kazni vraća u sistem bezbednosti saobraćaja, kroz finansiranje glavnih subjekata bezbednosti saobraćaja.

Zakon o komunalnoj policiji

Zakon o komunalnoj policiji („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) određuje da su poslovi komunalne policije održavanje komunalnog reda u šta spada održavanje reda u oblasti „lokalnih puteva i ulica; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja...”.

Detaljnije:

STRATEGIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE  

Foto: JKP ŠumadijaPrviprvinaskali.com; Duško Đorđević; KG bezobrazluk


ARHIVA PPNS: SLIKOM

PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75
Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS


ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari