Podnošenje predloga posebnih programa u oblasti sporta za 2021. i godišnjih programa za 2022.

Podnošenje predloga posebnih programa u oblasti sporta za 2021. i godišnjih programa za 2022.

U skladu sa Godišnjim planom javnih konkursa grada Kragujevca, Gradsko veće je objavilo javni poziv za podnošenje predloga posebnih programa u oblasti sporta za 2021. godinu, kao i javno obaveštenje o godišnjim programima u 2022. godini.

Uz svedenu redakcijsku obradu, objavljujemo izvorne tesktove poziva i obaveštenja koje je potpisao gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

Javni poziv se upućuje za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta za 2021. godinu za sledeće programske aktivnosti:

 1. Obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;
 2. Unapređenje zaštite zdravlja sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog obrazovanja sportista, posebno mladih, uključujući i antidoping obrazovanje;
 3. prečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr);
 4. Racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik jedinica lokalne samouprave i sportskih objekata u svojini jedinice lokalne samouprave kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta.

Sredstva za finansiranje posebnih programa

Sredstva za finansiranje posebnih programa u visini od 6.000.000 dinara, planirana su Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2021. godinu i raspodeljena Programom rasporeda sredstava dotacija nevladinim organizacijama u oblasti sporta u gradu Kragujevcu u 2021. godini.

Prijave na Javni (otvoreni) poziv mogu podneti sportske organizacije, sportska društva, udruženja, granski i gradski sportski savezi na teritoriji grada Kragujevca

Sportske organizacije, sportska društva, udruženja, granski i gradski sportski savezi, kao nosioci programa, mogu podneti:

 1. samo jedan predlog programa;
 2. više predloga programa istog nosioca programa, ali se odobrava samo jedan;
 3. više predloga programa istog nosioca programa i više može biti odobreno, s tim da ista lica ne mogu biti angažovana na tim programima (različiti programski timovi);
 4. veći broj programa u kojima sportska organizacija može biti partner, pod uslovom da ima kapacitet da učestvuje u tim programima.

Prijave na Javni (otvoreni) poziv podnose se na posebnom obrascu – PREDLOG POSEBNOG PROGRAMA KOJIM SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U 2021. GODINI – Obrazac 4, koji je sastavni deo dokumentacije, a koji se zajedno sa ovim pozivom, objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada.

Obavezna dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na Javni poziv je:

 1. Propratno pismo;
 2. kopija rešenja o registraciji organizacije;
 3. tri primerka obrasca predloga programa;
 4. ce-de/fleš sa predlogom programa;
 5. fotokopija depo kartona (ukoliko je otvoren račun kod nadležne Uprave za trezor);
 6. odluke o sufinansiranju programa ili potvrda namere o sufinansiranju programa;
 7. kopija statuta;
 8. kopija godišnjeg izveštaja i završnog računa za prethodnu godinu i finansijskog plana za tekuću godinu;
 9. pismo o namerama od izdavača ili medijskih kuća ukoliko je programom predviđeno besplatno štampanje ili objavljivanje određenih promotivnih materijala;
 10. izjava da ne postoje prepreke iz člana 118. st. 4. i 5. i člana 133. stav 5. Zakona o sportu;
 11. odluka nadležnog organa nosioca programa o podnošenju predloga programa;
 12. izjava o partnerstvu popunjena i potpisana od strane svih partnera u programu;
 13. kopija rešenja o dodeli PIB-a (ako PIB nije sadržan u rešenju o registraciji)

Drugi prilozi koji mogu da se dostave (ukoliko ih organizacije poseduju) su:

 • materijali koji ilustruju rad organizacije (reference)
 • pismo preporuke

Kriterijumi za procenu i vrednovanje predloga posebnih programa u oblasti sporta utvrđeni su Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 33/20).

Prijava sa propisanom dokumentacijom mora biti dostavljena u jednoj zatvorenoj koverti, a predaje se neposredno ili preporučeno poštom, sa naznakom:

 • Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa organizacija/udruženja u oblasti sporta za finansiranje/sufinansiranje sredstvima iz budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu
 • Prijava na Javni (otvoreni) poziv za dostavljanje posebnih programa u oblasti sporta za 2021. godinu - Na adresu: Trg Slobode broj 3, 34000 Kragujevac

Na poleđini koverte obavezno naznačiti tačan naziv podnosioca predloga sa adresom.

Prijave po ovom pozivu dostavljati najkasnije do 1. novembra 2021. godine, odnosno zaključno sa danom 1. novembrom 2021. godine.

Način i rokovi za donošenje i objavljivanje Rešenja o odobravanju posebnog/ih programa i zaključivanje ugovora

Gradsko veće, na osnovu predloga Komisije, donosi Rešenje o dodeli/raspodeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje posebnih programa organizacija/udruženja sredstvima iz budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu.

Rešenje Gradskog veća objavljuje se na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca.

Sa predlagačem, odnosno nosiocem izabranog posebnog programa Grad će zaključiti Ugovor o finansiranju posebnog programa iz oblasti sporta za 2021. godinu.

Aktivnosti obuhvaćene odobrenim programom, moraju se realizovati do kraja 2021. godine, odnosno dobijena sredstva moraju biti namenski utrošena u skladu sa Rešenjem Gradskog veća i zaključenim Ugovorom, do kraja 2021. godine u protivnom neutrošena sredstva se vraćaju u budžet grada Kragujevca dana 31. 12. 2021. godine.

Kontakt osoba za informacije i pojašnjenja u vezi ovog poziva je Aleksandra Mladenović – načelnik Odeljenja za saradnju sa civilnim sektorom – Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima – kontakt telefon: 034/302 288 i mail adresa civilnisektor.sport@gmail.com.

Gradsko veće upućuje javno obaveštenje za podnošenje predloga godišnjih programa u oblasti sporta za 2022. godinu

Obaveštavaju se sportske organizacije, sportska društva, udruženja, granski i gradski sportski savezi na teritoriji grada Kragujevca da predloge godišnjih programa u oblasti sporta za 2022. godinu dostave Sportskom savezu Kragujevca, najkasnije do 20. maja 2021. godine.

Javno obaveštenje se upućuje za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta za 2022. godinu za sledeće programske aktivnosti:

 1. podsticanje i stvaranje uslova za unapređenje sportske rekreacije, odnosno bavljenja građana sportom, posebno dece, omladine, žena i osoba sa invaliditetom;
 2. izgradnja, održavanje i opremanje sportskih objekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a posebno javnih sportskih terena u stambenim naseljima ili u njihovoj blizini i školskih sportskih objekata, i nabavka sportske opreme i rekvizita;
 3. organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;
 4. učešće sportskih organizacija sa teritorije jedinice lokalne samouprave u domaćim i evropskim klupskim takmičenjima;
 5. fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta i školski sport (unapređenje fizičkog vežbanja, rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska, gradska i međuopštinska školska sportska takmičenja i dr.);
 6. delatnost organizacija u oblasti sporta sa sedištem na teritoriji jedinice lokalne samouprave koje su od posebnog značaja za jedinicu lokalne samouprave;
 7. stipendiranje za sportsko usavršavanje kategorisanih sportista, posebno perspektivnih sportista;
 8. edukacija, informisanje i savetovanje građana, sportista i ostalih učesnika u sistemu sporta o pitanjima bitnim za odgovarajuće bavljenje sportskim aktivnostima i delatnostima;
 9. periodična testiranja, sakupljanje, analiza i distribucija relevantnih informacija za adekvatno zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, istraživačko-razvojni projekti i izdavanje sportskih publikacija;
 10. unapređivanje stručnog rada učesnika u sistemu sporta sa teritorije jedinice lokalne samouprave i podsticanje zapošljavanja visokokvalifikovanih sportskih stručnjaka i vrhunskih sportista;
 11. nagrade i priznanja za postignute sportske rezultate i doprinos razvoju sporta.

Sredstva za finansiranje godišnjih programa

Sredstva za finansiranje godišnjih programa u oblasti sporta biće planirana Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2022. godinu.

Prijave po Javnom obaveštenju mogu podneti sportske organizacije, sportska društva, udruženja, granski i gradski sportski savezi na teritoriji grada Kragujevca

Prijave po Javnom obaveštenju podnose se na posebnim obrascima – PREDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA KOJIM SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U 2022. GODINI – Obrazac 1, PREDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA KOJIM SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA KROZ IZGRADNJU, OPREMANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA U 2022. GODINI-Obrazac 2 PREDLOG GODIŠNJEG PROGRAMA KOJIM SE ZADOVOLJAVAJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U 2022. GODINI KROZ DAVANJE STIPENDIJA I NOVČANIH NAGRADA U 2022. GODINI Obrazac 3, koji su sastavni deo dokumentacije, a koji se zajedno sa ovim obaveštenjem, objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada.

Obavezna dokumentacija koja se dostavlja uz predlog godišnjeg programa je:

 1. propratno pismo;
 2. kopija rešenja o registraciji organizacije;
 3. tri primerka obrasca predloga programa za Komisiju i jedan primerak za Sportski savez Kragujevca (primerak za Sportski savez Kragujevca dostavlja se uz kompletnu dokumentaciju, odnosno ne pakuje se u koverat sa ostalom dokumentacijom);
 4. ce-de/fleš sa predlogom programa;
 5. fotokopija depo kartona (ukoliko je otvoren račun kod nadležne Uprave za trezor);
 6. odluke o sufinansiranju programa ili potvrda namere o sufinansiranju programa;
 7. kopija statuta;
 8. kopija godišnjeg izveštaja i završnog računa za prethodnu godinu i finansijskog plana za tekuću godinu;
 9. pismo o namerama od izdavača ili medijskih kuća ukoliko je programom predviđeno besplatno štampanje ili objavljivanje određenih promotivnih materijala;
 10. izjava da ne postoje prepreke iz člana 118. stav 5. i člana 133. stav 5. Zakona o sportu;
 11. odluka nadležnog organa nosioca programa o utvrđivanju predloga programa;
 12. kalendar takmičenja nadležnog sportskog saveza za program organizacije sportskog takmičenja od značaja za grad Kragujevac;
 13. izjava o partnerstvu popunjena i potpisana od strane svih partnera u programu;
 14. kopija rešenja o dodeli PIB-a (ako PIB nije sadržan u rešenju o registraciji);
 15. odluka Sportskog saveza Kragujevca o utvrđivanju predloga godišnjih programa ( ne dostavlja se sa ostalom dokumentacijom već ukoliko Sportski savez Kragujevca utvrdi predlog programa, on ga „zakači“ na koverat).

Drugi prilozi koji mogu da se dostave (ukoliko ih organizacije poseduju) su:

 • analize, studije;
 • pregledi podataka.

Kriterijumi za procenu i vrednovanje predloga godišnjih programa u oblasti sporta utvrđeni su Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na teritoriji grada Kragujevca, (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 33/20) .

Prijava sa propisanom dokumentacijom mora biti dostavljena u jednoj zatvorenoj koverti, a predaje se neposredno ili preporučeno poštom, sa naznakom:

 • Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa organizacija/udruženja u oblasti sporta za finansiranje/sufinansiranje sredstvima iz budžeta grada Kragujevca za 2022. godinu-
 • Prijava po Javnom obaveštenju za podnošenje predloga godišnjih programa u oblasti sporta za 2022. godinu “ - Na adresu: Sportski savez Kragujevca, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 56, 34000 Kragujevac

Na poleđini koverte obavezno naznačiti tačan naziv podnosioca predloga sa adresom.

Prijave po ovom pozivu dostavljati najkasnije do 20. maja 2021. godine, odnosno zaključno sa danom 20. majem 2021. godine.

Način i rokovi za donošenje i objavljivanje Rešenja o dodeli/raspodeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje godišnjih programa organizacija/udruženja sredstvima iz budžeta grada Kragujevca za 2022. godinu i zaključivanje ugovora

Gradsko veće, na osnovu predloga Komisije, donosi Rešenje o dodeli/raspodeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje godišnjih programa organizacija/udruženja sredstvima iz budžeta grada Kragujevca za 2022.godinu.

Rešenje Gradskog veća objavljuje se na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca.

Sa predlagačem, odnosno nosiocem izabranog godišnjeg programa Grad će zaključiti Ugovor o finansiranju godišnjeg programa iz oblasti sporta za 2022. godinu.

Aktivnosti obuhvaćene odobrenim programom, moraju se realizovati do kraja 2022. godine, odnosno dobijena sredstva moraju biti namenski utrošena u skladu sa Rešenjem Gradskog veća i zaključenim Ugovorom, do kraja 2022. godine u protivnom neutrošena sredstva se vraćaju u budžet grada Kragujevca dana 31. 12. 2022. godine.

Kontakt osoba za informacije i pojašnjenja u vezi ovog poziva je Aleksandra Mladenović – načelnik Odeljenja za saradnju sa civilnim sektorom – Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima – kontakt telefon: 034/302 288 i mail adresa: civilnisektor.sport@gmail.com

Materijal za Javno obaveštenje za podnošenje predloga godišnjih programa u oblasti sporta za 2022. godinu

Foto: Zoran Petrović/Prviprvinaskali.com, arhiva
Izvor: Grad Kragujevac, 2. 2. 2021. 


ARHIVA PPNS

GODIŠNJI PLAN JAVNIH KONKURSA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2021.PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html