Ko to tamo ruši u Aranđelovcu - i šta ruši?

Ko to tamo ruši u Aranđelovcu - i šta ruši?

Od 29. septembra do 2. oktobra podigla se veća prašina na društvenim mrežama i u medijima nego na gradilištu u kulturno-istorijskoj celini "Park Bukovičke Banje u Aranđelovcu", a povodom rekonstrukcije (ili rušenja) na toj lokaciji.

Ključne objave i reakcije

Na sajtu opštine Aranđelovac 17. septembra objavljena je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat "Rekonstrukcija i dogradnja hotela "Šumadija, na kp. br. 1934/5 KO Aranđelovac, u delu Parka Bukovičke banje u Aranđelovcu".

Studiju je u avgustu izradilo preduzeće "Ecologica Urbo" DOO iz Kragujevca, a potpisala direktor Evica Rajić.

Izvod iz Studije

U opisu lokacije izvedenog projekta, pored ostalog, piše da se navedena parcela nalazi u delu parka za koji je prema Planu detaljne regulacije za spomenik prirode "Park Bukovičke Banje", utvrđeno da nije pod zaštitom, odnosno nalazi se na granici zaštićenog područja, dok je sam objekat hotela "Šumadija" koji se nalazi na parceli pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Dalje piše da se sa južne strane navedena parcela graniči sa parkom i u neposrednom okruženju se nalazi objekat "Staro zdanje", koji je od strane nadležnih institucija valorizovan kao objekat profane arhitekture, koji je proglašen spomenikom kulture.

Na samoj parceli od postojećih objekata nalazi se, pored hotela "Šumadija" i kompleks Otvorenog kupatila (sa objektom "Arkade"), koji je takođe pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture, navedeno je u ovom delu Studije.

"Arkade" se, kao objekat ugostiteljstva - restoran, navode još u prikazu postojećeg stanja objekta, uz dva otvorena bazena sa pripadajućim svlačionicama.

U Studiji stoji da ovaj projekat predstavlja ekološki prihvatljivo i održivo rešenje, uz poštovanje propisanih uslova i mera zaštite životne sredine i zdravlja stanovništva. Realizacija Projekta neće imati negativne efekte na demografske karakteristike, neće dovesti do raseljavanja, migracija, promene tradicionalnog načina života stanovništva iz šireg okruženja, smatraju potpisnici Studije.

U opisu vrste prirodnih resursa na lokaciji zapisano je da je uvidom na terenu, konstatovano da se parcela sa jugoistočne, južne i jugozapadne strane graniči sa delom parka sa režimom zaštite III stepena zaštićenog područja Spomenika prirode Park Bukovička Banje.

"U slučaju da se u toku samog izvođenja radova naiđe na arheolška nalazišta ili arheološke predmete izvođač radova je dužan da odmah, bez odlaganja, prekine radove i obavesti nadležan Zavod za zaštitu spomenika kulture i da preduzme sve neophodne mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven. Ukoliko se tokom radova naiđe na geološko paleontološke ili mineraloško-petrološke objekte odnosno na geološka ili paleontološka dokumenta (fosili, minerali, kristali i drugo), izvođač radova je dužan da obavesti nadležno Ministarstvo zaštite životne sredine, kao i da preuzme sve mere zaštite od uništenja i oštećenja", istaknuto je u Studiji.

U "Analizi drugih faktora Projekta na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na kumulativni efekat sa već postojećim ili planiranim aktivnostima na lokaciji", navedeno je da se najveći uticaj na životnu sredinu očekuje u fazi same rekonstrukcije i dogradnje objekta, odnosno u fazi pripremnih radova, usled čega dolazi do generisanja izvesne količine građevinskog otpada i šuta, kao i do emisije zagađujućih materija u vazduh i buke. Pri forsiranom radu mehanizacije i radu ostalih merodavnih vozila, može doći do emisije buke i emisija u vazduh sa kratkotrajnim, mikrolokacijskim prekoračenjem graničnih vrednosti. S obzirom da su navedeni uticaji vremenski ograničeni i prestaju bez verovatnoće ponavljanja po završetku radova, realizacija Projekta ne predstavlja značajan faktor razmatranja sa aspekta kumulativnih uticaja na životnu sredinu, ukazuju autori ovog dokumenta.

Zaključak Studije je, na osnovu analize lokacije i karakteristika planiranog Projekta, uslova neposrednog i šireg okruženja, da redovni rad Projekta neće izazvati negativne kumulativne efekte po životnu sredinu i zdravlje stanovništva i korisnika prostora. 

Prilog: Studija (50 strana)


Poslovni portal Ekapija objavio je 30. septembra članak Šta će biti sa "Arkadama" u parku Bukovičke banje? - Savremen objekat planiran u istorijskoj celini Aranđelovca.

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije saopštilo je povodom "događaja vezanih za rekonstrukciju rekonstrukcije hotela Šumadija i otvorenog kupatila u njegovoj blizini", na prostorno kulturno-istorijskoj celini "Park Bukovičke Banje u Aranđelovcu", da je radove moguće izvoditi u skladu sa uslovima i uz saglasnost nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

Stručne službe nadležnog zavoda, u propisanim merama tehničke zaštite, predvidele su rekonstrukciju otvorenog kupatila, sa dogradnjom i nadgradnjom istog - modernim svedenim strukturnim elementima, uz propisanu obavezu očuvanja dela sa "Arkadama", koje se moraju sačuvati u autentičnom obliku, stoji u saopštenju.

Istim rešenjem predviđeno je da je moguće izvršiti dislociranje postojećeg otvorenog bazena, koje se nalazi na parceli predviđenoj za izgradnju objekta sa očuvanjem dela sa "Arkadama".

Konzervatorski nadzor nad izvođenjem radova sprovodi nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

U slučaju da investitor tokom izvođenja projekta odstupi od propisanih uslova, zavod je dužan da obavesti nadležnu građevinsku inspekciju i donose rešenje o obustavi radova, navodi se u saopštenju.

U parku Bukovičke banje u Aranđelovcu u sredu je počelo rušenje parnog kupatila koje pripada kompleksu istorijskog zdanja ovog grada. U toku jučerašnjeg dana je srušen bazen kod glavne zgrade ovog parnog kupatila.

Pojedini građani iz struke i aktivisti digli su svoj glas protiv rušenja. Miloš Veličković, građevinski inženjer iz Aranđelovca, rekao je televiziju Nova S da zapravo građevinska dozvola postoji za rušenje objekta, a da što se tiče investitora on svoje radove izvodi u okviru zakona.

- Pisali smo Zavodu za zaštitu spomenika od kojeg smo dobili odgovor da se omogućava rekonstrukcija postojećeg objekta uz dodavanje modernih elemenata, ali uz strogo zadržavanje forme i koncepta arkada koje u stvari i predstavljaju simbol i koncept ovog celog kompleksa. Na žalost, novi urbanistički projekat je takav da totalno odstupa od koncepta koji predstavlja ovaj istorijski arhitektonski kompleks. Nikakva forma arkada nije zadržana, gradi se totalno jedan moderan objekat bez ikakve forme ove istorijske arhitektonske celine - kaže Veličković i dodaje da ceo Aranđelovac iskreno boli rušenje ovog objekta.

- Ovo je objekat koji predstavlja arhitektonski dragulj i kulturno dobro Aranđelovca. Mi smo ponosni na ovo zdanje i to je jedan od prepoznatljivij objekata našeg grada uz staro zdanje koje je takođe pred urušavanjem zbog neadekvatnog ophođenja ove vlasti ali i mnogih prethodnih. Ovo je je projekat našeg poznatog arhitekte Gojka Todića, koga su zvali dvorski arhitekta kraljevine Jugoslavije. Sagrađen je 1938. godine - naveo je Veličković, a prenosi direktno.rs.

"Zelena" provera

Deset dana ranije (20. septembra), isti izvor objavio je članak Projekat rekonstrukcije hotela Šumadija u Aranđelovcu na "zelenoj proveri".

Opština Aranđelovac izdala je obaveštenje da je preduzeće Bukovička banja Stublina doo iz Aranđelovca podnelo zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcija i dogradnja hotela Šumadija u delu parka Bukovičke Banje.

Javni uvid u studiju biće moguć do 10. oktobra.

Više o projektu

Još ranije, 17. avgusta, Ekpija je detaljno predstavila ovaj projekat člankom Hotel Šumadija u Aranđelovcu uskoro bi mogao da dobije novo ruho - 196 soba, spa i velnes centar, kongresni centar... (foto: treći red naslovnih ilustracija).

Opština Aranđelovac izdala je obaveštenje u kome se navodi da je za projekat rekonstrukcije i dogradnje hotela Šumadija potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Reč je o projektu koji se nalazio na javnom uvidu čiji je obrađivač bio Atelje AL doo iz Vrnjačke Banje. Investitor je Bukovička banja Stublina doo Aranđelovac.

Hotel je građen tridesetih godina prošlog veka. Proglašen je za kulturno dobro i zaštićen kod Zavoda za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije.

Parcela na kojoj je smešten hotel nalazi se na samom obodu severnog dela parka Bukovičke banje, koji je jedan od najstarijih i najočuvanijih banjskih parkova u Srbiji. Južno od hotela smeštena su dva otvorena bazena sa pripadajućim svlačionicama i restoran Arkade. Objekti su u velikoj meri devastirani, van funkcije i neadekvatnog izgleda u odnosu na okruženje.

Navedena celina bi svojim sadržajima upotpunila ponudu za buduće korisnike celokupnog područja i šire, ali ne samo sadržajima rekonstruisanog i dograđenog objekta, već i kroz formiranje atraktivnog otvorenog prostora za sve posetioce u vidu uređenog ozelenjenog prostora, bašte poslastičarnice hotela, plaže otvorenog bazena i sl, navedeno je u dokumentaciji.

Urbanističkim projektom planira se uređenje građevinske parcele i gradnja navedenog objekta sa svim pratećim površinama kao što su kolski i pešački prilazi, saobraćajne i manipulativne površine, zelene površine, kao i površine za parkiranje u vidu dve podzemne garaže.

Hotel Šumadija

Od vremena izgradnje hotela do danas standardi u hotelijerstvu su se bitno promenili. Da bi objekat mogao da odgovori na savremene zahteve i bude konkurentan na tržištu isprojektovano je proširenje postojećeg hotela sa spavaćim blokom, kongresnim centrom i delom sa otvorenim i zatvorenim bazenom, koji ukratko predstavljaju funkcionalnu organizaciju budućeg kompleksa.

Spratnost dograđenog dela objekta hotela Šumadija je Po-2+Po-1+Su+P+4+Ps.

Glavni ulaz u objekat zadržan je na istom prepoznatljivom mestu na kojem je postojeći glavni ulaz u hotel.

Planirano je proširenje nadstrešnice glavnog ulaza kako bi se omogućio natkriven pristup hotelu za kolska vozila.

Pretvaranje poslednje etaže u spratnu etažu, odnosno kako kosi krov sa badžama nije izvorni deo postojećeg objekta, dozvoljeno je formiranje sprata, koji bi bio uklopljen u formu samog objekta kroz savremenu interpretaciju kosog krova i badža.

Centralni atrijum postojećeg objekta zadržati kao otvoren prostor, odnosno postojeći atrijum zatvoriti eventualno zastakljenom lanternom na krovu (na nivou krovne ploče iznad lobija na nivou prizemlja). U ovom delu objekta (postojeći objekat hotela Šumadija ) u funkcionalom smislu formirani su sledeći prostori:

 • ulazni hol sa a la carte restoranom na nivou prizemlja;
 • spavaće sobe sa prostorijama za "room service" na nivou prvog , drugog i povučenog sprata, ali i delimično na nivou prizemlja;
 • tehničke prostorije sa primarnim restoranom za doručak i večeru, i delom kuhinje na nivou suterena postojećeg objekta.
Pored povećanja smeštajnih kapaciteta koji bi bili organizovani na višim etažama novog dograđenog dela objekta zbog kvalitetnije ponude, u novom dograđenom delu objekta predviđeni su sledeći sadržaji:
 • otvoreni bazen;
 • zatvoreni bazen sa spa i velnes centrom;
 • kongresna dvorana (multifunkcionalna sala);
 • sale za sastanke različitog kapaciteta;
 • centralna kuhinja;
 • tehničke prostorije i podzemna garaža na nivou suterena i na nivou podruma -2 sa prostorom za iznajmljivanje bicikli.

Između događenog dela objekta i postojećeg objekta hotela Šumadije projektovana je topla veza.

Arkade

Predviđena je rekonstrukcija otvorenog kupatila, uz dogradnju sa nadgradnjom, koja podrazumeva integrisanje objekta Arkade u istočnu fasadu novoformiranog objekta, kao i uspostavljanje tople veze sa hotelom Šumadija (eventualno i sa objektom Specijalne bolnice), odnosno između sadržaja u jedinstvenom turističkom kompleksu koji ovi objekti čine (tople veze se mogu formirati na nivou podzemnih i/ili prizemne etaže).

Predviđeno je rušenje i uklanjanje svih postojećih objekata izuzev hotela Šumadija uz kao što je navedeno integrisanje postojećeg zida otvorenog kupatila sa arkadama u istočnu fasadu novoformiranog objekta.

Idejno rešenje pobednički rad na Konkursu

Idejno rešenje koje je sastavni deo ovog Urbanističkog projekta je pobednički rad zaveden pod šifrom 68135, na Konkursu koji je raspisan u periodu aprila i maja 2021. godine. Autorski tim Atelje-a AL čine Branimir Lukić, Darko Cvetković i Nevena Novčić.

Prilikom izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju hotela Šumadija posebno se vodilo računa o arhitektonskoj vezi starog i novog, kako bi se na pravi način očuvalo graditeljsko nasleđe, a u isto vreme, dao i pečat novog vremena.

Postojeći zid istočne fasade otvorenog kupatila sa arkadama je zadržan kao kulisa iza koje su predviđeni sadržaji otvorenog bazena i terasa kongresne dvorane, čime se težilo da prepoznatljiv karakter ovog zida bude dominanta u odnosu na povučene elemente a da istovremeno bude i povezan u jedinstvenu celinu sa dograđenim delovima objekta.

Kroz projektovanje ovog objekta vodilo se računa o zadovoljenju osnovnih potreba hotela sa četiri zvezdice.

Na postojećem objektu takođe potrebno je unaprediti minimalne zahteve kroz poboljšanje toplotnog komfora, akustičnog i na kraju i vizuelnog komfora korisnika hotela. Posebnu pažnju posvetiti energetskoj efikasnosti objekta u eksploataciji.

Ulazni hol je neposredno povezan sa a la cart restoranom (na nivou prizemlja) i glavnim restoranom na nivou suterena ali i preko tople veze sa kongresnim centrom, spavaćim blokom dograđenog dela hotela i spa centrom sa otvorenim i zatvorenim bazenom.

Na nivou prizemlja pored a la cart restorana predviđen i aperitiv bar sa poslastičarnicom i baštom u atrijumskom delu prostora koji formiraju topla veza, postojeći deo objekta i dograđeni deo objekta.

Pored glavnog ulaza predviđen je i ulaz u kongresni centar na nivou suterena kako bi ovaj deo hotela sa svojim sadržajima (garderobe lobi, mini sale za sastanke različitog kapaciteta) bio lako dostupan direktno i korisnicima koji nisu gosti hotela za vreme organizovanja određenih proslava, prezentacija i skupova.

Posebno su isprojektovani prostori za zaposlene u administraciji i ostale zaposlene sa svim pomoćnim prostorijama i salama za sastanke, garderobama i toaletima.

U objektu su predviđene sledeće tehničko tehnološke celine:

 • podzemne garaže (na nivou suterena i nivou podruma -2);
 • centralna kuhinja sa pomoćnim prostorijama i prostorom za dostavu namernica sa kolskim pristupom;
 • vešeraj sa pomoćnim prostorijama;
 • tehničke prostorije (klima komore, bazenska tehnika, rezervoari, gasna kotlarnica, prostorije za smeće sa kolskim pristupom i sl.);

Nivo suterena je zbog konfiguracije terena u potpunosti ukopan u delu gde su predviđene podzemna garaža i centralna kuhinja sa pratećim tehničkim prostorijama do ulice Ilije Garašanina, dok su na suprotnoj strani ka parku orijentisani:

 • kongresne sale sa terasom u dograđenom delu objekta;
 • i glavni restoran sa otvorenim prostorom na nivou parka (na nivou terena) u postojećem delu objekta. Restoran je kapaciteta oko 100 mesta (dodatno sedenje za potrebe veće popunjenosti hotela moguće je organizovati u holu ispred restorana, ali i u bašti restoran).

U zadnjem delu kuhinje je predviđen konobarski ofis sa delom za pranje posuđa i vertikalnom komunikacijom (preko lifta i dvokrakih stepenica) sa podrumskim etažama,ali i nivoom prizemlja zbog a la cart restorana.

Sadržaj velnes i spa centra: otvoreni bazen, zatvoreni bazen povezan sa spoljnim bazenom, hidromasažni bazen, velnes (finska sauna, bio sauna i tursko kupatilo, tepidarium i hladan tuš), prostorije - kabine za masažu, garderobe sa sanitarnim čvorom.

Površina vodenih ogledala otvorenih bazena (hidromasažni deo bazena, otvoreni bazen, dečji bazen) je oko 384 m2. Prostor zatvorenog bazena ima mogućnost visine do cca 5,30 m. Prostor zatvorenog bazena orijentisan je tako da je moguće ostvariti direktnu vezu sa spoljnim bazenom i prostorom oko njega. Površina vodenog ogledala zatvorenog bazena je oko 262 m2.

U velnes delu centra predviđene su i prostorije za frizera, kozmetičara, manikira, pedikira i sl.

Na ovom nivou predviđena je i teretana sa posebnim garderobama, mala kuglana i kafe bar što upotpunjuje celokupnu ponudu hotela.

Na nivou spratova i postojećeg i dograđenog dela hotela isprojektovan je spavaći blok sa 67 soba u postojećem delu objekta i 129 soba u dograđenom delu objekta - ukupno 196 sobe.

Reagovanja

Usledila su reagovanja ekoloških aktivisti i javnih ličnosti, među kojima se po prodornosti istakao Filip Karađorđević saopštenjem preko društvenih mreža 29. septembra koje objavljujemo u celini (foto: prvi i drugi red naslovnih ilustracija).

"Najoštrije osuđujem najavljeno rušenje kompleksa ’Arkade’ u parku Bukovičke banje. Rušenje ovog arhitektonskog dragulja predstavlja apsolutno bahato i neodgovorno ponašanje onih koji su izdali građevinsku dozvolu za rušenje objekta koji je izgrađen 1938. godine i koji je jedan od simbola Bukovičke Banje.

Samo nekom ko je krajnje neodgovoran ili korumpiran može pasti na pamet da dozvoli rušenje zdanja dvorskog arhitekte Todića koje je izgrađeno početkom 20. veka, i od 1989. godine je pod zaštitom države kao kulturno dobro.

Nikakav privatni i lični finansijski interes ne mogu biti razlog za nepoštovanje kulturnog nasleđa i odsustvo svesti o čuvanju i negovanju bogate istorije našeg naroda.

Apelujem na državne organe da spreče bahatost i bezobzirnost neodgovornih pojedinaca koji su odobrili rušenje kompleksa ’Arkade’ i na taj način stanu u zaštitu kulturno-istorijskog nasleđa naše države i našeg naroda".

Dan kasnije, 30. septembra usledio je i poziv Karađorđevića:

"Pozivamo sve vas koji ste u mogućnosti, da se pridružite građanima Aranđelovca sutra na protestu, u 12:00 časova, na Trgu slobode, ispred zgrade Opštine Aranđelovac, i podržite protest građana koji dižu glas protiv planiranog rušenja dela kompleksa "Arkade" u Parku Bukovičke banje.

Na našu veliku žalost, ova vest nas je zatekla dok smo u obavezama u inostranstvu, pa nismo u prilici da i fizički budemo sa vama, ali svim snagama podržavamo sutrašnji skup koji ima za cilj zaštitu kulturno-istorijskog nasleđe naše zemlje".

Poziv da se na Trgu slobode, ispred zgrade Opštine Aranđelovac, "podigne glas protiv planiranog rušenja dela kompleksa ’Arkade’ u Parku Bukovičke banje u Aranđelovcu" i "zaštiti naše kulturno-istorijsko nasleđe" uputile su i Slađana Milovanović, dipl. inž. arhitekture i Ana Đorđević, aktivistkinja, akademski slikar.

Uz poziv, Milovanović je imala objavu pod naslovom "Simbol koji nestaje - Kupatilo sa otvorenim bazenom i arkadama":

"Izradu projekta kupatila sa otvorenim bazenom i hotelom 1937. godine finansirala je Dunavska banovina, a projekat uređenja poveren je arhitekti Gojku Todiću. Dvorski arhitekta Kraljevine Jugoslavije Gojko Todić, rođen je 12. avgusta 1896. godine u Gradišci. Nadgledao je dogradnje i rekonstrukcije Narodnog pozorišta u Beogradu, palate Skupštine Kraljevine Jugoslavije i kraljevske rezidencije Belog dvora. Po njegovim projektima građene su zgrade Radio Beograda, Ministarstvo građevine itd... Prema projektu g. Todića, novo kupatilo je imalo više kada i dva velika bazena. Kupatilo će raditi preko cele godine, a imaće kade prvog i drugog reda. Pored toga planiran je i jedan bazen koji će moći da primi 30 kupača bolesnika. U samom kupatilu biće odeljenja za hidro i elektro terapiju. Otvoren bazen biće dugačak 36 metara, a širok 16 metara sa dubinom od 0,50 do 2,80m. Imaće tri terase za sunčanje u zgradi, a gde su kabine planiran je i bife, frizerski salon i dr. Ispred bazena u planu je izgradnja arkada od venčačkog mermera, pod kojima će biti osam lokala: knjižara, fotografskih ateljea, bazara i dr".

"Da bi bilo jasno šta se ruši, označila sam, od arkada, prvi plan, ostaje samo kulisa, besmisleno! To nisu više arkade, već ograda privatnog investitora! Dođite sutra, da zaustavimo bahatost, neodgovornost, korumpiranost", napisala je Milovanović i ilustrovala:

Опис фотографије није доступан.

Milovanović se, inače, obraćala Zavodu za zaštitu prirode Srbije inicijativom za ponovno vraćanje zaštite Parka Bukovičke Banje u Aranđelovcu. Dobila je odgovor 19. aprila ove godine u kojem je navedeno, pored ostalog, da je sedam godina proteklo od izuzimanja dela zaštite Uredbom o izmenama Uredbe o proglašenju Spomenika prirode "Park Bukovičke Banje" i da će Zavod narednim Planom za zaštitu prirodnih dobara za 2023. godinu predvideti aktivnosti po ovoj inicijativi. U dopisu je iskazana zahvalnost na brizi za zaštitu prirode i svim predloženim aktivnostima.U međuvremenu, Karađorđević se još jednoj obratio javnosti - 1. oktobra:

"U parku Bukovička Banje u Aranđelovcu danas je srušeno staro Parno kupatilo, podignuto početkom prošlog veka. Uprkos jučerašnjem obećanju zamenice predsednika opštine, koje je dato građanima koji su protestvovali, da će zaustaviti rušenje, to se nije dogodilo. Novi vlasnik želi na tom mestu da podigne višespratni hotel. Na delu je sramno nepoštovanje kulture i istorije naše države, koje je omogućeno nepoštovanjem zakona, propisa ili prilagođavanjem istih u korist pojedinaca bliskim strukturama koje imaju moć odlučivanja. Očigledno je da će sve nadležne institucije prati ruke od odgovornosti zbog rušenja ovih objekata koji su kulturno dobro naše države. Mi nismo zemlja i narod koji postoji par decenija, naša istorija se meri vekovima, i toga smo svesni zahvaljujući tome što su naši preci, uprkos teškim vremenima u kojima su živeli, čuvali kulturno-istorijsko nasleđe za generacije koje su došle posle njih. Sramno je i nedopustivo da nadležne institucije dozvoljavaju ovakav odnos prema nečemu što je kulturno dobro države, države o kojoj su dužni da brinu, a ne da dozvoljavaju njeno rasparčavanje i uništavanje svega čega kao narod trebamo da se ponosimo pred svetom".

Nakon toga više nije bilo njegovih reakcija.

Kao "reakcija na reakciju" usledilo je, međutim, "važno obaveštenje" opštine Aranđelovac objavljeno 2. oktobra na FB stranici ove lokalne samouprave. Prenosimo ga takođe u celini (foto: četvrti red naslovnih ilustracija).

Povodom navoda u pojedinim medijima, a koji se tiču građevinskih radova u parku Bukovičke banje, dužni smo da sugrađanima iznesemo činjenice i razjasnimo nedoumice koje su slučajno ili namerno plasirane u javnost.

Svedoci smo da prethodnih nekoliko dana pojedinci na društvenim mrežama prezentuju informacije o navodnom rušenju takozvanog "parnog kupatila" i restorana "Arkade", a pritom dele kao prilog fotografiju Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Bukovička banja".

Obaveštavamo javnost da trenutni radovi nikakve veze nemaju sa bolnicom "Bukovička banja", koja je nedavno potpuno rekonstruisana i u kojoj se leči veliki broj pacijenata. Prostor za radove je fizički odvojen od objekta Specijalne bolnice, što se jasno vidi i na licu mesta, pa stoga smatramo da bi svi mediji koji su preneli informaciju sa tom fotografijom trebali javno da prenesu i ovaj demanti.

Takođe, parno kupatilo, koje se spominje u kontekstu nekakvog rušenja, je objekat pušten u rad 1875. godine i porušen zbog dotrajalosti pre više decenija u periodu između dva svetska rata. Dakle, nikakve veze nema sa postojećim objektima koji se rekonstruišu.

Još jedna neistina je da će biti srušene "Arkade", što nije u skladu da uslovima predmetne projektne dokumentacije, tako da spoljni zidovi ovog objekta i čitav izgled moraju biti u skladu sa dosadašnjim izgledom.

Ono što je tačno i što se više puta u istoriji dešavalo u parku Bukovičke banje, je da su započeti radovi na obnovi hotela Šumadija koji će, nadamo se, konačno i na radost većine Aranđelovčana, uskoro postati pravi moderni objekat sa velikim brojem smeštajnih jedinica i širokom namenom, kao što je i nekada bio. Na mestu urušenog prostora otvorenog bazena biće izgrađen novi, prema svim standardima. Devastirani objekti, usled godina nebrige, napokon će biti rekonstruisani.

Investitoru je izdata građevinska dozvola u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i važećim propisima. Obaveza je investitora da očuva izgled objekata koji predstavljaju kulturno dobro, hotela "Šumadija" i restorana "Arkade" sa otvorenim bazenom, i da postupa u svemu u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture koji su sastavni deo predmetne projektne dokumentacije. Podsećanja radi, u postupku donošenja Plana detaljne regulacije Spomenika prirode "Park Bukovičke banje", sve referentne institucije su dale svoje uslove i saglasnost na propisana građevinska rešenja, i razmatrane su sve primedbe i sugestije građana iznete na javnom uvidu na pomenuti Plan. Samim tim, Opštinska uprava opštine Aranđelovac je izdala rešenje o građevinskoj dozvoli investitoru u svemu u saglasnosti sa zakonom i planskim aktima, poštujući celokupnu proceduru, rokove, specifičnost uslova gradnje i zaštitu prostora.

Apelujemo da se ovo pitanje ne politizuje. Molimo pojedince da zarad jeftinih političkih poena ili nekih drugih interesa ne dovode javnost u zabludu i ne šire dezinformacije.

Verujemo u bolje i lepše dane aranđelovačkog turizma i da će predstojeći radovi u godinama koje dolaze unaprediti uslove i celokupan izgled parka Bukovičke banje, uz poštovanje kulturnog nasleđa i istorije našeg kraja.

U prilogu dostavljamo naslove medija o rušenju gde se vidi fotografija Specijalne bolnice, priču i fotografiju o "pravom" parnom kupatilu, trenutni i budući izgled hotela Šumadija i prostora oko njega, gde se jasno vidi da deo restorana "Arkade" ostaje identičan postojećem stanju.


Novi talas reakcija usledio je u formi komentara - za i protiv.

APR o investitoru

Bukovička banja Stublina iz Aranđelovca je društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano 2002. godine. Pretežna delatnost DOO je - hoteli i sličan smeštaj. Zakonski zastupnik je Verica Milojević, direktor. Član DOO sa 100 odsto udela je preduzeće za promet i proizvodnju Stublina iz Stojnika koje je 2019. imalo uplaćen ulog od 2.200.000 dinara, podatak je iz APR.

U zabeležbi APR iz 2006. piše da je akcionarsko društvo za turizam i ugostiteljstvo Bukovička Banja Aranđelovac nastalo podelom Akcionarskog društva za turizam i ugostiteljstvo Bukovička Banja Aranđelovac na: 1) AD za turizam i ugostiteljstvo Bukovička Banja Aranđelovac; 2) AD za turizam i ugostiteljstvo Hotel Izvor Aranđelovac. Vrednost društvenog kapitala AD Bukovička Banja, prema proceni iznosila je 153.423.342,48 dinara.

Nakon 12 godina (2018) objavljena je Zabeležba sa tekstom:

"Upisuje se u Registar privrednih subjekata zabeležba postojanja Sporazuma o raskidu sporazuma o udelu državne svojine u sredstvima koja koristi Akcionarsko društvo za turizam i ugostiteljstvo Bukovička Banja iz Aranđelovca OPU: 656-2018 od 9. 3. 2018. godine, zaključen, na osnovu Zaključka Vlade 05 broj 46-12153/2017 od 8. 12. 2017. godine, između Republike Srbije - Vlade Republike Srbije i Akcionarskog društva za turizam i ugostiteljstvo "Bukuljska Nova Slatina" u stečaju iz Aranđelovca".

Tokom 2019. godine usledilo je donošenje odluke suda i osnivačkog akta, pa promena pravne forme i povećanje osnovnog kapitala, da bi ove godine u maju bio objavljen i nacrt ugovora/plana podele o statusnoj promeni pripajanja: Bukovička Banja Stubline i Stublina DOO Stojnik su se saglasile da se izvrši "statusna promena pripajanja Bukovička Banja Stubline DOO - Društva koje prestaje pripajanjem, Društvu sticaocu - Stublina DOO Stojnik".

Ishod

Po pripajanju došlo je do prelaska dela zemljišta aranđelovačkog parka iz državnog u privatno vlasništvo. Doneto je rešenje kojim je Bukovička banja Stublina DOO pretvorilo pravo korišćenja u pravo svojine uz naknadu, na građevinskom zemljištu u državnoj svojini, površine 16.602 kvadratna metra (166 ari). Kako je pisala Politika prošlog meseca, ova parcela zapravo je bila deo Parka Bukovičke Banje, a izuzeta je od zaštite po odluci Vlade Srbije još 2015. godine. Konverzijom je postala građevinska lokacija i na njoj će biti podignut novi kompleks.

Foto: Urbanistički projekat/Atelje AL; Slađana Milovanović; Princ Filip Karađorđević; Opština Aranđelovac
Izvori: Ekapija; Opština Aranđelovac; Politika
Obrada: Prviprvinaskali.com 


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


ARHIVA PPNS WWF: EVROPSKE VLADE, KORPORACIJE I INVESTITORI ZATVARAJU OČI PRED RIZICIMA OD NESTAŠICE VODE

WWF: Evropske vlade, korporacije i investitori zatvaraju oči pred rizicima od nestašice vode

PREPORUKA - EKSKLUZIVNO NA PPNS SANU: PROMOCIJA ZBORNIKA "PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?" (VIDEO)

SANU: Promocija zbornika ’Projekat Jadar - šta je poznato?’ (VIDEO)

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari