Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu

Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka, Grad Kragujevac vodi Lokalni registar izvora zagađivanja životne sredine, objavljeno je na sajtu grada 11. marta.

Sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici, čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine, u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vode i tlo, kao i generisanja otpada su, u skladu sa čl. 75, stav 5, Zakona o zaštiti životne sredine („Sl.glasnik RS“ br. 135/04, 36/09, 36/09- dr. Zakon, 72/09, 43/11 – odluka US, 14/16, 76/18 i 95/18-dr. Zakon), u obavezi da podatke o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu stredinu dostave lokalnoj samoupravi u cilju formiranja Lokalnog registra izvora zagađivanja.

Izveštavanje se vrši po Pravilniku o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS” br. 91/10, 10/13 i 98/16). Ova praksa u Kragujevcu u velikoj meri izostaje.Registar izvora zagađivanja životne sredine predstavlja jedan od osnovnih elemenata za donošenje odluka o raznim nivoima vlasti, pri izradi planova, programa ili strategijama za zaštitu životne sredine, kao i u procesu planiranja prostora i projektovanju različitih sadržaja u gradu. Lokalni registar izvora zagađivanja značajan je i pri izradi procene uticaja na životnu sredinu i integrisano sprečavanje i kontrolu zagađenje životne sredine.

Izradom Lokalnog registra izvora zagađivanja grada Kragujevca značajno bi se povećala transparentnost u radu lokalnih službi za zaštitu životne sredine, i omogućio bolji uvid građanima i zainteresovanoj javnosti u rad inspekcija i nadležnih službi. 

Objavljujemo u celini zvaničnu informaciju Grada Kragujevca.

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Prilogu br. 1. – Lista 2. – Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalni registar izvora zagađivanja, koji je sastavni deo prvilnika.

Za potrebe registra prikupljaju se podaci o:

 • zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u Prilogu br. 2;
 • zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh, date u Prilogu br. 3;
 • zagađujućim materijama koje se emituju u vodu, date u Prilogu br. 4;
 • za potrebe izveštavanja o otpadu dostavljaju se podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se proizvodi u postrojenjima delatnosti navedenih u Prilogu br.1. Lista 2.

Podaci za registar dostavljaju se na obrascima, i to:

 1. Obrazac br. 1– Opšti podaci o izvoru zagađivanja;
 2. Obrazac br. 2 – Emisije u vazduh;
 3. Obrazac br. 3– Emisije u vode;
 4. Obrazac br. 4 – Emisije u zemljište;
 5. Obrazac br. 5 – Upravljanje otpadom.

Obrasci se popunjavaju u elektronskoj formi u skladu sa Uputstvom, a materijal dostavlja na sledeći način:

 1. jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica,
 2. jedan komplet obrazaca elektronski na CD-u ili na imejl-adrese: dnovakovic@kg.org.rs i ivanaantonijevic@kg.org.rs.

Podaci se dostavljaju najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine, na sledeću adresu: Grad Kragujevac, Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima, Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine, Trg slobode br. 3, 34000 Kragujevac.

U slučaju pitanja ili nedoumica oko dostavljanja podataka možete se obratiti Odeljenju za za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine na kontakt telefon 034/306 186.

Dokumenta za preuzimanje:

 • Prilog 1 lista 2 Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalni registar izvora zagađivanja
 • Prilog 2 Spisak zagađujućih materija
 • Prilog 3 Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh
 • Prilog 4 Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vodu
 • Emisije u vazduh obrazac 2
 • Emisije u vode obrazac 3
 • Emisije u zemljište obrazac 4
 • Upravljanje otpadom obrazac 5
 • Uputstvo registra izvora zagađivanja
 • Opšti podaci o izvoru zagađivanja obrazac 1
Izvor: Grad Kragujevac

#građaniimajumoć #dalizagađivačplaća
#грађаниимајумоћ #дализагађивачплаћа

PRILOZI PPNS

UPUTSTVO REGISTRA IZVORA ZAGAĐIVANJA - AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

(izvodi)

Član 3.

Registar izvora zagađivanja životne sredine jeste skup sistematizovanih podataka i informacija o vrstama, količinama, načinu i mestu unošenja, ispuštanja ili odlaganja zagađujućih materija u gasovitom, tečnom i čvrstom agregatnom stanju ili ispuštanja energije (buke, vibracija, toplote, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja) iz tačkastih, linijskih i površinskih izvora zagađivanja u životnu sredinu...

Član 74.

Agencija za zaštitu životne sredine uspostavlja i vodi Nacionalni metaregistar za informacije o životnoj sredini (u daljem tekstu: Nacionalni metaregistar) koji je sastavni deo informacionog sistema.

Nacionalni metaregistar je elektronska baza podataka i portal ka postojećim bazama i dokumentima sa informacijama iz oblasti životne sredine različitih organa i organizacija.

Organi javne vlasti dužni su da, u skladu sa zakonom, najmanje jednom godišnje ili po potrebi, na zahtev Ministarstva, ažuriraju podatke u Nacionalnom metaregistru.

Agencija za zaštitu živtne sredine je dužna da obezbedi i održava sredstva za obradu informacija o životnoj sredini.

Organi javne vlasti iz stava 7. ovog člana odgovaraju za tačnost ažuriranih podataka.

Organi javne vlasti dužni su da, u skladu sa zakonom, najmanje jednom godišnje ili po potrebi, na zahtev Ministarstva, ažuriraju podatke u Nacionalnom metaregistru.

Agencija za zaštitu životne sredine, samostalno ili u saradnji sa nadležnom inspekcijskom službom, vrši kontrolu dostavljanja podataka.

Član 75.

Lokalni registar izvora zagađivanja životne sredine vodi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Ministar po pribavljenom mišljenju ministra nadležnog za poslove vodoprivrede i rudarstva i energetike, propisuje metodologiju za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiju za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka.

Član 110.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor ima pravo i dužnost da utvrđuje...

17) da li se vodi informacioni sistem i registar izvora zagađivanja životne sredine;

Prekršaji

Član 117.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako...:

12) ne dostavlja podatke od značaja za vođenje registra izvora zagađivanja životne sredine na propisan način (član 75. stav 5);

Član 117a

Novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako...:

16) ne dostavlja podatke od značaja za vođenje registra izvora zagađivanja životne sredine na propisan način (član 75. stav 5);

Član 120.

Novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu uprave, odnosno jedinici lokalne samouprave, odnosno organizaciji koja vrši javna ovlašćenja ako...:

4) izda dozvolu, odnosno ispravu bez propisane dokumentacije ili ne vodi registar izdatih dozvola na propisan način (član 28);

PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75

ARHIVA PPNS

DREN: EKOLOGIJA

MART (15)

 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO


GALERIJA PPNS
ZAŠTITNICI ŽIVOTNE SREDINE 2019


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html