Grad Kragujevac raspisao javni konkurs za sufinansiranje projekata u kulturi za 2023.

Grad Kragujevac raspisao javni konkurs za sufinansiranje projekata u kulturi za 2023.

Gradsko veće Kragujevca donelo je Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada Kragujevca za 2023. godinu, objavljeno je na zvaničnom sajtu.

Sredstva za ovu oblast iznose 45.000.000 dinara. Sa nosiocima izabranih projekata Grad će ugovoriti sufinansiranje, a iznosi će se isplaćivati na namenske podračune otvorene u Upravi za trezor, navedeno je u ovoj odluci.

Konkurs se raspisuje za sledeće oblasti kulturne delatnosti:

 1. muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)
 2. likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn, umetnička fotografija i arhitektura
 3. pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
 4. umetnička igra - klasičan balet, moderan ples, narodna igra (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
 5. filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo
 6. digitalno stvaralaštvo i multimediji (izrada digitalnih i virtuelnih muzeja i drugih vidova prezentacije kulturnog nasleđa, izrada virtuelnih tura, multimedijalni sadržaji namenjeni novoj publici, mobilne aplikacije, digitalna prezentacija umetničkog stvaralaštva, prevođenje iz analogne u digitalnu formu kulturne baštine, savremenog stvaralaštva i arhivske građe)
 7. ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, pantomima, ulična umetnost i sl);
 8. otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje, vrednovanje, zaštita, očuvanje i prezentacija kulturnog nasleđa
 9. bibliotečko-informacione delatnosti (promovisanje savremenih autora i zaštita zavičajne i književne baštine kroz aktivnosti vezane za kulturne programe, multimedijalne i druge sadržaje, izuzev štampanih formi, kao i promovisanje kulture čitanja)
 10. naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi
 11. menadžment u kulturi

Prijava na konkurs

Prijave се podnose na posebnom prijavnom obrascu - Obrazac broj 1 koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, a koji јe zajedno sa кonkursom objavljеn na zvaničnoj internet stranici Grada.

Obavezno se podnosi sva dokumentacija kojom se dokazuju ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma:

 • predlog projekta - 2 primerka (štampano i na CD-u)
 • osnovni podaci o učesniku na konkursu (naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj za pravna lica, odnosno ime i prezime, prebivalište i matični broj za fizička lica)
 • osnovni podaci o eventualnim partnerima na projektu (ukoliko ih ima)
 • osnovni podaci sa izjavom nosioca projekta (Obrazac broj 3), u slučaju da je podnosilac prijave/projekta fizičko lice
 • radne biografije angažovanih lica
 • statut (za udruženja i ustanove)
 • izveštaj o aktivnostima, odnosno realizovanim projektima predlagača iz delokruga osnovne delatnosti, iz prethodne tri godine
 • izjave na propisanim obrascima, u zavisnosti od toga da li je podnosilac prijave na konkurs/projekta fizičko ili pravno lice

Prijava sa propisanom dokumentacijom mora biti dostavljena u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, a predaje se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Gradska uprava za društvene delatnosti – Ulica Trg slobode broj 3, 34000 Kragujevac., sa naznakom:

Komisija za izbor projekata, programa i manifestacija u oblasti kulture koji će se finansirati ili sufinansirati sredstvima budžeta grada Kragujevca u 2023. godini
- Prijava na Javni konkurs projekta ____________________ - Oblast kulturne delatnosti:

Napomena: Predlog projekta sa pratećom dokumentacijom dostavlja se isključivo u jednoj koverti (oba primerka), u suprotnom smatraće se da ne ispunjava formalne uslove za izbor i neće biti predmet razmatranja i odlučivanja.

Na zadnjoj strani koverte navesti tačan naziv podnosioca predloga sa adresom, piše u pozivu Grada.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana, zaključno sa 3. martom 2023. godine.

ARHIVA PPNS GODIŠNJI PLAN JAVNIH KONKURSA KRAGUJEVCA ZA 2023.

Godišnji plan javnih konkursa Kragujevca za 2023.
Predlog projekta

Predlog projekta obavezno sadrži:

 1. tačan naziv projekta
 2. skraćeni naziv projekta (ukoliko ga ima)
 3. predlagača, odnosno autora projekta
 4. oblast kulturne delatnosti za koju se konkuriše
 5. detaljan opis projekta
 6. ciljeve, ciljnu grupu, kao i očekivane rezultate
 7. učesnike u realizaciji projekta i svojstvo u kome se angažuju, odnosno učestvuju
 8. kapacitetete predlagača, odnosno nosioca projekta za realizaciju projekta (stručni, odnosno umetnički kapaciteti i neophodni resursi)
 9. vrstu i sadržinu aktivnosti, vreme i mesto realizacije
 10. finasijski plan i budžet projekta, odnosno potrebna novčana sredstva, iskazana prema vrstama troškova (sredstva iskazivati u bruto iznosu i obavezno naznačiti visinu i strukturu sredstava koja se mogu obezbediti iz drugih izvora)
 11. termin – plan utroška sredstava (vremenski period i rokovi u kojima su sredstva potrebna za realizaciju projekta)
 12. način praćenja realizacije, evaluaciju rezultata, kao i način ocenjivanja uspešnosti (npr. na koji način će realizacija projekta uticati na kvalitet kulturnog života Grada)

Uz predlog projekta može se dostaviti prateća dokumentacija ili prilog, kao što su npr. brošure, fotografije, odnosno sve ono iz čega se bliže može sagledati i oceniti sadržina i kvalitet predloženog projekta.

Kriterijumi i merila za ocenu projekata

Projekti mogu biti izabrani ukoliko ispunjavaju određene uslove, odnosno kriterijume, u pogledu:

 1. predlagača projekta
 2. sadržine i kvaliteta projekta
 3. budžeta projekta
 4. forme predloga projekta

Predlagač projekta može biti:

 • ustanova kulture sa sedištem na teritoriji Grada, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač Grad
 • pravno lice neprofitabilnog karaktera registrovano u Srbiji u skladu sa važećim zakonskom propisima (udruženja građana)
 • umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi kojima je taj status utvrđen u skladu sa Zakonom, koji imaju prebivalište na teritoriji grada Kragujevca, a koji svoje projekte ostavaruju u partnerskim odnosima sa institucijama, udruženjima i organizacijama registrovanim na teritoriji grada Kragujevca, kao i
 • drugi subjekti u kulturi čije je sedište, odnosno prebivalište na teritoriji grada Kragujevca

Projekat ne može biti izabran za finansiranje, odnosno sufinansiranje, ako je predlagač:

 1. u postupku likvidacije i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 2. u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću;
 3. u postupku kontrole namenskog trošenja sredstava budžeta Grada odobrenih za finansiranje ili sufinansiranje projekata u prethodne dve godine:
 • dao netačno ili nepotpuno obaveštenje o bitnim okolnostima vezanim za odobrenje i realizovanje projekta
 • svojim propustom nije realizovao projekat u celini ili je realizovao u malom obimu, odnosno delu
 • nenamenski upotrebio sredstava, u potpunosti ili delimično, ili se nije pridržavao propisanih ili ugovorenih mera koje su utvrđene radi osiguranja realizacije projekta
 • nije dostavio u predviđenim rokovima izveštaje i dokaze, iako ga je nadležni organ davaoca sredstava prethodno pozivao da to učini, uz upozorenje na pravne posledice nepostupanja
 • prestao da ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana

PRILOG ZAKLJUČAK O PROJEKTIMA 2022.Kriterijumi u odnosu na sadržinu i kvalitet predloga projekta su:

 1. usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi, ciljevima i prioritetima konkursa
 2. kvalitet i sadržajna inovativnost projekta
 3. kapaciteti potrebni za realizaciju projekta: stručni, odnosno umetnički kapaciteti, neophodni resursi
 4. finansijski plan - razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranjа
 5. stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života Grada

Predlagač je obavezi da aktivnosti realizuje na teritoriji grada Kragujevca, odnosno da je aktivnost od interesa za građane sa teritorije grada Kragujevca ili promociju i razvoj kulture Kragujevca van teritorije grada Kragujevca.

Budžet projekta

Ocena i izbor vrše se u zavisnosti od toga da li je predlagač obezbedio ili će obezbediti deo sredstava za realizaciju projekta ili se obraća za finansiranje celokupne realizacije projekta. Budžet projekta treba da bude:

 1. realističan – kako u smislu realnih iznosa koji se planiraju po svakoj budžetskoj stavci, tako i u smislu kapaciteta organizacije nosioca projekta
 2. obuhvatan – treba da uključi i pokrije sve troškove projekta i prikaže učešće svih izvora finansiranja
 3. strukturiran – da je tako formulisan da u potpunosti prati zahteve propisanog obrasca za izradu projekta
 4. izbalansiran – posebno u odnosu na dopuštene troškove
 5. precizan – bez zaokruživanja iznosa, bez pogrešnih cifara ili pogrešno izračunatih rezultata sabiranja.

Sredstvima budžeta Grada ne može se finansirati, odnosno sufinansirati:

 • nabavka osnovnih sredstava i opreme predlagača koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti (npr. nabavka klima uređaja, bele tehnike, računarske opreme, telefona, kancelarijskog nameštaja i sl)
 • troškovi za izvršene komunalne usluge (osim troškova telekomunikacija) i redovna delatnost predlagača
 • troškovi putovanja (izuzev ukoliko se radi o troškovima putovanja vezanih za umetnike koji učestvuju u realizaciji projekta, kao i troškova studijskih poseta)

Forma predloga projekata

Predlozi projekta će biti razmatrani samo ako ispunjavaju sledeće formalno - pravne uslove:

 1. da je prijava na konkurs podneta na propisanom obrascu – Obrazac broj 1, čitko popunjen (otkucan ili odštampan) ćiriličnim pismom, u fontu Arial 11
 2. da predlog projekta sadrži sve elemente iz člana 9. Pravilnika (detaljan opis projekta u pisanom obliku)
 3. da je jasan, potpun i istinit
 4. da sadrži sve elemente, dokaze i priloge propisane konkursom
 5. da je podnet u roku propisanom konkursom, kao i
 6. da je podnet u broju primeraka i na način propisan konkursom

Predlagači projekata su u obavezi da koriste obrasce propisane Pravilnikom:

 1. Obrazac broj 1 - Prijava na Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa/proje-kata/manifestacija u oblasti kulture iz budžeta grada Kragujevca u 2023. godini
 2. Obrazac broj 2 i 2a – Izjava o prihvatanju obaveze
 3. Obrazac broj 3 – Izjava nosioca projekta
 4. Obrazac broj 4 – Periodični izveštaj
 5. Obrazac broj 5 - Završni izveštaj

Navedeni obrasci su sastavni deo Konkursa i dostupni su na zvaničnoj internet stranici Grada sve vreme trajanja konkursa.

Način i rokovi za donošenje i objavljivanje odluke, kao i zaključivanje ugovora

Gradsko veće, na osnovu predloga Komisije, donosi zaključak o projektima u oblasti kulture koji će se finansirati, odnosno sufinansirati sredstvima budžeta Grada u 2023. godini, najkasnije 60 dana od dana završetka podnošenja prijava na Konkurs.

Zaključak Gradskog veća objavljuje se u "Službenom listu grada Kragujevca’’ i na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca.

Sa predlagačem, odnosno nosiocem izabranog projekta Grad će zaključiti ugovor o finansiranju, a pripadajući iznos sredstava isplaćivaće se na namenski podračun (predlagača/nosioca) otvoren u Upravi za trezor.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 9 do 15 časova u nadležnoj gradskoj upravi - Odeljenju za kulturu i informisanje - na telefon 034302288 i mejl adresu kulturakonkurs@kg.org.rs.

PRILOG: OBRAZAC (19 STRANICA)


Ilustracija: Prestoni Kragujevac
Obrada: Prviprvinaskali.com 


STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html