O Arhivu

O Arhivu

Istorijski arhiv Šumadije Kragujevac je ustanova kulture koja prikuplja, čuva, vrši zaštitu i sređivanje arhivske građe nastale na području Šumadijskog okruga i omogućava njeno korišćenje u naučne i druge svrhe.

Organizovana zaštita arhivske građe u Kragujevcu započeta je 1948. godine osnivanjem Arhivskog središta čiji je prioritet bio da preuzme dokumentaciju likvidiranih predranih uprava i da je zaštiti od uništenja i propadanja. Donošenjem saveznog (1950) i republičkog zakona (1951) arhivi u Srbiji dobili su status državnih ustanova. Tako je Arhivsko središte 1952. godine preraslo u Gradsku državnu arhivu čija se nadležnost prostirala na području tri grada (Kragujevac, Kraljevo i Novi Pazar) i jedanaest srezova. Osnivanjem arhiva u Kruševcu, Čačku i Kraljevu nadležnost kragujevačkog arhiva je svedena na sedam opština: Kragujevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Batočina, Knić i Lapovo (od 1991).

Kroz svoju višedecenijsku istoriju kragujevački arhiv je stalno menjao nazive: Gradska državna arhiva (1952–1958), Državni arhiv sreza Kragujevac (1958–1967), Istorijski arhiv Kragujevac (1967–1970) i Istorijski arhiv Šumadije Kragujevac (od 1970).

Svojom osnovnom delatnošću ova ustanova obavlja poslove zaštite kulturne baštine i u značajnoj meri doprinosi oblikovanju naučno zasnovane slike o prošlosti čime ostvaruje svoju stručnu, kulturnu i opšte društvenu ulogu.

OSNOVNI PODACI

 • Datum upisa ustanove u evidenciju: 1952-02-04
 • Naziv ustanove: Istorijski arhiv Šumadije Kragujevac
 • Sedište ustanove (adresa): 34000 Kragujevac, Kragujevačkog oktobra 13
 • Osnivač: Gradski Narodni odbor Kragujevac – Skupština Grada Kragujevca
 • Datum osnivanja ustanove: 1952-02-04
 • Matični broj ustanove dodeljen od strane Republičkog zavoda za statistiku: 7151403
 • Poresko-identifikacioni broj (PIB) ustanove: 100561916
 • Delatnost ustanove (šifra i opis osnovne-pretežne delatnosti): 91. 01 - delatnost biblioteka i arhiva obuhvata: rad arhiva koji vrši delatnost zaštite arhivske građe i dokumentacionog materijala, odnosno evidentiraju, preuzimaju, čuvaju, sređuju, obrađuju, objavljuju, daju na korišćenje arhivsku građu, izdaju uverenja o činjenicama koje su sadržane u arhivskoj građi i pružaju usluge korisnicima arhivske građe, pripremanje zbirki bez obzira na to da li su specijalizovane ili ne, izrada kataloga zbirki i kolekcija, odnosno informativnih sredstava o arhivskoj građi, izdavanje arhivske građe na korišćenje; 58,1 – izdavanje knjiga, časopisa i druga izdavačke delatnosti; 58.14 – izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
 • Nadležnost ustanove (utvrđena posebnim propisom): Svoju nadležnost Istorijski arhiv Šumadije Kragujevac ima na teritoriji grada Kragujevca i opština Aranđelovac, Batočina, Lapovo, Knić, Rača i Topola, a na osnovu Rešenja o utvrđivanju teritorija Arhiva (Sl.gl. RS br. 7/96)
 • Ime i matični broj direktora ustanove i datum njegovog imenovanja: Predrag Ilić, 2001-01-01
 • Broj telefona i telefaksa ustanove: 034/336-252 
 • Elektronska adresa ustanove: archivekg@gmail.com 
 • Adresa internet strane ustanove: www.arhivsumadija.org.rs

PPNS/RADION

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari