Autentično tumačenje tri zakona - od predloga tri poslanika i lobiranja PKS, preko uzajamnog neslaganja Udruženja banaka i Udruženja bankarskih korisnika, do reakcije Predsednika i protesta advokata

Autentično tumačenje tri zakona - od predloga tri poslanika i lobiranja PKS, preko uzajamnog neslaganja Udruženja banaka i Udruženja bankarskih korisnika, do reakcije Predsednika i protesta advokata

Udruženje Efektiva, 3. 7. 2021.

PAŽNJA! PAŽNJA!
Troje poslanika vladajuće stranke SNS, podnelo je predloge za autentično tumačenje Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, prema kojima bi se utvrdilo da banke imaju pravo na naplatu troškova obrade kredita!
Dakle, poslanica Jelena Žarić Kovačević, koja je inače advokat, podnela je predlog autentičnog tumačenja člana 1066 ZOO, koji bi po tom tumačenju, značio sve suprotno od onoga što je Vrhovni sud utvrdio u svom stavu, tj omogućio bi bankama da naplaćuju troškove obrade kredita bez obaveze da dužnicima saopšte strukturu tih troškova.
Ono što je najopasnije u svemu, ako skupština usvoji ovo autentično tumačenje, sudovi bi bili obavezni da ga primene i svi koji su tužili banke će sporove izgubiti, a čak i oni koji su pravnosnažno dobili novac nazad, morali bi da ga vrate!
OVO JE SKANDAL! Ako ovo proÄ‘e, država ne postoji. Skupština će se staviti na stranu bankarskog kartela protivno interesima svojih graÄ‘ana, koji će morati da vrate novac za već dobijene sudske sporove! Ako ovo proÄ‘e, svako buduće voÄ‘enje sudskih sporova gubi smisao jer skupštinske ćate mogu dati tumačenje koje će menjati ishod prema namerama skupštinske većine!
Ovo ne smemo dozvoliti! Ako ovo proÄ‘e, KRAJ JE za sve sporove protiv banaka. Sutra će autentičnim tumačenjima poništiti stav Vrhovnog suda o valutnoj klauzuli kredita u švajcarskim francima, raskidu ugovora, stav o jednostranom povećavanju kamate, i SVI KOJI SU DO SADA DOBILI SPOROVE MORAĆE DA VRATE NOVAC BANKAMA!
Ovo su troje poslanika koji su u isto vreme podneli tri predloga autentičnog tumačenja tri zakona! Kako su se sinhronizovali, ko im je dirigovao, kako to u isto vreme i tako brzo?
KO STOJI IZA SVEGA? ZA ÄŒIJU DECU SE ONI BORE? DECU BANKARA?
DELITE OBJAVU, OVO JE NIKAD BITNIJE!
POZIVAMO GRAĐANE I ADVOKATE NA HITNU MOBILIZACIJU!Privredna komora Srbije
, 3. 7. 2021.

📢 Privredna komora Srbije očekuje da Skupština donese odluku u interesu privrede i svih njenih graÄ‘ana, a ne u korist malog broja advokata koji preko leÄ‘a istih graÄ‘ana pokušavaju da oštete privredu za blizu 100 miliona evra. Skupstina da stavi “tačku na pljačku” privrede od strane neodgovornih advokata koji preprodaju tužbe graÄ‘ana za 20 evra i po tužbi uzmaju 42 puta više novca od graÄ‘ana. Ako kojim slučajem ovi neodgovorni advokati dobiju sporove, to će se preliti na privredu, smanjiće se rast, izgubićemo tržišta, firme će se gasiti i neće biti posla za ljude. Da li je to cilj jednog broja neodgovornih advokata, pita predsednik Privredne komore Marko ÄŒadež. Saopštenje je na linku.
 


Vladimir Đukanović
, 3. 7. 2021.

Razgovarao sam sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i on se složio da ovim putem zamolim kolege narodne poslanike koji su podneli zahteve za autentičnim tumačenjem članova Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga da te zahteve povuku iz procedure. Kao odgovorni ljudi dužni smo najpre da mislimo o interesima graÄ‘ana, jer oni su najbitniji. Zato apelujem na kolege da povuku zahteve iz procedure.Udruženje banaka Srbije, 3. 4. 2021.

Saopštenje u celini

Najavu donošenja Autentičnog tumačenja Narodne skupštine Republike Srbije, Udruženje banaka vidi kao stavljanje tačke na višegodišnje sporenje oko opravdanosti bankarskih naknada, a koje je postalo ozbiljna pretnja stabilnosti finansijskog sistema, postignutom nivou makroekonomskog razvoja, a samim tim i standardu i interesima svih graÄ‘ana Srbije.

Banke u Srbiji od samog početka su na stanovištu da su naknade za troškove obrade kredita i druge usluge u potpunosti u skladu sa zakonom i u tumačenju Narodne skupštine vidimo potvrdu ispravnosti tog stava. Autentičnim tumačenjem poslovanje banaka u Srbiji vraća se u okvire pravne države i sigurnosti investicija, što Srbiju konačno oslobaÄ‘a pozicije da je jedina zemlja u regionu i šire u kojoj se na sudu rešava pitanje naknada.

Autentično tumačenje doneće direktnu korist graÄ‘anima i privredi Republike Srbije. Ta korist je, pre svega, u veoma povoljnim uslovima kreditiranja, koji su omogućeni ranije postignutom stabilnošÄ‡u i likvidnošÄ‡u bankarskog sistema. Kao što smo više puta upozoravali, ta sigurnost, kao i poverenje izmeÄ‘u banaka i klijenata, ozbiljno su uzdrmani talasom tužbi, koji je generisan i podržan od odreÄ‘enih interesnih grupa.

Verujemo da će upravo te interesne grupe biti najoštriji protivnici Autentičnog tumačenja, jer se trajnim rešavanjem ovog pitanja ugrožava njihov interes, koji se meri u milionima, ili desetinama miliona evra. Podsećamo da je prema dosadašnjoj praksi na svaki dosuÄ‘eni dinar u korist klijenta, čak 24 puta više dosuÄ‘ivano u korist trećih lica, a koja su podrška kampanji protiv banaka i pokretanju talasa sudskih procesa. Ukidanjem masovnih procesa na gubitku je samo ta interesna grupa, dok su na dobitku i klijenti i banke, koji mogu da se vrate obnavljanju meÄ‘usobnog poverenja i daljem poboljšanju uslova za sve korisnike bankarskih usluga u Srbiji.

Iako su same pretrpele značajne finansijske gubitke zbog talasa tužbi zbog naknada, banke u Srbiji izražavaju spremnost da još jednom pokažu dobru volju, time što neće osporavati do sada donete presude u korist klijenata i neće tražiti povraćaj isplaćenih troškova, na šta bi, po osnovu Autentičnog tumačenja Narodne skupštine, imale pravo.PRILOG: Izvorni dokumentUdruženje Efektiva, 4. 7. 2021.

Autentična tumačenja tri zakona, kojima je bilo planirano da se promeni sudska praksa u korist banaka, trebalo da je da na 49. sednici usvoji Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, pri Skupštini Srbije.

Da taj odbor baš i ne zna šta radi, možda pokazuje činjenica da su prvo imali 48. sednicu 30. juna, a sledećeg dana 1. jula, održali su prethodnu 47. sednicu!!
Dobro, bitno je da je planirana 49. uklonjena sa sajta Skupštine!
NAPOMENA: Efektiva za sada odustaje od najavljenog protesta za ponedeljak u podne!Advokatske komore Srbije, 3. 7. 2021.

VAŽNO! Obustava rada advokata u ponedeljak 5. 7. 2021. na celoj teritoriji Republike Srbije.Saopštenje u celini

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je 03.07.2021., a na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi („Službeni glasnik RS“ 31/2011, 24/2012-OUS) i člana 8., 9. i 33. Statuta Advokatske komore Srbije („Službeni glasnik RS“ 85/2011, 78/2012, 86/2013) doneo:

O D L U K U

Organizuje se jednodnevna obustava rada advokata na celoj teritoriji Srbije u ponedeljak 05.07.2021., a zbog predloga Odbora NSRS za ustavna pitanja i zakonodavstvo da se donesu tri autentična tumačenja i to:
- Odredbe člana 1066. stav 2 Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SRJ“ 29/78, 39/85, 45/89 – USJ, „Službeni list SRJ“ 31/93, „Službeni glasnik RS“ 18/20)
- Odredbe člana 41. stav 1 i 2 i člana 43. stav 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ 62/14, 6/16, 44/18)
- Odredbe člana 17. stav 1 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Službeni glasnik RS“ 36/11, 139/14)
kojim autentičnim tumačenjima se krše, Ustavom RS i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, zajemčena ljudska prava na pravično suÄ‘enje, jednaku pravnu zaštitu, a pre svega, pravo na pravnu sigurnost graÄ‘ana. Donošenjem predloženih autentičnih tumačenja ponovo bi se aktivirao princip retroaktivnosti na taj način što bi se stvorili uslovi za ponavljanje svih pravnosnažnih okončanih postupaka, a graÄ‘ani bili dovedeni u situaciju da izgube sporove koje vode ili u kojima su već uspeli u ostvarenju tužbenog zahteva protiv banaka. Ustav RS u odredbi člana 197. zabranjuje primenu principa retroaktivnosti, osim ako to nalaže opšti interes utvrÄ‘en pri donošenju zakona. U konkretnom slučaju, jasno je da se ne može raditi o opštem interesu, već o interesu bankarskog sektora u čiju odbranu ovoga puta staje i predlagač autentičnih tumačenja. Zakonodavac daje autentično tumačenje norme iz 1978. godine, nakon više od 43 godine njenog važenja, što ukazuje na stvarni motiv donošenja autentičnog tumačenja, a to je zaštita bankarskog sektora. Zakonodavac ne može svojim delovanjem zadirati u vršenje sudske vlasti, što znači da ne može autentičnim tumačenjima uticati na rešavanje konkretnih sudskih sporova koji su u isključivoj nadležnosti sudske vlasti. Na ovaj način zakonodavac krši načelo podele vlasti, kao fundamentalno ustavno načelo i potkopava temelje demokratskog društva zasnovano na vladavini prava.

Tokom obustave rada advokati NEĆE pristupati na ročišta za glavnu raspravu i glavne pretrese pred sudovima, NEĆE pristupati pred tužilaštvima u istražnim postupcima i postupcima pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici, NEĆE pristupati pred organima uprave, javnim beležnicima i privatnim izvršiteljima i NEĆE pristupati u policiju u pretkrivičnim postupcima, OSIM u slučaju prijema rešenja o zadržavanju i saslušanja pred sudom povodom odreÄ‘ivanja pritvora.
Tokom obustave rada advokati ĆE dostavljati sudovima, tužilaštvima i drugim organima samo podneske i preduzimati one radnje koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova i zaštite maloletnih lica u slučajevima porodičnog nasilja.

Pod radnjama koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova podrazumevaju se: podnošenje tužbi, žalbi i drugih pismena kod kojih bi propuštanje roka rezultiralo gubitkom prava, kao i pristupanje na sednicu veća drugostepenog suda povodom žalbe u krivičnom postupku, na raspravu pred drugostepenim sudom povodom žalbe u parničnom postupku i na raspravu povodom tužbe u upravnom sporu.

Dostaviti: advokatima preko advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, Narodnoj skupštini RS, Vladi RS, Ministarstvu pravde, svim sudovima i tužilaštvima u Republici Srbije, na oglasne table u sudovima, na internet stranicama Advokatske komore Srbije i advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije, sredstvima javnog informisanja.

PRILOG: Izvorni dokumentDruštvo sudija Srbije, 4. 7. 2021.

Povodom vesti, koja je kao grom iz vedra neba odjeknula u petak 2.7.2021. godine u pravničkim krugovima da će Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine 5.7.2021. godine razmatrati predloge autentičnog tumačenja čak tri zakona - Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a zatim i vesti iz medija od 4.7.2021. godine da će predlozi autentičnih tumačenja zakona biti povučeni

Društvo sudija Srbije izdaje sledeće

S A O P Š T E Nj E

Društvo sudija Srbije pozdravlja odluku da se povuku predlozi za donošenje autentičnih tumačenja.

Društvo sudija podseća da se donošenjem autentičnih tumačenja remeti podela vlasti - zakonodavac nameće sudovima svoje tumačenje prava i time „sudi“ on, a ne sudovi.

Ukoliko pak postoji potreba za ujednačavanjem sudskih odluka zbog različitog tumačenja zakona, zakonodavcu stoji na raspolaganju izmena zakona.

Iako mu predlozi autentičnih tumačenja nisu bili dostupni, Društvo sudija zaključuje da se oni, po svoj prilici, odnose na tzv. bankarske kredite.

Nesumnjiv sistemski problem sa kojim se suočava i Srbija, koji se odnosi na više desetina hiljada bankarskih sporova, koji neprestano „pritiču“ u sudove uprkos doslednim sudskim presudama, moguće je i treba ga rešiti, ali isključivo na sistemski način, zakonima.

Rešenja o mesnoj nadležnosti sadržana u nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku predstavljaju neke od odgovarajućih koraka u rešavanju tog problema, jer će omogućiti ravnomernije opterećenje sudova i sudsku zaštitu u doglednom roku koji se neće drastično razlikovati zavisno od toga da li su graÄ‘ani iz Beograda ili drugih gradova. Uz ova, biće potrebno još sistemskih rešenja i izmena drugih zakona, koje su već u najavi.

Društvo sudija ukazuje da sudovi u ovim sporovima, naročito posle pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda, primenjuju „dobro uspostavljenu sudsku praksu“ u smislu odluka Evropskog suda za ljudska prava. U takvom slučaju, a naročito s obzirom na to da nije bilo nikakvih problema u skoro poluvekovnoj primeni Zakona o obligacionim odnosima, ne postoji nikakva potreba ujednačavanja sudskih odluka, pa dakle ni donošenju bilo kakvih autentičnih tumačenja.

PRILOG: Izvorni dokument

Foto: Narodna skupština; Privredna komora Srbije; Profimedia


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ÄŒUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARÄŒIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html