Projekat Jadar: Prikaz zone rudarskih aktivnosti sa potencijalnim mestima uticaja

Projekat Jadar: Prikaz zone rudarskih aktivnosti sa potencijalnim mestima uticaja

Izvod iz Studije izvodljivosti podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora Jadar

Studiju je izradio Rudarsko-geološki fakultet (Univerziteta u Beogradu) novembra 2020, investitor je bila ćerka-firma Rio Tinta u Srbiji "Rio Sava eksploreišn" sa sedištem u Beogradu, na osnovu ugovora (naručilac broj: 463 od 20. avgusta 2020. godine; izvršilac broj: 14/80-20 od 25. juna 2020. godine).

Rukovodilac izrade studije bio je prof. dr Nikola Lilić, dipl. inž. rudarstva, a na spisku projektanata nalaze se:

 • geološki deo: prof. dr Radule Tošović, dipl. inž. geologije, mr Zoran Draško, dipl. inž. geologije
 • rudarski deo: prof. dr Zoran Gligorić, dipl. inž. rudarstva, prof. dr Aleksandar Milutinović, dipl. inž. rudarstva, prof. dr Branko Gluščević, dipl. inž. rudarstva, prof. dr Vladimir Čebešek, dipl. inž. rudarstva, prof. dr Rade Tokalić, dipl. inž. rudarstva, prof. dr Vladimir Milisavljević, dipl. inž. rudarstva, prof. dr Ivica Ristović, dipl. inž. rudarstva, prof. dr Nikola Lilić, dipl. inž. rudarstva, prof. dr Božo Kolonja, dipl. inž. rudarstva, prof. dr Dejan Stevanović, dipl. inž. rudarstva, Veljko Rupar, master inž. rudarstva, Luka Crnogorac, master inž. rudarstva, Petar Marković, master inž. rudarstva
 • priprema mineralnih sirovina: prof. dr Dinko Knežević, dipl. inž. rudarstva
 • elektro deo: Zoran Đorđević, dipl. inž. elektrotehnike
 • građevinski deo: Slobodan Kostić, dipl. inž. građevinarstva
 • zaštita životne sredine: prof. dr Aleksandar Cvjetić, dipl. inž. rudarstva, prof. dr Nikola Lilić, dipl. inž. rudarstva, Uroš Pantelić, master inž. zašt. živ. sred, Milena Lekić, master inž. šumarstva
 • ekonomski deo: prof. dr Čedomir Beljić, dipl. inž. rudarstva

Poglavlje 10. 1. 1. 4: Uticaj na kvalitet zemljišta

Koncentracije toksičnih elemenata povećane su tokom XX i XXI veka kao posledica intenziviranog procesa urbanizacije, industrijalizacije, rudarstva, metalurgije, poljoprivrede, sagorevanja fosilnih goriva, itd. (Uysal et al. 2009; Yi et al. 2011; Weber et al. 2012; Squadrone et al. 2013; Dević et al. 2014; Sunjog et al. 2016; Zuliani et al. 2019). Pomenute aktivnosti predstavljaju glavne antropogene izvore As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn (Zuliani et al. 2019). Pored zagađenja (hemijskog, fizičkog, biološkog), akvatični ekostistemi se suačavaju sa drugim negativnim antropogenim aktivnostima koji ugrožavaju njihov integritet, degradacija staništa, smanjenje nivoa vode, prekomernom eksploatacijom ribljeg fonda (Brinson and Malvárez, 2002; Barbier et al., 2011; Lefcheck et al., 2017).

Klasifikacionom šemom ugrožavajućeg (eng. TCS) uticaja po IUCN-u, u okviru uticaja koje na vrste i njihovo okruženje imaju rudnik i aktivnosti oko njega, može se izdvojiti niz kategorija uticaja.

Rudnik i aktivnosti vezane za njega (3.2 Iskopavanje i vađenje ruda; 9.2.2 Curenje iz rudnika) gotovo uvek utiču na prirodna vodena okruženja, a ti efekti se mogu odražavati tokom i nakon trajanja rudnika.

Postoje četiri glavne kategorije uticaja na lokaciji rudnika:

 1. uticaj usled samog iskopavanja – mada podzemni rudnici obično imaju manje upadljivi uticaj na površinske vode, u odnosu na nadzemne kopove, svi rudnici imaju potencijal da direktno poremete podzemne vode, koje samim time utiču na površinske vode;
 2. aktivnosti nа obradi minerala i isticanje zagađenih procednih voda iz jalovišta i gomila otpadnih stena – otpadni proizvodi eksploatacije ruda se često prevoze na predviđene lokacije nazvane "jalovišta" (za sitnozrni otpad od prerade minerala), gde je curenje/proceđivanje zagađenih ocednih voda značajan uzrok zagađenja površinskih i podzemnih voda. Ovaj vid zagađenja ne astaje samo tokom rada rudnika, već traje i nakon prestanka svih operacija (ukoliko izostane sprovođenje sanacionih mera);
 3. odvodnjavanje rudnika – cilj ovih aktivnosti je da osiguraju pristup mineralnim rezervama rudarima i njihovim mašinama, kao i da obezbede sigurnost zaposlenima u rudarskom oknu;
 4. potapanje okna rudnika i isticanje neprečišćene vode. 
Takođe, postoje još neki bitni uticaji na ribe i njihovu sredinu, a koji nisu direktno vezani za sam proces iskopavanja/prerade rude, već nastaju kao posledice aktivnosti rudnika.

To se prvenstveno odnosi na infrastrukturu u vidu razvoja pristupnih saobraćajnica/puteva/železnice (4.1. Putevi i železnica) i gasovoda, (4.2 Linije snabdevanja i usluga), klimatske promene (11.1 Transformacija i izmene staništa) i širenje alohtonih/invazivnih slatkovodnih vrsta (8.1 Širenje alohtonih/unesenih vrsta/bolesti).

Aktivnosti rudnika, jalovišta i prate aktivnosti (infrastruktura), povećavaju spiranje u i rastvaranje čestica u okolnim rekama/potocima, smanjuju dostupnost svetla povećanjem zamućenosti, a samim time utiču na primarnu proizvodnju (alge, perifiton) čime se onemogućava fotosinteza. Sa promenom/smanjenjem primarnih proizvođača, dostupnost hrane za macroinvertebrate i ribe koje se njima hrane je smanjena.

Iako izloženost visokim koncentracijama rastvorenih čestica tokom nekoliko dana može imati letalan ishod za većinu odraslih jedinki, izlaganje manjim koncentracijama u kraćem period smanjuje životni vek ribe i povećava podložnost bolestima.

Na slici 10.1.47 je dat prikaz zone rudarskih aktivnosti sa potencijalnim mestima uticaja.

Degradacija staništa predstavlja najveći negativni ireverzibilni uticaj u slivu reke Jadar. Do ove pojave dolazi zbog promena uslova sredine aktivnostima vezanim za rudnik, a to su izgradnja železničke i putne infrastrukture, promene vodnih režima usled sleganja tla, akumulacije rastvorenih čestica u vodi koje dospevaju sa jalovišta i drugih površina u okviru rudarsko-proizvodnog kompleksa. 


PRVI PRVI NA SKALI Prikaz zone rudarskih aktivnosti sa potencijalnim mestima uticaja 2022
Lokacija 1. (Jadar – zona podzemnih i nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude) je centralna zona radova projekta "Jadar" gde će biti podzemni, nadzemni deo rudnika i hemijsko postrojenje. Pored jalovišta (stenski materijal sa niskim sadržajem korisne komponente kao i stenski materijal iz procesa izrade podzemnih prostorija) veći pritisak se može očekivati od deponije industrijskog otpada.

Takođe, pritisak može biti i posledica prateće infrastrukture, puteva, železnica, dalekovoda (koji prolazi na lokalitetu Jadar - Veliko Selo). Lokacija 1. je pod najvećim negativnim uticajem u zoni budućih radova na slivnom području Jadra, i kao takva može se definisati kao "nepovratno" izgubljena sa aspekta zajednica vodenih beskičmenjaka.

Modifikacija staništa i zagađenje (toksično i organsko) predstavljaju najvažnije pretnje opstanku svih vodenih beskičmenjaka, a posebno se ovo odnosi na taksone koji su pod određenim stepenom zaštite (strogo zaštićene i zaštićene vrste) i koje su sa statusom ranjive vrste na IUCN listi kao što je rečni rak ili ugrožene vrste (rečna školjka).

U tabeli 10.1.37 je dat spisak negativnih uticaja, pre svih na lokaciji 1 (Jadar – zona podzemnih i nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude), koja je od posebnog interesa za predmetnu Studiju izvodljivosti.

PRVI PRVI NA SKALI Prikaz zone rudarskih aktivnosti sa potencijalnim mestima uticaja 2022 2

Odgovor na pitanja o projektu Jadar iz informacione brošure Rio Tinta objavljene februara 2021. godine: Ko će raditi studiju procene uticaja na životnu sredinu?

Izvođače studija, uključujući studije uticaja na životnu sredinu možete naći u nastavku, u prilogu Lista Studija. Naše studije i izveštaji su obimna stručna građa i proizvod višegodišnjeg rada više od 100 spoljnih eksperata, sa preko 10 fakulteta i naučnih instituta, uključujući 40 univerzitetskih profesora.

Mi u ovom trenutku zajedno sa sertifikovanim ekspertima i nadležnim institucijama radimo na utvrđivanju kumulativnog uticaja i definisanju kompletnog seta mera koje treba da primenimo kako bismo te uticaje otklonili ili smanjili na najmanju moguću, zakonom dozvoljenu meru. Kada Studija bude završena mi ćemo imati vrlo precizne informacije i o uticaju, i o merama zaštite. Studija uticaja je javno dostupan dokument, i kada bude završena biće organizovani rani javni uvid i javna prezentacija o čemu će građani biti informisani u medijima od strane nadležnog ministarstva.

Važno je napomenuti da sa dostignutim stepenom tehnološkog razvoja u svetu, rešavanje ekoloških izazova bilo kog projekta zasniva se na:

 1. temeljnoj analizi problema – uključivanjem renomiranih naučnih institucija
 2. dizajnu održivog rešenja – angažovanjem najboljih svetskih inženjerskih kuća
 3. i na kraju spremnosti operatera da investira kapital potreban za realizaciju.

Trenutno planirana investicija u izgradnju sistema i opreme u oblasti zaštite životne sredine projekta Jadar je preko 100 miliona USD. Možemo očekivati porast planiranih investicija u ovom segmentu u narednim fazama projekta, tj. nakon završetka idejnih i glavnih projekata.

Prilog – Lista studija i izvođača (naziv studije - izrađivač studije - godina)

 1. Procena uticaja sleganja terena usled rudarskih aktivnosti na životnu sredinu i lokalnu zajednicu - Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 2018
 2. SEVESO Analiza bezbednosti od hemijskih nesreća za Projekat Jadar - Petram 2018
 3. SEVESO studija (II) - Petram 2019
 4. Izveštaj o analizi stanja dokumentacije (GAP analiza) za potrebe izrade Studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu (dve nezavisne studije) - Rudarsko-geološki fakultet i Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 2018
 5. Izrada modela buke za komponente Projekta litijum borata Jadar - SGS 2018 2019
 6. Modelovanje kvaliteta vazduha za potrebe Jadar projekta - Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 2019
 7. Hidrološka Studija reke Jadar u zoni budućeg zahvata za vodosnabdevanje - Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi 2017-2018
 8. Jadar projekat - Studija snabdevanja vodom - Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi 2018
 9. Laboratorijske analize filter pogače - Anahem laboratory 2019
 10. Monitoring podzemnih i površinskih voda - Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi U toku (od 2015. g)
 11. Studija o ispuštanju otpadnih voda - Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi 2018
 12. Hidrotehnička studija – zaštita od poplava i plavne zone u dolini reke Jadar - Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi 2018-2019
 13. Prethodna hidrogeološka Studija zaštite izvora kod crkve u selu Gornje Nedeljice - Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 2020
 14. Pedološka Studija Projekat Jadar - Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu 2020
 15. Izveštaj o ispitivanju zemljišta - Gradski zavod za javno zdravlje Beograd 2020
 16. Monitoring kvaliteta vazduha - Gradski zavod za javno zdravlje Beograd 2020
 17. Model buke za projekat eksploatacije litijuma i bora Jadar SGS 2018-2019
 18. Izveštaji stanju biodiverziteta i merama smanjenja uticaja na Projektu Jadar - ERM (Environmental Resourses Managmet) Ltd 2016-2021
 19. Izveštaji stanju biodiverziteta i merama smanjenja uticaja na Projektu Jadar - Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu 2018-2020
 20. Studija identifikacije praznina u izradi Studije o zdravlju (u izradi) - U izradi 2020
 21. Procena uticaja na pejzaž i vizuelni uticaj (u toku) - Šumarski fakultet, UoB 2020
 22. Monitoring buke u životnoj sredini - SGS i Zaštita Beograd 2018-2019
 23. Procena uticaja na životnu sredinu za rudnik - Rudarsko-geološki fakultet, UoB 2021, administrativna procedura započeta
 24. Procena uticaja na životnu sredinu za procesno postrojenje - Mašinski fakultet, UoB 2021, administrativna procedura započeta
 25. Procena uticaja na životnu sredinu deponije za odlaganje industrijskog otpada - Mašinski fakultet, UoB 2021, administrativna procedura započeta
 26. Studija uticaja na životnu sredinu i društvenu zajednicu - Predmet odluke 2021
 27. Strateška Procena uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana na životnu sredinu - Institut za urbanizam i arhitekturu Srbije 2021-2022
 28. Revizija poslednjeg modela kvaliteta vazduha iz 2019 - SGS 2020
 29. Revizija poslednjeg modela uticaja buke iz 2019 - Mašinski fakultet, UoB 2020
 30. Revizija Hidrotehničke Studije plavnosti reke Jadar - Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi 2020-2021
 31. Studija zaštite od poplava - Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi 2020-2021
 32. Revizija Studije o ispuštanju otpadnih voda - Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi 2020-2021
 33. Revizija SEVESO Studije iz 2019 - SGS 2020-2021
 34. Procena ljudskog i ekološkog rizika u sledećih nekoliko meseci 2020-2021
 35. Procena uticaja na životnu sredinu za gradnje i rekonstrukcije Dalekovoda Valjevo-Loznica i Osečina-Loznica - Delta Inženjering 2020-2021
 36. Procena uticaja na životnu sredinu za izgradnju novog prikljucno-razvodnog postrojenja - Delta Inženjering 2020-2021
 37. Procena uticaja na životnu sredinu za Izgradnju novog dalekovoda - Delta Inženjering 2020-2021
 38. Procena uticaja na životnu sredinu izgradnje nove trafostanice - Delta Inženjering 2020-2021
 39. Procena uticaja na životnu sredinu izgradnje Severne obilaznice - Saobraćajni Institut CIP 2020-2021
 40. Procena uticaja na životnu sredinu izgradnje Pristupnog puta za rudnik - Predmet odluke 2021
 41. Procena uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije raskrsnice na pristupnom putu za rudnik ka putu broj 27 - Predmet odluke 2021
 42. Procena uticaja na životnu sredinu izmestanja lokalnog vodovoda - Predmet odluke 2021
 43. Procena uticaja na životnu sredinu izgradnje cevovoda za ispuštanje otpadnih voda - Predmet odluke 2021
 44. Procena uticaja na životnu sredinu izgradnje bunara za crpenje podzemnih voda - Predmet odluke 2021
 45. Procena uticaja na životnu sredinu izgradnje cevovoda za snabdevanje tehničkom vodom - Predmet odluke 2021
 46. Procena uticaja na životnu sredinu izgradnje nove gasne infrastrukture - Predmet odluke 2021
 47. Procena uticaja na životnu sredinu izmestanja železničke pruge - Predmet odluke 2021
 48. Procena uticaja na životnu sredinu izgradnje nove telekomunikacione mreže - Predmet odluke 2021
 49. Procena uticaja na životnu sredinu izradnje nove optičke mreže - Predmet odluke 2021

Izvor: Rio Tinto

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

ARHIVA PPNS

PROMOCIJA ZBORNIKA SANU ’PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?’ (AUDIO)

Promocija zbornika SANU ’Projekat Jadar - šta je poznato?’ (AUDIO)

PREPORUKA PPNS

OD ZAGAĐENJA DO UNIŠTENJA - ČOVEK, PRIRODA I ODGOVORNOST (36. TRIBINA NIJE FILOZOFSKI ĆUTATI)

Od zagađenja do uništenja - čovek, priroda i odgovornost (36. tribina Nije filozofski ćutati)

SANU: PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO? (APSTRAKTI I SNIMAK NAUČNOG SKUPA)

SANU: Projekat Jadar - šta je poznato? (apstrakti i snimak naučnog skupa)

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu

ARHIVA PPNS
DREN: EKOLOGIJA

MART 2022

 • Marš sa Drine: Projekat Jadar nastavljen; Rio Tinto: Ne počinjemo sa iskopavanjem (VIDEO)
 • Promocija zbornika SANU "Projekat Jadar - šta je poznato (AUDIO)
 • Tokom peticije u Kragujevcu protiv litijuma: Rešavanje ekoloških problema više ne može i ne sme da čeka
 • Narodna inicijativa za zakonsku zabranu bora i litijuma sprovodi se i u Kragujevcu
 • Elaborat za izradu PDG Bešnjaja na ranom javnom uvidu do 7. aprila
 • Danas javlja: Kragujevčani čekaju u redovima da potpišu protiv rudarenja litijuma
 • U Kragujevcu održana tribina ’Od ideologije do ekologije’ (VIDEO)
 • Nacionalna ekološka asocijacija: Ekološka rezolucija 22
 • Od zagađenja do uništenja - čovek, priroda i odgovornost (36. tribina "Nije filozofski ćutati")
 • Narodna inicijativa za zakonsku zabranu bora i litijuma sprovodi se i u Kragujevcu
 • Algoritam zasnovan na ponašanju pčela pomaže istraživačima da smanje zagađenje iz saobraćaja u Kragujevcu
 • Pesak iz Sahare, najvećeg izvora prašine, u kišnim kapima i u Srbiji (VIDEO: Španija, Francuska)
 • Narodna inicijativa za zakonsku zabranu bora i litijuma na teritoriji Srbije
 • RTS najavio redovno izveštavanje o kvalitetu vazduha svakodnevno u 19:20, ali...
 • Čista Srbija, a prljava tehnologija. Nešto smrdi - prof. dr Čedo Maksimović (VIDEO)
 • Mentalno razgibavanje: Jadar ćete da trujete!?
 • Aerozagađenje na teritoriji Kragujevca, novembar-decembar 2021
 • Bušotine Rio Tinta otrovale Jadar borom i arsenom, predstavljeno u SANU
 • Gama zračenje u Braginu (Belorusija) 490nsv, u Vinči (Beograd) 111nsv
 • Akvarijum: Metode naučnog vrednovanja netaknutih vodenih staništa
 • SEOS u akciji - u Srednjoj Dobrinji skup 6. marta, u Pomoravlju prikupljanje potpisa za zakon o zabrani litijuma
 • Savet za borbu protiv korupcije: Izveštaj o privatizaciji Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi
 • Zaključak iz zbornika SANU "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Dok Rio Tinto u Srbiji ispituje osnov ukidanja Projekta Jadar, u Mozambiku kažnjen zbog obmana o rezervama, a na Novom Zelandu otkriveno da nema ugovor o uklanjanju opasnog otpada

FEBRUAR 2022

 • Šumska pedagogija u Šumadiji
 • Apel RTS-u da dnevno-informise-o-zagadjenosti-vazduha-ili-sledi-masovni-protest-video.html
 • SEOS i Kreni-promeni: Potpisima građana i protestima do zakona o zabrani rudnika litijuma (VIDEO)
 • SANU: Promocija zbornika "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • U Kragujevcu javno raspravljano o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije kotlarnice Energetike
 • Rio Tinto za Glas Amerike: Poštujemo odluku Vlade; meštani za Dojče vele: Rio Tinto ne odustaje (VIDEO)
 • Prorektor Ristić povodom prozivke premijerke Brnabić: Dobijao sam sugestije da povedem računa gde, šta i kako govorim
 • Pentagonu potrebne veće zalihe litijuma za vojnu industriju; bivša direktorka Rio Tinta u vrhu korporacije Lokhid Martin koja se sastajala sa srpskim firmama u Dubaiju
 • Milion stanovnika živi u gradovima gde ne postoji državni monitoring kvaliteta vazduha
 • RTS: Vazduh u Srbiji prekomerno zagađen, precizne podatke imaće uskoro Kragujevac, Valjevo, Osečina, Novi Sad, Subotica, Vrbas, Nova Varoš, Prijepolje, Kladovo, Bor, Vranje, Leskovac, Pirot, Niš i Čačak (VIDEO)
 • Protesti u Portugaliji protiv rudnika litijuma
 • Princeza Danica Karađorđević u kampu SEOS-a: Filip i ja podržavamo naš narod (FOTO, VIDEO)
 • SEOS ispred Predsedništva: Treći dan (FOTO, VIDEO)
 • SEOS ispred Predsedništva, 12. 2. 2022. (VIDEO)
 • Prijavi ekološki problem - rok za rešavanje: sedam dana od dobijanja zahteva
 • Radni doručak SEOS-a i Kreni-promeni (VIDEO)
 • SEOS: Protest za trajnu zabranu istraživanja i eksploatacije bora i litijuma u Srbiji (FOTO, VIDEO)
 • Godfri o Rio Tintu u Srbiji: Jadarit "neverovatna" šansa..., nadam se da ova priča nije završena
 • SEOS: Svi kao jedan - najava protesta ispred Predsedništva (AUDIO)
 • Zorana Mihajlović uporno odbija zahteve za pristup zapisnicima Radne grupe za implementaciju Projekta Jadar
 • SEOS i- Kreni-promeni: Ne odustajemo do zabrane istraživanja i eksploatacije litijuma i bora (FOTO, VIDEO)
 • Galerija PPNS: Srbija nije na prodaju!
 • Protest: Srbija nije na prodaju - Kragujevac, 8. febuar
 • 1990: Efektna opomena - Crni list Kristalu
 • SEOS i Kreni-promeni nastavljaju proteste do donošenja zakona o zabrani istraživanja i ekspolatacije bora i litijuma u Srbiji (VIDEO)
 • Naučnici i stručnjaci narodnim poslanicima: Zabranite zakonom istraživanje i rudarenje bora i litijuma u celoj Srbiji
 • "Srpski Amazon" sačuvan od MHE (Nera - jedina planinska reka Vojvodine)
 • SEOS i Kreni-promeni saglasni: Jedini zahtev - zabrana istrživanja i iskopavanja litijuma i bora na teritoriji Srbije
 • Rio Tinto objavio izveštaj o ’kulturu maltretiranja, uznemiravanja i rasizma’ u ovom rudarskom gigantu
 • Sindikat nauke Srbije: Za dostojanstven rad u nauci

JANUAR 2022

 • Dejan Lekić, Bojan Simišić: Ne politizujemo, borimo se za živu glavu
 • Rudnici kulture: Bor i Majdanpek (VIDEO)
 • Zašto je važno da se uvede zabrana iskopavanja litijuma i bora na teritoriji cele Srbije
 • Advokat Sreten Đorđević: Rio Tinto govorio neistine
 • SEOS: Predlog zakona o zabrani istraživanja i eksploatacije litijuma i bora na teritoriji Republike Srbije, sa obrazloženjem
 • SEOS: Predlog zakona i pitanja za Vladu Srbije
 • Tadić: Bili su dobrodošli! Niko neće Rio Tintu, koji je ogromna kompanija, reći 2001..., 2012. ni sada - niste dobrodošli! (VIDEO)
 • Protest: Nije kraj - Loznica, 22. 1. 2022. (VIDEO)
 • I Službeni glasnik objavio Uredbu o prestanku važenja Prostornog plana za realizaciju "Projekta Jadar"
 • Objavljena Uredba o prestanku važenja Prostornog plana za realizaciju projekta Jadar
 • Rio Tinto brine - za "naše aktivnosti i naše ljude u Srbiji"
 • Naled, Kanada Fond i Breakthrough doo - inicijatori ubrzanog donošenja novog zakona o rudarstvu 2014.
 • Vlada ukinula prostorni plan za Jadar
 • Dejan Lekić za CINS: Skoro milion i po građana u većim mestima ne zna kakav vazduh diše
 • SEOS: Nastavlja sa blokadama - nećemo rudnik litijuma, moratorijum nas ne zanima
 • Rio Tinto odlaže plan proizvodnje u Srbiji za 2027, uslov: odobrenja i dozvole Vlade
 • Brnabić: Lično ću se uključiti u realizaciju projekta (2018); Rio Tinto ne mora da bude u Srbiji (2022)
 • Dok je projekat Rio Tinta zaustavljen u blizini Feniksa, ambasador Godfri: Litijum je ogromna korist za Srbiju
 • Manojlović: Ne plaća se odšteta ako se ukine Prostorni plan; Đorđevi: Tehnologija Rio Tinta opasna po životnu sredinu
 • Vučić o Rio Tintu: Šta mislite da je neko na lepe oči dobio istražna prava bez-dinara? Dinara nam nisu platili!
 • Ima li posledica za Rio Tinto zbog neobjavljivanja studije u 2021. o proceni uticaja na životnu sredinu, najavljene na sastank sa Vučićem i u izjavama A. Brnabić
 • Da li ste za utvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? NE!
 • Prof. Zoran Stevanović, geolog: Država ima pravo da ne odobri kopanje litijuma
 • Rio Tinto kao metafora: BDP i statističke iluzije
 • Prorektor Ristić: Izaći ću na referendum i zaokružiti NE
 • Agelast: Rio Tinto - dr Dragana Đorđević, dr Ljiljana Tomović i Sreten Đorđević
 • Budimo pametni, sačuvajmo to što imamo - Jovan Memedović (Sasvim prirodno: Gladni turista)
 • Projekat Rio Tinta u Srbiji štite potpisi Svilanovića (2004) i Vučića (2021) na međunarodnim ugovorima sa Ujedinjenim Kraljevstvom?
ARHIVA PPNS: EKOLOGIJA
JANUAR-DECEMBAR 2021

PRVI PRVI NA SKALI: Ekologija, januar-decembar 2021.

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari