Savet za borbu protiv korupcije: Izveštaj o privatizaciji Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi

Savet za borbu protiv korupcije: Izveštaj o privatizaciji Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi

Savet za borbu protiv korupcije dostavio je 18. februara 2022. godine Vladi Republike Srbije Izveštaj o privatizaciji Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi". Izveštaj je dostavljen i Generalnom sekretarijatu Vlade, kao i Tužilaštvu za organizovani kriminal.

ZAKLJUČAK

Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije je mišljenja da je privatizacija, odnosno prodaja Instituta „Jaroslav Černi“ suprotna interesima građana Republike Srbije i protivzakonita iz više razloga i aspekata, te da kao takva ne može da opstane i mora biti poništena.

Upravo zbog strateškog značaja koji Institut ima u sektoru upravljanja vodama, smatramo da ga nije trebalo privatizovati već upravo suprotno, istrajati u dominantnom državnom učešću u vlasničkoj strukturi Instituta, odupirajući se privatnim interesima, imajući u vidu loša, odnosno pogubna iskustva zemalja u tranziciji koja su na isti ili sličan način privatizovala vodoprivredna preduzeća i vodoprivredne institute. S obzirom na nadležnosti Instituta u obavljanju delatnosti za koju građani imaju interes, nije se smelo dozvoliti da Institut postane vlasništvo privatnika od kojih će zavisiti zdravlje, životi ljudi i njihova imovina, zaštita životne sredine i bezbednost države.

Institut se nije smeo privatizovati ni iz razloga što obavlja delatnost od opšteg interesa, odnosno obavlja delatanost od interesa za sve građane i učestvuje u svim aktivnostima na zaštiti i upravljanju vodama širom zemlje.

Vodna delatnost, kako je to propisano odredbama Zakona o vodama, predstavlja delatnost od opšteg interesa koja obuhvata uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda od zagađivanja, gde je uloga Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d. u potpunosti nezamenljiva, te je njegovim prelaskom u privatne ruke ugrožena ova delatnost, a samim tim ugrožen i opšti interes.

Ono što je takođe nedopustivo je odsustvo razloga privatizacije Instituta, odnosno što ne postoji ni jedan argument niti na zakonu zasnovan razlog, koji bi pokazao da je privatizacija Instituta društveno ili ekonomski opravdana i korisna. Razlozi privatizacije Instituta ostaju nejasni, pogotovo kada se ima u vidu činjenica da je u pitanju jedini državni Institut u oblasti vodoprivrede koji ne posluje sa gubitkom, već naprotiv, ostvaruje dobit u svom poslovanju.

Javnosti nisu dostupne informacije o tome zašto je početna cena tako niska i šta je obuhvaćeno procenom, da li je vrednost pravilno utvrđena i koji su parametri korišćeni pri proceni, pogotovo kada se ima u vidu činjenica da Državna revizorska institucija od 2016. godine nije vršila reviziju finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja akcionarskog društva Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d. Beograd.

Uvidom u podatke APR-a, Savet je konstatovao da od 2018. godine ne postoje podaci o finansijskim izveštajima Instituta „Jaroslav Černi“, iako je to zakonska obaveza.

Kao što je to napred navedeno, Ministarstvo privrede odbilo je zahtev Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije za dostavu Izveštaja ovlašćenog procenitelja koji je procenio vrednost Instituta „Jaroslav Černi“ na 2.800.000,00 odnosno 2.576.066,92 evra, što je predstavljalo početnu cenu Instituta u postupku privatizacije.

Jedno od načela upravljanja vodama je načelo učešća javnosti koja, između ostalog, ima pravo na informacije o radu nadležnih organa u oblasti voda, te u konkretnom slučaju odbijanje Ministarstva privrede da Savetu za borbu protiv korupcije dostavi Izveštaj o proceni kapitala Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ kao vodeće naučnoistraživačke organizacije u oblasti voda u postupku privatizacije ide u prilog sumnji da u konkretnom slučaju mogu postojati elementi koruptivnih radnji.

Izostanak učešća javnosti, nedovoljna vidljivost i netransparentnost u konkretnom slučaju, ostavljaju dovoljno prostora da se posumnja pre svega u opravdanost privatizacije Instituta, kao i u zakonitost sprovedenog postupka prodaje.

Intencija države ka prodaji Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, bez adekvatnih, argumentovanih i zakonskih razloga za takav čin je samo jedan korak ka prodaji vodoprivrednih preduzeća u Republici Srbiji i narušavanja jednistva vodoprivrednog prostora, kako je to propisano Uredbom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju Vodoprivredne osnove iz 2002. godine, kao baznom planskom dokumentu u oblasti voda, kojim se utvrđuje osnovna strategija korišćenja voda, zaštite od voda i zaštite voda na području Republike Srbije.

Tako je prodaji Instituta za vodopirvredu „Jaroslav Černi“ prethodila Odluka Vlade Republike Srbije od 15.10.2020. godine o pokretanju postupka privatizacije četiri vodoprivredna društva kao što su „Tamiš Dunav“ iz Pančeva, „Gornji Banat“ iz Kikinde, „Srednji Banat“ iz Zrenjanina i „Podunavlje“ iz Kovina, čime se vodna delatnost, kao delatnost od opšteg interesa koja obuhvata uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda i zaštitu od zagađivanja ugrožava, na način što se njihovim prelaskom u privatne ruke ne mogu osigurati načini kojima se obezbeđuje održivo korišćenje voda, štićenje i poboljšanje akvatičnih i priobalnih ekosistema, smanjenje nepovoljnih uticaja poplava i suša, smanjenje štetnih posledica klimatskih promena, kao i poštovanje proklamovanog načela jedinstva u upravljanju vodnog sistema.

Pored toga, privatizacija Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ protivna je proklamovanom konceptu upravljanja vodama, sadržanom u Strategiji upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine koja predstavlja planski dokument kojim se utvrđuju pravci upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije u čijem kreiranju je učestvovao i sam Institut.

U Strategiji kao zvaničnom planskom dokumentu Republike Srbije, pored ostalog se navodi da naučno istraživačka organizacija Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ predstavlja nezaobilazan segment za uspešno funkcionisanje i razvoj sektora voda u Republici Srbiji.

Proklamovani koncept upravljanja vodama zasnovan je na prirodnim karakteristikama teritorije Republike Srbije, trenutnom stanju voda, potrebi zaštite voda od zagađenja i odbrane od štetnog dejstva voda, uzimajući u obzir i potrebu usklađivanja sa međunarodnim standardima, gde je uloga Instituta kao vodeće naučnoistaživačke organizacije nezamenljiva.

Svetska komisija za životnu sredinu i razvoj promovisala je koncept održivog razvoja definicijom „Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe“.22

Voda kao važan element životne sredine pratila je ovaj koncept, te ne iznenađuje što je u većini razvijenih država upravljanje vodama ostalo u državnom vlasništvu, odnosno što su loši primeri država u tranziciji koje su privatizovale vodoprivredna preduzeća i institute ponovo takve subjekte vratile u okrilje države, nažalost posle njihove devastacije od strane privatnika koji su ih kupili.

Suprotno Strategiji upravljanja vodom na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine, kojom je precizirano da je potrebno obezbediti veća ovlašćenja Institutu za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ radi vršenja studijsko-istraživačkih poslova od posebnog značaja za upravljanje vodama i kao stručnoj podršci državnim organima, došlo je do njegove neosnovane, štetne i nezakonite prodaje.

Pored činjenice što je prodaja Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ kao naučnoistraživačke organizacije protivna Strategiji upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine, prodaja Instituta je protivna i Starategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine „Moć znanja“ , koju je donela Vlada Republike Srbije 2021. godine, koja predstavlja strateški dokument za unapređenje kvaliteta života građana Republike Srbije pomoću nauke i tehnološkog razvoja i koja počiva na uverenju „da će Republika Srbija biti snažna, prosperitetna i ugledna, srazmerno znanju kojim kao zajednica mislećih ljudi raspolaže“.

Opšti cilj Stategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine „Moć znanja“ podrazumeva da naučno-tehnološki i inovacioni sistem doprinosi ubrzanom razvoju Republike Srbije kroz unapređnje kvaliteta i efikasnosti nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i dalje integracije u evropski istraživački prostor.

Prodajom naučnoistraživačke organizacije kao što je Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ upravo se suprotno utvrđenom opštem cilju Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republke Srbije za period od 2021. do 2025. godine pričinjava nenadoknadiva šteta u pogledu gubitka visokog kvaliteta istraživačkog kadra, naučnih rezultata, efikasnog upravljanja raspoloživih resursa, razvijanju novih tehnologija, kvalitetu života, kao i davanju stručne podrške donošenju odluka na državnom nivou.

Zakonodavni okvir relevantan za donošenje Strategije naučnog i tehnnološkog razvoja Republike Srbije za period 2021. do 2025. godine, između ostalog, definisan je Zakonom o nauci i istraživanjima24 koji definiše da se opšti interes u naučnoistraživačkoj delatnosti ostvaruje putem programa institucionalnog finansiranja, koji podrazmeva stvaranje zakonskog okvira za finasiranje akreditovanih instituta i instituta od nacionalnog značaja, gde država mora biti u vodećoj ulozi.

Istovremeno Zakonom o Fondu za nauku Republike Srbije25 precizirano je da se naučnoistraživačke i razvojne aktivnosti realizuju preko naučnih, tehnoloških i razvojnih programa u okviru kojih se realizuju projekti radi ostvarivanja ciljeva sadržanih u Strategiji naučnog i tenološkog razvoja Republike Srbije.

Savet za borbu protiv korupcije je mišljenja da se prodajom Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ kao vodeće naučnoistraživačke organizacije u oblasti voda, ciljevi i pricipi definisani Strategijom upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine i Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2021. do 2025. godine „Moć znanja“ koje je usvojila Vlada Republike Srbije, utvrđuju i sprovode samo deklarativno, s obzirom na to da se suprotno proklamovanim ciljevima i principima u navedenim Strategijama, vodeće naučnoistraživačke organizacije u državi prodaju privatnicima, kao što je to slučaj sa Institutom za vodoprivredu „Jaroslav Černi“.

U skladu sa napred navedenim Savet je mišljenja da se prodaja Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, koja je obavljena bez argumentovanog i jasnog razloga i koja je protivna Uredbi kojom se utvrđuje Vodoprivredna osnova Republike Srbije, Strategiji upravljanja vodama u Republici Srbiji do 2034, Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2021. do 2025. godine, kao i odrebama Zakona o vodama, Zakona o nauci i istraživanjima, Zakona o Fondu za nauku Republike Srbije, mora poništiti kao nezakonita.

Pre ukazivanja na nezakonitosti u toku samog postupka privatizacije Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d. zbog kojih se prodaja Instituta mora poništiti, Savet ukazuje i na činjenicu da i sam Javni poziv Ministarstva privrede od 01. 10. 2021. godine za privatizaciju Instituta navodi na zaključak da se na osnovu njega i njime propisanih uslova koje zainteresovani ponuđači moraju ispuniti trasirao put za već unapred poznatog i dogovorenog kupca.

Naime, sama činjenica da je u javnom pozivu Ministarstva privrede za prodaju kapitala Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d., kao naučnoistraživačke organizacije u kvalifikacionim uslovima koje zainteresovani ponuđači moraju ispuniti, izostao obavezan uslov u pogledu obavljanja naučnoistraživačkog rada koje bi zainteresovana pravna lica kao delatnost morali ispuniti, ukazuje ne samo na činjenicu da je postupak prodaje Instituta bio unapred trasiran sa već poznatim kupcem koji se ne bavi naučnoistraživačkim radom, već i da je obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji, suprotno deklarativnom stavu Vlade Republike Srbije izraženom u usvojenoj Strategiji upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. i Strategiji naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2021 do 2025. godine „Moć znanja“, stavljeno na marginu i predstavlja samo mrtvo slovo na papiru.

U prilog navedenom mišljenju Saveta treba imati u vidu da su jedine dve ponude za kupovinu Instituta upravno došle od strane društava koji ne samo da se ne bave naučnoistraživačkim radom, već su godinama u poslovnom odnosu sa državom od koje su angažovane na raznim projektima, kao i sa samim Institutom.

Pored „Millennium team“, koji je angažovan na projektu „Beograd na vodi“, izgradnje cevovoda PP Makiš i sl., za kojeg i sam direktor Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ tvrdi da su već godinama u ugovornom odnosu, kao i da su u planu i novi projekti, ni drugi ponuđač, Društvo „BAUWISEN“, ne bavi se naučnoistraživačkim radom, ali je od strane države takođe angažovan na nizu projekata kao što su izgradnja saobraćajnice oko nove autobuske stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu, rekonstrukcije Karađorđeve ulice u Beogradu i sl.

Očigledno je, dakle, da se prodaja Instituta za vodoprivrednu „Jaroslav Černi“ a.d. obavljala u jednom zatvorenom krugu sa već viđenim kupcima i ciljem da se državni kapital prelije u privatne ruke kako bi se privatni interesi na projektima na kojima su angažovani ili će biti angažovani mogli lakše sprovesti u delo, gde je opšti interes potpuno marginalizovan i stavljen u drugi plan.

Pored napred navedenih činjenica koje ukazuju da je privatizacija, odnosno prodaja Instituta za vodoprovedu „Jaroslav Černi“ protivna napred pomenutim planskim dokumentima i propisima, te da kao takva ne može opstati, i sam postupak prodaje Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ je nezakonit, te sledstveno tome i iz tog razloga takva prodaja mora biti poništena.

Naime, imperativnom odredbom čl. 57 Zakona o nauci i istraživanjima, nedvosmisleno je propisano da se Institut čiji je osnivač Republika Srbija, koji je organizovan kao privredno društvo, može privatizovati na osnovu posebnog programa koji donosi Vlada Republike Srbije na predlog Ministasrstva nadležnog za naučnoistraživačku delatnost uz prethodno pribavljeno mišljenje Nacionalnog saveta za naučni i tehološki razvoj.

Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj kao najviše stručno i savetodavno telo u sistemu naučnoistraživačke delatnosti u Republici Srbiji, osnovano je radi unapređenja naučnog i tehnološkog razvoja, kvaliteta naučnoistraživačkog rada i razvoja načunoistraživačke delatnosti.

Suprotno navedenoj imperativnoj odredbi Zakona o nauci i istraživanjima, Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj nije dao svoje obavezujuće mišljenje o prodaji Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“.

Izostanak mišljenja Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj o prodaji Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, te sledstveno tome izostanak i predloga Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Vladi Republike, koja nije sačinila program u skladu sa zakonom prema kome se može privatizovati Institut, predstavlja odlučnu činjenicu koja Odluku Ministarstva privrede br. 023-02-689/2021-05 od 28. 11. 2021. godine o proglašnju kupca Konzorcijuma koga čine pravno lice Društvo za inženjering, proizvodnju i usluge „Millennium team“, Beograd i fizička lica kao članova Konzorcijuma, u postupku prodaje Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d., Beograd, čini nezakonitom, odnosno ništavom.

Pored napred navedenog, a imaujći u vidu činjenicu da je Ministarstvo privrede odbilo zahtev Saveta za borbu protiv korupcije za dostavu Izveštaja ovlašćenog procenitelja o proceni kapitala Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ iz koga bi se moglo zaključiti koji su parametri korišćeni pri proceni kapitala Instituta i način utvrđenja početne cene Instituta u visini 2.576.066,92 evra, koju procenu je sam Institut dostavio Ministarstvu privrede 30. 06. 2021. godine, Savet je mišljenja da u konkretnom slučaju postoji mogućnost sukoba interesa i zloupotrebe prilikom određivanja procene fer vrednosti imovine Instituta, imajući u vidu da ugovoreni Konzorcijum podrazumeva da od prodajne vrednosti kapitala Instituta u visini od 2.576.066,92 evra, 30% kapitala u visini od 774.000 evra kupuju fizička lica, odnosno sedam izvršnih direktora Instituta, a preostali deo kapitala u visini od 1.806.000 evra kupuje „Millennium team“ kao član Konzorcijuma.

U skladu sa napred navedenom sumnjom na postojanju sukoba interesa, Savet ističe da su Generalni direktor i izvršni direktori Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d., Beograd, prilikom zaključenja ugovora o konzorcijumu sa privrednim „Millennium team“ imali status javnih funkcionera u smislu čl. 2 Zakona o sprečavanju korupcije, te su u tom svojstvu najkasnije u roku od 5 dana od dana kada su primili ponudu od strane privrednog društva „Millennium team“ za zaključenje ugovora o konzorcijumu imali obavezu da u skladu sa čl. 42 st. 1 Zakona o sprečavanju korupcije, obaveste Agenciju za sprečavanje korupcije o sumnji o postojanju sukoba interesa i zatraže od Agencije mišljenje da li u konkretnom slučaju postoji sukob interesa, te da li se ugovor o konzorcijumu sa privrednim društvom „Millennium team“ može zaključiti.

Međutim, prema saznanju Saveta, Agencija za sprečavanje korupcije je utvrdila da zaključno sa 10. 12. 2021 godine, Generalni direktor i izvršni direktori Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d., Dejan Divac, Dejan Vučković, Nikola Milivojević, Goran Nikolić, Miodrag Popović, Mile Božić, Dušan Ćirić nisu Agenciji podnosili zahteve za davanje mišljenja, ni zahteve za davanje saglasnosti, niti su Agenciju obavestili o sumnji o postojanju sukoba interesa u skladu sa čl. 42 st. 1 Zakona o sprečavanju korupcije, te su bez mišljenja Agencije, protivno navedenoj odredbi zakona, zaključili Ugovor o konzorcijumu sa privrednim društvom „Millennium team“ koji je overen pred Javnim beležnikom pod br. UOP-I: 9949-2021 od 29. 10. 2021. godine.

Sledstveno tome, prema mišljenju Saveta, zaključeni Ugovor o konzorcijumu je nezakonit, te kao takav ne može proizvoditi pravno dejstvo.26

Pored napred navedenog, Savet je mišljenja da prodaja Instituta za vodoprivedu „Jaroslav Černi“, kao vodeće naučnoistraživačke organizacije u oblasti vodne delatnosti u Republici Srbiji, Društvu „Millennium team“, čija delatnost nije naučnoistraživački rad i sa kojim Institut ima već ugovorene projekte, kao što je to izgradnja beogradskog kanalizacionog sistema i ostale projekte koji su u pripremi, po mišljenju Saveta predstavljaju sumnju o mogućnosti postojanja koruptivnih radnji pri prodaji Instituta, u kojima je opšti interes podređen privatnom interesu.

Naime, u skladu sa odredbom čl. 40 Zakona o sprečavanju korupcije, javni funkcioneri su dužni da javni interes ne podrede privatnom interesu, da se pridržavaju propisa koji uređuju njihova prava i obaveze i da održavaju poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne funkcije. Istovremeno, javni funkcioner ne sme biti zavisan od lica koja bi mogla da utiču na njegovu nepristrasnost, niti da koristi javnu funkciju zarad sticanja bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice. Pored toga, javnim funkcionerima je zabranjeno da upotrebe, radi sticanja koristi ili pogodnosti sebi ili drugom ili nanošenja štete drugom, informacije do kojih dođu na javnoj funkciji, ako nisu dostupne javnosti.

Kada se ima u vidu činjenica da su direktori Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, koji će postati članovi konzorcijuma i vlasnici akcijskog kapitala, prethodno bili ovlašćeni da preduzimaju pripremne radnje u postupku privatizacije Instituta u skladu sa čl. 20 Zakona o privatizaciji, kao što su sprovođenje popisa i procene fer tržišne vrednosti celokupne imovine i obaveza kapitala Instituta, opravdana je napred izražena sumnja Saveta da je u konkretnom slučaju opšti interes podređen privatnom interesu sa elementima koruptivnih radnji, obzirom da su odgovorna lica u Institutu kao subjektu privatizacije istovremeno učestvovala u tom postupku i dala prvo rangiranu ponudu za kupovinu akcijskog kapitala Instituta.

Kada je u pitanju kupac Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Društvo „Millennium team“ iz Beograda, Savet za borbu protiv korupcije je u svom Izveštaju o raspolaganju objektima Specijalnih bolnica za rehabilitaciju u svojini RFPIO i Republike Srbije iz 2020. godine27 ukazao na nezakonitosti prilikom prodaje zemljišta i objekata Specijalne bolnice Vranjska banja, prilikom njihove kupovine od strane Društva „Millennium team“, za ukupan iznos od 1.855.000 evra.

Tom prilikom je konstatovano „da prilikom prodaje Banjkog kompleksa „Žubor“ u Kuršumlijskoj banji i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Vranjska banja“ postoji osnovana sumnja o postojanju elemenata sistemski organizovane korupcije širokih razmera, usmerenih sa jedne strane na svesno pričinjavanje štete RFPIO i Republici Srbiji, a sa druge na svesno omogućavanje trećim licima da se činjenjem ili nečinjenjem od strane Fonda i pojedinih državnih organa svesno obogate na račun njihove imovine putem kupovine nepokretnosti po cenama nižim od tržišnih“, nakon čega je Izveštaj sa mišljenjem i preporukama upućen Vladi Reupblike Srbije i Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Izveštajem Saveta za borbu protiv korupcije „O aktivnostima nakon prodaje Banjskog kompleksa „Žubor“ u Kuršumlijskoj banji, Specijalne bolnice u Vranjskoj banji, Specijalne bolnice „Zlatar“, Nova Varoš i prodaji preostalih specijalnih bolnica za rehabilitaciju koje su u mreži zdravstvenih ustanova Republike Srbije“ 2021. godine28, konstatovano je da je nakon kupovine zemljišta i objekata Specijalne bolnice „Vranjska banja“ od strane Društva „Millennium team“ za ukupan iznos od 1.855.000 evra, Ministarstvo privrede 19. 03. 2021. godine sa istim Društvom zaključilo ugovor o dodeli sredstava podsticaja u visini od 10.143.837,30 evra, za realizaciju Investicionog projekta „Resort“ Vranjska banja.

U citiranom Izveštaju Savet je, između ostalog, ukazao na činjenicu da su Društvu „Millennium team“ de facto iz budžeta Republike Srbije refundirana sredstva za kupovinu nepokretnosti Specijalne bolnice „Vranjska banja“ u visini od 1.855.000 evra, te da je Društvu „Millennium team“ preostalo 9.888.837,30 evra, te je Savet postavio pitanje titulara prava svojine na kupljenim nepokretnostima Specijalne bolnice „Vranjska banja“ imajući u vidu odredbe Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, kao i titulara prava svojine na budućim objektima, ako budu izgrađeni.

Kada se ima u vidu napred pomenuta činjenica da su Društvu „Millennium team“ u toku 2021. isplaćena sredstva podsticaja iz budžeta Republike Srbije u visini od 10.143.837,30 evra, te da su mu preostala sredstva u visini od 9.888.837,30 evra, postavlja se pitanje da li je 70% kapitala Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, kupljenog od strane člana Kozorcijuma Društva „Millennium team“ u visini od 1.806.000 evra, kupljeno budžetskim sredstvima, te da li u ovom potencijalnom transferu budžetskih sredstava ima elemenata koruptivnih radnji, Savet nije pozvan da utvrđuje, ali može upozoriti i izraziti sumnju, a na nadležnim državnim organima je da utvrde činjenično stanje i preduzmu zakonom predviđene radnje, ukoliko za to postoje razlozi.

Imajući u vidu sve napred navedeno, Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije je mišljenja da prodaju Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d. kao vodeće naučnoistraživačke organizacije u Republici Srbiji, treba poništiti, s obzirom na to da je neosnovana, neargumentovana, protivzakonita i suprotna opštem interesu, kao i što može dovesti do nesagledivih štetnih posledica po živote, zdravlje i imovinu građana Republike Srbije, imajući u vidu klimatske promene, poplave, bujice, odbrane od leda, očuvanja pijaće vode i očuvanje životne sredine.

22 Izveštaj Svetske komisije za životnu sredinu i razvoj „Naša budućnost“, poznatiji kao „Bruntland izveštaj“
23 Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Reubike Srbije za period od 2021 do 2025 godine „Moć znanja“ (Sl. glasnik RS br.10 od 10.02.2021. godine)
24 Zakon o nauci i istraživanjima (Sl. glasnik RS br.49/19)
25 Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije (Sl.glasnik RS.br.95/18)
26 Obaveštenje Agencije za sprečavanje korupcije br.037-00-0179/21-09 od 16.12.2021 godine.
27 Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije br. 500-9831/2020,
28 Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije br. 021-00-10138/2021 od 02.11.2021. godine

PREPORUKE

Savet predlaže Vladi Republike Srbije:

 1. da u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji, prema kojima vrši nadzor nad postupanjem ministarstva u pogledu primene odredbi ovog zakona, donese Odluku kojom će naložiti Ministarstvu privrede Republike Srbije da zbog uočenih nezakonitosti i nepravilnosti u postupku prodaje kapitala subjekta privatizacije Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d., Beograd, preispita donošenje Odluke br. 023-02-689/2021-05 od 26. 11. 2021. godine, kojom se u st. 1 proglašava kupcem učesnik Konzorcijum kojeg čine pravno lice Društvo za inženjering, proizvodnju i usluge „Millennium Team“, Beograd i fizička lica kao članovi Konzorcijuma, u skladu sa ugovorom o Konzorcijumu koji je zaključen 29. 10. 2021. godine i overen pred Javnim beležnikom Vojinović Nikolom pod br. UOP-I.9949-2021 od 29. 10. 2021. godine, u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacije Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d. Beograd i stavom 2 Odluke proglašava učesnik Privredno društvo sa ograničenom odgovornošću „BAUWESEN“ Lazarevac, učesnikom koji je istakao drugu najvišu ponudu u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala subjekta privatizacije Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d. Beograd;
 2. da u skladu sa svojim ovlašćenjima naloži Državnom pravobranilaštvu Republike Srbije kao zakonskom zastupniku Republike Srbije, da zbog uočenih nepravilnosti i nezakonitosti u postupku prodaje kapitala subjekta privatizacije Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d., Beograd, pokrene odgovarajući postupak za poništaj Odluke br. 023-02-689/2021-05 od 26. 11. 2021. godine Ministarstva privrede Republike Srbije, odnosno upotrebi vanredno pravno sredstvo protiv iste Odluke;
 3. da su skladu sa svojim ovlašćenjima naloži Državnom pravobranilaštvu Republike Srbije kao zakonskom zastupniku Republike Srbije da zbog uočenih nezakonitosti pred nadležnim sudom pokrene postupak za utvrđenje ništavosti Ugovora o konzorcijumu koji je zaključen između privrednog društva „Millennium team“ tim iz Beograda i fizičkih lica kao članova Konzorcijuma, koji je zaključen 29. 10. 2021. godine i overen pred Javnim beležnikom Vojinović Nikolom pod br. UOP-I.9949-2021 od 29. 10. 2021. godine;
 4. da zaduži nadležne institucije da utvrde da li u postupku prodaje kapitala subjekta privatizacije Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d. Beograd ima elemenata koruptivnih radnji i zloupotrebe službenog položaja, te da u skladu sa tim preduzmu odgovarajuće mere i radnje propisane zakonom;
 5. da Agencija za sprečavanje korupcije po službenoj dužnosti u skladu sa čl. 43 st. 1 Zakona o sprečavanju korupcije pokrene postupak protiv sledećih lica: Dejana Divca, Mileta Božića, Nikole Milivojevića, Dejana Vučkovića, Gorana Nikolića, Miodraga Popovića i Dušana Ćirića u kome će odlučiti o postojanju sukoba interesa u postupanju navedenih javnih funkcionera koje je izazvalo sumnju u postojanje sukoba interesa;
 6. da zaduži nadležno tužilaštvo da utvrdi da li u postupku privatizacije Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ a.d., Beograd, a u skladu sa čl. 228a Krivičnog zakonika, ima elemenata krivičnog dela zloupotrebe u postupku privatizacije, u radnjama između odgovornih lica ispred prodavca državnog kapitala, odgovornih lica u subjektu privatizacije sa kupcem subjekta privatizacije, te da u skladu sa tim pokrene odgovarajući postupak.

Potpredsednik Saveta
Prof. dr Miroslav Milićević

PRILOG: KOMPLETAN IZVEŠTAJ (37 STRANICA)


Foto: Miroslav Milićević/Medija centar


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


PREPORUKA PPNS
SANU: PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO? (APSTRAKTI I SNIMAK NAUČNOG SKUPA)

SANU: Projekat Jadar - šta je poznato? (apstrakti i snimak naučnog skupa)

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ARHIVA PPNS
DREN: EKOLOGIJA

FEBRUAR 2022

 • Zaključak iz zbornika SANU "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Dok Rio Tinto u Srbiji ispituje osnov ukidanja Projekta Jadar, u Mozambiku kažnjen zbog obmana o rezervama, a na Novom Zelandu otkriveno da nema ugovor o uklanjanju opasnog otpada
 • Šumska pedagogija u Šumadiji
 • Apel RTS-u da dnevno-informise-o-zagadjenosti-vazduha-ili-sledi-masovni-protest-video.html
 • SEOS i Kreni-promeni: Potpisima građana i protestima do zakona o zabrani rudnika litijuma (VIDEO)
 • SANU: Promocija zbornika "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • U Kragujevcu javno raspravljano o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije kotlarnice Energetike
 • Rio Tinto za Glas Amerike: Poštujemo odluku Vlade; meštani za Dojče vele: Rio Tinto ne odustaje (VIDEO)
 • Prorektor Ristić povodom prozivke premijerke Brnabić: Dobijao sam sugestije da povedem računa gde, šta i kako govorim
 • Pentagonu potrebne veće zalihe litijuma za vojnu industriju; bivša direktorka Rio Tinta u vrhu korporacije Lokhid Martin koja se sastajala sa srpskim firmama u Dubaiju
 • Milion stanovnika živi u gradovima gde ne postoji državni monitoring kvaliteta vazduha
 • RTS: Vazduh u Srbiji prekomerno zagađen, precizne podatke imaće uskoro Kragujevac, Valjevo, Osečina, Novi Sad, Subotica, Vrbas, Nova Varoš, Prijepolje, Kladovo, Bor, Vranje, Leskovac, Pirot, Niš i Čačak (VIDEO)
 • Protesti u Portugaliji protiv rudnika litijuma
 • Princeza Danica Karađorđević u kampu SEOS-a: Filip i ja podržavamo naš narod (FOTO, VIDEO)
 • SEOS ispred Predsedništva: Treći dan (FOTO, VIDEO)
 • SEOS ispred Predsedništva, 12. 2. 2022. (VIDEO)
 • Prijavi ekološki problem - rok za rešavanje: sedam dana od dobijanja zahteva
 • Radni doručak SEOS-a i Kreni-promeni (VIDEO)
 • SEOS: Protest za trajnu zabranu istraživanja i eksploatacije bora i litijuma u Srbiji (FOTO, VIDEO)
 • Godfri o Rio Tintu u Srbiji: Jadarit "neverovatna" šansa..., nadam se da ova priča nije završena
 • SEOS: Svi kao jedan - najava protesta ispred Predsedništva (AUDIO)
 • Zorana Mihajlović uporno odbija zahteve za pristup zapisnicima Radne grupe za implementaciju Projekta Jadar
 • SEOS i- Kreni-promeni: Ne odustajemo do zabrane istraživanja i eksploatacije litijuma i bora (FOTO, VIDEO)
 • Galerija PPNS: Srbija nije na prodaju!
 • Protest: Srbija nije na prodaju - Kragujevac, 8. febuar
 • 1990: Efektna opomena - Crni list Kristalu
 • SEOS i Kreni-promeni nastavljaju proteste do donošenja zakona o zabrani istraživanja i ekspolatacije bora i litijuma u Srbiji (VIDEO)
 • Naučnici i stručnjaci narodnim poslanicima: Zabranite zakonom istraživanje i rudarenje bora i litijuma u celoj Srbiji
 • "Srpski Amazon" sačuvan od MHE (Nera - jedina planinska reka Vojvodine)
 • SEOS i Kreni-promeni saglasni: Jedini zahtev - zabrana istrživanja i iskopavanja litijuma i bora na teritoriji Srbije
 • Rio Tinto objavio izveštaj o ’kulturu maltretiranja, uznemiravanja i rasizma’ u ovom rudarskom gigantu
 • Sindikat nauke Srbije: Za dostojanstven rad u nauci

JANUAR 2022

 • Dejan Lekić, Bojan Simišić: Ne politizujemo, borimo se za živu glavu
 • Rudnici kulture: Bor i Majdanpek (VIDEO)
 • Zašto je važno da se uvede zabrana iskopavanja litijuma i bora na teritoriji cele Srbije
 • Advokat Sreten Đorđević: Rio Tinto govorio neistine
 • SEOS: Predlog zakona o zabrani istraživanja i eksploatacije litijuma i bora na teritoriji Republike Srbije, sa obrazloženjem
 • SEOS: Predlog zakona i pitanja za Vladu Srbije
 • Tadić: Bili su dobrodošli! Niko neće Rio Tintu, koji je ogromna kompanija, reći 2001..., 2012. ni sada - niste dobrodošli! (VIDEO)
 • Protest: Nije kraj - Loznica, 22. 1. 2022. (VIDEO)
 • I Službeni glasnik objavio Uredbu o prestanku važenja Prostornog plana za realizaciju "Projekta Jadar"
 • Objavljena Uredba o prestanku važenja Prostornog plana za realizaciju projekta Jadar
 • Rio Tinto brine - za "naše aktivnosti i naše ljude u Srbiji"
 • Naled, Kanada Fond i Breakthrough doo - inicijatori ubrzanog donošenja novog zakona o rudarstvu 2014.
 • Vlada ukinula prostorni plan za Jadar
 • Dejan Lekić za CINS: Skoro milion i po građana u većim mestima ne zna kakav vazduh diše
 • SEOS: Nastavlja sa blokadama - nećemo rudnik litijuma, moratorijum nas ne zanima
 • Rio Tinto odlaže plan proizvodnje u Srbiji za 2027, uslov: odobrenja i dozvole Vlade
 • Brnabić: Lično ću se uključiti u realizaciju projekta (2018); Rio Tinto ne mora da bude u Srbiji (2022)
 • Dok je projekat Rio Tinta zaustavljen u blizini Feniksa, ambasador Godfri: Litijum je ogromna korist za Srbiju
 • Manojlović: Ne plaća se odšteta ako se ukine Prostorni plan; Đorđevi: Tehnologija Rio Tinta opasna po životnu sredinu
 • Vučić o Rio Tintu: Šta mislite da je neko na lepe oči dobio istražna prava bez-dinara? Dinara nam nisu platili!
 • Ima li posledica za Rio Tinto zbog neobjavljivanja studije u 2021. o proceni uticaja na životnu sredinu, najavljene na sastank sa Vučićem i u izjavama A. Brnabić
 • Da li ste za utvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? NE!
 • Prof. Zoran Stevanović, geolog: Država ima pravo da ne odobri kopanje litijuma
 • Rio Tinto kao metafora: BDP i statističke iluzije
 • Prorektor Ristić: Izaći ću na referendum i zaokružiti NE
 • Agelast: Rio Tinto - dr Dragana Đorđević, dr Ljiljana Tomović i Sreten Đorđević
 • Budimo pametni, sačuvajmo to što imamo - Jovan Memedović (Sasvim prirodno: Gladni turista)
 • Projekat Rio Tinta u Srbiji štite potpisi Svilanovića (2004) i Vučića (2021) na međunarodnim ugovorima sa Ujedinjenim Kraljevstvom?
ARHIVA PPNS: EKOLOGIJA
JANUAR-DECEMBAR 2021

PRVI PRVI NA SKALI: Ekologija, januar-decembar 2021.

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari