Zorana Mihajlović uporno odbija zahteve za pristup zapisnicima Radne grupe za implementaciju Projekta Jadar

Zorana Mihajlović uporno odbija zahteve za pristup zapisnicima Radne grupe za implementaciju Projekta Jadar

Ministarstvo rudarstva odbilo je zahtev za pristup zapisnicima Radne grupe za implementaciju Projekta Jadar, a kao razlog navedeno je: "objavljivanje zapisnika bi umanjilo sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima i opravdanim ekonomskim interesima Republike Srbije", objavio je 8. februara na svom nalogu na Tviteru advokat Sreten Đorđević, specijalista u oblasti prava zaštite životne sredine, po prijemu dopisa sa potpisom potpredsednice Vlade i ministarke prof. dr Zorane Mihajlović, koja je ujedno bila i na čelu ove grupe, dok nije "raspuštena".

Radna grupa je obrazovana Odlukom Vlade 19. novembra 2020. godine sa zadatkom da "razmatra najsloženija pitanja u oblasti implementacije projekta Jadar i davanje predloga, mišljenja i stručnih obrazloženja u pogledu saradnje, analize implementacije tog projekta i koordinacije rada nadležnih organizacija i institucija u cilju pune i blagovremene implementacije operativnih pitanja".

PRILOG PPNS: ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA JADAR

U nastavku dokumenta koji je Đorđević objavio, obrazloženo da se "u skladu sa definisanim zadatkom, na sednicama Radne grupe nisu donosile pravno-obavezujuće odluke, odnosno nisu se donosile odluke kojama su se određivala prava i obaveze učesnicima u ovom projektu, što i nije zadatak te radne grupe".

Ministarstvo dalje obrazlaže: "Sa druge strane, u zapisnicima su iznošeni pojedini lični stavovi članova te radne grupe i davani podaci o navedenom projektu čije bi iznošenje u javnost imalo za posledicu ugrožavanje javne bezbednosti, imajući u vidu nedavne proteste građana i udruženja koji zastupaju stavove protiv projekta Jadar" i smatra da je "ispunjen uslov za uskraćivanje pristupa informacijama od javnog značaja u skladu sa Članom 9. stavom 1. tačkom 3) Zakona".

Pored toga, potpisala je ministarka: "imajući u vidu da su na sastancima članovi Radne grupe razmatrali dalje korake, potencijalne aktivnosti i iznosili lične analize koje nemaju pravno-obavezujuće dejstvo, javno objavljivanje traženih zapisnika sa sastanaka radne grupe koji sadrže već navedene lične stavove članova, kao i podataka o projektu bi, sa velikom verovatnoćom, moglo bitno da umanji sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji ili bitno uticati na otežano ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa Republike Srbije", i ponovila "pokriće" - "čime je ispunjen uslov za uskraćivanje pristupa informacijama od javnog značaja u skladu sa članom 9. stav 1. tačka 4) Zakona".

Dopis na kraju sadrži uobičajeno uputstvo o pravnom leku: "Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u roku od 15 dana do dana dostavljanja ovog rešenja".

Слика
Izvor: Sreten Đorđević

Isto ministarstvo je prošlog meseca izdalo rešenje kojim se odbija i zahtev Miroslava Mijatovića, predsednika Podrinjskog antikorupcijskog tima (PAKT) i Koalicije protiv korupcije u životnoj sredini, za dostavljanje kopije svih zapisnika sa sastanaka Radne grupe za implementaciju projekta Jadar.

Ministarstvo je i ovoga puta konstatovalo da postoji osnov za uskraćivanje pristupa informacijama od javnog značaja, "shodno članu 9. stav 1. tačke 3) i 4)" Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, i dostavilo doslovce identično obrazloženje.

Слика може припадати текст
Izvor: PAKT

Prenosimo taj citirani član Zakona u celini:

II ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE SLOBODNOG PRISTUPA INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Život, zdravlje, lična bezbednost, pravosuđe, odbrana zemlje, nacionalna i javna bezbednost, ekonomska dobrobit zemlje, tajna, intelektualna i industrijska svojina, umetnička, kulturna i prirodna dobra i životna sredina

Član 9

Organ vlasti može tražiocu uskratiti pristup informacijama od javnog značaja, ako bi time:

 1. ugrozio život, zdravlje, bezbednost ili koje drugo važno dobro nekog lica;
 2. ugrozio, omeo ili otežao sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo, vođenje predistražnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovođenje kazne, vođenje postupaka u smislu zakona kojim je uređena zaštita konkurencije, ili koji drugi pravno uređeni postupak, ili fer postupanje i pravično suđenje, do okončanja postupka;
 3. ozbiljno ugrozio odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost, međunarodne odnose ili prekršio pravila međunarodnog arbitražnog prava;
 4. bitno umanjio sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji, ili bitno otežao ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa Republike Srbije ili ugrozio ili bi mogao ugroziti sprovođenje monetarne, devizne ili fiskalne politike, finansijsku stabilnost, upravljanje deviznim rezervama, nadzor nad finansijskim institucijama ili izdavanje novčanica i kovanog novaca;
 5. učinio dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao tajni podatak ili predstavlja poslovnu ili profesionalnu tajnu, ili podatak dobijen u postupku zastupanja za čije objavljivanje zastupani nije dao odobrenje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad pravobranilaštva, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad pravom javnosti da zna;
 6. povredio pravo intelektualne ili industrijske svojine, ugrozio zaštitu umetničkih, kulturnih i prirodnih dobara;
 7. ugrozio životnu sredinu ili retke biljne i životinjske vrste.

Zanimljivo je da ministarka Mihajlović, tj. njeni ovlašćeni saradnici, "previđaju" Član 16 ovog zakona, direktno primenjiv na Projekat Jadar:

"Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva".

Inače, najnovije aktivnosti PAKT-a i Koalicije povezane sa Rio Tintom i ćerkom firmom Rio Sava, tiču se krivične prijave podnete Osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici protiv više lica zbog krivičnog dela pustošenja šume i šumske krađe koja se desila 4. februara ove godine u Gornjim Nedeljicama. Tada su policija i šumarski inspektor na više katastarskih parcela utvrdili nezakonitu seču šuma, bez prethodnih zakonitih procedura, saopštili su ovi ekološki saborci (detaljnije o slučaju: NVO TRAŽE REAKCIJU TUŽILAŠTVA POVODOM "NELEGALNE SEČE ŠUME U DOLINI JADRA"; RIO TINTO U NEDELJICAMA KRČI ŠUMU, NIKO IM NIJE JAVIO DA SU PROTERANI).

SNIMCI MARIJANE TRBOVIĆ PETKOVIĆ, 4. 2. 2022:

"SVE ISEKOŠE"


"MASAKR NAD ŠUMAMA"


"POLICIJA PREKOREKTNA"


Prošlog meseca je premijerki Brnabić, nakon "ukidanjа Prostornog plana", dostavljen predlog Zakona o zabrani istraživanja i eksploatacije litijuma i bora na teritoriji Republike Srbije, sa obrazloženjem, uz zahtev da se po hitnom postupku usvoji u Skupštini Republike Srbije".

PRILOG PPNS: PREDLOG ZAKONA O ZABRANI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE LITIJUMA I BORA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, SA OBRAZLOŽENJEMPodsećamo, Radna grupa je bila i jedna od tema prof. dr Ratka Ristića u odgovoru na prozivke Ane Brnabić i Zorane Mihajlović u decembru 2021. godine, kada je obavestio javnost o sledećem:

"Za predsednika Radne grupe je imenovana g-đa ministarka, a za zamenika predsednika državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike. Kao članovi su imenovani državni sekretari u Ministarstvu zaštite životne sredine i Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i dva v.d. pomoćnika ministra rudarstva i energetike; šef Kabineta predsednika Republike i specijalni savetnik predsednika Republike; v.d. direktora Razvojne agencije Srbije i v.d. pomoćnika ministra zaštite životne sredine; pomoćnik ministra finansija; načelnik Odeljenja za investicije, Ministarstva privrede; šef Odseka za upravne i analitičke poslove Republičke direkcije za vode; v.d. pomoćnika direktora Uprave za poljoprivredno zemljište; predstavnik Uprave za šume; šef Kabineta potpredsednice Vlade i ministra rudarstva i energetike; savetnik potpredsednice Vlade; načelnik Mačvanskog upravnog okruga i gradonačelnik grada Loznice; izvršni direktor za investicije i strategiju, „Elektromreža Srbije” a.d. Beograd; izvršni direktor Javnog preduzeća „Srbijagas”; tehnički direktor Javnog preduzeća „Putevi Srbije”; direktor Sektora za razvoj i investicije „Infrastruktura železnice Srbije” a.d; koordinator ispred „Elektrodistribucije Srbije” d.o.o. Beograd, ogranak Kraljevo; direktor Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”; v.d direktora Javnog preduzeća „Srbijašume”; v.d. direktora Agencije za zaštitu životne sredine.

Ovom impresivnom spisku članova koji predstavljaju Vladu, kancelariju predsednika Republike, ministarstva, javna preduzeća i agencije Republike Srbije, dakle državu samu, treba dodati i članove za koje se pitam kakva je njihova veza sa Vladom, premijerkom i g-đom ministarkom, a to su: generalni direktor „Rio Sava Explorationˮ d.o.o. Beograd i rukovodilac poslova saradnje sa državnim organima i projektima odobrenja, ispred „Rio Sava Exploration” d.o.o. Beograd.

Moju zbunjenost pojačava i stav da u aktivnostima Radne grupe mogu učestvovati drugi sekretar u ambasadi Australije u Srbiji i direktor Svetske banke u Srbiji. Kakve veze ima drugi sekretar ambasade u Australiji sa mukama naroda u Gornjim Nedeljicama? Da li drugi sekretar predstavlja kompaniju „Rio Tinto“ ili državu Australiju, ili i jedne i druge istovremeno i ko mu je dao slobodu da učestvuje u aktivnostima Radne grupe srpske Vlade?"

Detaljno - OVDE.

Pomenuta lica u odgovoru profesora Ristića su:

 • Vesna Prodanović, generalni direktor Rio Sava eksplorejšn
 • Nikola Šunjić, rukovodilac poslova saradnje sa državnim organima i projektima odobrenja iste te firme
 • Majkl Širaev, drugi sekretar u Ambasadi Australije u Srbiji
 • Stiven Ndegva, direktor Svetske banke u Srbiji

Uz ranije navedeni zakon, informacija koja se tiče životne sredine je predmet i Arhuske konvencije, koju je potpisala Srbija 2011. godine, a to je "svaka informacija u pisanom, vizuelnom, zvučnom, elektronskom ili bilo kom drugom materijalnom obliku o:

 • (i) stanju elemenata životne sredine, kao što su vazduh i atmosfera, voda, tlo, zemljište, predeli i prirodni kompleksi, uključujući močvarna, priobalna i morska područja, biološku raznovrsnost i njene komponente, uključujući genetički modifikovane organizme, kao i o interakciji između ovih elemenata;
 • (ii) faktorima kao što su materije, energija, buka i zračenje, otpad, uključujući radioaktivni otpad, emisije, ispuštanja i druga oslobađanja u životnu sredinu koji utiču ili će verovatno uticati na elemente životne sredine pomenute u tački (i);
 • (iii) merama (uključujući upravne mere), kao što su politika, zakonska akta, planovi i programi, sporazumi u oblasti zaštite životne sredine i aktivnosti koje utiču ili će verovatno uticati na elemente i faktore navedene u okviru tačaka (i) i (ii), kao i mere i aktivnosti osmišljene radi zaštite tih elemenata;
 • (iv) izveštajima o sprovođenju zakona iz oblasti zaštite životne sredine;
 • (v) analizama isplativosti i drugim ekonomskim analizama i pretpostavkama koje se koriste u okviru mera i aktivnosti iz tačke (iii); i
 • (vi) stanju zdravlja i bezbednosti ljudi, uključujući moguće zagađenje lanca ishrane i tamo gde je to relevantno, uslovima života ljudi, kulturnim spomenicima i građevinama, ukoliko na njih utiče ili može da utiče stanje elemenata životne sredine pomenutih u tački (1), odnosno, putem tih elemenata, bilo koja od stvari iz tačaka (ii) i (iii);

PRILOG PPNS: STRATEGIJA ZA PRIMENU KONVENCIJE O DOSTUPNOSTI INFORMACIJA, UČEŠĆU JAVNOSTI U DONOŠENJU ODLUKA I PRAVU NA PRAVNU ZAŠTITU U PITANJIMA ŽIVOTNE SREDINE – ARHUSKA KONVENCIJA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 103 OD 31. DECEMBRA 2011)

Foto: PAKT; adv. Đorđević, privatna arhiva; Vikipedija 
D. M. M - Prviprvinaskali.com

PREPORUKA PPNS

SANU: PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO? (APSTRAKTI I SNIMAK NAUČNOG SKUPA)

SANU: Projekat Jadar - šta je poznato? (apstrakti i snimak naučnog skupa)

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

ARHIVA PPNS
DREN: EKOLOGIJA

FEBRUAR 2021

 • SEOS i- Kreni-promeni: Ne odustajemo do zabrane istraživanja i eksploatacije litijuma i bora (FOTO, VIDEO)
 • Galerija PPNS: Srbija nije na prodaju!
 • Protest: Srbija nije na prodaju - Kragujevac, 8. febuar
 • 1990: Efektna opomena - Crni list Kristalu
 • SEOS i Kreni-promeni nastavljaju proteste do donošenja zakona o zabrani istraživanja i ekspolatacije bora i litijuma u Srbiji (VIDEO)
 • Naučnici i stručnjaci narodnim poslanicima: Zabranite zakonom istraživanje i rudarenje bora i litijuma u celoj Srbiji
 • "Srpski Amazon" sačuvan od MHE (Nera - jedina planinska reka Vojvodine)
 • SEOS i Kreni-promeni saglasni: Jedini zahtev - zabrana istrživanja i iskopavanja litijuma i bora na teritoriji Srbije
 • Rio Tinto objavio izveštaj o ’kulturu maltretiranja, uznemiravanja i rasizma’ u ovom rudarskom gigantu
 • Sindikat nauke Srbije: Za dostojanstven rad u nauci

JANUAR 2022

 • Dejan Lekić, Bojan Simišić: Ne politizujemo, borimo se za živu glavu
 • Rudnici kulture: Bor i Majdanpek (VIDEO)
 • Zašto je važno da se uvede zabrana iskopavanja litijuma i bora na teritoriji cele Srbije
 • Advokat Sreten Đorđević: Rio Tinto govorio neistine
 • SEOS: Predlog zakona o zabrani istraživanja i eksploatacije litijuma i bora na teritoriji Republike Srbije, sa obrazloženjem
 • SEOS: Predlog zakona i pitanja za Vladu Srbije
 • Tadić: Bili su dobrodošli! Niko neće Rio Tintu, koji je ogromna kompanija, reći 2001..., 2012. ni sada - niste dobrodošli! (VIDEO)
 • Protest: Nije kraj - Loznica, 22. 1. 2022. (VIDEO)
 • I Službeni glasnik objavio Uredbu o prestanku važenja Prostornog plana za realizaciju "Projekta Jadar"
 • Objavljena Uredba o prestanku važenja Prostornog plana za realizaciju projekta Jadar
 • Rio Tinto brine - za "naše aktivnosti i naše ljude u Srbiji"
 • Naled, Kanada Fond i Breakthrough doo - inicijatori ubrzanog donošenja novog zakona o rudarstvu 2014.
 • Vlada ukinula prostorni plan za Jadar
 • Dejan Lekić za CINS: Skoro milion i po građana u većim mestima ne zna kakav vazduh diše
 • SEOS: Nastavlja sa blokadama - nećemo rudnik litijuma, moratorijum nas ne zanima
 • Rio Tinto odlaže plan proizvodnje u Srbiji za 2027, uslov: odobrenja i dozvole Vlade
 • Brnabić: Lično ću se uključiti u realizaciju projekta (2018); Rio Tinto ne mora da bude u Srbiji (2022)
 • Dok je projekat Rio Tinta zaustavljen u blizini Feniksa, ambasador Godfri: Litijum je ogromna korist za Srbiju
 • Manojlović: Ne plaća se odšteta ako se ukine Prostorni plan; Đorđevi: Tehnologija Rio Tinta opasna po životnu sredinu
 • Vučić o Rio Tintu: Šta mislite da je neko na lepe oči dobio istražna prava bez-dinara? Dinara nam nisu platili!
 • Ima li posledica za Rio Tinto zbog neobjavljivanja studije u 2021. o proceni uticaja na životnu sredinu, najavljene na sastank sa Vučićem i u izjavama A. Brnabić
 • Da li ste za utvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? NE!
 • Prof. Zoran Stevanović, geolog: Država ima pravo da ne odobri kopanje litijuma
 • Rio Tinto kao metafora: BDP i statističke iluzije
 • Prorektor Ristić: Izaći ću na referendum i zaokružiti NE
 • Agelast: Rio Tinto - dr Dragana Đorđević, dr Ljiljana Tomović i Sreten Đorđević
 • Budimo pametni, sačuvajmo to što imamo - Jovan Memedović (Sasvim prirodno: Gladni turista)
 • Projekat Rio Tinta u Srbiji štite potpisi Svilanovića (2004) i Vučića (2021) na međunarodnim ugovorima sa Ujedinjenim Kraljevstvom?
ARHIVA PPNS: EKOLOGIJA
JANUAR-DECEMBAR 2021

PRVI PRVI NA SKALI: Ekologija, januar-decembar 2021.

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari