Mehanizam delovanja pesticida - Vaskrsija Janjić

Mehanizam delovanja pesticida - Vaskrsija Janjić

(Prvo izdanje)

U okviru izdavačke delatnosti, Društvo za zaštitu bilja Srbije je izdalo knjigu "Mehanizmi delovanja pesticida", autora akademika Vaskrsija Janjića.

Knjiga je, po mišljenju Komisije za izdavačku delatnost Društva, a i po rečima recenzenata, kvalitetno monografsko delo, koje je proisteklo iz autorovog višegodišnjeg istraživačkog rada i angažovanja u svojstvu profesora univerziteta u oblasti fitofarmacije. Značaj ovog dela je u tome što u našoj zemlji, računajući i ceo raniji jugoslovenski prostor, do sada nije objavljena ni jedna knjiga o mehanizmima delovanja pesticida.

Knjiga je namenjena istraživačima koji se bave delovanjem pesticida, kao i stručnjacima za zaštitu bilja koji se bave njenim praktičnim aspektima, a takođe, biće i izuzetno korisna za nastavno osoblje i studente zaštite bilja.

Na više od 430 strana, sa oko 200 naslova i podnaslova, pored tekstualnog dela, prikaz najaktuelnijih podataka dat je u 116 tabela, 66 shema, 17 slika i 14 grafikona.

Pored Društva, suizdavači knjige su Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Institut za pesticide i zaštitu životne sredine. Recenzenti knjige su dr Ilija Perić, naučni savetnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine i prof.dr Ibrahim Elezović, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Knjiga je štampana u tiražu od 1.000 primeraka.

(iz sadržaja)

GENETIČKI MODIFIKOVANE BILJKE TOLERANTNE NA HERBICIDE STVORENE NA OSNOVU POZNAVANJA MEHANIZMA DELOVANJA HERBICIDA

 • Osnove genetičkih modifikacija biljaka
 • Principi iznalaženja mehanizma tolerantnosti gajenih biljaka na herbicide
 • Tehnike stvaranja genotipova tolerantnih herbicida
 • Herbicidi korišćeni za stvaranje genetički modifikovanih biljaka
 • Važnije genetički modifikovane biljke tolerantne na herbicide
 • Predsnosti gajenja genetički modifikovanih biljaka tolerantnih na herbicide
 • Potencijalni rizici vezani za genetički modifikovane biljke tolerantne na herbicide
 • Perspektive gajenja genetičkih modifikovanih biljaka

Sadržaj knjigeGodina izdanja: 2009.

Istorijat Društva za zaštitu bilja Srbije

Osnovano 4. novembra 1954. godine, Društvo je poslednje godine prošlog milenijuma (1999. godine) proslavilo 45 godna, a Petim kongresom o zaštiti bilja, 2004. godine obeležilo je pola veka svog postojanja i rada. Tim povodom, na održanim skupovima dat je detaljan prikaz aktivnosti i istorijski okviri u kojima je Društvo osnovano, delovalo i uticalo na razvoj struke. Takođe, u okviru obeležavanja 50 godina postojanja i aktivnosti Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara (2001. godine) obeleženi su i jubileji Društva.

Pored obilja istorijskih podataka kojima podneti referati raspolažu, nudimo vam da se na ovom mestu upoznate i sa najznačajnijim događajima u struci zaštite bilja uopšte, prvom predsedniku i kasnijim predsednicima Društva počev od 1954. godine pa nadalje, javnim proznanjima koje je Društvo dodelilo, kao i najznačajnijim stručnjacima iz oblasti zaštite bilja koji više nisu živi

Delatnost Društva za zaštitu bilja Srbije

Društvo za zaštitu bilja Srbije je udruženje naučnika i stručnjaka za zaštitu gajenog bilja i šuma Republike Srbije.

Društvo je osnovano 4. novembra 1954. godine.

Osnovna delatnost Društva je permanentno obrazovanje i usavršavanje stručnjaka u oblasti zaštite bilja kroz organizovanje naučno - stručnih skupova i izdavačku delatnost u zaštiti bilja.

Aktivnosti Društva

Uz izdavačku delatnost, permanentno obrazovanje stručnjaka u oblasti zaštite bilja, svakako zauzima najvažnije mesto na listi aktivnosti koje se u Društvu realizuju.

Kroz organizovanje naučnih i stručnih skupova (kongresa, simpozijuma, savetovanja, tribina i sl.), namenjenih, pre svega, članovima i potencijalnim članovima Društva, obavlja se permanentno obrazovanje stručnjaka i drugih zainteresovanih učesnika koji su profesionalno angažovani u zaštiti bilja.

Kao nevladina organizacija koja trenutno ima preko 800 aktivnih članova i preko 4000 pojedinaca sa kojima povremeno ili stalno komunicira, Društvo ima mogućnosti da svojim aktivnostima da značajan doprinos u rešavanju problema u zašiti bilja.

Organizacija Društva

Društvo je jedinstvena organizacija na čitavoj teritoriji Srbije. Organizovano je po teritorijalnom (podružnice) i stručnom (sekcije) principu.

Organi Društva se formiraju na nivou Društva u celini od aktivnih članova, za četvorogodišnji mandatni period, a to su Skupština, Glavni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.

Inokosni organ Društva je predsednik Društva. Predsednik Društva za mandatni period 2012.-2016. godina je prof. dr Goran Delibašić, a zamenik predsednika je dr Brankica Tanović.

Administrativno-tehničke poslove Društva obavljaju sekretar Društva i drugi radnici Društva. Sekretar Društva je Jelena Ćetenović Acković.

SEDNICE

11. 1. 2012.
XIX SEDNICA GLAVNOG ODBORA DRUŠTVA

XIX sednica Glavnog odbora Društva održana je 11. januara 2012. godine u Biblioteci Instituta za fitomedicinu na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predsedavao je doc. dr Bojan Stojnić, predsednik Društva.

Sastanak je uglavnom bio posvećen analizi upravo realizovanog XI Savetovanja o zaštiti bilja.

Sumirani su statistički, finansijski i drugi pokazatelji uspešnosti realizacije Savetovanja i učešću firmi i pojedinaca od značaja za struku i dalji rad Društva.

Donete su odluke o visini autorskih honorara za referate po pozivu i organizaciju Skupa uopšte, kao i za poslovanje na nivou Društva.

Usvojen je Izveštaj o realizaciji Savetovanja sa Zaključcima.

Nastavak sednice bio je posvećen aktivnostima proisteklim iz programske orjentacije Društva pa je doneta odluka o organizaciji XIV Simpozijumu o zaštiti bilja u terminu od 26-30. novembra 2012. godine na Zlatiboru (ili na nekoj povoljnijoj destinaciji).

Prihvaćen je predlog kolega iz Herbološkog društva, da se u cilju racionalizacije nastupa autora i sponzorskih kuća, XIV Simpozijumu o zaštiti bilja koji organizuje Društvo doda IX Kongresom o korovima. Organizator ovog proširenog skupa bi bilo Društvo za zaštitu bilja Srbije, a skup bi se realizovao pod nazivom XIV Simpozijumu o zaštiti bilja sa IX Kongresom o korovima. Predsednik Naučnog odbora Skupa je prof. dr Aleksa Obradović, a Organizacionog dr Goran Malidža. Članovi Programskog odbora (Naučnog i Organizacionog) su:

Naučni odbor:

 • prof.dr Aleksa Obradović, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu (predsednik)
 • prof. dr Sava Vrbničanin, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu (kopredsednik zadužen za Kongres)
 • prof. dr Branka Krstić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • prof. dr Dušanka Inđić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • prof. dr Olivera Petrović Obradović, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Dejan Marčić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • dr Radivoje Jevtić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • dr Slavica Stanković, Institut za kukuruz "Zemun Polje", Beograd
 • dr Petar Kljajić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • prof. dr Tatjana Kereši, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • dr Ivan Sivčev, Institut za zaštitiu bilja, Beograd
 • prof. dr Vera Stojšin, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • dr Veljko Gavrilović, Institut za zaštitu bilja, Beograd
 • prof. dr Nenad Keča, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu

Organizacioni odbor:

 • dr Goran Malidža, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (predsednik)
 • prof. dr Goran Delibašić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Danijela Pavlović, Institut za zaštitiu bilja, Beograd
 • dr Emil Rekanović, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • dr Dragana Božić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Slobodan Krnjajić, Institut za zaštitiu bilja, Beograd
 • mr Verica Vasić, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
 • dipl. inž. master Željko Milovac, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • dr Ivan Krošlak, Agromarket, Kragujevac
 • dipl. inž. Luka Matić, Galenika-Fitofarmacija, Beograd
 • dipl. inž. Slobodan Stefanović, DuPont SRB, Beograd
 • dipl. inž. Dejan Janković, Pinus Plus, Novi Sad

22. 12. 2009.
JEDANAESTA SEDNICA GLAVNOG ODBORA DRUŠTVA

Jedanaesta sednica Glavnog odbora Društva, održana je 22. decembra 2009. godine u biblioteci Instituta za fitomedicinu Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Predsedavao je doc. dr Bojan Stojnić, predsednik Društva.

Sednica je bila posvećena analizi VI kongresa o zaštiti bilja, pripremama za organizaciju narednog Skupa i novog izdanja knjige PESTICIDI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U SRBIJI 2010, pri čemu su donete sledeće odluke:

U prvoj polovini 2010. godine iz štampe treba da izađe Sedamnaesto, izmenjeno i dopunjeno izdanje knjige PESTICIDI U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU U SRBIJI 2010. sa istim priređivačima i novom bazom podataka čija je izrada u toku.

Već tradicionalno, poslednje nedelje novembra 2010. godine biće organizovano, ove godine, Savetovanje o zaštiit bilja.

Stručni odbor Savetovanja čine:

 • dr Goran Aleksić, naučni saradnik u Institutu za zaštitiu bilja u Beogradu, predsednik
 • dr Draga Graora, Poljprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dr Dragica Janković, Poljoprivredni institut, Sremska Mitrovica
 • prof. dr Tatjana Kereši, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • mr Danijela Pavlović, istraživač saradnik u Institutu za zaštitiu bilja 
 • dr Petar Kljajić, Institut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
 • dr Čeda Marković, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
 • dipl. inž. Vladimir Ljubičić, Bayer, Beograd
 • dr Nenad Filajdić, Monsanto, Mađarska
 • prof. dr Sava Vrbničanin, Poljprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu

Organizacioni odbor Savetovanja čine:

 • dr Goran Delibašić, docent na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • prof. dr Radmila Almaši, Poqprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 • dr Nedeljko Latinović, Biotehnički fakultet Univerziteta u Podgorici, Crna Gora
 • mr Darko Jevremović, Institut za voćarstvo, Čačak
 • dipl.inž. Zorica Đurić, Poljoprivredni fakultet u Banja Luci, BiH
 • dipl. inž. Miloš Mahović, Delta Agrar, Beograd
 • dipl. inž. Dijana Zečević, Galenika Fitofarmacija, Beograd
 • dipl. inž. Aleksandar Jotov, Agromarket, Kragujevac
 • dipl. inž. Miodrag Savić, VST Trend, Novi Sad
 • dipl. inž. Siniša Ilinčić, BASF, Beograd (Sremska Mitrovica)
 • doc.dr Bojan Stojnić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beograd

U okviru analize upravo održanog međunarodnog Kongresa o zaštiti bilja sa Simpozijumom o biološkom suzbijanju invazuivnih organizama razmotreni su razni aspekti organizacije sadržani u usvojenom Izveštaju o realizaciji Kongresa sa Zaključcima koji sledi.DRUŠTVO ZA ZAŠTITU BILJA SRBIJE SAJT 


PREPORUKA PPNS - PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ: 


GALERIJA PPNS: KAKO DA O(P)STANE SRBIJA BEZ GMO

PRESS

Korisni članci na PPNS o glifosatu

Korisni članci na PPNS o EFSA

PPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/STRANI MEDIJI

PPNS/O GMO/DOMAĆI MEDIJI

PPNS/O GMO/DOKUMENTI

PPNS/O GMO/PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ

 • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
 • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
 • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

PPNS/O GMO/PROF. DR MILADIN M. ŠEVARLIĆ

 • PREDAVANJE ’ZA SRBIJU BEZ GMO’ (CIKLUS ’DUŠA PRE ZVEZDA’)
 • SRBIJI NE TREBA GMO - PROF. DR MILADIN M. ŠEVARLIĆ (POLEMIKE)
 • NEISTINE GMO LOBISTA VEĆ PET GODINA U UDŽBENIKU ’BIOLOGIJA ZA OSMI RAZRED’ U SRBIJI

Detaljnije

GRADOVI I OPŠTINE SRBIJE PROTIV GMO


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - UKINUTE EMISIJE

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html