Uredba o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe

Uredba o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe

Izvorni sadržaj Uredbe

Na osnovu člana 61a stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18 - dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon),

Vlada donosi

UREDBU O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA DAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA KORIŠĆENJE U NEPOLJOPRIVREDNE SVRHE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi, način i postupak za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (u daljem tekstu: državno poljoprivredno zemljište) na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe (u daljem tekstu: korišćenje), kao i kriterijumi za utvrđivanje visine naknade za davanje državnog poljoprivrednog zemljišta na korišćenje.

Ova uredba primenjuje se na zemljište koje je u katastru nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda upisano po vrsti kao poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srbije.

Katastarske parcele koje su predmet vraćanja u smislu zakona kojim se uređuje vraćanje oduzete imovine, ne mogu biti predmet korišćenja.

Član 2.

Državno poljoprivredno zemljište može se dati na korišćenje za:

 1. proizvodnju energije korišćenjem obnovljivih izvora energije vetra i sunca izgradnjom, odnosno postavljanjem:
 2. elektrana na energiju vetra sa pratećom infrastrukturom (objekti vetrenjače, dalekovodi, piloni, drugi objekti u funkciji elektrane, rasveta i dr.) i opreme za proizvodnju električne energije korišćenjem energije vetra;
 3. elektrana na sunčevu energiju sa pratećom infrastrukturom (objekti solarnih panela, dalekovodi, drugi objekti u funkciji elektrane, rasveta i dr.) i opreme za proizvodnju električne energije korišćenjem sunčeve energije;
 4. izvođenje geoloških istražnih radova i/ili eksploataciju mineralnih sirovina (gline, šljunka, peska, kamena, nafte i prirodnog gasa i dr.) i/ili izvođenje radova na odlaganju jalovine, pepela, šljake i drugih opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu na određeno vreme uz dostavljanje neophodnih odobrenja izdatih od strane ministarstva nadležnog za poslove rudarstva i geologije;
 5. obavljanje delatnosti koje su u vezi sa izgradnjom objekata koji su proglašeni za objekte od značaja za Republiku Srbiju u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja (postavljanje privremenih objekata za smeštaj radnika, parking za građevinske mašine i sl.) i delatnosti koje su u vezi sa izgradnjom objekata energetske i komunalne infrastrukture, telekomunikacija i zaštite od elementarnih nepogoda, a koje se zbog prirodnih i drugih karakteristika ne mogu graditi na drugoj lokaciji.

Član 3.

Državno poljoprivredno zemljište iz člana 2. ove uredbe može se dati na korišćenje fizičkom ili pravnom licu.

Član 4.

Državno poljoprivredno zemljište može se dati na korišćenje na period do 30 godina.

Član 5.

Predmet korišćenja može biti neobradivo državno poljoprivredno zemljište (pašnjaci, trstici i močvare), odnosno obradivo državno poljoprivredno zemljište (njive, livade, vrtovi, voćnjaci i vinogradi) šeste, sedme i osme katastarske klase.

Član 6.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave grupiše državno poljoprivredno zemljište koje se planira za davanje na korišćenje u posebne jedinice javnog nadmetanja (jedna katastarska parcela ili više katastarskih parcela ili delova katastarskih parcela, sa podacima o broju, površini, klasi i kulturi katastarske parcele, kao i površini koja je planirana da bude zauzeta korišćenjem).

Zainteresovano lice podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave pismo o namerama za korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta i odgovarajući projekat, koji naročito sadrži sledeće:

 1. podatak o površini i rasporedu zauzeća parcele za privremene terenske radove na izgradnji neophodne infrastrukture i površini koja će biti predmet stalnog zauzeća za vreme trajanja ugovora (grafički prikaz i tekstualni opis);
 2. projekat rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije u zavisnosti od vrste proizvodnje, odnosno načina korišćenja, koji sadrži predračun troškova vraćanja poljoprivrednog zemljišta u pređašnje stanje koji izrađuje lice koje za obavljanje tih poslova ima ovlašćenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište, odnosno zaštita životne sredine;
 3. zapisnik poljoprivrednog inspektora o faktičkom stanju na terenu;
 4. informaciju o lokaciji iz koje se utvrđuje da se radi o poljoprivrednom zemljištu, a u slučaju kada se radi o odlaganju opasnih i štetnih materija, informacijom o lokaciji mora biti predviđeno korišćenje zemljišta u te svrhe;
 5. potvrdu o overenim bilansnim rezervama mineralnih sirovina.

Potvrdu Agencije za restituciju da katastarska parcela koja je predmet zahteva nije predmet vraćanja u naturalnom obliku u skladu sa zakonom kojim se uređuje vraćanje oduzete imovine i obeštećenje i potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave da nije predmet vraćanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju način i uslovi priznavanja prava i vraćanje zemljišta koje je preneseno u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda pribavlja, po službenoj dužnosti, nadležni organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 7.

Odluku o objavljivanju javnog oglasa za davanje na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Davanje državnog poljoprivrednog zemljišta na korišćenje sprovodi se u postupku javnog nadmetanja shodnom primenom propisa kojim se uređuje davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Član 8.

Posle sprovedenog postupka javnog nadmetanja, odluku o davanju na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta najpovoljnijem ponuđaču donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva.

Protiv odluke iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno nadležnom organu autonomne pokrajine za poslove poljoprivrede, ako se zemljište nalazi na teritoriji autonomne pokrajine, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Na osnovu konačne odluke o davanju na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta, a po izvršenoj uplati godišnje naknade za korišćenje zemljišta, utvrđene u skladu sa ovom uredbom, Ministarstvo i najpovoljniji ponuđač (u daljem tekstu: Korisnik), zaključuju ugovor o korišćenju.

Član 9.

Ugovor iz člana 8. ove uredbe naročito sadrži: podatke o zemljištu koje je predmet ugovora (katastarska parcela, list nepokretnosti, ukupna površina parcele i površina koja se zauzima korišćenjem i dr.); period korišćenja; visinu naknade i rokove plaćanja naknade; prava i obaveze korisnika; sredstva obezbeđenja za plaćanja naknade i sredstva obezbeđenja za sprovođenje radova rekultivacije, remedijacije i sanacije u zavisnosti od načina korišćenja zemljišta (depozit); razloge za otkaz i prestanak ugovora.

Zemljište koje je predmet ugovora o korišćenju ne može biti predmet raspolaganja davanjem na korišćenje trećim licima.

Ako korisnik raspolaže zemljištem koje je dobio na korišćenje suprotno stavu 2. ovog člana, ugovor se raskida.

Član 10.

Na osnovu ugovora iz člana 9. ove uredbe Korisnik u katastru nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda vrši upis zabeležbe ugovora o korišćenju državnog poljoprivrednog zemljišta.

Član 11.

Početna godišnja visina naknade na javnom nadmetanju za davanje na korišćenje jednaka je:

 1. petostrukom iznosu prosečne cene zakupa po hektaru državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, u slučaju iz člana 2. tač. 1) i 3) ove uredbe;
 2. tridesetostrukom iznosu prosečne cene zakupa po hektaru državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, u slučaju iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe.

Član 12.

Naknada za davanje na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta predstavlja isključivo vrednost koju na ime davanja na korišćenje prihoduje Republika Srbija.

Naknada za korišćenje plaća se unapred, jednom godišnje, s tim što se iznos naknade za prvu godinu plaća pre zaključenja ugovora, dok se naknada za svaku narednu godinu plaća najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Visina naknade iz člana 11. ove uredbe može se usklađivati svake treće godine.

Novčana sredstva za vraćanje poljoprivrednog zemljišta u pređašnje stanje u iznosu od 30% troškova predviđenih projektom rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije, Korisnik deponuje na račun Ministarstva pre zaključenja ugovora o korišćenju, a ostatak troškova predviđenih projektom rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije u iznosu od 70% Korisnik deponuje na račun Ministarstva najkasnije pet godina pre isteka ugovora o korišćenju.

Ako korisnik ne deponuje na račun Ministarstva ostatak troškova predviđenih projektom rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije u iznosu od 70%, ugovor se raskida.

Troškove rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije poljoprivrednog zemljišta snosi Korisnik, kojem se deponovana sredstva iz stava 4. ovog člana vraćaju ako svoju obavezu izvrši u roku predviđenom projektom rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije, a u suprotnom deponovana sredstva zadržava Ministarstvo.
Ako Korisnik ne izvrši obavezu rekultivacije, sanacije, odnosno remedijacije državnog poljoprivrednog zemljišta, obavezu preuzima Ministarstvo, a na teret Korisnika.

Član 13.

Sredstva ostvarena od davanja na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta u visini od 60% prihod su budžeta Republike Srbije, a u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi državno poljoprivredno zemljište koje je dato na korišćenje.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6472/2021
U Beogradu, 9. jula 2021. godine

V L A D A
PREDSEDNIK

Ana Brnabić,s.r.

PRILOG PPNS: Uredba o uslovima, načinu i postupku za davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrheFoto: Inajder
Izvor: Vlada Srbije 


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

ARHIVA PPNS

OTPAD U LEPENICU NELEGANO ODLAGAO MARKO TRANS CARGO U VLASNIŠTVU GORANA KOJOVIĆA - POTVRDILO MINISTARSTVO (FOTO, VIDEO)

ARHIVA PPNS

DREN: EKOLOGIJA 

JUL
 • Birn: Iz diplomatske depeše - Jadar 2
 • Procena uticaja na životnu sredinu potrebna Belkalu za prečišćavanje otpadnih voda; za projekte Telekoma i A1 ne treba, čeka se odluka za Bekis Osiride
 • Kragujevac prodaje parcele u centru i zonama Servis 2 i Feniks
 • Odbranimo rijeke Balkana - usvojen osnivački akt (VIDEO)
 • Ugovorena zamena kotlova u Energetici, ubrzo studija o 40 hiljada tona pepela
 • RTK: Grad Kragujevac potpisao ugovore sa ekološkim udruženjima
 • Grad Kragujevac i udruženja potpisali ugovore za projekte u oblasti zaštite životne sredine
 • Forum Poverenika: Koliko su građanima dostupne informacije o zaštiti životne sredine u Srbiji?
 • JKP Šumadija pripala nagrada "brend lider"

JUN (22)

 • Kragujevac izrađuje Plan detaljne regulacije Bešnjaje
 • I MHE Tošovići kod Raške bez uslova zaštite prirode
 • Forum: Treba li Srbiji rudnik litijuma?
 • Kragujevac potpisao Ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije
 • Požar na deponiji u Jovanovcu pod kontrolom
 • Zavrni rukave - Košutnjak, 27. jun
 • Šta misle Kragujevčani: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu
 • Anketa: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Crvena linija: Zelena energija i MHE u regionu
 • Zajača, 2021: Šta ostaje posle rudnika? (VIDEO)
 • Rio Tinto: Proizvodnja baterija nije u portfoliju naše kompanije - ne proizvodimo ih nigde u svetu
 • Jelisaveta Vasilić: Završena je privatizacija društvene svojine, ne smemo da dozvolimo privatizaciju javne svojine
 • Letnji dnevni kamp - Botanička bašta 2021
 • Gradonačelnik G. Milanovca: Šta će istraživanjem biti ugroženo? EU Suvoborska greda: Moramo Vas uputiti na greške, namerne napade i neistine
 • Velika povelja ’Zelena planeta’ posthumno prof. dr Slobodanu Jovanoviću (1955-2021)
 • Prof. Ratko Ristić o politici, Rio Tintu i tome čiji je čovek
 • Prof. Ristić: Iskopavanje litijuma forsiraju ’zapadni prijatelji’, banda predatora i sebičnjaka
 • Jadar risorsiz (Australija) cilja Rekovac za istraživanje litijuma, angažuje bivše menadžere Rio Tinta i sa Balkana
 • Kragujevac - grad bez zagađivača?
 • Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca
 • Uručena priznanja ’Zeleni’ i ’Crni list’ za 2020. godinu
 • Naučno-informativni skup u Koštunićima o rudnicima litijuma
MAJ (28)
 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Kragujevac na vodi - Marka Žvaka (VIDEO, 6:47)
 • Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave
 • Izdavanje upotrebne dozvole, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Kragujevac doneo Pravilnik za mere energetske tranzicije, sledi javni poziv
 • Evropski dan parkova obeležen i u Kragujevcu
 • Zavrni rukave: Košutnjak, 30. maj
 • Preliminarno: Kragujevac finansira 15 projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2021.
 • Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)
 • Memedović: Zapustili smo sami sebe! (VIDEO)
 • Svetski dan pčela - 20. maj
 • Zabrana vanpijačne prodaje - rešenje za divlju deponiju ispod nadvožnjaka, saglasni građani i JKP; na potezu je Grad
 • Mihajlović (18. 5): Istražne bušotine nisu bile predviđene u Topoli; Rešenje Ministarstva (26. 4): Istražni prostor nalazi se na teritoriji Ljiga, Gornjeg Mianovca i Topole
 • Zašto su kompanije Ziđin i Linglong iznad zakona Srbije
 • Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html