Primena Zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu od 15. marta

Primena Zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu od 15. marta

Naučni savetnik Instituta za srpski jezik SANU, prof. dr Sreto Tanasić, predsednik Odbora za standardizaciju srpskog jezika i dopisni član ANURS, gostovao je u emisiji „Tkanje kroz vekove” na televiziji Koreni.

Povod je bio Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma.

PRILOG PPNS

ZAKON O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA

(izvod)

Predmet zakona

Ovim zakonom uređuje se upotreba srpskog jezika u javnom životu i mere za zaštitu i očuvanje ćiriličkog pisma, kao matičnog pisma.

Odredbe ovog zakona ne isključuju upotrebu i jezika i pisma nacionalnih manjina istovremeno sa srpskim jezikom i ćiriličkim pismom, u skladu sa zakonom.

Pojmovi

Srpskim jezikom, u smislu ovog zakona, smatra se standardizovani tip srpskog jezika, kao sredstvo i opšte dobro nacionalne kulture.

Matičnim pismom, u smislu ovog zakona, smatra se standardizovani tip ćirilice srpskog jezika, koja predstavlja uporište nacionalnog identiteta.

Obavezna upotreba srpskog jezika i ćiriličkog pisma

Srpski jezik i ćiriličko pismo, kao matično pismo, u skladu sa zakonom kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisama, obavezno se upotrebljava u radu državnih organa, organa autonomnih pokrajina, gradova i opština, ustanova, privrednih društava i drugih organizacija kad vrše javna ovlašćenja, u radu javnih preduzeća i javnih službi, kao i u radu drugih organizacija kad vrše poslove utvrđene zakonom kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisama.

U ustanovama i drugim oblicima organizovanja u oblasti obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje), obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, u skladu sa zakonima u oblasti obrazovanja.

Srpski jezik i ćiriličko pismo, kao matično pismo, obavezno se upotrebljava i u radu i poslovanju, odnosno obavljanju delatnosti:

 1. privrednih društava i drugih oblika organizovanja koji posluju odnosno obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala;
 2. privrednih društava i drugih oblika organizovanja u oblasti naučnoistraživačke delatnosti koji se ne osnivaju po propisima o javnim službama a koji posluju odnosno obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala;
 3. profesionalnih i strukovnih udruženja koja predstavljaju svoju oblast na nacionalnom i međunarodnom nivou;
 4. Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije” i Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine”, u skladu sa zakonom kojim se uređuju javni medijski servisi i ovim zakonom.

Obavezna upotreba srpskog jezika i ćiriličkog pisma, kao matičnog pisma, od strane subjekata iz stava 3. ovog člana obuhvata i pravni promet i uključuje i ispisivanje poslovnog imena odnosno naziva, sedišta, delatnosti, naziva roba i usluga, uputstava za upotrebu, informacija o svojstvima robe i usluga, garancijskih uslova, ponuda, računa (faktura) i potvrda.

Obavezna upotreba jezika i pisma u smislu st. 3. i 4. ovog člana ne odnosi se na:

 1. privatnu komunikaciju koja isključuje kontekst obavezne upotrebe jezika i pisma;
 2. pisanje i upotrebu ličnih imena;
 3. dvojezične publikacije, knjige i kompjuterske programe (osim njihovih opisa i uputstava);
 4. prihvaćenu naučnu i tehničku terminologiju;
 5. naučna i umetnička dela;
 6. naučnu i obrazovnu delatnost škola na stranim jezicima, dvojezičkih škola, kurseva stranih jezika, u skladu sa posebnim propisima;
 7. žigove i oznake geografskog porekla.


ARHIVA PPNS

OKRUGLI STO "POLOŽAJ SRPSKOGA JEZIKA U SAVREMENOM DRUŠTVU (IZAZOVI, PROBLEMI, REŠENJA)"

Okrugli sto ’Položaj srpskoga jezika u savremenom društvu (izazovi, problemi, rešenja)’

KOVČEŽIĆ ZA ISTORIJU, JEZIK I OBIČAJE SRBA SVA TRI ZAKONA - VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ (BEČ, 1849)

Kovčežić za istoriju, jezik i običaje Srba sva tri zakona - Vuk Stefanović Karadžić (Beč, 1849)

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


STRANICA KOJA SE ČUJE
 - ZORAN MODLI

PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari