U Kragujevcu javno raspravljano o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije kotlarnice Energetike

U Kragujevcu javno raspravljano o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije kotlarnice Energetike

Javna rasprava o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcija kotlarnice Energetike održana je danas u Gradskoj upravi Kragujevca, nakon što je ovo preduzeće kao nosilac projekta podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti.

Uvid u Studiju bio je moguć od 25. januara u prostorijama Ministarstva i Gradske uprave, a od tada je tekao rok i za dostavljanje primedbi i mišljenja u pisanom obliku.

Studija je izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu, Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu i Rešenjem o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekte rekonstrukcija kotlarnice i dela vrelovoda od termocentrale TC-1 do termocentrale TC-2.

Cilj izrade je procena mogućeg uticaja projekta na životnu sredinu i predlaganje mera za svođenje uticaja u granice prihvatljivosti, stoji u ovom dokumentu.

Ovom rekonstrukcijom gase se postojeći kotlovi na ugalj i aktiviraju se kotlovi na prirodni gas, alternativno na lož ulje, kako je navedeno, "radi podizanja tehničko tehnološkog nivoa kotlarnice, povećanja pouzdanosti snabdevanja, smanjenja zagađenja vazduha, postizanja zadovoljavajućih ekoloških normi, povećanja stepena korisnosti sistema i smanjenja troškova proizvodnje toplotne energije".

Rekonstruisano kotlovsko postrojenje će koristiti prirodni gas umesto uglja, kao osnovni energent i ulje za loženje (gasno ulje ekstra lako "evro el"), kao pomoćno gorivo u slučaju privremene zamene osnovnog energenta.

Ukupna snaga postojećeg kotlovskog postrojenja na ugalj (koje je proizvodilo paru, a zatim je prevodilo u vrelu vodu) je 304MW. U rekonstruisanom stanju, ukupna snaga novog kotlovskog postrojenja na prirodni gas (koje proizvodi samo vrelu vodu) iznosi oko 110 MW.

Ovo postrojenje je namenjeno za proizvodnju toplotne energije za potrebe grejanja postojećih (oko 12.000 korisnika) i novih potrošača, piše u opisu projekta.

Za razvod novog vrelovoda je pranirana trasa postojećeg cevovoda, nove trase nisu razmatrane.

Kao suština projekta ističe se to da su rekonstrukcijom, pored ekonomskih i efikasnijih tehnoloških koristi, od znaĉaja i ekološke dobiti. Pobrojano je da se to odnosi na smanjenje emisije praškastih materija, sumpornih oksida, teških metala, kao i značajno smanjenje emisije azotnih oksida u odnosu na druga fosilna goriva, uz povećanje energetske efikasnosti postrojenja (direktna proizvodnja vrele vode, bez prethodne proizvodnje vodene pare, a zatim njeno prevođenje u vrelu vodu) i smanjenje generisanog čvrstog otpada (naročito pepela i šljake nastalih u procesu sagorevanja uglja).

Studija predviđa da će se u značajnoj meri smanjiti i negativni uticaj aerozagađenja na zdravlje stanovništva u Kragujevcu.

Dokument sadrži i opise mogućih značajnijih uticaja rekonstrukcije na životnu sredinu.

Pošto je predviđeno instaliranje novog kotlovskog postrojenja na prirodni gas, dok postojeće na čvrsto gorivo prestaje sa radom, značajno će se smanjiti emisija čađi, sumpornih i azotnih oksida, a to znači da će se poboljšati kvalitet vazduha u Kragujevcu, u odnosu na prethodno i postojeće stanje.

Kakvo je stanje bilo i kakvo je još uvek može da se utvrdi na osnovu rezultata merenja emisije zagađujućih materija u vazduh sa matične i više vanmatičnih lokacija. Udruženju PRVI PRVI NA SKALI obećana je dostava tih rezultata, koji su zakonska obaveza od 2009. (pravni osnovi: Zakon o zaštiti vazduha - Član 58. Obaveze operatera, "Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 10/13; Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja - Član 20. Povremeno merenje, "Sl. glasnik RS, 5/2016"). Inače, u inspekcijskom nadzoru novembra prošle godine, "utvrđeno je činjenično stanje" da Energetika nije obezbedila povremeno merenje preko ovlašćenog pravnog lica, pa je naloženo otklanjanje te nezakonitosti (detaljnije OVDE).

Energetika ne poseduje Izveštaje o merenju emisije zagađujućih materija u vazduh - utvrdila inspekcija i naložila otklanjanje te nezakonitosti (FOTO, VIDEO)
Dalje u studiji piše da se nakon planirane rekonstrukcije, ne očekuju značajniji uticaji ovog projekta na vode, zemljište, pojavu vibracija, toplote i nejonizujućeg zraĉenja.

Kada je reč o zdravlju stanovništva, smanjenjem aerozagađenja, umanjuju se i negativni uticaji na zdravlje, rizici od oboljevanja disajnih organa, ali i rizici od pogoršanja stanja kod hroničnih bolesnika.

Očekuje se manji uticaj Energetike i na osnovne klimatološke faktore na lokalnom nivou, a kao primer navodi se smanjenje pojave kiselih kiša.

Ne očekuje se da će ovaj projekat da dovede do značajnijih promena u naseljenosti, koncentraciji i migraciji stanovništva, na postojeće infrastrukturne objekte, prirodna i kulturna dobra, kao i pejzažno okruženje.

Studijom je predviđen niz mera koje su neophodne za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje svakog značajnijeg štetnog uticaja na životnu sredinu:

 • sve infrastrukturne objekte redovno održavati i servisirati
 • sve definisane emitere opremiti mernim mestom (za zahvatanje uzoraka) u skladu sa zakonskom regulativom/standardom
 • monitoring činioca životne sredine (vazduh, buka) poveriti ovlašćenoj i akreditovanoj laboratoriji
 • obavezno je vođenje evidencije o vrsti i količini otpada koji se generiše radom predmetnog projekta
 • obaveza je Nosioca projekta da za sve tokove opasnog otpada izvrši njihovu karakterizaciju u ovlašćenoj ustanovi, pre njihove predaje operaterima na dalje postupanje
 • sve otpadne materije koje nemaju upotrebnu vrednost, nije dozvoljeno bacati ni uništavati, već ih je neophodno razvrstati i čuvati na bezbedan način po životnu sredinu, do odvoženja iz kruga predmetnog objekta od strane nadležnog i ovlašćenog preduzeća na dalje postupanje
 • sav čvrsti otpad koji nema upotrebnu vrednost, a po svojim karakteristikama ne spada u štetne i opasne materije, odlagati u metalni kontejner za komunalni otpad koji će se odvoziti na deponiju
 • otpad koji ima upotrebnu vrednost (sekundarne sirovine), predavati operaterima sa dozvolom za upravljenje otpadom, u skladu sa zakonskom regulativom
 • za sve vrste i količine otpada izraditi dokument o kretanju otpada prilikom predaje ovlašćenim operaterima
 • instalacijom mogu rukovati samo obučena i ovlašćena lica
 • rukovalac gasnog postrojenja (instalacije) vodi knjigu rada
 • vatrogasna oprema mora biti uvek u pripravnosti za dejstvo
 • korisnik gasa je dužan da u toku ekploatacije u slučaju neispravnosti ma kog dela instalacije ili uređaja odmah obustavi korišćenje instalacije i obavesti distributera gasa

Definisani su i parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu, a to se postiže monitorinzima emisije zagađujućih materija, zagađujućih materija u ambijentalnom vazduhu, nivoa buke u životnoj sredini i otpada.

Monitoring vazduha (na definisanim emiterima) vrši se dva puta godišnje. Energetika je u obavezi da o rezultatima ispitivanja redovno obaveštava inspektora nadležnog za poslove zaštite životne sredine, a ukoliko dođe do prekoračanja graničnih vrednosti da preduzme mere za svođenje koncentracija ispitivanih parametara u dozvoljene vrednosti.

Monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha se vrši u "nultom" stanju, pre početka redovnog
rada postrojenja, a zatim jednokratno u redovnom radu postrojenja. Nakon toga, po nalogu nadležne inspekcije ili prijavi građana, predviđa studija.

Monitoring nivoa buke u životnoj sredini sledi na osnovu Uredbe, granične vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru, za zonu 6 (industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stambenih zgrada), ne smeju da prelaze granične vrednosti u zoni sa kojom se graniči, a ovaj kompleks se graniči sa stambenim naseljem - zonom 5.

Monitoring otpada podrazumeva vođenje evidencije o generisanom otpadu i izradu izveštaja o ispitivanju opasnog otpada od strane ovlašćene institucije. O vrstama i količinama generisanog otpada, jednom godišnje se izveštava Agencija za zaštitu životne sredine.

Na današnoj prezentaciji nije bilo reči o sanaciji deponije pepela, što sledi zasebnim aktivnostima za realizaciju druge tranše zajma EBRD-a. Podsećamo, na prošlogodišnjem predstavljanju Plana kvaliteta vazduha u Kragujevcu, predstavnici udruženja Ekomar i PRVI PRVI NA SKALI založili su se da sanacija pepelišta (oko 40 hiljada tona), uz prelazak Energetike na gas, uđe u ovaj dokument Grada i da se i na taj način utiče na rešavanje velikog ekološkog problema u celini. Predlog je prihvaćen, a postao je i deo Plana razvoja Grada za period do 2031. godine.

ARHIVA PPNS ENERGETIKА PRELAZI NA GAS I SANIRA PEPELIŠTE, KONAČNO!

Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
Prelazak Energetike sa uglja na gas neće uticati na povećanje cene grejanja, a nabrojani su i razlozi: manja radna snaga je potrebna u novom postrojenju, minimalna je potrošnja električne energije, mala je potrošnja vode, a iskorišćenost kotlova podiže se sa trenutnih, teoretskih 60 odsto na 97 procenata.

Najnovija najava je da definitivan prelazak sledi pre nove grejne sezone.

Uz manji broj građana, u raspravi su učestvovali načelnik Odeljenja za zaštitu životne sredine Dragan Marinković i izvršni direktor Energetike Velibora Stevanovića, a studiju je predstavio Bratislav Krstić iz firme Ekovok.

Zainteresovanoj javnosti (pojedincima i njihovim udruženjima) preostaje da prati sprovođenje ove studije u delo, koristeći pravo na dostupnost informacija, učešće u donošenju odluka i pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, što im omogućava Arhuska konvencija čiji je potpisnik i Srbija (2011).

PRILOG PPNS STRATEGIJA ZA PRIMENU KONVENCIJE O DOSTUPNOSTI INFORMACIJA, UČEŠĆU JAVNOSTI U DONOŠENJU ODLUKA I PRAVU NA PRAVNU ZAŠTITU U PITANJIMA ŽIVOTNE SREDINE – ARHUSKA KONVENCIJA ("SLUŽBENI GLASNIK RS", BROJ 103 OD 31. DECEMBRA 2011)

D. M. M - Prviprvinaskali.com

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


PREPORUKA PPNS
SANU: PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO? (APSTRAKTI I SNIMAK NAUČNOG SKUPA)

SANU: Projekat Jadar - šta je poznato? (apstrakti i snimak naučnog skupa)

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ARHIVA PPNS
DREN: EKOLOGIJA

FEBRUAR 2022

 • Rio Tinto za Glas Amerike: Poštujemo odluku Vlade; meštani za Dojče vele: Rio Tinto ne odustaje (VIDEO9
 • Prorektor Ristić povodom prozivke premijerke Brnabić: Dobijao sam sugestije da povedem računa gde, šta i kako govorim
 • Pentagonu potrebne veće zalihe litijuma za vojnu industriju; bivša direktorka Rio Tinta u vrhu korporacije Lokhid Martin koja se sastajala sa srpskim firmama u Dubaiju
 • Milion stanovnika živi u gradovima gde ne postoji državni monitoring kvaliteta vazduha
 • RTS: Vazduh u Srbiji prekomerno zagađen, precizne podatke imaće uskoro Kragujevac, Valjevo, Osečina, Novi Sad, Subotica, Vrbas, Nova Varoš, Prijepolje, Kladovo, Bor, Vranje, Leskovac, Pirot, Niš i Čačak (VIDEO)
 • Protesti u Portugaliji protiv rudnika litijuma
 • Princeza Danica Karađorđević u kampu SEOS-a: Filip i ja podržavamo naš narod (FOTO, VIDEO)
 • SEOS ispred Predsedništva: Treći dan (FOTO, VIDEO)
 • SEOS ispred Predsedništva, 12. 2. 2022. (VIDEO)
 • Prijavi ekološki problem - rok za rešavanje: sedam dana od dobijanja zahteva
 • Radni doručak SEOS-a i Kreni-promeni (VIDEO)
 • SEOS: Protest za trajnu zabranu istraživanja i eksploatacije bora i litijuma u Srbiji (FOTO, VIDEO)
 • Godfri o Rio Tintu u Srbiji: Jadarit "neverovatna" šansa..., nadam se da ova priča nije završena
 • SEOS: Svi kao jedan - najava protesta ispred Predsedništva (AUDIO)
 • Zorana Mihajlović uporno odbija zahteve za pristup zapisnicima Radne grupe za implementaciju Projekta Jadar
 • SEOS i- Kreni-promeni: Ne odustajemo do zabrane istraživanja i eksploatacije litijuma i bora (FOTO, VIDEO)
 • Galerija PPNS: Srbija nije na prodaju!
 • Protest: Srbija nije na prodaju - Kragujevac, 8. febuar
 • 1990: Efektna opomena - Crni list Kristalu
 • SEOS i Kreni-promeni nastavljaju proteste do donošenja zakona o zabrani istraživanja i ekspolatacije bora i litijuma u Srbiji (VIDEO)
 • Naučnici i stručnjaci narodnim poslanicima: Zabranite zakonom istraživanje i rudarenje bora i litijuma u celoj Srbiji
 • "Srpski Amazon" sačuvan od MHE (Nera - jedina planinska reka Vojvodine)
 • SEOS i Kreni-promeni saglasni: Jedini zahtev - zabrana istrživanja i iskopavanja litijuma i bora na teritoriji Srbije
 • Rio Tinto objavio izveštaj o ’kulturu maltretiranja, uznemiravanja i rasizma’ u ovom rudarskom gigantu
 • Sindikat nauke Srbije: Za dostojanstven rad u nauci

JANUAR 2022

 • Dejan Lekić, Bojan Simišić: Ne politizujemo, borimo se za živu glavu
 • Rudnici kulture: Bor i Majdanpek (VIDEO)
 • Zašto je važno da se uvede zabrana iskopavanja litijuma i bora na teritoriji cele Srbije
 • Advokat Sreten Đorđević: Rio Tinto govorio neistine
 • SEOS: Predlog zakona o zabrani istraživanja i eksploatacije litijuma i bora na teritoriji Republike Srbije, sa obrazloženjem
 • SEOS: Predlog zakona i pitanja za Vladu Srbije
 • Tadić: Bili su dobrodošli! Niko neće Rio Tintu, koji je ogromna kompanija, reći 2001..., 2012. ni sada - niste dobrodošli! (VIDEO)
 • Protest: Nije kraj - Loznica, 22. 1. 2022. (VIDEO)
 • I Službeni glasnik objavio Uredbu o prestanku važenja Prostornog plana za realizaciju "Projekta Jadar"
 • Objavljena Uredba o prestanku važenja Prostornog plana za realizaciju projekta Jadar
 • Rio Tinto brine - za "naše aktivnosti i naše ljude u Srbiji"
 • Naled, Kanada Fond i Breakthrough doo - inicijatori ubrzanog donošenja novog zakona o rudarstvu 2014.
 • Vlada ukinula prostorni plan za Jadar
 • Dejan Lekić za CINS: Skoro milion i po građana u većim mestima ne zna kakav vazduh diše
 • SEOS: Nastavlja sa blokadama - nećemo rudnik litijuma, moratorijum nas ne zanima
 • Rio Tinto odlaže plan proizvodnje u Srbiji za 2027, uslov: odobrenja i dozvole Vlade
 • Brnabić: Lično ću se uključiti u realizaciju projekta (2018); Rio Tinto ne mora da bude u Srbiji (2022)
 • Dok je projekat Rio Tinta zaustavljen u blizini Feniksa, ambasador Godfri: Litijum je ogromna korist za Srbiju
 • Manojlović: Ne plaća se odšteta ako se ukine Prostorni plan; Đorđevi: Tehnologija Rio Tinta opasna po životnu sredinu
 • Vučić o Rio Tintu: Šta mislite da je neko na lepe oči dobio istražna prava bez-dinara? Dinara nam nisu platili!
 • Ima li posledica za Rio Tinto zbog neobjavljivanja studije u 2021. o proceni uticaja na životnu sredinu, najavljene na sastank sa Vučićem i u izjavama A. Brnabić
 • Da li ste za utvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? NE!
 • Prof. Zoran Stevanović, geolog: Država ima pravo da ne odobri kopanje litijuma
 • Rio Tinto kao metafora: BDP i statističke iluzije
 • Prorektor Ristić: Izaći ću na referendum i zaokružiti NE
 • Agelast: Rio Tinto - dr Dragana Đorđević, dr Ljiljana Tomović i Sreten Đorđević
 • Budimo pametni, sačuvajmo to što imamo - Jovan Memedović (Sasvim prirodno: Gladni turista)
 • Projekat Rio Tinta u Srbiji štite potpisi Svilanovića (2004) i Vučića (2021) na međunarodnim ugovorima sa Ujedinjenim Kraljevstvom?
ARHIVA PPNS: EKOLOGIJA
JANUAR-DECEMBAR 2021

PRVI PRVI NA SKALI: Ekologija, januar-decembar 2021.

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari