Grad Kragujevac objavio konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti porodičnih kuća

Grad Kragujevac objavio konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti porodičnih kuća

Grad Kragujevac je raspisao konkurs za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama za ovu godinu. Objavljen je 6. septembra, a rok za podnošenje prijava je naredne tri nedelje (21 dan).

Konkursu je prethodilo utvrđivanje liste privrednika izabranih za realizaciju mera energetske tranzicije na teritoriji Kragujevca, detaljnije OVDE.

Pravo učešća na konkursu imaju građani koji ispunjavaju uslov da je podnosilac prijave vlasnik porodične kuće za koju podnosi prijavu (prema rešenju za porez) i da poseduje jedan od sledećih dokaza za porodičnu kuću:

 1. dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji,
 2. građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole,
 3. građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije,
 4. rešenje o ozakonjenju i
 5. upotrebnu dozvolu.

Pravo učešća na javnom pozivu nemaju:

 • vlasnici koji ne žive u porodičnoj kući za koju podnose prijavu,
 • vlasnici posebnih delova stambeno-poslovnog objekta koji ne služe za stanovanje,
 • vlasnici stambenih objekata koji su u predhodnom periodu koristili sredstva grada Kragujevca za slične aktivnosti i ista opravdali,
 • vlasnici stambenih objekata koji su u predhodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

Grad je utvrdio maksimalnu visinu sredstava namenjenih za ovo sufinansiranje, a grupisana su po planiranim merama.

MERA 2: ZA ZAMENU SPOLJNE STOLARIJE SA ODGOVARAJUĆIM TERMIČKIM SVOJSTVIMA NA PORODIČNIM STAMBENIM OBJEKTIMA MAKSIMALNO UČEŠĆE GRADA ZA GRAĐANE VLASNIKE PORODIČNIH KUĆA

 • 7.000 dinara sa PDV-om po kvadratnom metru za prozore i balkonska vrata i do 10.000 dinara sa PDV-om po metru kvadratnom za spoljna vrata, a ne može preći iznos od 100.000 dinara sa PDV-om po prijavi. Ukupna planirana sredstva za ovu meru su 6.000.000 dinara, od toga grada 3.000.000 dinara i ministarstva 3.000.000 dinara.
 • Maksimalno učešće grada može biti do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa PDV-om.
 • Minimalne tehničke karakteristike su (U – koeficijent prelaza toplote): U≤ 1,5 W/m²K za prozore i balkonska vrata, U ≤ 1,6 W/m²K za spoljna vrata.
 • Sredstva se neće odobravati za nabavku i ugradnju pojedinačnih prozora i vrata ukoliko se time ne kompletira etaža. Zamena prozora i vrata mora da bude kompletna za celu kuću, etažu ili ako se time kompletira etaža.

MERA 3: ZA NABAVKU I INSTALACIJU KOTLA ILI ETAŽNE PEĆI NA DRVENI PELET ZA PORODIČNE STAMBENE OBJEKTE MAKSIMALNO UČEŠĆE GRADA ZA GRAĐANE VLASNIKE PORODIČNIH KUĆA

 • Do 85.000 dinara sa PDV-om po prijavi za kotlove ili peći na pelet. Ukupna planirana sredstva za ovu meru su 1.400.000 dinara, od toga grada 700.000 dinara i ministarstva 700.000 dinara.
 • Maksimalno učešće grada grada može biti do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa PDV-om.
 • Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na drvni pelet, iznosi 85% kotla.
 • Prihvatljiva cena kotla je cena osnovne verzije za ovu meru sa PDV-om.

MERA 4: ZA NABAVKU I INSTALACIJU KOTLA NA GAS ZA PORODIČNE STAMBENE OBJEKTE MAKSIMALNO UČEŠĆE GRADA ZA GRAĐANE VLASNIKE PORODIČNIH KUĆA

 • Do 70.000 dinara sa PDV-om po prijavi za kotlove na gas. Ukupna planirana sredstva za ovu meru su 2.000.000 dinara, od toga grada 1.000.000 dinara i ministarstva 1.000.000 dinara.
 • Maksimalno učešće grada grada može biti do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa PDV-om.
 • Minimalni stepen korisnosti kotla na gas iznosi 90%.
 • Prihvatljiva cena kotla je cena osnovne verzije za ovu meru sa PDV-om.

MERA 6: ZA NABAVKU I INSTALACIJU SOLARNIH KOLEKTORA ZA GREJANJE SANITARNE POTROŠNE TOPLE VODE ZA VLASNIKE PORODIČNIH KUĆA MAKSIMALNO UČEŠĆE GRADA ZA GRAĐANE VLASNIKE PORODIČNIH KUĆA

 • Do 120.000 dinara sa PDV-om po prijavi za kolektore. Ukupna planirana sredstva za ovu meru su 600.000 dinara, od toga grada 300.000 dinara i ministarstva 300.000 dinara.
 • Maksimalno učešće grada može biti do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa PDV-om.

Grad napominje da podnosilac prijave može da konkuriše isključivo za jednu meru. Sve preko gorenavedenih maksimalnih iznosa sredstava sufinansiranja grada snosi podnosilac prijave, ističe se u konkursu i navodi primer: podnosilac prijave može da se opredeli i za skuplje prozore, s tim da sam snosi razliku u ceni.

Predviđeni su i neprihvatljivi troškovi, oni koji neće biti finansirani ovim konkursom, a to su:

 • nadoknada troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene), odnosno, ne prihvataju se troškovi radova, nabavke materijala i opreme koji nastanu pre prvog obilaska Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje projekata energetske efikasnosti,
 • troškovi u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl,
 • nabavka opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava,
 • drugi troškove koji nisu u skladu sa merama energetske sanacije.

Kada je reč o obaveznoj dokumentaciji koja prati javni poziv Grada, podeljena je u tri celine.

Za vlasnike porodičnih kuća dokumentacija mora da sadrži:

 1. potpisan i popunjen Prijavni obrazac (Prilog 1) za sufinasiranje mera energetske efikasnosti;
 2. fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu podnosioca zahteva;
 3. fotokopije ličnih karata ili očitane lične karte za sva fizička lica koja žive na adresi stana ili porodične kuće za koju se podnosi prijava;
 4. uverenje o kućnoj zajednici ukoliko ima u domaćinstvu maloletnih lica (overeno kod notara);
 5. predračun (profaktura) sa količinom i cenom za opremu sa ugradnjom (napomena: za stolariju, prozore, ulazna vrata cena bez roletni, komarnika i druge dodatne opreme i obavezno navedena ukupna površina stolarije u m² (posebno prozori, ulazna vrata), koju građani dobijaju od jednog od privrednih subjekata (izvođača radova) sa liste (Prilog 2) koju je objavio Grad, a koju građani izaberu sa liste;
 6. kopiju rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za prethodnu godinu;
 7. kopiju građevinske dozvole ili drugi dokument kojim se dokazuje legalnost objekta (upotrebna dozvola, rešenje o ozakonjenju, dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji i dr);
 8. fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za jedan od predthodnih meseci.

Obavezna je i dokumentacija koja se dostavlja nakon dobijanja rešenja i završetka radova. Tada krajnji korisnik dostavlja dokaz o uplati celokupnog sopstvenog udela u finansiranju mere (priznanica/račun) privrednom subjektu (izvođaču radova).

Dokumentacija koja se daje na uvid komisiji prilikom obilaska objekta je građevinski projekat objekta (ukoliko postoji)

Preuzimanje dokumentacije za javni poziv

Konkursna dokumentacija može da se preuzme na internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs (baner "Realizacija mera energetske tranzicije", na dnu početne strane), na prijemnom šalteru Gradske uprave ili prijemnom šalteru upravnog mesta Aerodrom, i sadrži:

 1. kompletan tekst Javnog poziva,
 2. prilog 1: Za građane, prijavni obrazac i obrazac o stanju porodičnih kuća,
 3. prilog 2: Lista firmi/privrednih subjekata sa koje građani biraju jednu firmu za odgovarajuću meru od koje moraju da pribave predračun sa cenom i količinom opreme i ugradnjom. Ovaj predračun je obavezno podneti uz prijavu,
 4. prilog 3: Pravilnik o sufinansiranju dela troškova za realizaciju mera energetske tranzicije.

Mesto i rok dostavljanja prijave

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli grada Kragujevca - do 27. septembra 2021. godine.

Popunjeni, potpisani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava za javni poziv za učešće građana u sprovođenju mera energetske sanacije – ne otvarati, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na prijemnom šalteru Gradske uprave grada Kragujevca, ili preporučeno poštom na adresu: Komisija za pregled, ocenu i realizaciju podnetih zahteva za sufinansiranje mera energetske tranzicije, Grad Kragujevac, Trg Slobode br. 3.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja kontakt-telefon je 034/304-490, a elektronska adres nstepovic@kg.org.rs.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati, istaknuto je u pozivu.

Uz to, prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka IV Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

Prijave sa dokumentacijom čija sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom se ne ocenjuju i rešenjem će biti odbijene.

Po pitanju kriterijuma za izbor projekata krajnjih korisnika (porodičnih kuća), Grad ističe da će se evaluacija prijava podnosilaca obavljati u skladu sa usvojenim Pravilnikom.

Način realizacije dodeljenih sredstava

Grad će preneti sredstva isključivo direktnim korisnicima, privrednim subjektima – firmama koje realizuju mere, a nakon što pojedinačni krajnji korisnici (građani) uplate direktnom korisniku celokupnu svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere, stoji u konkursu.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je zapisnik Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji su građani predali kada su e prijavili za meru, kao i u skladu sa zapisnikom Komisije prilikom prvog izlaska.

Krajnji korisnik mora da ima urednu dokumentaciju koju će da dostavi nadležnoj komisiji. On sam snosi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedenog kao maksimalni iznos učešća lokalne samouprave. Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće komisija.

Ukoliko Korisnik sredstava nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predračunom koji je krajnji korisnik podneo prilikom prijave, Grad neće da uplati sredstva dodeljena javnim pozivom. Ako prilikom obilaska objekta podnosioca prijave radi evaluacije prijave u cilju ocene početnog stanja objekta i verodostojnosti podataka iz podnete prijave, se konstatuje da podaci nisu istiniti, podnosilac će biti diskvalifikovan.

Ukoliko iz nekog razloga krajnji korisnik ne može da realizuje nabavku od odabranog direktnog korisnika, ima pravo da izvrši nabavku od drugog direktnog korisnika sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi joj novi predračun, s tim da iznos ne može da bude veći od odobrenog.

Ocenjivanje, utvrđivanje liste i izbor krajnjih korisnika

Za ocenjivanje i rangiranje projekata građana primenjuje se kriterijum iz člana 25. Pravilnika.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima iz člana 25. i 26. Pravilnika, utvrđuje preliminarnu rang listu krajnjih korisnika za svaku meru na osnovu bodovanja prema kriterijumima iz člana 25. Pravilnika. Listu iz stava 2. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Grada i zvaničnoj internet stranici grada.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju liste iz stava 2. ovog odeljka u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na listu iz stava 2. ovog odeljka podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi na pisarnicu JLS.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na listu iz stava 2. ovog odeljka kao i da donese odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i na osnovu donetih odluka donese revidiranu preliminarnu listu.

Na osnovu liste iz stava 6. ovog odeljka Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska iz stava 7. ovog odeljka utvrdila da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija. U zapisniku Komisija potvrđuje da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatljive.

Na osnovu zapisnika iz stava 9. ovog odeljka komisija sačinjava konačnu listu krajnjih korisnika.

Listu iz stava 10. ovog odeljka Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Grada i zvaničnoj internet stranici grada.
Na listu iz stava 10. ovog odeljka podnosioci prijava kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste krajnjih korisnika. Prigovor se podnosi na pisarnicu JLS.

Komisija je dužna da odluči po prigovorima iz stava 10. ovog odeljka u roku od 15 dana od dana prijema prigovora i nakon odlučivanja po svim prigovorima sačini konačnu listu krajnjih korisnika.

Gradonačelnik donosi Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske tranzicije krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije, piše na kraju ovog javnog poziva.

PRILOZI PPNS

JAVNI KONKURS za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama na teritoriji grada Kragujevca za 2021.Prilog 1: ZA GRAĐANE - PRIJAVNI FORMULAR ZA PORODIČNE KUĆEPrilog 2: Lista firmi izabranih na osnovu Javnog poziva za privredne subjekte grada Kragujevca 2021.Prilog 3 PRAVILNIK O SUFINANSIRANjU DELA TROŠKOVA ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE TRANZICIJE 2021.
 

PREPORUKA PPNS

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ARHIVA PPNS

OTPAD U LEPENICU NELEGANO ODLAGAO MARKO TRANS CARGO U VLASNIŠTVU GORANA KOJOVIĆA - POTVRDILO MINISTARSTVO (FOTO, VIDEO)

DREN: EKOLOGIJA 

AVGUST

 • Litijum u Levču? Ne! Odbranimo Rekovac! (snimak protesta, 3. 9. 2021)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • Preliminarni zahtevi protesta za bezopasan vazduh
 • Energetika podnela zahtev za procenu uticaja rekonstrukcije kotlarnice na životnu sredinu
 • Protest ’Odbranimo Rekovac’ 3. septembra (17:00)
 • Protestna okupljanja u Beogradu - 28. avgusta, 4. i 11. septembra (VIDEO)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • DW: Litijum iz Nemačke - ekološki besprekoran i jeftin
 • Kragujevac objavio preliminarnu listu privrednika za energetsku tranziciju
 • Ekomar: Ima li života (u) Lepenici?
 • Tribina o potencijalnim problemima pčelara usled otvaranja rudnika litijuma (VIDEO)
 • CINS: Kako je Rio Tinto kupovao Loznicu - od gosta na slavi do neprijatelja (FOTO, VIDEO)

JUL (24)

 • Dekan Ristić: Odbornici Loznice ishitreno odlučili, projekat Jadar zvanično nije odobren
 • Divlje deponije - problem JKP na terenu i grada na konkursu Ministarstva za dodelu sredstava (FOTO, VIDEO)
 • Za Prostorni plan Grada Loznice glasao 41 odbornik, šest bilo protiv, od 50 prisutnih na početku sednice (VIDEO)
 • Storenergy (Kragujevac) - za ulazak supruge Zvonka Veselinovića u posao sa Nikolom Petrovićem
 • Marš sa Drine - Protest u Loznici, 29. jula
 • Eksplodirao hemijski kompleks u Leverkuzenu (VIDEO)
 • Ćuta poziva viđenije ljude, Porfirija, Novaka da stanu uz narod
 • Dr Tatjana Brankov: Vraćaju li se pedesete sa sloganima: Industrija je simbol bogatstva, Poljoprivreda je simbol siromaštva?
 • Zelena pijaca rekonstruisaće se do kraja godine, saniraće se i previđena fasada (VIDEO, FOTO)
 • Kragujevac pozvao privrednike da učestvuju u programu energetske tranzicije
 • RERI: Otvoreno pismo Vučiću; WWF: Zašto peticija za zaustavljanje štetnog Zakona o vodama?
 • Peticija: Zaustavimo štetni Zakon o vodama!
 • Pištaljka: Država Savezu vinara platila 12 miliona za informacije sa Vikipedije
 • Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu ’Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu’, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zahtev: Hitno povlačenje neustavnog Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama iz skupštinske procedure
 • Birn: Iz diplomatske depeše - Jadar 2
 • Procena uticaja na životnu sredinu potrebna Belkalu za prečišćavanje otpadnih voda; za projekte Telekoma i A1 ne treba, čeka se odluka za Bekis Osiride
 • Kragujevac prodaje parcele u centru i zonama Servis 2 i Feniks
 • Odbranimo rijeke Balkana - usvojen osnivački akt (VIDEO)
 • Ugovorena zamena kotlova u Energetici, ubrzo studija o 40 hiljada tona pepela
 • RTK: Grad Kragujevac potpisao ugovore sa ekološkim udruženjima
 • Grad Kragujevac i udruženja potpisali ugovore za projekte u oblasti zaštite životne sredine
 • Forum Poverenika: Koliko su građanima dostupne informacije o zaštiti životne sredine u Srbiji?
 • JKP Šumadija pripala nagrada "brend lider"

JUN (22)

 • Kragujevac izrađuje Plan detaljne regulacije Bešnjaje
 • I MHE Tošovići kod Raške bez uslova zaštite prirode
 • Forum: Treba li Srbiji rudnik litijuma?
 • Kragujevac potpisao Ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije
 • Požar na deponiji u Jovanovcu pod kontrolom
 • Zavrni rukave - Košutnjak, 27. jun
 • Šta misle Kragujevčani: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu
 • Anketa: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Crvena linija: Zelena energija i MHE u regionu
 • Zajača, 2021: Šta ostaje posle rudnika? (VIDEO)
 • Rio Tinto: Proizvodnja baterija nije u portfoliju naše kompanije - ne proizvodimo ih nigde u svetu
 • Jelisaveta Vasilić: Završena je privatizacija društvene svojine, ne smemo da dozvolimo privatizaciju javne svojine
 • Letnji dnevni kamp - Botanička bašta 2021
 • Gradonačelnik G. Milanovca: Šta će istraživanjem biti ugroženo? EU Suvoborska greda: Moramo Vas uputiti na greške, namerne napade i neistine
 • Velika povelja ’Zelena planeta’ posthumno prof. dr Slobodanu Jovanoviću (1955-2021)
 • Prof. Ratko Ristić o politici, Rio Tintu i tome čiji je čovek
 • Prof. Ristić: Iskopavanje litijuma forsiraju ’zapadni prijatelji’, banda predatora i sebičnjaka
 • Jadar risorsiz (Australija) cilja Rekovac za istraživanje litijuma, angažuje bivše menadžere Rio Tinta i sa Balkana
 • Kragujevac - grad bez zagađivača?
 • Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca
 • Uručena priznanja ’Zeleni’ i ’Crni list’ za 2020. godinu
 • Naučno-informativni skup u Koštunićima o rudnicima litijuma
MAJ (28)
 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Kragujevac na vodi - Marka Žvaka (VIDEO, 6:47)
 • Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave
 • Izdavanje upotrebne dozvole, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Kragujevac doneo Pravilnik za mere energetske tranzicije, sledi javni poziv
 • Evropski dan parkova obeležen i u Kragujevcu
 • Zavrni rukave: Košutnjak, 30. maj
 • Preliminarno: Kragujevac finansira 15 projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2021.
 • Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)
 • Memedović: Zapustili smo sami sebe! (VIDEO)
 • Svetski dan pčela - 20. maj
 • Zabrana vanpijačne prodaje - rešenje za divlju deponiju ispod nadvožnjaka, saglasni građani i JKP; na potezu je Grad
 • Mihajlović (18. 5): Istražne bušotine nisu bile predviđene u Topoli; Rešenje Ministarstva (26. 4): Istražni prostor nalazi se na teritoriji Ljiga, Gornjeg Mianovca i Topole
 • Zašto su kompanije Ziđin i Linglong iznad zakona Srbije
 • Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari