Vlada predložila Skupštini izmene Zakona o bezbednosti hrane - jedan od ciljeva izuzimanje GM hrane

Vlada predložila Skupštini izmene Zakona o bezbednosti hrane - jedan od ciljeva izuzimanje GM hrane

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini za utorak 5. mart.

Na dnevnom redu sednice biće predlozi koje je podnela Vlada Republike Srbije:

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE

Cilj izmena i dopuna Zakona o bezbednosti hrane jeste i izuzimanje genetički modifikovane hrane i hrane za životinje, imajući u vidu da je ova oblast uređena Zakonom o genetički modifikovanim organizmima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTAPREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJAPREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVLJU BILJA

Sednica će se održati u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, sa početkom u 10 časova.

ZAKONI U PROCEDURI

Izvor: Narodna skupština RS 


ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE

Ovim zakonom uređuju se opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i hrane za životinje.

Odredbe ovog zakona ne odnose se na primarnu proizvodnju hrane, pripremu, rukovanje, odnosno skladištenje hrane za potrebe sopstvenog domaćinstva, kao i na hranu za životinje koje ne služe za proizvodnju hrane.

Cilj ovog zakona je da obezbedi visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i zaštitu interesa potrošača, uključujući načelo poštenja i savesnosti u prometu hranom, uzimajući u obzir kada je to moguće zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, kao i zdravlja bilja i zaštite životne sredine.

IZVODI IZ ZAKONA KOJI SE ODNOSE NA GMO

Podela hrane

Član 5

Hrana se prema poreklu deli na:

 1. hranu životinjskog porekla;
 2. hranu biljnog porekla;
 3. mešovitu hranu koja sadrži sastojke biljnog i životinjskog porekla;
 4. hranu ni biljnog, ni životinjskog porekla (mineralne materije, so);
 5. ostalu hranu (nova hrana, genetski modifikovana hrana i genetski modifikovana hrana za životinje).
PREDLOG IZMENE

PRVI PRVI NA SKALI Vlada predlozila izmene zakona o bezbednosti hrane 5. 3. 2019 Clan 5


Podela nadležnosti

Član 12

Kontrolu genetski modifikovane hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa vrši fitosanitarna inspekcija, a genetski modifikovane hrane za životinje - veterinarska inspekcija.

Genetski modifikovana hrana i genetski modifikovana hrana za životinje

Član 60

Genetski modifikovana hrana i genetski modifikovana hrana za životinje jeste:

 1. genetski modifikovani organizmi koji se koriste kao hrana i hrana za životinje
 2. hrana i hrana za životinje koja sadrži ili se sastoji od genetski modifikovanih organizama
 3. hrana i hrana za životinje proizvedena ili koja sadrži sastojke proizvedene od genetski modifikovanih organizama

Hrana i hrana za životinje iz stava 1. ovog člana ne sme da:

 1. ima štetan uticaj na zdravlje ljudi, zdravlje životinja ili životnu sredinu
 2. stvara zabludu kod potrošača
 3. se razlikuje od hrane i hrane za životinje, odnosno sastojaka hrane i hrane za životinje koju bi po svojoj nameni trebalo da zameni, u meri koja dovodi u pitanje njenu prehrambenu vrednost

Ministar bliže propisuje uslove stavljanja u promet genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje.

PREDLOG IZMENE

PRVI PRVI NA SKALI Vlada predlozila izmene zakona o bezbednosti hrane 5. 3. 2019 Clan 5.png Clan 60


Stavljanje u promet nove hrane, genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje

Član 61

Za prvo stavljanje u promet nove hrane, genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje na teritoriji Republike Srbije, ili se takva hrana nađe u prometu subjekt u poslovanju hranom, odnosno hranom za životinje mora imati dozvolu, u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnih propisa.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana za novu hranu rešenjem izdaje ministar nadležan za poslove zdravlja, a na osnovu prethodno pribavljenog naučnog mišljenja Stručnog saveta, u skladu sa propisom koji se odnosi na uslove za stavljanje u promet nove hrane.

Dozvolu iz stava 1. ovog člana za genetski modifikovanu hranu i genetski modifikovanu hranu za životinje rešenjem izdaje ministar, a na osnovu prethodno pribavljenog naučnog mišljenja Stručnog saveta, u skladu sa propisom koji se odnosi na uslove za stavljanje u promet genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje.

Rešenje iz st. 2. i 3. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Evidencija izdatih dozvola

Član 62.

Ministarstvo, odnosno ministarstvo nadležno za poslove zdravlja vodi evidenciju izdatih dozvola za stavljanje u promet nove hrane, odnosno genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje, u skladu sa svojom nadležnošću.

Sledljivost i označavanje nove hrane, genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje

Član 63.

Pri stavljanju u promet genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje, uključujući i količine u rasutom stanju, subjekt u poslovanju takvom hranom ili hranom za životinje dužan je da subjektu koji prima tu hranu ili hranu za životinje, u pisanom obliku dostavi sledeće podatke:

 1. da je u pitanju genetski modifikovana hrana i genetski modifikovana hrana za životinje
 2. o jedinstvenoj identifikacijskoj oznaci, u skladu sa međunarodnim standardom

Genetski modifikovana hrana, genetski modifikovana hrana za životinje i nova hrana koja se stavlja u promet mora na deklaraciji, pored opštih zahteva za deklarisanje i označavanje iz člana 30. ovog zakona, da sadrži i dodatne podatke o tim svojstvima.

Ministar bliže propisuje uslove koji se odnose na sledljivost, odnosno posebno označavanje genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove koji se odnose na sledljivost, odnosno na označavanje nove hrane.

PREDLOG IZMENE

PRVI PRVI NA SKALI Vlada predlozila izmene zakona o bezbednosti hrane 5. 3. 2019 Clan 63


Prava i dužnosti veterinarskog, fitosanitarnog, poljoprivrednog i sanitarnog inspektora

Član 73.

Kontroliše da li subjekt u poslovanju hranom za životinje za stavljanje prvi put u promet genetski modifikovane hrane za životinje ima dozvolu, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 61. stav 1).
Kontroliše da li subjekt u poslovanju genetski modifikovanom hranom za životinje pri stavljanju u promet takve hrane dostavlja subjektu koji prima takvu hranu podatke u pisanom obliku u skladu sa članom 63. stav 1. ovog zakona.
Kontroliše da li genetski modifikovana hrana za životinje koja je stavljena u promet na deklaraciji, pored opštih zahteva i označavanja iz člana 30. ovog zakona sadrži i dodatne podatke o tim svojstvima (član 63. stav 2).

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora fitosanitarni inspektor, pored ovlašćenja utvrđenih zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor fitosanitarnog inspektora, odnosno u skladu sa podelom nadležnosti iz člana 12. ovog zakona ima pravo i dužnost da kontroliše da li subjekt u poslovanju genetski modifikovanom hranom biljnog porekla za stavljanje prvi put u promet genetski modifikovane hrane biljnog porekla ima dozvolu, u skladu sa ovim zakonom i drugim posebnim propisima (član 61. stav 1).

KAZNENE ODREDBE

Privredni prestup

Član 79.

Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

 • prvi put stavlja u promet novu hranu, genetski modifikovanu hranu i genetski modifikovanu hranu za životinje na teritoriji Republike Srbije ili se takva hrana nađe u prometu, a nema dozvolu u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnih propisa (član 61. stav 1) 
 • u poslovanju hranom i hranom za životinje pri stavljanju u promet genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje uključujući i količine u rasutom stanju ne dostavi subjektu koji prima tu hranu i hranu za životinje podatke iz člana 63. stav 1. ovog zakona

Prekršaj preduzetnika

Član 81.

Novčanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako prvi put stavlja u promet novu hranu, genetski modifikovanu hranu i genetski modifikovanu hranu za životinje na teritoriji Republike Srbije ili se takva hrana nađe u prometu, a nema dozvolu u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnih propisa (član 63. stav 1);

Član 82.

Novčanom kaznom od 50.000 do 400.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako u poslovanju hranom i hranom za životinje pri stavljanju u promet genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje uključujući i količine u rasutom stanju ne dostavi subjektu koji prima tu hranu i hranu za životinje podatke iz člana 63. stav 1. ovog zakona.

Prekršaj fizičkog lica

Član 83.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako prvi put stavlja u promet novu hranu, genetski modifikovanu hranu i genetski modifikovanu hranu za životinje na teritoriji Republike Srbije ili se takva hrana nađe u prometu, a nema dozvolu u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnih propisa (član 69. stav 1).

Član 84.

Novčanom kaznom od 5.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako u poslovanju hranom i hranom za životinje pri stavljanju u promet genetski modifikovane hrane i genetski modifikovane hrane za životinje uključujući i količine u rasutom stanju ne dostavi subjektu koji prima tu hranu i hranu za životinje podatke iz člana 63. stav 1. ovog zakona.

Foto: Big portal


PRILOZI PPNS

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA, 2005.

II ZAŠTITA ŽIVOTA, ZDRAVLJA I SIGURNOST POTROŠAČA

4. Genetski modifikovani proizvodi

Član 10

Proizvod koji je rezultat genetskog inženjeringa ili u svom sastavu ima genetski modifikovane komponente, obavezno mora imati oznaku takvog porekla.

X KAZNENE ODREDBE

1. Privredni prestupi

Član 77

5) vrši prodaju proizvoda koji je rezultat genetskog inženjeringa ili u svom sastavu ima genetski modifikovane komponente, bez oznake takvog porekla (član 10);ZAKON О ZAŠTITI POTROŠAČA, 2011.


PPNS/O GMO/SRBIJA: NACRT ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA BEZ ODREDBE O GMO

ZAKON О ZAŠTITI POTROŠAČA, 2014.STRATEGIJA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA PERIOD 2013.-2018.

Aktivnost 1.5 Zakonsko uređenje novih problema potrošača

g) zdrava sredina i bezbednost potrošača

Očuvanje i unapređenje bezbednosti i zdravlja potrošača zasnivaće se na promovisanju zdravog i bezbednog okruženja za život, rad i odmor, kao i na smanjenju štete nastale uticajem duvanskog dima, alkohola, pesticida, zagađivača životne sredine, nebezbednih potrošačkih i industrijskih proizvoda i upotrebom genetski modifikovanih proizvoda i/ili nano čestica i uređaja koji emituju zračenje.


NEMAČKA

Nemačke države su pokazale spremnost da postanu GMO-slobodne zone. Do kraja avgusta 2010. godine, u Nemačkoj imamo 198 regiona bez GMO, 235 opština, 29.836 farmera, odnosno 1.075.407ha zemljišta bez GMO-a.

Savezna služba za zaštitu potrošača i sigurnost životnih namirnica

Zakonom o genetskom inženjeringu je osnovana Savezna služba za zaštitu potrošača i sigurnost životnih namirnica (BVL, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit), čiji je jedan od osnovnih zadataka davanje dozvola za različite primene GMO.

Jedan od zadataka BVL je i dostavljanje podataka o genetskom inženjeringu u Nemačkoj tzv. Biosafety Clearing House, kako bi se i ostale članice i javnost uopšte, bliže upoznali sa tim podacima.

UPOREDNOPRAVNA ANALIZA O DOZVOLJENOSTI PROIZVODNJE I UPOTREBE GMO


Jedan od najvećih mitova: GMO iskorenjuje glad.


"Jasno je da čak i kada bi GMO donosili dramatično povećanje prinosa, što nije nedvosmisleno potvrđeno, glad ne bi bila iskorenjena jer se ne bi izmenila koncentracija i distribucija ekonomske moći, posebno pristup obradivoj zemlji i kupovna moć siromašnih (više od dve milijarde ljudi na planeti ima dnevnicu nižu od dva dolara, dok preko 850 miliona ljudi raspolaže sa samo jednim dolarom dnevno). Čak je i Svetska banka zaključila da rapidno povećanje proizvodnje hrane ne znači i automatski smanjenje broja gladnih. Njihov zaključak je da se problem gladi može ublažiti ’redistribucijom kupovne moći i resursa u korist onih koji su pothranjeni’. Ukratko, ako najsiromašniji nemaju novaca da kupe hranu, povećana proizvodnja im doista ništa neće značiti.“

KONTROVERZE OKO GM ILI TRANSGENIH ORGANIZAMA 

Originalni naučni rad
Autor: Željko Kaluđerović, Filozofski fakultet, Novi Sad


ARHIVA PPNS

Ministarstvo zdravlja o kontroli hrane za decu
GMO SE NE KONTROLIŠE U OSNOVNIM KONTROLAMA NA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST - KONTROLA SAMO KAD POSTOJE INDIKACIJE

Ministarstvo potvrdilo Novostima ono što je portal PPNS objavio 29. januara
SA GRANICE VRATILI HILJADU TONA GM SOJE

Kad interesi korporacija nadjačavaju interese države
GRANIČNE KONTROLE ČESTE, NEPREDVIDIVE, DUGOTRAJNE - OVO KREIRA NESIGURNOST SUBJEKATA U POSLOVANJU HRANOM (NALED: SIVA KNJIGA 11)

Zbog utvrđenog prisustva genetske modifikacije, uvoz merkantilne soje zabranjen
GMO SOJU POKUŠALI DA UVEZU DELTA AGRAR, RAJFAJZEN AGRO, MIKROS UNION I TREJDING TIM

Relevantne informacije iz ministarstava o kontroli hrane
PO ZAKONU O GMO, U SRBIJI ZABRANJENO OKO ČETIRI TONE POŠILJAKA, ALI KONTROLISANO TEK 4-7% OD 2013. DO 2017.

 

"Zašto je sada situacija alarmantna u Argentini? Upravo zbog te hrane. To su medicinska istraživanja..."
DA LI JE SRBIJA ZAŠTIĆENA OD GMO? (VIDEO, 1:46:01) 

"Čvrsto verujemo da su genetički modifikovani organizmi bezbedni"
MARS: NAŠA GMO POLITIKA

Prof. dr Miladin Ševarlić, prof. dr Danica Grujičić, prof. dr Miodrag Dimitrijević, doc. dr Tatjana Brankov
STAVOVI STRUČNJAKA NA SKUPU ’ZA SRBIJU BEZ GMO’


I gde je tu „fazon“? Fazon je u nezavisnom umu, poštenju, mudrosti, stručnosti, pa da upotrebim i reč - rodoljublju
GMO? U ČEMU JE FORA? - PITA SE SRETIĆ (CENTAR ZA EVROPSKE POLITIKE); ODGOVARA PROFЕSOR DIMITRIJEVIĆ, GENETIČAR

Stručni savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane blisko će sarađivati sa Savetom za biološku sigurnost
O GMO U SRBIJI ODLUČUJU ČLANOVI SAVETA PREDSTAVLJENI NA PORTALU PPNS

U zakonskom roku nisu stigli odgovori. Stoga smo se obratili Povereniku za informacije od javnog značaja
NEPOTPUNI ODGOVORI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE O STRUČNOM SAVETU I GMO

Dokumentarac o problemima sa kojima se Argentina suočava otkad je prihvatila GMO - obrada portal PPNS
ARGENTINSKO LOŠE SEME (VIDEO, 25:02) 

Brnabić potpisala: "Ne prihvata se"
NEGATIVNO MIŠLJENJE VLADE SRBIJE O PREDLOGU DEKLARACIJE O GMO PROF. ŠEVARLIĆA

Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Republike Srbije
ZNATE LI VI ŠTA JE TO ČERI PARADAJZ? MODIFIKACIJA GENA JEDNE ODVRATNE ŽIVOTINJE I JEDNE BILJKE


PRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)

PRVI PRVI NA SKALI Podrzite istrazivanja o GMO - pridruzite se darodavcima


Zašto je Španija najveći proizvođač GMO u Evropi? Zato što su pod Frankovim režimom ućutkani društveni pokreti! Zašto je Crna Gora u tišini promenila Zakon o GMO? Zato što su pod tamošnjim režimom ućutkani društveni pokreti! - pitanja su i odgovori koje je u pismu javnosti potpisala doc. dr Tatjana Brankov, autorka knjige "Hrana budućnosti ili bioteririzam" koja je doktorirala na temu GMO.


- Članstvo u STO, EU, napredak u pregovaračkom procesu ili članstvo u NATO-u nije indikator stepena razvijenosti demokratije u jednom društvu. Treba da insistiramo na očuvanju domaće semenarske industrije. Seme je simbol slobode, prva i poslednja linija odbrane od GMO, nedvosmislena ja Brankov.

DETALJNIJE:

 


PRVI PRVI NA SKALI Ostavimo zemlju nasihe predaka nasoj deci bez GMO 2013-2017

PREPORUKA PPNS

 • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
 • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
 • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

Detaljnije 

PPNS/O GMO/EVROPA

 

PPNS/O GMO/SVET

 

PPNS/O GMO VIDEO

 

PPNS/O GMO/DOKUMENTI

 

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html