Deo GUP ’Kragujevac 2030’ biće ponovo na javnom uvidu zbog prihvatanja brojnih primedbi (pored ostalih i PPNS povodom eksploatacije mineralnih sirovina)

Deo GUP ’Kragujevac 2030’ biće ponovo na javnom uvidu zbog prihvatanja brojnih primedbi (pored ostalih i PPNS povodom eksploatacije mineralnih sirovina)

Deo Nacrta Generalnog urbanističkog plana (GUP) "Kragujevac 2030" biće ponovo na javnom uvidu jer je prihvaćen veći broj primedbi fizičkih i pravnih lica tokom javnog uvida do 4. januara, čime "planski dokument biva značajnije promenjen u svojim pojedinim delovima, pa je neophodno ponavljanje javnog uvida". Ovo je jednoglasno zaključila Komisija za planove, piše u Izveštaju o obavljenom javnom uvidu dostavljenom udruženju PRVI PRVI NA SKALI.

Nova procedura odvijaće se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, a ponovljeni javni uvid neće moći da traje kraće od 15 dana od dana ponovnog oglašavanja.

Izlaganju dela Nacrta na javnom uvidu prethodiće stručna kontrola ovog planskog dokumenta.

Pomenuti Izveštaj upućen je nadležnoj Gradsko uprava za razvoj i investicije i obrađivaču planskog dokumenta, a to je JP Urbanizam, radi postupanja u skladu sa zaključkom Komisije.

Izrada ovog plana obavlja se u skladu sa Odlukom o izradi Generalnog urbanističkog plana „Kragujevac 2025“ u kojoj je navedeno da je posebno razmatrana zaštita životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara, kao i da je posebno urađena Strateška procena uticaja Prostornog plana na životnu sredinu čiji su elementi ugrađeni u Prostorni plan kroz Ekološku valorizaciju prostora.

Među osnovnim principima prostornog razvoja ovog planskog područja je i unapređenje životne sredine. Zaštita životne sredine je deo opšteg, kao i posebnih ciljeva razvoja i uređenja područja GUP-a.

Kao vizija prostornog razvoja područja Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2025" naveden je "prostor koji je ravnomerno razvijen, konkurentan i integrisan sa okruženjem, infrastrukturno opremljen, energetski efikasan i atraktivan za investiranje, u skladu principima održivog razvoja i očuvane životne sredine".

PRILOG PPNS

 • Naslovna strana
 • Izvod iz PPG - namena površina
 • Granica GUP-a Kragujevac
 • Postojeća namena
 • Planirana namena - Zelenilo
 • Celine
 • Saobraćaj
 • GUP KG Vod
 • ELEN infrastruktura
 • TK infrastruktura
 • Karta ograničenja
 • Područja dalje planske razrade
 • Sadržaj i radi tim
 • Tekst Nacrta
GENERALNI URBANISTIČKI PLAN "KRAGUJEVAC 2030"


Na izloženi Nacrt plana, nadležnoj gradskoj upravi dostavljene su pisane primedbe koje su podneli:

 • Atrium investment group iz Beograda; 
 • Fenix Real Estate iz Kragujevca; 
 • Dejan Nestorović iz Kragujevca; 
 • 2B Logistics iz Beograda; 
 • Svetlana Ilić, Sonja Jovanović i Dragomir Nedeljković iz Kragujevca; 
 • Stellantis - FCA Srbija iz Kragujevca; 
 • Politek, Dragutin Gačić, Jara Petković Radosavljević i Uglješa Petković iz Kragujevca; 
 • Prvi prvi na skali iz Kragujevca; 
 • Miodrag Ristić iz Kragujevca; 
 • Sonja Dakić, Josip Štrkalj i Vinka Pavlović iz Kragujevca.

Pisane primedbe su dostavili i:

 • Gradska uprava za razvoj i investicije - Odeljenje za zaštitu životne sredine
 • Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje - Odeljenje za izgradnju i Odeljenje za poslove urbanizma
 • JP Urbanizam Kragujevac (obrađivač planskog dokumenta).

SADRŽAJ SVIH PROMEDBI I STAVOVI OBRAĐIVAČA

PRIMEDBA preduzeća „Atrium investment group“ d.o.o. iz Beograda


PRIMEDBA 1. odnosi se na prostor dvomostovlja koji je GUP-om planiran za komercijalne sadržaje u okviru Gradskog centra. Primedba je da nisu predviđene kompatibilne namene „stanovanje“.

Stav obrađivača: Primedba nije osnovana.

Obrazloženje: tabelom kompatibilnih namena već je definisano da stanovanje jeste kompatibilna namena komercijalnim delatnostima, ali se prihvata da se i na str. 94. tekst dopuni sledećim stavom: „Komercijalne delatnosti u zonama mešovite namene preklapaju se i kombinuju sa drugim, međusobno kompatibilnim namenama (stanovanje, proizvodne delatnosti manjih proizvodnih ili transportno-logističkih programa, kao i prateće javne službe, infrastrukturni objekti, komunalne delatnosti i centralne funkcije)“.

PRIMEDBA preduzeća „Fenix Real Estate“ d.o.o. iz Kragujevca

PRIMEDBA 2. odnosi se na prenamenu kp.br. 10475/9 KO Kragujevac 4, iz namene „srednje obrazovanje“ u „komercijalne delatnosti“ jer je ova namena već sprovedena kroz detaljnu plansku razradu.

Stav obrađivača: Primedba se prihvata.

PRIMEDBE Dejana Nestorovića iz Kragujevca

PRIMEDBA 3. odnosi se na molbu građanina da se uredi pet park u centru grada.

Stav obrađivača: Primedba se prihvata.

PRIMEDBA 4. odnosi se na Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu kojom treba da se reguliše rad pekara u centru grada.

Stav obrađivača: Primedba nije osnovana.

Obrazloženje: Strateška procena uticaja i sam GUP, daju smernice za dalju implementaciju rešenja zaštite i unapređenja životne sredine (kroz kategorizaciju izvora zagađenja u odnosu na osetljivu namenu). Tek implementacija ovih smernica kroz niža planska dokumenata, daje elemente za regulaciju ekoloških problema na teritoriji grada.

PRIMEDBE Javnog preduzeća „Urbanizam“ iz Kragujevca

PRIMEDBA 5. - uočene tehničke greške u Nacrtu GUP-a.

Stav obrađivača: Ovo je predlog obrađivača.

PRIMEDBA preduzeća „2B Logistics“ d.o.o. iz Beograda

PRIMEDBA 6. odnosi se na prenamenu planiranog zelenila u stanovanje, na kp.br. 3463/1, 3463/2, 3464/1, 3474/1 i 3475/1 KO Kragujevac 2.

Stav obrađivača: Primedba se prihvata.

PRIMEDBA 7. - predlozi za korekciju Nacrta GUP-a

Stav obrađivača: Ovo je predlog obrađivača.

PRIMEDBA Svetlane Ilić, Sonje Jovanović i Dragomira Nedeljkovića iz Kragujevca

PRIMEDBA 8. odnosi se na položaj regulacione i građevinske linije na kp. br. 9044 KO Kragujevac 4.

Stav obrađivača: Primedba nije osnovana.

Obrazloženje: Građevinske i regulacione linije nisu predmet GUP-a, nego dalje planske razrade.

PRIMEDBA preduzeća „Stellantis - FCA Srbija“ d.o.o. iz Kragujevca

PRIMEDBA 9. odnosi se na iznalaženje prelaznih rešenja za pristup teretnim vozilima Slobodnoj zoni „FAS“ do realizacije obilaznica, zbog očekivanog uvećanja proizvodnje i time višestrukog opterećenja saobraćajnica teretnim saobraćajem u 2024. godini.

Stav obrađivača: Primedba nije osnovana.

Obrazloženje: S obzirom da realizacija gradske magistrale „Južna obilaznica“ nije predviđena u planskom periodu GUP-a, data je mogućnost realizacije pojedinih delova ovog koridora u cilju pristupa pojedinim radnim zonama kao prelazno rešenje, ali konkretno za Slobodnu zonu „FAS“, ova rešenja su značajno limitirana u pogledu efekata i mogućnosti realizacije. Trajne i privremene izmene režima saobraćaja na uličnoj mreži, kao mogućnost povećanja kapaciteta na navedenim pravcima snabdevanja kompanije „Stellantis“, svakako su prostor za unapređenje, ali ne kroz rešenja u GUP-u (reprogramiranje upravljačkih uređaja semafora, nabavka nove opreme za adaptivne upravljačke uređaje, promene režima saobraćaja, izgradnja nedostajućih deonica planiranih saobraćajnica…).

PRIMEDBA Gradske uprave za razvoj i investicije, Odeljenje za zaštitu životne sredine

PRIMEDBA 10. odnosi se na Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu (odeljak 7.3).

Stav obrađivača: Primedba se prihvata.

PRIMEDBA preduzeća „Politek“ d.o.o. iz Kragujevca i Dragutina Gačića, Jare Petković Radosavljević i Uglješe Petkovića iz Kragujevca

PRIMEDBA 11. odnosi se na prenamenu planirane javne namene (socijalna zaštita i predškolsko obrazovanje) u stanovanje, na kp. br. 9148 KO Kragujevac 4.

Stav obrađivača: Primedba se delimično prihvata.

Obrazloženje: Ova namena nije izmenjena u odnosu na kartu 3. „Postojeća namena površina“, gde je to „neizgrađeno građevinsko zemljište“, a ne „stanovanje“. Javna namena (dečja i socijalna zaštita) je i u važećem GUP „Kragujevac 2015“. Može da se prihvati da manji deo uz ulicu (ka postojećem naselju) bude namenjen za stanovanje, a ostatak za predškolsko obrazovanje i socijalnu zaštitu.

PRIMEDBA udruženja „Prvi prvi na skali“ iz Kragujevca

PRIMEDBA 12. odnosi se na izvod iz Nacrta Prostornog plana Republike Srbije od 2021-2035. godine u kome se navode moguće privremene izmene namene zemljišta zbog eksploatacije mineralnih sirovina.

Stav obrađivača: Primedba se prihvata.

ARHIVA PPNS PRIMEDBA UDRUŽENJA PRVI PRVI NA SKALI POVODOM "EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA" U NACRTU GUP "KRAGUJEVAC 2030" 

Primedba udruženja PRVI PRVI NA SKALI povodom ’eksploatacije mineralnih sirovina’ u Nacrtu GUP ’Kragujevac 2030’

PRIMEDBA Miodraga Ristića iz Kragujevca

PRIMEDBA 13. odnosi se na prenamenu planiranog zelenila u stanovanje, na kp. br. 11527/2 KO Kragujevac 1.

Stav obrađivača: Primedba se prihvata.

PRIMEDBA Sonje Dakić, Josipa Štrkalja i Vinke Pavlović iz Kragujevca

PRIMEDBA 14. odnosi se na namenu zaštitnog zelenila koje je u tekstu tretirano kao ostala namena, a u grafici je svrstana u javne namene.

Stav obrađivača: Primedba nije osnovana.

Obrazloženje: Zelenilo je po definiciji javna namena, bez obzira na vlasništvo na zemljištu. Ova namena je kompatibilna sa drugim namenama i dopušta različite prateće namene, naravno imajući u vidu propisana ograničenja uz koridore.

PRIMEDBE Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje - Odeljenje za izgradnju (15.1) i Odeljenje za poslove urbanizma (15.2)

PRIMEDBA 15.1.a. odnosi se na pogrešno obeležen prostor van građevinskog područja u grafičkom prilogu br.11 „Područja dalje planske razrade“.

Stav obrađivača: Primedba se prihvata.

PRIMEDBA 15.1.b. odnosi se na neprecizno šrafiranje komercijalne namene u Gradskom centru kod Zastavinog solitera, u odnosu na katastarsku parcelu i fizičku strukturu.

Stav obrađivača: Primedba nije osnovana.

Obrazloženje: Površina za komercijalne namene definisana je na osnovu važeće detaljne planske razrade, ali se prihvata da se izvrši korekcija u odnosu na gabarit objekta.

PRIMEDBA 15.2.a. odnosi se na ugrađivanje inicijativa koje su se pojavljivale pri izradi planova generalne regulacije, a nisu ušle u „registar inicijativa“ (inicijative u vezi sa kp. br. 7934, 11192 i 13117, kao i sa kompleksom koji čine kp. br. 7179, 7181 i 7182, KO Kragujevac 3).

Stav obrađivača: Primedba se prihvata.

PRIMEDBA 15.2.b. odnosi se na namenu parcela koje su bile u neposrednom okruženju stare trase Severne obilaznice, a sada su zadržane sa istom namenom.

Stav obrađivača: Primedba nije osnovana.

Obrazloženje: Stara trasa Severne obilaznice je prolazila kroz GUP i parcele su bile u građevinskom području. Nova trasa Severne obilaznice izmeštena je van područja GUP-a, a parcele na staroj trasi su ostale van građevinskog područja (postojeće šumsko zemljište).

PRIMEDBA 15.2.v. odnosi se na granicu Spomen parka „Kragujevački oktobar“ (nije usaglašena sa granicom u GUP „Kragujevac 2015“).

Stav obrađivača: Primedba nije osnovana.

Obrazloženje: Granica Spomen parka „Kragujevački oktobar“ (znamenito mesto od izuzetnog značaja) usklađena je sa uslovima nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

ŠTA JE ZAKLJUČILA KOMISIJA?

U vezi sa podnetim primedbama, Komisija je donela zaključak koji objavljujemo u celini.

PRIMEDBA preduzeća „Atrium investment group“ d.o.o. iz Beograda

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Omogućava se kompatibilna namena stanovanja u zoni „komercijalnih sadržaja“. U odeljku 2.2.4.2. „Komercijalne delatnosti i mreža centara“, prvu rečenicu pretposlednjeg pasusa na str. 94. dopuniti tako da glasi: „Komercijalne delatnosti u zonama mešovite namene preklapaju se i kombinuju sa drugim, međusobno kompatibilnim namenama (stanovanje, proizvodne delatnosti manjih proizvodnih ili transportno-logističkih programa, kao i prateće javne službe, infrastrukturni objekti, komunalne delatnosti i centralne funkcije)“.

PRIMEDBA preduzeća „Fenix Real Estate“ d.o.o. iz Kragujevca

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Na karti br. 4 „Planirana namena površina“, korigovati planiranu namenu kp. br. 10475/9 KO Kragujevac 4 („srednje obrazovanje“), tako da bude usaglašena sa namenom iz važećeg planskog dokumenta (Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Institut za strna žita – Radna zona Feniks“, „Službeni list grada Kragujevca“ br. 30/19) – „poslovanje“ („komercijalni sadržaji“).

PRIMEDBE Dejana Nestorovića iz Kragujevca

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Odeljak 2.2.2.9. „Zelenilo“, dopuniti delom koji će dati opšte uslove za izbor lokacije i formiranje pet-parkova na teritoriji GUP-a.

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: U Izveštaju o strateškoj proceni uticaja GUP-a na životnu sredinu, na str. 105. u tački 2. „Kategorija – male i srednje firme koje se lociraju na raastojanju od min. 100 m od stambenih naselja, škola i bolnica“, alineju 1. korigovati tako da umesto „fabrike hleba i peciva“ stoji „proizvodnja pekarskih proizvoda i testenine“, u skladu sa Uredbom o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS“ br. 54/10) – grana 10.7.

PRIMEDBE Javnog preduzeća „Urbanizam“ iz Kragujevca

PRIMEDBA 5. odnosi se na uočene neusaglašenosti između karata 4. „Planirana namena površina“ i 4.1. „Planirana namena površina – zelenilo“ (skver u naselju „Košutnjački vis“; skver u naselju „Bresnica“ – identično primedbi 13; zaštitno zelenilo na trasi „Južne obilaznice“).

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Uočene neusaglašenosti između karata 4. „Planirana namena površina“ i 4.1. „Planirana namena površina – zelenilo“, rešiti tako što će se karta 4.1. usaglasiti sa kartom 4.

PRIMEDBA 7.1. odnosi se na usklađivanje sa Izmenom i dopunom PGR „Naselja Metino brdo i Bresnica“ – uz ul. Teslinu („Sl. list grada Kragujevca“ br. 39/21).

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Usklađivanje se odnosi na planirane zone „predškolskog obrazovanja“, „zelenila“ (naseljski park) i „komunalne delatnosti“ (pijaca) iz predmetnog PGR, koje treba uneti u kartu 4 „Planirana namena površina“, odnosno 4.1 „Planirana namena površina – zelenilo“. Takođe, u cilju poboljšavanja „poprečne“ saobraćajne veze između dve najvažnije pristupne saobraćajnice Metinom brdu (ul. Stojana Protića i ul. Dr Jovana Ristića), na kartama 5. „Generalna rešenja saobraćaja“ i 4. „Planirana namena površina“, pojačati rang sabirne saobraćajnice na potezu Teslina ul. (od ul. Stojana Protića - DP IIA reda br. 183) – ul. Mije Aleksića – Radnička ul. – ul. Radomira Bate Bugarskog (do ul. Dr Jovana Ristića - gradska saobraćajnica).

PRIMEDBA 7.2. odnosi se na usklađivanje sa PDR „Dela naselja Dobre vode-Bubanj – blok oivičen ulicama Zmaj Jovinom, Svetozara Markovića i Episkopa Save“ (u proceduri donošenja - Izveštaj o obavljenom javnom uvidu br. 350-1562/22-I-01 od 29.09.2022. i Zaključak o usaglašenosti korigovanog Nacrta plana sa Izveštajem o obavljenom javnom uvidu br. 06-2367/22-I-01 od 14. 12. 2022.)

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Usklađivanje se odnosi na planiranu zonu stanovanja B.1 (iz PDR-a), koju treba izdvojiti iz šrafure „stanovanje A.1“, uz mogućnost da ovo postane i zona stanovanja A.2 (s obzirom da je ovaj tip stanovanja već zastupljen u predmetnom bloku).

PRIMEDBA 7.3. odnosi se na usklađivanje sa Drugom izmenom i dopunom dela PDR „Institut za strna žita – Radna zona Feniks“ („Sl. list grada Kragujevca“ br. 33/22).

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Usklađivanje se odnosi na kompletan blok (celina 1), u kome su ovim PDR-om detaljnije definisane planirane javne i ostale namene (industrija, komercijalne delatnosti, državna uprava).

PRIMEDBA 7.4. odnosi se na usklađivanje sa PDR „Zona stanovanja Mali Bagremar“ (nacrt plana u izradi - Izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu br. 350-2355/22-I-01 od 14.12.2022.).

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Usklađivanje se odnosi na parcele uz ul. Cane Babović („stanovanje A.2“ i „zelenilo“, umesto „komercijalnih sadržaja“).

PRIMEDBA 7.5. odnosi se na usklađivanje sa Izmenom i dopunom PGR „Naselja Denino brdo“ – severna obilaznica (izrađen Elaborat za rani javni uvid – Mišljenje Komisije o Elaboratu br. 350-1288/21-I-01 od 24.16.2021.).

PRIMEDBA SE NE PRIHVATA

Obrazloženje: Usklađivanje izvršiti u suprotnom smeru - uskladiti građevinsko područje PGR-a sa građevinskim područjem GUP-a (uz mogućnost primene GUP-om dozvoljene tolerancije kada je odstupanje od granice građevinskog područja GUP-a u pitanju).

PRIMEDBA 7.6. odnosi se na usklađivanje sa Izmenom i dopunom PGR „Naselja Erdoglija-Bagremar“ (izrađen Elaborat za rani javni uvid – Mišljenje Komisije o Elaboratu br. 350-14/23-I-01 od 10.01.2023.).

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Na kp br. 5357 KO Kragujevac 3 (u javnoj svojini Grada Kragujevca) izgrađeno je oko 40 objekata - stambene zgrade za kolektivno stanovanje (sa 1-5 stanova) i pomoćne zgrade, koje su sve (osim jedne) bez odobrenja za izgradnju, sa ukupno 80 stanova (35 stanova je u privatnoj svojini, dok za ostale nije utvrđen držalac). Na karti 4. „Planirana namena površina“ ova parcela je podeljena na dva bloka (od po cca 1 ha), sa namenom "komercijalni sadržaj" i „stanovanje A1“, dok je na karti 4.1. „Planirana namena površina – zelenilo“, blok koji na karti 4. ima namenu „komercijalni sadržaj“ označen kao „naseljski park“.

S obzirom na različiti imovinski status građevinskog zemljišta, objekata i posebnih delova objekata (stanovi), na nemogućnost preciznog određivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekata, a time i na ozakonjenje objekata ili poboljšanje uslova stanovanja (kroz rekonstrukciju, dogradnju, nadziđivanje, ili zamenu građevinskog fonda), kao i na nemogućnost realizacije planiranog „pogušćavanja“ stanovanja (tip A.1. – visoke gustine stanovanja), odnosno planiranog programa poslovanja („komercijalni sadržaji“) na gradskoj parceli, a bez preciznog programa raseljavanja sa lokacije, predlaže se model koji obezbeđuje najlakše sprovođenje globalne urbane rekonstrukcije blokova. To je stanovanje tipa A.2, koje daje mogućnost globalne urbane rekonstrukcije čitavog ili dela bloka (ukoliko se pokaže opravdanom i tržišno motivisanom, pre svega sa aspekta raseljavanja i rušenja postojećih objekata), ali i urbane obnove na nivou građevinskih parcela (koje bi mogle da se formiraju kroz objedinjavanje parcela za redovnu upotrebu više objekata, prema tržišnim uslovima).

Ovaj tip stanovanja takođe može da omogući i zadržavanje postojećeg stanja, u slučaju stambenog fonda visokog boniteta, gde su ispunjeni svi kvalitativni aspekti standarda stanovanja (pod pretpostavkom prethodnog formiranja parcele za redovnu upotrebu takvih objekata), a gde postoji verovatnoća da neće moći da se pokaže tržišna opravdanost za urbanu obnovu, odnosno globalnu urbanu rekonstrukciju.

Oba predmetna bloka (na kp.br. 5357 KO Kragujevac 3), definisati kao „stanovanje A2“ na karti 4 „Planirana namena površina“. Kartu 4.1. „Planirana namena površina – zelenilo“, uskladiti sa kartom 4, t.j. izbrisati „naseljski park“ na delu predmetne parcele.

PRIMEDBA 7.7. odnosi se na usklađivanje sa Izmenom i dopunom PGR „Naselja Vašarište“ (Elaborat za rani javni uvid u izradi).

PRIMEDBA SE NE PRIHVATA

Obrazloženje: kp br. 895/35 KO Kragujevac 3, koja je u privatnoj svojini tri pravna lica, na karti 4 „Planirana namena površina“ je u zoni „gradskog sportskog centra“ (javna namena). U tabeli 3.1. „Kompatibilnost namena“, osnovnoj (pretežnoj) nameni „sport i rekreacija“ kompatibilne su sve ponuđene javne i ostale namene, osim komunalnih objekata i stanovanja (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, uprava i administracija, zelenilo, saobraćajni objekti i infrastruktura; komercijalni sadržaji, poslovanje, verski objekti i industrija). Kroz dalju plansku razradu (Izmena i dopuna PGR „Naselja Vašarište“, koja je u izradi), koja omogućava promenu (ili precizno definisanje) planirane namene u okviru definisanih kompatibilnosti, ova parcela (16 ari) bi mogla da se kao prateća (najverovatnije komercijalna) namena uklopi u pretežnu javnu namenu „sport i rekreacija“ (Gradski sportski centar „Veliki park“), dok bi u GUP-u ostala deo pretežne namene (kompleks GSC „Veliki park“ zauzima površinu od cca 19 ha).

PRIMEDBA 7.8. odnosi se na usklađivanje sa Drugom izmenom i dopunom PGR „Centar – Stara varoš“ (Elaborat za rani javni uvid u izradi).

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: kp. br. 4952 KO Kragujevac 1, koja je u javnoj svojini Grada Kragujevca, na kartama 4 „Planirana namena površina“ i 4.1 „Planirana namena površina – zelenilo“ je u zoni „zelenila“ (skverovi i parkovi susedstva), koje je javna namena. Kako je na parceli (4,2 ara) izgrađeno cca 1150 m2 bruto razvijene građevinske površine objekata koji imaju odobrenje za upotrebu (u javnoj svojini grada Kragujevca), i da grad nije zainteresovan da od ove parcele formira skver, potrebno je izvršiti korekciju planirane namene.

Čitav blok u kome je ova parcela se nalazi i u zoni „glavnog gradskog centra“. Kako je severnom delu bloka data namena „komercijalni sadžaji“, a ostatku bloka (van sporne kp. br. 4952) nelogično je data "dupla" centralna funkcija („linijski centar“ u „glavnom gradskom centru“), ali bez bazične namene koju po pravilu imaju parcele u okviru centara (u konkretnom slučaju „komercijalni sadržaji“, odnosno „zelenilo“), celom bloku (cca 45 ari) dati pretežnu namenu „komercijalni sadržaji“ (u okviru „glavnog gradskog centra“), koja daje širok dijapazon različitih kompatibilnosti, koje će kroz dalju plansku razradu (Druga izmena i dopuna PGR „Centar – Stara varoš“, koja je u izradi) biti precizno definisane.

PRIMEDBA 7.9. odnosi se na usklađivanje sa inicijativom Narodnog muzeja u Kragujevcu za izmenu i dopunu dela (celina 2) Izmene i dopune PDR „Institut za strna žita – Radna zona Feniks“, „Sl. list grada Kragujevca“ br. 13/19 (Mišljenje Komisije o inicijativi br. 350-1774/21-I-01 od 15. 9. 2021).

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Inicijativa se odnosi na formiranje jedinstvene arhitektonsko-urbanističke celine sa namenom “kultura“ u neposrednoj okolini Galerije Nikole-Koke Jankovića, koju bi činile matična parcela Galerije (kp.br. 10473/4), sa susednim kp.br. 10472/7 i 10473/3 (deo), a u cilju realizacije projekta „Park skulptura“, uz primenu najsavremenijih muzeoloških standarda i urbanističkih principa. Ovim bi se osnovni koncept Galerije proširio i na „sekundarni“, u otvorenom prostoru pored samog objekta Galerije, koji bi bio prilagođen sadržajima za animiranje posetilaca (park skulptura, multifunkcionalni paviljon sa prostorom za održavanje kulturno-umetničkih programa i pratećih programa iz srodnih oblasti obrazovanja i turizma).

Ovo podrazumeva i uređenje zelenih površina, koje funkcionišu kao prirodne ekstenzije ove kulturne institucije u javnom prostoru. Komisija je dala pozitivno mišljenje na ovu inicijativu Narodnog muzeja u Kragujevcu.

PRIMEDBA 7.10. odnosi se na ispravku tehničke greške (na karti 4. „Planirna namena površina, zaostala je šrafura namene „osnovno obrazovanje“ iz GUP-a „Kragujevac 2015“, u sušičkom delu Spomen parka „Kragujevački oktobar“).

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Na karti 4. „Planirana namena površina“, izbrisati zaostalu šrafuru iz prethodnog GUP-a.

PRIMEDBA preduzeća „2B Logistics“ d.o.o. iz Beograda

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Na kartama br. 4 „Planirana namena površina“ i 4.1. „Planirana namena površina – zelenilo“, korigovati planiranu namenu „zelenilo“ u namenu „stanovanje B.2“ na kp.br. 3474/1 KO Kragujevac 2 i delovima susednih parcele južno od nje, do planirane sabirne saobraćajnice.

PRIMEDBA Svetlane Ilić, Sonje Jovanović i Dragomira Nedeljkovića iz Kragujevca

PRIMEDBA NIJE OSNOVANA

Obrazloženje: Građevinske linije nisu predmet GUP-a. Eventualna izmena građevinske linije na kp. br. 9044 KO Kragujevac 4 biće predmet revizije Plana generalne regulacije „Naselja Aerodrom“, po donošenju ovog GUP-a.

PRIMEDBA preduzeća „Stellantis - FCA Srbija“ d.o.o. iz Kragujevca

PRIMEDBA SE DELIMIČNO PRIHVATA

Obrazloženje: Realizacija kompletne (a posebno tunelske) deonice „gradske magistrale Južna obilaznica“ nije predviđena (bolje reći nije realna) u planskom periodu GUP-a, ali je moguća realizacija pojedinih delova ove „gradske magistrale“ (ovo više nije „obilaznica“, rang joj je u GUP-u smanjen u „gradsku magistralu“, kako bi se njen uži profil u daljoj planskoj razradi lakše prilagodio stanju na terenu), pre svega u cilju dodatnog pristupa slobodnim zonama „FAS“ i „FAS-Grošnica“ sa državnih putnih pravaca (DP IB reda br. 24 –ka Kraljevu; DP IIA reda br. 183 – ka Jagodini), mada se mora priznati da je i ovo rešenje u određenoj meri limitirano u pogledu efekata i mogućnosti realizacije.

Osim ovoga, dodatni pristup slobodnoj zoni „FAS“ (sa DP IB reda br. 24 – ka Kraljevu i autoputu E-75; sa DP IIA reda br. 177 – ka G. Milanovcu) mogla bi da obezbedi i „gradska saobraćajnica“ na potezu „FAS“ – ul. Tome Vučića – ul. Braće Petković (DP IB reda br. 24 - petlja „Zvezda“) – ul. Cane Babović – ul. Miloja Radosavljevića – ul. Dragojla Dudića – DP IIA reda br. 177.

Takođe, i saobraćajnica koja je bila predmet Plana detaljne regulacije „Saobraćajnice od Južne obilaznice do matične lokacije grupe Zastava“, „Službeni list grada Kragujevca“ br. 40/14 (čiji je cilj upravo bio da delimično nadomesti nedostatak tunelske deonice Južne obilaznice) na potezu „Južna obilaznica“ (realizovana deonica, sa direktnom vezom na DP IB reda br. 24 - ka autoputu E-75, odnosno na DP IB reda br. 25 – ka Topoli) – ul.Tankosićeva – ul. Vojvode Stepe (DP IIA reda br. 183 - ul. Stojana Protića) – ul. Prvoslava Rakovića – „FAS“, a koja je u GUP-u dobila samo rang „sabirne saobraćajnice“.

U kontekstu delimičnog prihvatanja primedbe, pojačati rang pomenute sabirne saobraćajnice u „gradsku saobraćajnicu“ (na kartama 5. „Generalna rešenja saobraćaja“ i 4. „Planirana namena površina“). U delu 2.2.3.1. „Saobraćajna infrastruktura“, dati detaljnije obrazloženje za alternativne (dodatne) pristupe slobodnoj zoni „FAS“, koji će premostiti saobraćajne probleme koje može izazvati pojačani teretni transport ka ovoj slobodnoj zoni, u periodu intenzivnog proizvodnog ciklusa u „Stellantis“-u (koji je izvestan već od 2024. godine), a do realizacije „Severne obilaznice“, odnosno tunelske deonice „gradske magistrale Južna obilaznica“ (ali i nakon toga).

Ne prihvata se deo primedbe koji govori o iznalaženju „prelaznih rešenja“, s obzirom da to nije predmet planskih dokumenata. Rešenja vezana za trajne i privremene izmene režima saobraćaja na uličnoj mreži, kao mogućnost povećanja kapaciteta na navedenim pravcima snabdevanja kompanije „Stellantis“ (reprogramiranje upravljačkih uređaja semafora, primena novih adaptivnih upravljačkih uređaja, promena režima saobraćaja i dr), svakako ostavljaju prostor za unapređenje, ali to nije predmet GUP-a.

PRIMEDBA Gradske uprave za razvoj i investicije, Odeljenje za zaštitu životne sredine

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: U Izveštaju o strateškoj proceni uticaja GUP-a na životnu sredinu, u odeljku 7.3. „Prikaz procenjenih uticaja plana na životnu sredinu sa opisom mera za sprečavanje i ograničavanje negativnih, odnosno uvećavanje pozitivnih uticaja“, u delu „Kategorizacija privrednih zona i preduzeća, zona i lokacija prema očekivanom ekološkom opterećenju“, dopuniti tačke 1-5, prema predlogu Odeljenja za zaštitu životne sredine. Izveštaj dopuniti i procenom kumulativnih i sinergičnih uticaja na životnu sredinu.

PRIMEDBA preduzeća „Politek“ d.o.o. iz Kragujevca i Dragutina Gačića, Jare Petković Radosavljević i Uglješe Petkovića iz Kragujevca

PRIMEDBA SE DELIMIČNO PRIHVATA

Obrazloženje: Na karti br. 4 „Planirana namena površina“, korigovati planiranu namenu kp.br. 9148/12 KO Kragujevac 4 („predškolsko obrazovanje“ i „socijalna zaštita“), tako da severni deo parcele (do postojećeg naselja „Grujina česma“) bude namenjen za stanovanje (B.1), a južni deo parcele (do Spomen parka „Kragujevački oktobar“) da zadrži javne namene „predškolsko obrazovanje“ i „socijalna zaštita“.

PRIMEDBA udruženja „Prvi prvi na skali“ iz Kragujevca

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Iz tekstualnog dela (odeljak 1.2.4. „Dokumentacija od značaja za izradu GUP-a“), u celosti izbaciti izvod iz Nacrta Prostornog plana Republike Srbije od 2021-2035.godine (radna verzija), s obzirom da ovaj planski dokument još uvek nije donet, a svakako neće ni biti donet u verziji iz koje je dat izvod u tekstu GUP-a, i u kojoj se i nalazi sporni stav o privremenoj promeni namene zemljišta usled eksploatacije mineralnih sirovina (što se svakako i neće dešavati na području GUP-a).

ARHIVA PPNS

 • ŠTA JE ISTRAŽIVANO NA TERITORIJI KRAGUJEVCA?
 • KO JE BIO UKLJUČEN U ISTRAŽIVANJE LITIJUMA NA TERITORIJI KRAGUJEVCA?
 • ZVUČNA IMENA POVEZANA (I) SA RIO TINTOM
 • MOŽE LI KRAGUJEVAC STRATEŠKI DA SE (OD)BRANI OD ISTRAŽIVANJA LITIJUMA?
 • PRIMEDBE UDRUŽENJA PRVI PRVI NA SKALI KAO PREDPOZIV SUGRAĐANIMA

LITIJUM ISTRAŽIVAN NA TERITORIJI KRAGUJEVCA OD 2011. DO 2015.

Litijum istraživan na teritoriji Kragujevca od 2011. do 2015.
PRIMEDBA Miodraga Ristića iz Kragujevca

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Na kartama br. 4 „Planirana namena površina“ i 4.1. „Planirana namena površina – zelenilo“, korigovati planiranu namenu „zelenilo“ u namenu „stanovanje B.2“ na kp. br. 11527/2 KO Kragujevac 1, s obzirom da je ova primedba, kao sastavni deo „registra inicijativa“ prikupljenih u toku izrade plana, već razmatrana i prihvaćena od strane obrađivača, ali propustom nije implementirana u Nacrt plana koji je bio predmet javnog uvida.

PRIMEDBA Sonje Dakić, Josipa Štrkalja i Vinke Pavlović iz Kragujevca

PRIMEDBA SE NE PRIHVATA

Obrazloženje: Na kartama br. 4 „Planirana namena površina“ i 4.1. „Planirana namena površina – zelenilo“, predmetna zelena površina označena je kao javna namena (specifične zelene površine – zaštitno zelenilo), dok se u tekstualnom delu GUP-a (deo 2.2.9.2. Zelenilo) specifično-zaštitno zelenilo pominje u tački 1. Javne zelene površine (ali bez posebnih uslova uređenja, ukoliko se pod ovim ne podrazumeva „linearno/ulično zelenilo“ i „zeleni koridori“), ali i u tački 3. Zelenilo u okviru ostale namene (gde se kao zaštitno zelenilo koje se ne bilansira u okviru neke druge namene pominje samo „zaštitno zelenilo na kosinama i klizištima“).

Ovde se otkriva metodološki problem u tretmanu zelenih površina u GUP-u, na nivou javna namena – ostala namena, koji nije u potpunosti rešen, pa je s tim u vezi potrebno usaglasiti tekstualni i grafički deo plana. Površine čija je pretežna namena „zaštitno zelenilo“ (koje nije u okviru drugih, javnih ili ostalih namena, i koje se nezavisno bilansira), svakako bi trebalo da ostanu javne zelene površine, kako je i prikazano u grafičkim prilozima GUP-a. Parcele koje su predmet ove primedbe ne bi trebalo da budu izuzetak od ovog pravila (posebno imajući u vidu ograničenja koja važe uz magistralne saobraćajne koridore između kojih se nalazi lokacija).

Takođe, u tabeli 3.1. „Kompatibilnost namena“, osnovnoj (pretežnoj) nameni „zelenilo“ kompatibilne su apsolutno sve ponuđene javne i ostale namene (obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, kultura, uprava i administracija, komunalni objekti, sport i rekreacija, saobraćajni objekti i infrastruktura; stanovanje, komercijalni sadržaji, poslovanje, verski objekti i industrija). Ako smo spremni da u okviru GUP-om definisanih kompatibilnosti, kroz dalju plansku razradu utvrđujemo moguću promenu (ili precizno definisanje) GUP-om planirane namene, možemo lako ostati bez dobrog dela planiranog (pre svega javnog) zelenila, naročito ako već nije u javnoj svojini. S tim u vezi, potrebno je preispitati definisane kompatibilnosti u okviru pretežne namene „zelenilo“, posebno u okviru ostalih namena.

PRIMEDBE Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje - Odeljenje za izgradnju (15.1) i Odeljenje za poslove urbanizma (15.2)

PRIMEDBA SE PRIHVATA

Komentar: Na karti 11. „Područja dalje planske razrade“, korigovati šrafuru ili legendu, tako da budu međusobno usklađene.

PRIMEDBA 15.1.b. SE PRIHVATA

Komentar: Na karti 4 „Planirana namena površina“, korigovati šrafuru namene „komercijalni sadržaji“, tako da ne zalazi u kp.br. 4045 KO Kragujevac 3.

PRIMEDBA 15.2.a. SE DELIMIČNO PRIHVATA

Obrazloženje: Na karti 4 „Planirana namena površina“, korigovati planiranu namenu:

 • „zelenilo“ i „predškolsko obrazovanje“ u namenu „stanovanje B.2“ na kp. br. 7934 KO Kragujevac 3;
 • „reonski/lokalni sportski centar“ u namenu „stanovanje B.2“ na delu kp. br. 11192 KO Kragujevac 3 (do postojećeg stanovanja) i delu kp. br. 11191 KO Kragujevac (severno od dela kp. br. 11192 na kome je izmenjena namena, do ul. Ljubomira Jovanovića). Deo kp. br. 11192 ostaje u javnoj nameni, kako se značajnijim smanjivanjem površine ne bi ugrozio program realizacije planiranog sportskog centra;
 • „zelenilo“ u namenu „stanovanje B.2“ na centralnom delu kp. br. 13117 KO Kragujevac 3. Severni deo parcele povezuje susedne neizgrađene površine na terenu većeg nagiba, planirane kao „zaštitno zelenilo“.
 • „zelenilo“ u namenu „stanovanje B.2“ na kp. br. 7181 i delu kp. br. 7182 KO Kragujevac 3 (do planirane saobraćajnice ka lokalnom sportskom centru). Kp. br. 7179 KO Kragujevac 3, nema direktan izlaz na javnu saobraćajnu površinu i s obzirom na nepovoljan oblik parcele i teren većeg nagiba, zadržava se u nameni „zelenilo“.

PRIMEDBA 15.2.b. SE DELIMIČNO PRIHVATA

Obrazloženje: Na karti 4 „Planirana namena površina“, na staroj trasi Severne obilaznice na području Korićana, prema podacima o nestabilnim terenima iz karte 10. („Karta ograničenja urbanog razvoja“), na samoj granici građevinskog područja nalazi se klizište, pa je u toj zoni potrebno korigovati planiranu namenu „stanovanje B.2“ u „zaštitno zelenilo“, dok planirano zaštitno zelenilo van šire zone klizišta može da se koriguje u „stanovanje B.2“. Na području Deninog brda, stara trasa Severne obilaznice prolazi kroz šumski kompleks značajan za biodiverzitet (u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu prirode Srbije i kartom 10. „Karta ograničenja urbanog razvoja“), pa u ovom delu (šume van građevinskog područja) neće doći do prenamene zemljišta.

PRIMEDBA 15.2.v. NIJE OSNOVANA

Obrazloženje: Granica Spomen parka „Kragujevački oktobar“, data u karti 10. „Karta ograničenja urbanog razvoja“ (nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja – znamenito mesto i zaštićena okolina), usaglašena je sa uslovima nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, koji su sastavni deo Dokumentacione osnove GUP-a.

Zatvorena sednica Komisije za planove, održana je nakon Javne sednice, 10. januara 2023. godine u zgradi Grada Kragujevca, i radila je u istom sastavu kao i na Javnoj sednici, bez prisustva predstavnika podnosioca primedbi, gradskih uprava i obrađivača planskog dokumenta.

Komisija je radila u sastavu: Ivan Radulović, predsednik, Vladana Kašiković, sekretar, Miodrag Ferenčak, Maja Krga, Marica Mijajlović, Svetlana Čeperković, Predrag Dimitrijević, Tatjana Stevanović, Andreja Stefanović i Vesna Jovanović Milošević, članovi Komisije. Sednici Komisije nije prisustvovao Nikola Milanović, zamenik predsednika, koji je svoje stručno mišljenje dostavio elektronskim putem (i-mejla).

Javnoj sednici Komisije su prisustvovali i predstavnici Gradske uprave za razvoj i investicije, Dejan Ružić, načelnik Uprave i Smiljana Stojanović, dipl. pravnik, predstavnici Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Ljiljana Pršić, načelnik uprave i Tatjana Jovinović, dipl. nž. arh., kao i predstavnici obrađivača (JP Urbanizam-Kragujevac), Mirjana Ćirić, dipl. inž. arh. (odgovorni urbanista), Milun Milićević, dipl. inž. saobr. i Vesna Savić, dipl. inž.arh. Javnoj sednici Komisije su prisustvovali i predstavnici podnosioca primedbi, koji su i učestvovali u diskusiji, piše u materijalu u kojim je uvid imalo udruženje PRVI PRVI NA SKALI. 

PRILOG: PRIMEDBA PPNS U CELINI
IZ ARHIVE PPNS 
"RUDARSKA INDUSTRIJA JE GLAVNI IZVOR ZAGAĐENJA ZEMLJIŠTA NA ZAPADNOM BALKANU" - ZAJEDNIČKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR EVROPSKE KOMISIJE 

’Rudarska industrija je glavni izvor zagađenja zemljišta na Zapadnom Balkanu’ - Zajednički istraživački centar Evropske komisije

PREPORUKA - EKSKLUZIVNO NA PPNS SANU:
PROMOCIJA ZBORNIKA "PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?" (VIDEO)

SANU: Promocija zbornika ’Projekat Jadar - šta je poznato?’ (VIDEO)

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari