Energetika za PPNS: 13. aprila popodne upotrebljena tona mazuta i 50 tona uglja - za potpalu; o odgovornosti - bez odgovora

Energetika za PPNS: 13. aprila popodne upotrebljena tona mazuta i 50 tona uglja - za potpalu; o odgovornosti - bez odgovora

U ime sugraÄ‘ana koji su 13. aprila kontaktirali udruženje PRVI PRVI NA SKALI i dostavili fotografije i video snimke crnog gustog dima sa matične adrese Energetike, nadležnima smo, u skladu sa Ustavom, prijavili ovaj slučaj ugrožavanja zdravlja stanovništva i životne sredine i, na osnovu zakona, zatražili hitne odgovore.

FOTO, 13. APRIL 2022:

FOTO: Energetika Kragujevac, 13. 4. 2022.
VIDEO, 13 APRIL 2022:


Foto/video: Autori poznati PPNS

🎙 Najpre smo pitali koje vrste goriva i u kojim količinama su korišÄ‡ene u kotlarnici Zastava na matičnoj lokaciji Energetike tokom popodneva u sredu 13. aprila 2022. godine?

Za proizvodnju toplotne energije na matičnoj lokaciji kao energent koristi se ugalj i niskosumporni mazut, odgovorila je Energetika posredstvom kabineta Gradonačelnika Kragujevca.

- Niskosumporni mazut je kupljen od zvaničnog distributera NIS-a i kao takav se koristi za potpalu kotlovskog postrojenja i kao podrška sagorevanju. Ugalj se nabavlja u rudnicima Resavica, Soko i Štavalj. U popodnevnim časovima, dana 13. 4. 2022 godine, za potpalu i rad postrojenja potrošena je jedna tona mazuta i 50 tona uglja, navedeno je u odgovoru.

🎙 Pitali smo i šta je prouzrokovalo gust crni dim koji su naši sugraÄ‘ani zabeležili u to vreme i poslali nam fotografije i video snimke?

- Tehnološki postupak i procedura potpale kotlovskog postrojenja na matičnoj lokaciji je takav da se pri potpali kao energent koristi mazut do postizanja odreÄ‘ene temperature (tačke paljenja) uglja i nakon toga uključivanja elektrostatičkog filtera. Te procedure se zbog specifičnosti pogona kao i samog tehnološkog postupka nisu menjale. Proces potpale kotla traje u intervalu od 15 do 45 minuta, odgovorila je Energetika.

Ove vrste goriva prokomentarisala je za Prviprvinaskali.com dr Dragana Đorđević, naučni savetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju:

- Mazut i ugalj su najgore vrste fosilnih goriva opterećeni toksičnim supstancama koje se emituju u životnu sredinu prilikom sagorevanja, a pritom se i u sagorevanju nadograÄ‘uju druge štetne supstance, pa sve to zajedno izlazi u životnu sredinu. Tu nema mnogo filozofije da bi se shvatila štetnost, a u kojoj meri je štetno to se jedino merenjem može utvrditi. Bojim se da je tu najveći problem. Merenja koja rade institucije zadužene za njih su nepotpuna, a zagaÄ‘ivači osloboÄ‘eni da ih rade - imaju zakonsku obavezu, ali ih niko na to ne tera.

Nakon sprovedenog vanrednog inspekcijskog nadzora 17. novembra 2021.godine, Energetici su naložene mere za otklanjanje nezakonitosti i pribavljanje rezultata upravo merenja emisije zagađujućih materijala u vazduh, za matičnu lokaciju (K3 i K4), i na pet vanmatičnih lokacija.

ARHIVA PPNS: ENERGETIKA NE POSEDUJE IZVEŠTAJE O MERENJU EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH - UTVRDILA INSPEKCIJA I NALOŽILA OTKLANJANJE TE NEZAKONITOSTI (FOTO, VIDEO)

Energetika ne poseduje Izveštaje o merenju emisije zagaÄ‘ujućih materija u vazduh - utvrdila inspekcija i naložila otklanjanje te nezakonitosti (FOTO, VIDEO)
🎙 Pošto je Energetika bila dužna da rezultate dostavi na uvid Inspektoru za zaštitu životne sredine, formiranom pri jedinici lokalne samouprave u Kragujevcu, iz Kabineta smo uz odgovore zatražili i te rezultate.

- Biće dostavljeno kroz izveštaj koji će Vam proslediti nadležna Služba kontrole kvaliteta i ekologije Energetike. Kontakt osoba je Nataša Kovačević, glasi odgovor.

🎙 Na pitanje Äija je odgovornost za očito ugrožavanje zdravlja stanovništva i životne sredine - nismo dobili odgovor.

Iz kabineta Gradonačelnika nam je naknadno poručeno da odgovor moramo da potražimo od nadležne službe Energetike.

- Kako se radi o ispuštanju ekstremnih količina zagaÄ‘ujućih materija u vazduh što dovodi do uzbunjivanja javnosti čak i na nivou vizuelnog doživljaja oblaka crnog dima koji se diže iznad postrojenja, potrebno je o ovakvim aktivnostima unapred obavestiti javnost uz adekvatno obrazloženje razloga za nastajanje zagaÄ‘enja, pojašnjenje mogućih posledica po životnu sredinu i posebno upozorenjem za ugrožene grupe (hronične bolesnike, decu i slično) da u definisanom periodu izbegnu zadržavanje u nekom području, smatra Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije, jedan od dojučerašnjih načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine i autor aplikacije xEco vazduh koja je od novembra prošle godine aktivirana na portalu PRVI PRVI NA SKALI.

ARHIVA PPNS APLIKACIJA ’XECO VAZDUH’ NA PORTALU PRVI PRVI NA SKALI

Aplikacija ’xECO vazduh’ na portalu PRVI PRVI NA SKALI

Lekić podseća da je u Srbiji na snazi Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha od 2010. godine, doraÄ‘ivana 2013. (prilog članka) koja, pored ostalog, sadrži koncentracije opasne po zdravlje ljudi i koncentracije o kojima se izveštava javnost:

PRVI PRVI NA SKALI KONCENTRACIJE OPASNE PO ZDRAVLJE LJUDI I KONCENTRACIJE O KOJIMA SE IZVEŠTAVA JAVNOST

POREMEĆAJ IZ 2020. GODINE I IZVINJENJE ENERGETIKE

Kada je u decembru 2020. godine u kotlarnici Erdoglija izvršen prelazak na prirodni gas kao energent, došlo je do poremećaja u sagorevanju kotlova koji je pratila pojava gustog crnog dima iz dimnjaka te kotlarnice.

VIDEO (0:00:23)


Svedoci te pojave bili su takoÄ‘e naši sugraÄ‘ani, kao i 13. aprila ove godine, samo što je o tom svedočenju pisalo u obaveštenju Energetika.

"Ova pojava je bila kratkotrajna, ali se u isto vreme i izvinjavamo za neprijatnosti koje je tom prilikom izazvala", stoji u i danas dostupnoj objavi Energetike od 11. decembra. 

O "poremećaju" od 13. aprila nema reči - ni najave, niti izvinjenja - na zvaničnom sajtu Energetike (u trenutku objave ovog članka, poslednja vest je o tragediji u rudniku Soko od 1. aprila).

SugraÄ‘anima koji su prosleÄ‘ivali fotografije i video-snimke dimnjaka Energetike, pridružio se i kragujevački fotograf Koki Jovanović, iz naselja Pivara. On je sa svojim timom uložio naročit trud da rasvesti i graÄ‘ane i nadležne po pitanju ekoloških problema sa matične adrese Energetike.

Energetika za PPNS: 13. aprila popodne upotrebljena tona mazuta i 50 tona uglja - za potpalu; o odgovornosti - bez odgovora
- Ovom fotografijom želimo da podelimo realnost u kojoj se nalazimo i podignemo svest svim ljudima u gradu Kragujevcu da je pepelište Energetike neprihvatljivo da bude u našoj blizini. Neka ova poruka bude prvi žuti karton od strane graÄ‘ana Pivare odgovornim ljudima da ubrzaju proces deponovanja pepela što dalje od Pivare i Grada Kragujevca. Hvala ovim dragim ljudima koji su nam izašli u susret i meni omogućili da napravim ovu fotografiju, napisao Jovanović.

PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Energetika za PPNS 13. aprila popodne upotrebljena tona mazuta i 50 tona uglja za potpalu; o odgovornosti - bez odgovora Foto Koki Jovanović 2
- Zajedno sa svojim sugraÄ‘anima smo došli na ideju da ovim sarkastičnim fotografijama pokažu koliko je ozbiljna situacija i kako se svi osećamo pošto raznovrsne molbe i primedbe ne utiču na odgovorne ljude.

PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Energetika za PPNS 13. aprila popodne upotrebljena tona mazuta i 50 tona uglja za potpalu; o odgovornosti - bez odgovora Foto Koki Jovanović 3
Neka ovo bude vid opomene da se ubrza proces deponovanja pepelišta, objavljeno je u FB grupi "Ljubitelji Pivarskog parka".

PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Energetika za PPNS 13. aprila popodne upotrebljena tona mazuta i 50 tona uglja za potpalu; o odgovornosti - bez odgovora Foto Koki Jovanović 1
Podsećamo, Grad Kragujevac je prošle godine izdvojio milion i 200 hiljada dinara iz gradskog budžeta za izradu Plana kvaliteta vazduha. Plan je predstavljen na javnoj raspravi, a predstavnici partnerskih udruženja Ekomar i PRVI PRVI NA SKALI založili su se da sanacija deponije pepela, uz prelazak Energetike na gas, uÄ‘e u ovaj dokument Grada koji se prosleÄ‘uje Republici, kako bi se i na taj način uticalo na rešavanje velikog ekološkog problema - u celini. Konsultantska kuća i predstavnici Grada su prihvatili taj predlog.

Grad je u meÄ‘uvremenu (jul 2021) obezbedio kredit od 18 miliona evra, više od početnih planova - 12 i po miliona evra, kako je najavljeno u martu 2021. godine. Najavljeno je da će se najpre potpuno zameniti kotlovi, a da u drugoj fazi projekta sledi i saniranje pepelišta.

ARHIVA PPNS ENERGETIKА PRELAZI NA GAS I SANIRA PEPELIŠTE, KONAÄŒNO!

Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
LOKALNA SAMOUPRAVA I ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA

Nedostavljeni i nepotpuni odgovori trebalo bi da zanimaju i Gradonačelnika (u ovom slučaju njegov kabinet i saradnike zadužene za informacije od javnog značaja), kao vrh organa vlasti u lokalnoj samoupravi koja ima ovlašÄ‡enja i dužnosti u zaštiti i poboljšanju kvaliteta vazduha, u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha (prilog članka). Naime, u ÄŒlanu 4. piše:

"Zaštitu i poboljšanje kvaliteta vazduha obezbeÄ‘uju, u okviru svojih ovlašÄ‡enja, Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, privredna društva, preduzetnici, kao i druga pravna i fizička lica".

Na lokalnu samoupravu se odnose i merenja posebne namene (ÄŒlan 16):

"U slučajevima kada postoji osnovana sumnja da je došlo do zagaÄ‘enja vazduha koje može narušiti zdravlje ljudi i/ili životnu sredinu moraju se obaviti namenska merenja nivoa zagaÄ‘ujućih materija".

Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine i nadležni organ jedinice lokalne samouprave utvrÄ‘uje opravdanost osnovane sumnje iz stava 1. ovog člana i donosi odluku o merenjima posebne namene koja sadrži način i rokove merenja, kao i vrstu zagaÄ‘ujućih materija koje je potrebno meriti.

Merenja posebne namene Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine i nadležni organ jedinice lokalne samouprave obavlja preko nadležnih organa državne uprave ili ovlašÄ‡enog pravnog lica.

Obaveštavanje javnosti u slučaju prekoračenja koncentracija propisanom je ÄŒlanom 23. ovog zakona:

"Kad se prekorači koncentracija o kojoj se izveštava javnost utvrÄ‘ena aktom iz člana 18. stav 1. ovog zakona ili koncentracija pojedine zagaÄ‘ujuće materije opasne po zdravlje ljudi, Ministarstvo, nadležni organ autonomne pokrajine i nadležni organ jedinice lokalne samouprave, dužan je da obavesti javnost putem radija, televizije, dnevnih novina, interneta i/ili na drugi pogodan način".

Planovi u slučaju prekograničnog aerozagađenja definisani su Članom 36:

"Nadležni organ jedinice lokalne samouprave je dužan da, u slučaju kada se bilo koja granična vrednost, kritični nivo, granica tolerancije, ciljna vrednost i dugoročni cilj, koncentracija opasna po zdravlje ljudi ili koncentracija o kojoj se izveštava javnost prekorači zbog značajnog prekograničnog prenosa vazduhom zagaÄ‘ujućih materija ili njihovih prekursora o tome obavesti Ministarstvo, i po potrebi, nadležni organ autonomne pokrajine".

Zakon predviđa: "Informacije koje se stavljaju na uvid javnosti moraju da budu jasne, razumljive, lako dostupne i date pravovremeno".

Ovaj zakon utvrÄ‘uje i sadržaj informacija o kvalitetu vazduha, a u ÄŒlanu 66. pored ostalog piše:

"U slučaju prekoračenja koncentracije opasne po zdravlje ljudi i koncentracije o kojoj se izveštava javnost nadležni organ obaveštava javnost o lokaciji ili području prekoračenja, vrsti koncentracije koja je prekoračena (koncentracija o kojoj se izveštava javnost ili koja je opasna po zdravlje ljudi), vremenu početka i trajanju prekoračenja, najvišoj jednočasovnoj koncentraciji, odnosno najvišoj osmočasovnoj srednjoj koncentraciji u slučaju prizemnog ozona, geografskom području na kome se očekuje prekoračenje koncentracije o kojoj se izveštava javnost i/ili koja je opasna po zdravlje ljudi, prognozama za naredni period sa očekivanim promenama zagaÄ‘enja sa procenom promene, podacima za posebno osetljive grupe stanovništva, mogućim efektima po zdravlje i preporučenom ponašanju (podaci o posebno osetljivim grupama, opis mogućih simptoma, preduzimanje preporučenih mera, nove informacije o toku dogaÄ‘aja) i podacima o preventivnim merama za smanjenje zagaÄ‘enja.

U slučaju procenjenog nastavka prekoračenja nadležni organ će preduzeti praktične mere".

Zakonom su rešeni i prekršaji:

"Novčanom kaznom 25.000 do 50.000 kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu državne uprave, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno u imaocu javnih ovlašÄ‡enja i ovlašÄ‡enom pravnom licu ako: ...6) ne obavesti javnost putem radija, televizije, dnevnih novina, interneta i/ili na drugi pogodan način o prekoračenim koncentracijama zahteva kvaliteta vazduha iz člana 18. stav 1. ili koncentracijama za pojedine zagaÄ‘ujuće materije opasne po ljudsko zdravlje (član 23)".

PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Energetika za PPNS 13. aprila popodne upotrebljena tona mazuta i 50 tona uglja za potpalu; o odgovornosti - bez odgovora Foto Koki Jovanović 4
Zakon o zaštiti vazduha (36/2009-60, 10/2013-30, 26/2021-3 (dr. zakon) donosi pojedine izraze koji imaju sledeće značenje:

 • zainteresovana javnost je javnost na koju rad postrojenja i obavljanje aktivnosti utiče ili je verovatno da će uticati, uključujući nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i koje su evidentirane kod nadležnog organa;
 • javnost jesu jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, njihova udruženja, organizacije ili grupe;
 • koncentracija o kojoj se izveštava javnost je nivo zagaÄ‘ujuÄ‘e materije čije prekoračenje predstavlja opasnost po zdravlje posebno osetljivih delova populacije od kratkotrajne izloženosti, o kojoj je neophodno hitno i odgovarajuće informisanje javnosti

Značaj delovanja organa vlasti, ali i graÄ‘ana, za zdravu životnu sredinu, odreÄ‘uje i Ustav Republike Srbije (ÄŒlan 74):

"Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine. Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu".

PRILOZI PPNS

ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA

UREDBA O USLOVIMA ZA MONITORING I ZAHTEVIMA KVALITETA VAZDUHAUREDBA O MERENJIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH IZ STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA

GALERIJA PPNS
IMAM PRAVO DA DIŠEM ZDRAVO - LJUBITELJI PIVARSKOG PARKA

Foto: Koki Jovanović
D. M. M. - PPNS ðŸŽ™ 


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


PREPORUKA PPNS ðŸŽ™

PROMOCIJA ZBORNIKA SANU ’PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?’ (AUDIO)

Promocija zbornika SANU ’Projekat Jadar - šta je poznato?’ (AUDIO)

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREÄŒENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu

ARHIVA PPNS
DREN: EKOLOGIJA

APRIL 2022

 • Galerija PPNS: Imam pravo da dišem zdravo - Ljubitelji Pivarskog parka
 • Pobeda Zlatka Kokanovića nad Rio Tintom - na privatnoj parceli od 32 ara
 • Kragujevcu odobrena sredstva za uklanjanje 14 divljih deponija
 • FOTO: Divlja deponija na Metinom Brdu, 14. 4. 2022.
 • FOTO: Energetika Kragujevac, 13. 4. 2022.
 • U ÄŒumiću novo smeće na zgarištu starog
 • Staza smeća i zaraze izmeÄ‘u kulturnih dobara - Abraševića (1905) i Vodotornja (s kraja XIX veka)
 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Jalovište rudnika litijuma u RaÄ‘evini; Nećemo dozvoliti rudnik
 • ÄŒumićanci prijavili divlju deponiju, JKP Šumadija zakasila sa uklanjanjem, neko rešio problem - paljenjem smeća
 • Zašto ne možemo "izrudariti" naš put iz klimatske krize
 • SANU (Projekat Jadar - šta je poznato?): Petar Bulat - Mogući uticaji na zdravlje stanovništva
 • Nedostatak kontejnera veliki problem ÄŒumića - saglasni meštani i mesna zajednica
 • Degradacija prostora u okviru projekta Jadar - Ratko Ristić, Ivan Malušević, Petar Nešković, Angelina Novaković, Siniša Polovina, Vukašin Milčanović
 • Prikupljeno dovoljno potpisa za narodnu inicijativu protiv rudnika litijuma
 • Crna knjiga: Slučaj privatizacije Jaroslav ÄŒerni
 • U rudniku uglja Soko poginulo osam rudara, 18 je povreÄ‘eno

MART 2022

 • Pištaljka: Vrhovni kasacioni sud na strani uzbunjivača iz Rače
 • Projekat Jadar: Prikaz zone rudarskih aktivnosti sa potencijalnim mestima uticaja
 • Marš sa Drine: Projekat Jadar nastavljen; Rio Tinto: Ne počinjemo sa iskopavanjem (VIDEO)
 • Promocija zbornika SANU "Projekat Jadar - šta je poznato (AUDIO)
 • Tokom peticije u Kragujevcu protiv litijuma: Rešavanje ekoloških problema više ne može i ne sme da čeka
 • Narodna inicijativa za zakonsku zabranu bora i litijuma sprovodi se i u Kragujevcu
 • Elaborat za izradu PDG Bešnjaja na ranom javnom uvidu do 7. aprila
 • Danas javlja: Kragujevčani čekaju u redovima da potpišu protiv rudarenja litijuma
 • U Kragujevcu održana tribina ’Od ideologije do ekologije’ (VIDEO)
 • Nacionalna ekološka asocijacija: Ekološka rezolucija 22
 • Od zagaÄ‘enja do uništenja - čovek, priroda i odgovornost (36. tribina "Nije filozofski ćutati")
 • Narodna inicijativa za zakonsku zabranu bora i litijuma sprovodi se i u Kragujevcu
 • Algoritam zasnovan na ponašanju pčela pomaže istraživačima da smanje zagaÄ‘enje iz saobraćaja u Kragujevcu
 • Pesak iz Sahare, najvećeg izvora prašine, u kišnim kapima i u Srbiji (VIDEO: Španija, Francuska)
 • Narodna inicijativa za zakonsku zabranu bora i litijuma na teritoriji Srbije
 • RTS najavio redovno izveštavanje o kvalitetu vazduha svakodnevno u 19:20, ali...
 • ÄŒista Srbija, a prljava tehnologija. Nešto smrdi - prof. dr ÄŒedo Maksimović (VIDEO)
 • Mentalno razgibavanje: Jadar ćete da trujete!?
 • AerozagaÄ‘enje na teritoriji Kragujevca, novembar-decembar 2021
 • Bušotine Rio Tinta otrovale Jadar borom i arsenom, predstavljeno u SANU
 • Gama zračenje u Braginu (Belorusija) 490nsv, u Vinči (Beograd) 111nsv
 • Akvarijum: Metode naučnog vrednovanja netaknutih vodenih staništa
 • SEOS u akciji - u Srednjoj Dobrinji skup 6. marta, u Pomoravlju prikupljanje potpisa za zakon o zabrani litijuma
 • Savet za borbu protiv korupcije: Izveštaj o privatizaciji Instituta za vodoprivredu Jaroslav ÄŒerni
 • Zaključak iz zbornika SANU "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Dok Rio Tinto u Srbiji ispituje osnov ukidanja Projekta Jadar, u Mozambiku kažnjen zbog obmana o rezervama, a na Novom Zelandu otkriveno da nema ugovor o uklanjanju opasnog otpada

FEBRUAR 2022

 • Šumska pedagogija u Šumadiji
 • Apel RTS-u da dnevno-informise-o-zagadjenosti-vazduha-ili-sledi-masovni-protest-video.html
 • SEOS i Kreni-promeni: Potpisima graÄ‘ana i protestima do zakona o zabrani rudnika litijuma (VIDEO)
 • SANU: Promocija zbornika "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • U Kragujevcu javno raspravljano o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije kotlarnice Energetike
 • Rio Tinto za Glas Amerike: Poštujemo odluku Vlade; meštani za Dojče vele: Rio Tinto ne odustaje (VIDEO)
 • Prorektor Ristić povodom prozivke premijerke Brnabić: Dobijao sam sugestije da povedem računa gde, šta i kako govorim
 • Pentagonu potrebne veće zalihe litijuma za vojnu industriju; bivša direktorka Rio Tinta u vrhu korporacije Lokhid Martin koja se sastajala sa srpskim firmama u Dubaiju
 • Milion stanovnika živi u gradovima gde ne postoji državni monitoring kvaliteta vazduha
 • RTS: Vazduh u Srbiji prekomerno zagaÄ‘en, precizne podatke imaće uskoro Kragujevac, Valjevo, Osečina, Novi Sad, Subotica, Vrbas, Nova Varoš, Prijepolje, Kladovo, Bor, Vranje, Leskovac, Pirot, Niš i ÄŒačak (VIDEO)
 • Protesti u Portugaliji protiv rudnika litijuma
 • Princeza Danica KaraÄ‘orÄ‘ević u kampu SEOS-a: Filip i ja podržavamo naš narod (FOTO, VIDEO)
 • SEOS ispred Predsedništva: Treći dan (FOTO, VIDEO)
 • SEOS ispred Predsedništva, 12. 2. 2022. (VIDEO)
 • Prijavi ekološki problem - rok za rešavanje: sedam dana od dobijanja zahteva
 • Radni doručak SEOS-a i Kreni-promeni (VIDEO)
 • SEOS: Protest za trajnu zabranu istraživanja i eksploatacije bora i litijuma u Srbiji (FOTO, VIDEO)
 • Godfri o Rio Tintu u Srbiji: Jadarit "neverovatna" šansa..., nadam se da ova priča nije završena
 • SEOS: Svi kao jedan - najava protesta ispred Predsedništva (AUDIO)
 • Zorana Mihajlović uporno odbija zahteve za pristup zapisnicima Radne grupe za implementaciju Projekta Jadar
 • SEOS i- Kreni-promeni: Ne odustajemo do zabrane istraživanja i eksploatacije litijuma i bora (FOTO, VIDEO)
 • Galerija PPNS: Srbija nije na prodaju!
 • Protest: Srbija nije na prodaju - Kragujevac, 8. febuar
 • 1990: Efektna opomena - Crni list Kristalu
 • SEOS i Kreni-promeni nastavljaju proteste do donošenja zakona o zabrani istraživanja i ekspolatacije bora i litijuma u Srbiji (VIDEO)
 • Naučnici i stručnjaci narodnim poslanicima: Zabranite zakonom istraživanje i rudarenje bora i litijuma u celoj Srbiji
 • "Srpski Amazon" sačuvan od MHE (Nera - jedina planinska reka Vojvodine)
 • SEOS i Kreni-promeni saglasni: Jedini zahtev - zabrana istrživanja i iskopavanja litijuma i bora na teritoriji Srbije
 • Rio Tinto objavio izveštaj o ’kulturu maltretiranja, uznemiravanja i rasizma’ u ovom rudarskom gigantu
 • Sindikat nauke Srbije: Za dostojanstven rad u nauci

JANUAR 2022

 • Dejan Lekić, Bojan Simišić: Ne politizujemo, borimo se za živu glavu
 • Rudnici kulture: Bor i Majdanpek (VIDEO)
 • Zašto je važno da se uvede zabrana iskopavanja litijuma i bora na teritoriji cele Srbije
 • Advokat Sreten ĐorÄ‘ević: Rio Tinto govorio neistine
 • SEOS: Predlog zakona o zabrani istraživanja i eksploatacije litijuma i bora na teritoriji Republike Srbije, sa obrazloženjem
 • SEOS: Predlog zakona i pitanja za Vladu Srbije
 • Tadić: Bili su dobrodošli! Niko neće Rio Tintu, koji je ogromna kompanija, reći 2001..., 2012. ni sada - niste dobrodošli! (VIDEO)
 • Protest: Nije kraj - Loznica, 22. 1. 2022. (VIDEO)
 • I Službeni glasnik objavio Uredbu o prestanku važenja Prostornog plana za realizaciju "Projekta Jadar"
 • Objavljena Uredba o prestanku važenja Prostornog plana za realizaciju projekta Jadar
 • Rio Tinto brine - za "naše aktivnosti i naše ljude u Srbiji"
 • Naled, Kanada Fond i Breakthrough doo - inicijatori ubrzanog donošenja novog zakona o rudarstvu 2014.
 • Vlada ukinula prostorni plan za Jadar
 • Dejan Lekić za CINS: Skoro milion i po graÄ‘ana u većim mestima ne zna kakav vazduh diše
 • SEOS: Nastavlja sa blokadama - nećemo rudnik litijuma, moratorijum nas ne zanima
 • Rio Tinto odlaže plan proizvodnje u Srbiji za 2027, uslov: odobrenja i dozvole Vlade
 • Brnabić: Lično ću se uključiti u realizaciju projekta (2018); Rio Tinto ne mora da bude u Srbiji (2022)
 • Dok je projekat Rio Tinta zaustavljen u blizini Feniksa, ambasador Godfri: Litijum je ogromna korist za Srbiju
 • Manojlović: Ne plaća se odšteta ako se ukine Prostorni plan; ĐorÄ‘evi: Tehnologija Rio Tinta opasna po životnu sredinu
 • Vučić o Rio Tintu: Šta mislite da je neko na lepe oči dobio istražna prava bez-dinara? Dinara nam nisu platili!
 • Ima li posledica za Rio Tinto zbog neobjavljivanja studije u 2021. o proceni uticaja na životnu sredinu, najavljene na sastank sa Vučićem i u izjavama A. Brnabić
 • Da li ste za utvrÄ‘ivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? NE!
 • Prof. Zoran Stevanović, geolog: Država ima pravo da ne odobri kopanje litijuma
 • Rio Tinto kao metafora: BDP i statističke iluzije
 • Prorektor Ristić: Izaći ću na referendum i zaokružiti NE
 • Agelast: Rio Tinto - dr Dragana ĐorÄ‘ević, dr Ljiljana Tomović i Sreten ĐorÄ‘ević
 • Budimo pametni, sačuvajmo to što imamo - Jovan Memedović (Sasvim prirodno: Gladni turista)
 • Projekat Rio Tinta u Srbiji štite potpisi Svilanovića (2004) i Vučića (2021) na meÄ‘unarodnim ugovorima sa Ujedinjenim Kraljevstvom?
ARHIVA PPNS: EKOLOGIJA
JANUAR-DECEMBAR 2021

PRVI PRVI NA SKALI: Ekologija, januar-decembar 2021.

STRANICA KOJA SE ÄŒUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html