Svaka odluka dolazi posle protesta - Eko straža povodom dopisa dobijenog od Ministarstva

Svaka odluka dolazi posle protesta - Eko straža povodom dopisa dobijenog od Ministarstva

Neformalna grupa građana Eko straža dobila je dopis od Ministarstva zaštite životne sredine kojim je obaveštena da će "Program zaštite vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. sa Akcionim planom biti usvojen u najskorijem roku".

Dopis je dostavljen u zakonskom roku od 15 dana koji predviđa Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a kao odgovor na zahteve Eko straže upućene nadležnima posle protesta "Narod protiv trovača".

Ministarstvo u nastavku obaveštava Eko stražu: "U cilju kvalitetnog i pravovremenog izveštavanja o kvalitetu vazduha, Ministarstvo zaštite životne sredine je radilo i radiće na unapređenju sistema monitoringa", i ističe:

"Imajući u vidu da se, prema višegodišnjim rezultatima merenja kvaliteta vazduha u državnoj mreži, najčešća prekoračenja graničnih vrednosti javljaju za suspendovane čestice PM10 i PM2,5, razvoj mreže stanica bio je rukovođen upravo tom činjenicom, pa su instrumenti za njihovu automatsku detekciju instalirani i u Kragujevcu, Čačku i Beogradu... Takođe, unapređen je postojeći program merenja kvaliteta vazduha dodatno na stanicama Kragujevac i Čačak uspostavljanjem merenja prizemnog ozona..."

ARHIVA PPNS MERENJЕ ČESTICA PM10 I PM2,5 U KRAGUJEVCU NE OMOGUĆAVA REZULTATЕ U REALNOM VREMENU, PORED OSTALOG ODGOVORILA SEPA UDRUŽENJU PPNS - POSLE 11 MESECI I PO NALOGU POVERENIKA

Merenjе čestica PM10 i PM2,5 u Kragujevcu ne omogućava rezultatе u realnom vremenu, pored ostalog odgovorila SEPA udruženju PPNS - posle 11 meseci i po nalogu Poverenika

"Ističemo da je neophodno da građani prate zvanične podatke koje prikazuju referentna merenja i koji su javno dostupni na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine", stoji u dopisu.

Ministarstvo je u nastavku navelo i da pruža "stručnu i finansijsku podršku jedinicama lokalne samouprave radi sprovođenja mera u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha.

Uz to, dodalo je da sprovodi i javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje realizacije projektne nabavke, zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje, i istaklo:

"Značajan projekat koji utiče na smanjenje aerozagađenja je finansiran i kreditne linije EBRD, i to u toplanu Energetika u Kragujevcu. Vrednost kredita je 18 miliona evra. Prva faza projekta je završena, te su kotlovi na mazut stari oko 50 godina van upotrebe. Druga faza podrazumeva sanaciju i remedijaciju deponije pepela, tako da se pepeo iz ovog izvora neće više širiti po gradu, već će se, u skladu sa principima cirkularne ekonomije, koristit za izgradnju lokalnih puteva".

Podsećamo, na javnoj raspravi o Planu kvaliteta vazduha u Kragujevcu u maju prošle godine, predstavnici udruženja Ekomar i PRVI PRVI NA SKALI založili su se da sanacija pepela, uz prelazak Energetike na gas, uđe u ovaj dokument Grada koji se prosleđuje Republici, da se i na taj način utiče na rešavanje velikog ekološkog problema u celini. Konsultantska kuća i predstavnici Grada su prihvatili taj predlog.

ARHIVA PPNS ENERGETIKА PRELAZI NA GAS I SANIRA PEPELIŠTE, KONAČNO!

Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
Ministarstvo je u dopisu dostavljenom Eko straži još naglasilo da sprovodi i javni konkurs za pošumljavanje i ozelenjavanje, "kao još jednu meru ua unapređenje stanja životne sredine, a posebno za poboljšanje kvaliteta vazduha" i kao svoje učinke pobrojalo:

 • odsumporavanje u termoelektranama
 • subvencionisanje kupovine električnih i hibridnih vozila
 • usvajanje prvog Zakona o klimatskim promenama
 • usvajanje revidiranog Nacionalno utvrđenog doprinosa smanjenu emisije gasova sa efektom staklene bašte
 • funkciju nacionalnog saveta za klimatske promene
 • sprovođenje promotivne kampanje "Ne pali strnjiku!"
 • donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za sistematsko rešavanje pitanje zaštite vazduha, od 24. novembra ove godine
 • obaveštavanje javnosti
 • inspekcijski nadzor

Pred kraj dopisa sa potpisom sekretara Ivane Jokić, Ministarstvo se osvrnulo na trenutno zagađenje vazduha:

"Kako je u predmetnom dopisu i navedeno, kvalitet vazduha je smanjen početkom grejne sezone, te je važno znati da individualna ložišta i toplane toplotne snage manje od 50MW na godišnjem nivou doprinose ukupnoj emisiji PM10 suspendovanih čestica u udelu od 65%, a PM2,5 suspendovanih čestica u udelu od 80%. Savesno postupanje u vezi sa izborom energenata, korišćenih u individualnim ložištima, direktan je doprinos svakog od nas za smanjenje emisije pomenutih suspendovanih čestica, odnosno zagađenja vazduha.

ODGOVORI MINISTARSTVA U CELINI:Podsećamo na sadržaj zahteva Eko straže u celini.

"Iz godine u godinu, vazduh koji građani Srbije udišu je sve lošiji, a ove 2022. godine smo se već na samom početku grejne sezone suočili sa istinski katastrofalnim nivoima zagađenja vazduha na teritoriji Republike Srbije koji su pogubni po zdravlje celokupne populacije. Podsećamo vas da po godinjem izveštaju Evropske agencije za zaštitu životne sredine (EEA) godšnje prevremeno život izgubi preko 15.000 ljudi, prvenstveno od suspendovanih PM2.5 čestica (podaci bez AP Kosovo i Metohija). Istovremeno, adekvatan institucionalni odgovor na ovu krizu izostaje — država ne čini ono što je potrebno da bi se smanjila emisija zagađujućih materija u vazduhu. Stanje kvaliteta vazduha izaziva reakcije kako institucija tako i građana, organizacija civilnog društva i medija i zato vam upućujemo hitne zahteve kako bi se zagađenje vazduha i uticaj zagađenja vazduha na zdravlje ljudi smanjili ODMAH:

Gospodine Vučiću, tražimo od Vas da u skladu sa Zakonom definisanom ulogom i ovlašćenjima Predsednika Republike Srbije, izražavajući državno jedinstvo, ODMAH stvorite uslove za sprovođenje celokupne zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine, a posebno zaštite kvaliteta vazduha, time obezbeđujući efektivnost zaštite osnovnih prava čoveka i građanina, a u skladu sa odredbama Ustava Republike Srbije kojima je to utvrđeno (član 74): ’Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine. Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu’.

Gospođo Brnabić, tražimo od Vas da Vlada Republike Srbije ODMAH usvoji već pripremljeni Program kvaliteta vazduha sa Akcionim planom za period 2022-2030, da obezbedi finansijska sredstva za njegovo sprovođenje i da bez daljeg odlaganja započne implementaciju svih mera koje su navedene u ovom dokumentu. Zahtevamo i da Vlada Republike Srbije obezbedi kontinualno informisanje građana Republike Srbije putem svih sredstava informisanja o kvalitetu ambijentalnog vazduha u svim delovima zemlje, a na osnovu međunarodno priznatih metodologija izveštavanja. Od Vlade Republike Srbije tražimo i da prioritetno obezbedi hitno sprovođenje svih Planova kvaliteta vazduha koje su donele lokalne samouprave uz obezbeđivanje adekvatnih kapaciteta u finansijskom i stručnom smislu za sprovođenje kratkoročnih i dugoročnih mera propisanih ovim planovima. U onim lokalnim samoupravama u kojima ovi planovi nisu doneti, tražimo da se sprovedu mere iz nacionalnog akcionog plana primenjive na lokalnom nivou. Zahtevamo da Vlada Republike Srbije jednom mesečno dostavlja javnosti izveštaj o preduzetim merama, te planiranim koracima u narednom kontrolnom periodu. Zahtevamo i definisanje odgovornosti ukoliko implementacija mera i mesečno obaveštavanje građana izostane.

Gospođo Dolovac, zahtevamo od Vas da u skladu sa ovlašćenjima koje Vam daje Zakon o tužilaštvu, ODMAH izdate obavezno uputstvo nižim tužiocima da postupaju sa hitnošću (u roku od tri dana) u svim slučajevima kada se radi o zagađenju, kad god je podneta krivična prijava, kao i kad god u javnosti postoje indicije da neko čini krivično delo koje za posledicu ima zagađenje životne sredine. Takođe, tražimo od Vas da pokrenete istražne postupke i procesuirate sve učinioce dela protiv životne sredine i one koji su odgovorni za korupciju u institucijama povezanim sa sistemom zaštite životne sredine. Zahtevamo i da uz podršku Državne revizorske institucije ispitate poslovanje svih subjekata koji čine sistem zaštite životne sredine, a što je predviđeno članom 4 Zakona o zaštiti životne sredine. Zahtevamo, takođe, da u potpunosti sprovedete načelo odgovornosti zagađivača i njegovog pravnog sledbenika prema članu 9 tog zakona, te da u skladu sa svojim ovlašćenjima u najkraćem roku obezbedite poštovanje sledećih postulata iz istog člana: ’zagađivač je odgovoran za zagađivanje životne sredine’, odnosno, ’zagađivač ili njegov pravni sledbenik obavezan je da otkloni uzrok zagađenja i posledice direktnog ili indirektnog zagađenja životne sredine’. Tražimo da u skladu sa svojim nadležnostima odmah primenite odredbe Zakona o zaštiti životne sredine koje u članu 103 predviđaju da ’zagađivač koji prouzrokuje zagađenje životne sredine odgovara za nastalu štetu po načelu objektivne odgovornosti. Za zagađivanje životne sredine odgovorno je i pravno i fizičko lice koje je nezakonitim ili nepravilnim delovanjem omogućilo ili dopustilo zagađivanje životne sredine’.

Zahteve je potpisao i dostavio Bojan Simišić, u ime Eko straže.
Započeli protesti za bezopasan vazduh ’Narod protiv trovača’ - prvi održan na Andrićevom vencu (FOTO, VIDEO) 
Povodom dobijanja dopisa iz Ministarstva, Eko straža je najpre poručila da "kada je protest ministarstvo radi i nedeljom", priloživši snimak ekrana sa kojeg se vidi 
da je mejl stigao sa elektronske adrese "Eko kabineta" u nedelju 4. decembra u 10:02, dva časa pre početka "Protesta prebrojavanja".

Слика може припадати текст који гласи „From To Eko Kabinet eko.kabinet@eko.gov.rs info@ekostraza.com Date Dec 4, 2022, 10:02 Show pictures поштовани, y прилогу вам доставламо скен одговора министарства заштите животне средине, који вам je упуһен и редовном поштом.“

Eko straža smatra da "ne treba proglašavati nikakvu pobedu, niti prekinuti pritisak", i sumirala šta je urađeno za četiri godine:

 1. preporuka za vrtiće, predškolske ustanove i škole
 2. preporuka da se prečišćivači dozvole u vrtićima
 3. obaveštavanje javnosti o stanju kvaliteta vazduha na RTS-u
 4. ubrzavanje donošenja
 5. omasovljenje svesti kod građana i razvoj građanskog monitoringa

"U suštini svaka odluka dolazi posle protesta ili posle serije protesta. Vlada je odlagala usvajanje ovog plana jer ih on obavezuje da nešto rade. Imaju tačan scenario po kome samo ako se usvoje mere koje su propisane spasićemo 2.500 života godišnje. Takođe, dokument taksativno navodi da je stanje u životnoj sredini katastrofalno i da je broj života koji se izgubi u Srbiji godišnje petocifren. Usvajanjem ovog plana imaćemo više zašta da ih držimo, ako ne rade ništa jer su plan sami usvojili i parafirali", zaključila je Eko straža.

D. M. M. - PPNS


ARHIVA PPNS KO SVE IMA ISTRAŽNA PRAVA I KOJE RUDE ISTRAŽUJE U SRBIJI?

Ko sve ima istražna prava i koje rude istražuje u Srbiji?
"RUDARSKA INDUSTRIJA JE GLAVNI IZVOR ZAGAĐENJA ZEMLJIŠTA NA ZAPADNOM BALKANU" - ZAJEDNIČKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR EVROPSKE

’Rudarska industrija je glavni izvor zagađenja zemljišta na Zapadnom Balkanu’ - Zajednički istraživački centar Evropske komisije

PREPORUKA - EKSKLUZIVNO NA PPNS SANU:
PROMOCIJA ZBORNIKA "PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?" (VIDEO)

SANU: Promocija zbornika ’Projekat Jadar - šta je poznato?’ (VIDEO)

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html