Vlada predložila izmenu Zakona o GMO u Hrvatskoj, sve županije protiv GMO (VIDEO)

Vlada predložila izmenu Zakona o GMO u Hrvatskoj, sve županije protiv GMO (VIDEO)


IZVORNI SADRŽAJISjednice Sabora

Akti u raspravi

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 152 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Rasprava je zaključena 4. srpnja 2017.

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

 • Odbor za zakonodavstvo
 • Odbor za poljoprivredu
 • Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, P.Z.E. br. 152

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 26. sjednici održanoj 20. lipnja 2017., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, P.Z.E. br. 152, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. lipnja 2017.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe da je tekst potrebno nomotehnički doraditi te daje sljedeće primjedbe i prijedloge:

 • na članak 12. – nejasno je što se podrazumijeva pod „obvezujućim razlozima“ na temelju kojih se provodi ograničavanje ili zabrana uzgoja GMO-a
 • na članak 16. – doraditi članak na način da se izbriše nepotrebno ponavljanje
 • na članke 23. i 24. – ako ista osoba i u istom roku donosi određene pravilnike, dovoljno je u jednom stavku nabrojati članke u kojima je propisana obveza donošenja.

5. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac

Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, P.Z.E. br. 152

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 18. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. lipnja 2017. godine.
Raspravu o navedenom Prijedlogu zakona Odbor je proveo sukladno odredbi članka 179. stavak 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao zainteresirano radno tijelo.

Uvodno obrazloženje iznijela je pomoćnica ministra zdravstva istaknuvši kako se ovim Prijedlogom zakona u nacionalno zakonodavstvo prenose ključne odredbe Direktive (EU) 2015/412 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2001/18/EZ u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uzgoj genetski modificiranih organizama na svojem državnom području kojom se osigurava dodatna fleksibilnost pri odlučivanju o mogućnosti uzgoja GMO u državama članicama. Prijedlogom zakona uređuje se postupanje, ograničena uporaba i namjerno uvođenje u okoliš GMO, kao i stavljanje genetski modificiranih organizama i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a na tržište, njihovo rukovanje, prijevoz i pakiranje. Uz navedeno Prijedlog zakona propisuje gospodarenje s otpadom nastalim uporabom GMO-a i odgovornost za štetu nastalu nedopuštenom uporabom GMO. Radi provedbe Prijedlog zakona propisuju tijela nadležna za provedbu odredbi Zakona, način postupanja i izvješćivanja središnjeg i koordinativnog tijela i Europske komisije, metode i tehnike službenih kontrola i prekršajne odredbe.

U raspravi je, vezano uz predložene odredbe članka 12. Prijedloga zakona kojim se iza članka 52b dodaje naslov „Ograničavanje i zabrana uzgoja GMO-a) i članak 52c postavljen upit o razlozima zbog kojih se kao obvezujući razlog za ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO-a na dijelu ili cijelom području Republike Hrvatske nisu navela: „područja koja su se odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave proglasila područjem slobodnim od GMO-a“, a koji razlog je propisan odredbom članka 11. Prijedloga zakona kojom se miljenja članak 52a - vezano uz uvođenje u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja. Predstavnica predlagatelja je istaknula kako će detaljna pravila Uredbom propisati Ministarstvo poljoprivrede, a u skladu s člankom 12. Prijedloga Zakona ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO-a na dijelu ili cijelom području Republike Hrvatske propisati će uredbom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva.

U daljnjoj raspravi zatraženo je objašnjenje vezano uz odredbu članka 10. stavka 2. Prijedloga zakona vezano uz zabranu uvođenja GMO-a u okoliš u područjima namijenjenim ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. Radi li se ovdje o poljoprivrednim površinama Republike Hrvatske na kojima se obavlja ekološka poljoprivredna proizvodnja, te po kojim mjerilima će se utvrđivati područja namijenjena ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda propisana navedenom odredbom.

Na postavljena pitanja o postojanju informacija o prisutnim količinama genetski modificiranih organizama u hrani i poljoprivrednim kulturama, kao i postojanju izvješća o mogućem utjecaju prisutnosti genetski modificiranih organizama na okoliš u Republici Hrvatskoj predstavnica predlagatelja je istaknula kako u provedenim službenim kontrolama Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravstva i Ministarstva zaštite okoliša i energetike nije utvrđena prisutnost genetski modificiranih organizama, te kako su podatci o provedenim kontrolama prisutnosti GMO u hrani dostupni na web portalu Ministarstva zdravstva. Upozorila je i na potrebu osiguravanja višeg iznosa sredstava za provođenje službenih kontrola.

Nadalje, u raspravi je upozoreno na potrebu stvaranja preduvjeta za poticanje GMO free proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i na potrebu edukacije potrošača o kvaliteti i podrijetlu hrane. Navedeno je, u okviru dozvoljenog europskog zakonskog okvira, potrebno poduprijeti i preciznijim deklariranjem poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6glasova „za“ i 1 glas „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru sljedeće

ZAKLJUČKE

 1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima.
 2. Primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika dr.sc. Josipa Križanića, potpredsjednika Odbora.

POTPREDSJEDNIK ODBORA
dr.sc. Josip Križanić

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, prvo čitanje P.Z.E. br. 152

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 20. sjednici, održanoj 28. lipnja 2017. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. lipnja 2017.

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja je u uvodnom izlaganju istaknuo da se ovim zakonskim prijedlogom dopunjuje važeći zakonodavni okvir radi prijenosa u nacionalno zakonodavstvo Direktive Vijeća (EU) 2015/412. koja uređuje područje ograničavanja ili zabrane uzgoja GMO-a na dijelu ili cijelom državnom području. Također se propisuje pravna osnova za potrebe ovlašćivanja laboratorija za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a, proizvoda koji se sastoje, sadrže ili potječu od GMO-a, službenih laboratorija za GMO, referentnih laboratorija za GMO i Nacionalnog referentnog laboratorija za GMO. Revidiraju se odredbe o nadležnosti u provedbi upravnog, stručnog i inspekcijskog nadzora nad implementacijom mjera za ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO-a na dijelu ili na cijelom državnom području te nadzor gospodarenja otpadom nastalog od GMO-a.

U raspravi, članovi Odbora zatražili su dodatno pojašnjenje vezano za ograničavanje uzgoja GMO-a, s obzirom da je sada u cijelom području Republike Hrvatske zabranjen uzgoj. Predlagatelj je u obrazloženju istaknuo da se radi o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s novom pravnom stečevinom Europske unije čime se ujedno uređuje postupak izuzeća državnog područja u smislu zabrane uzgoja GMO-a.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje zaključka

 1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima 
 2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izražena u raspravi dostavit će se predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr.sc. Ines
Strenja-Linić, dr. med., predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med.

Vezane informacije:

 • PZ_152.pdf
 • ISPRAVAK_PZE_152.pdfBRANIMIR BRNJAC, KLUB ZASTUPNIKA ŽIVI ZID-SNAGASNIMAK CELE SEDNICE

PRVI DEODRUGI DEOIzvor: Hrvatski sabor


ZAKONODAVNI OKVIR O GMO

Nacionalni zakoni direktno vezani uz GMO

 • Opći propisi iz područja genetski modificiranih organizama (GMO)
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti ("Narodne novine-Međunarodni ugovori", broj 7/2002)
 • Objava o stupanju na snagu Protokola o biološkoj sigurnosti (Kartagenski Protokol) uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti ("Narodne novine-Međunarodni ugovori", broj 13/2003)
 • Zakon o hrani ("Narodne novine", broj 46/2007 i 55/2011)
 • Zakon o genetski modificiranim organizmima ("Narodne novine", broj 70/2005 i 137/2009)
 • Uredba o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama ("Narodne novine", broj 89/2010)
 • Uredba o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme ("Narodne novine", broj 92/2008, 36/2009, 33/2010, 88/2011 i 39/2012)
 • Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme ("Narodne novine", broj 156/2008)
 • Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa ("Narodne novine", broj 125/2007)
 • Pravilnik o uvjetima monitoringa utjecaja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama i njihove uporabe ("Narodne novine", broj 110/2008 i 41/2010)

Provedbeni propisi iz područja namjernog uvođenja GMO-a u okoliš

 • Pravilnik o sadržaju i načinu provedbe plana mjera za otklanjanje nekontroliranog širenja genetski modificiranih organizama u okoliš ("Narodne novine", broj 5/2007)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš ("Narodne novine", broj 64/2007)
 • Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš ("Narodne novine", broj 136/2006)
 • Popis pravnih osoba koje imaju ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova izrade procjene rizika u svrhu uvođenja genetski modificiranih organizama u okoliš ("Narodne novine", broj 133/2010)

Provedbeni propisi iz područja ograničene uporabe GMO-a

 • Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u zatvorenom sustavu ("Narodne novine", broj 84/2006)
 • Pravilnik o sadržaju prijave zatvorenog sustava ("Narodne novine", broj 84/2006)
 • Pravilnik o sadržaju prijave za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u 2., 3. i 4. razini opasnosti ("Narodne novine", broj 84/2006)
 • Pravilnik o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama ("Narodne novine", broj 84/2006)

Provedbeni propisi iz područja stavljanja GMO-a na tržište

 • Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja dopuštenja za stavljanje genetski modificirane hrane ili genetski modificirane hrane za životinje prvi puta na tržište Republike Hrvatske i zahtjevima koji se odnose na sljedivost, posebno označavanje genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje ("Narodne novine", broj 110/2008 i 72/2012)
 • Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama te o uvjetima označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama ("Narodne novine", broj 106/2008)
 • Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama, metodologiji za izradu procjene i uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika ("Narodne novine", broj 39/2008)
 • Pravilnik o opsegu i sadržaju izvješća o procjeni prikladnosti stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji sadrže i/ili se sa sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama ("Narodne novine", broj 93/2008)
 • Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje, kontrolu i praćenje GMO-a i proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a ("Narodne novine", broj 26/2010)
 • Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine ("Narodne novine", broj 88/2012)

ZAKON O GMO, 2009.ZAKON O GMO, 2005.


EU zakonodavstvo

Informacije i dokumenti koji se odnose na zakonodavstvo EU u svezi biotehnologije, dostupni su na slijedećem linku.

Dokumenti koji obuhvaćaju različitu uporabu GMO-a u okviru EU legislative, dostupni su na linkovima ispod:

Ostali međunarodni sporazumi, konvencije i organizacije

PODRUČJA SLOBODNA OD GMO


PRVI PRVI NA SKALI Sve zupanije Hrvatske protiv GMO

Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 

PRVI PRVI NA SKALI Ostavimo zemlju nasihe predaka nasoj deci bez GMO

PREPORUKA PPNS 

PPNS/O GMO/PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ

 • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
 • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
 • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

Detaljnije


Korisni članci na PPNS o glifosatu

Korisni članci na PPNS o EFSA


PPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/DOKUMENTI


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)
 

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari