Prof. dr Miladin M. Ševarlić - Biografija

Prof. dr Miladin M. Ševarlić - Biografija

Dr Miladin M. Ševarlić, redovni profesor
Univerzitet u Beogradu - Poljoprivredni fakultet
- uža naučna oblast ekonomika poljoprivrede -


Rođen je 12. juna 1949. godine u Čačku, otac Miloš (1925-2000) i majka Milena (1928-2003).

Osmogodišnju školu završio je u selu Preljina (1963), a Gimnaziju, prirodno-matematički smer, u Čačku (1967).

Na Odseku / Institutu za agrarnu ekonomiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu je diplomirao (1973), magistrirao (1982) i doktorirao (1989) iz oblasti agrarne ekonomije.

Kao student sa odličnom prosečnom ocenom više puta je nagrađivan i bio je stipendista Univerziteta u Beogradu (u II, III i IV godini studija).

Međunarodnu studentsku praksu obavio je na Timirjazevskoj poljoprivrednoj akademiji u Moskvi (Сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, СССР, 1971; danas: Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева).

U toku studija bio je učesnik Omladinske radne akcije na izgradnji autoputa u Novom Beogradu (1968), potpredsdnik Fakultetskog odbora Saveza studenata Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu (1968/69), odbornik Prosvetno-kulturnog veća Skupštine grada Beograda (1969-1973), predsednik Interfakultetskog odbora studenata poljoprivrednih fakulteta i viših poljoprivrednih škola Jugoslavije (1969-1971), predsednik Saveza studenata Studentskog grada (1971/72), učesnik Međunarodne studentske radne akcije (Veszprém, Hungary; 1972), koordinator Republičkog štaba studentskih radnih brigada (1973), ...

Posle dve godine rada kao rukovodilac Omladinske zadruge „Beograd“ u Beogradu (1973-1975), započeo je univerzitetsku karijeru izborom u zvanje asistenta-pripravnika (1975) i asistenta (1982) na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, gde je biran i u sva nastavnička zvanja: docent (1989), vanredni profesor (1995) i redovni profesor (2001).

U asistentskim zvanjima obavio je specijalizacije u: Kmetijski inštitut Slovenije / Agricultural Institute of Slovenia, Ljubljana (1978); Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) / Faculty of Economic Sciences of the Warsaw University of Live Sciences i Institut Spółdzielczy Badań / Cooperative Institute for Research, Warsaw, Poland (1980); Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) / Research Institute of Agricultural Economics, Budapest, Hungary (1982) i Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie / Institute of Economic and Social, Faculty of Agri-Economy - University of Agriculture, Cracow, Poland (1989).

U nastavničkim zvanjima obavio je studijske posete i učestvovao na međunarodnim naučnim skupovima u brojnim zemljama: Poljska, Mađarska, Čehoslovačka, Izrael, Bugarska, Rusija, SAD, Rumunija, Ukrajina, Italija, Belgija, ...

U periodu 2001-2013. bio je član Veća naučnih oblasti pravno-ekonomskih nauka Univerziteta u Beogradu, a u periodu 2002-2004. i 2006-2014. šef Katedre ekonomike poljoprivrede i tržišta na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Penzionisan je 2014. godine.

Nakon penzionisanja, izabran je u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast ekonomija i produžio radni odnos na Alfa BK Univerzitetu u Beogradu (2014-2016).

Pored redovnog radnog odnosa na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao honorarni profesor bio je angažovan na još dva univerziteta u Srbiji (Univerzitet u Kragujevcu - Agronomski fakultet u Čačku, 1990-1993. i 2001-2011.; i Univerzitet Vojske Srbije – Vojna akademija, Odsek za logistiku, 2002-2015), i na dva univerziteta u tadašnjoj SFR Jugoslaviji (Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredni fakultet u Sarajevu i Odeljenju u Mostaru, 1988-1992.; i Sveučilište u Osijeku - Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Odeljenju u Vinkovcima, 1989-1991).

Od 2008. je specijalni savetnik za agroprivredu u Ekonomskom institutu u Beogradu.

Samostalno i u saradnju sa drugim autorima objavio je oko 300 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu i dao značajan naučni doprinos multidisciplinarnom razvoju poljoprivrede, prehrambene industrije, zadrugarstva i sela (tri izdanja univerzitetskog udžbenika Ekonomika poljoprivrede, četiri makroekonomska rešenja priznata na nacionalnom nivou, poglavlja u 21 monografiji, ...) i rodonočelnik je dve nove naučno-nastavne discipline na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu: Savetodavstvo u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Ekonomika seoskog turizma.

Učestvovao je u realizaciji šest međunarodnih projekata (2005-2015; rukovodilac dva projekta) i 18 nacionalnih srednjoročnih istraživačkih projekata finansiranih po konkursima resornog ministarstva za nauku (od 1986. godine), kao i u izradi većeg broja komercijalnih projekata i studija koje su realizovali: Poljoprivredni fakultet, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Ekonomski institut, Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, Društvo agrarnih ekonomista Srbije, ...

Kao jedan od najistaknutijih agroekonomista u Srbiji bio je član ekspertskih timova za izradu tri nacionalne strategije razvoja poljoprivrede (SFRJ - 1982, SRJ - 1999. i RS - 2014) i rukovodilac tima za izradu Strategije razvoja zemljoradničkog zadrugarstva u Republici Srbiji (2012).

Član redakcije nacionalnog naučnog časopisa Ekonomika poljoprivrede / Economics of Agriculture bio je u periodu 2002-2011, a sada je član redakcije (2013-2014) odnosno član Izdavačkog saveta nacionalnog naučnog časopisa Industrija / Industry u Beogradu (2015-) i član Redakcionog saveta naučnog časopisa Известия (2012-) u Volgogradu (Rusija).

Recenzirao je 27 i uredio 18 naučnih publikacija.

Bio je mentor ili član komisija za ocenu i odbranu preko 150 diplomskih radova, 36 magistarskih teza i 29 doktorskih disertacija, kao i predsednik ili član komisija za ocenu i izbor 38 kandidata za naučna i nastavna zvanja na svim državnim poljoprivrednim i ekonomskim fakultetima u Srbiji, Geografskom fakultetu, Ekonomskom institutu i Vojnoj akademiji u Beogradu, i na Fakulteti za kmetijstvo (Maribor, Slovenija).

Održao je preko 300 predavanja u Srbiji i pet predavanja po pozivu u inostranstvu, a stručnoj i široj javnosti u Srbiji i inostranstvu prepoznatljiv je i sa preko 2.000 autorskih članaka, uvodnika, intervjua i izjava u časopisima i dnevnoj štampi, brojnim nastupima u TV i radio emisijama o poljoprivredi, zadrugarstvu i selu, kao i panelista na Kopaonik biznis forumu, Serbian Economic Summit, Hrana za Evropu, Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu,…

Član Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) bio je u periodu 1990–2014. godine, a član Upravnog odbora Udruženja univerzitetskih profesora i naučnih radnika Srbije u periodu 2003-2007. godine.

Član je (1978) i predsednik (2009-) Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije (SPITS, pravni sledbenik Društva za poljsku privredu - osnovanog 1868. godine), osnivač (1992) i predsednik (2003-) Društva agrarnih ekonomista Srbije (DAES), član (1990-2015) i redovni član (2015) Naučnog društva ekonomista Srbije (NDES), osnivač i predsednik Zadružnog pokreta (ZP, 2010-), member of the European Association of Agricultural Economists (EAAE): Vice President (63rd – Subotica, 1999) and President of the Organizing Committee EAAE Seminar (100th – Novi Sad, 2007; 135th – Belgrade, 2013; 152nd – Novi Sad, 2016), member of the International Association of Agricultural Economists (IAAE) i redovni član Naučnog društva Srbije (NDS, 2016).

Član je (1999-2015) i predsednik (2015-) Upravnog odbora Društva srpskih domaćina (DSD), član Društva agrarnih novinara (DAN, 2000-), član (1995-2000) i predsednik (2001-) Republičke komisije Takmičenja sela Srbije / Susreta sela Srbije, ...

Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su dva posebno značajna: počasni profesor Volgogradskog državnog agrarnog univerziteta (2012; VolGAU, Russia) i Vukova nagrada - najveće nacionalno priznanje za izuzetan doprinos razvoju obrazovanja, nauke i kulture u Srbiji i svesrpskom kulturnom prostoru.

Autor je teksta Deklaracije o GMO koju je prva jednoglasno usvojila Skupština grada Čačka (30. januar 2013) a zatim i u ukupno 136 opština i gradova u Srbiji (Sjenica, 20. decembar 2016) - uključujući i tekst Deklaracije o GMO koju su predložili Zeleni Srbije.

PRVI PRVI NA SKALI Za Srbiju bez GMO Mars protiv Monsanta Beograd 2018 Foto Tanjug

Za nestranačkog narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije izabran je 2016. godine (na izbornoj listi Dveri – DSS i član je Poslaničke grupe Dveri), a član je Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i zamenik člana Odbora za dijasporu i Srbe u regionu i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

Vlasnik je registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u selu Preljina, opština Čačak.

DEKLARACIJA "MI NE ŽELIMO GMO NA NAŠOJ TERITORIJI!" - AUTOR PROF. DR MILADIN M. ŠEVARLIĆ


Foto: Tanjug/Miloš Milivojević 

mms-ppns baner

 

PRVI PRVI NA SKALI Ostavimo zemlju nasihe predaka nasoj deci bez GMO


PREPORUKA PPNS

  • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
  • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
  • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

Detaljnije

ARHIVA PPNS 

PPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/DOKUMENTI


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)
 

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari