Aerozagađenje na teritoriji Kragujevca, novembar-decembar 2021.

Aerozagađenje na teritoriji Kragujevca, novembar-decembar 2021.

Grad Kragujevac je objavio najnovije rezultate aerozagađenja na svojoj teritoriji, a odnose se na decembar i novembar 2021. godine kada su praćeni kvalitet vazduha i imisiona merenja na više lokacija.

SUMPOR DIOKSID

Dvadesetčetvoročasovne vrednosti sumpor dioksida u toku decembra bile su ispod zakonom dozvoljenih graničnih vrednosti imisije (GVI) - 125 μg/m3. Maksimalna izmerena vrednost bila je 19 μg/m3, na mernom mestu "Štafeta" 13. decembra, stoji u izveštaju.

AZOT DIOKSID

Dnevne vrednosti azot dioksida u toku ovog meseca bile su iznad zakonom dozvoljenih GVI 85 μg/m3 na jednom mernom mestu u trajanju od jednog dana. Maksimalno izmerena vrednost bila je 68 μg/m3, na mernom mestu raskrsnica "Mala Vaga" 30. decembra, dok je granica tolerancije 40 μg/m3. U novembru maksimalno izmerena vrednost bila je 96 μg/m3, utvrđena na istom mernom mestu 22. novembra.

INDEKS CRNOG DIMA

Kada je o ovim vrednosti reč, u toku decembra bile su iznad zakonom dozvoljenih GVI 50 μg/m3 na više mernih mesta: Medicinska škola 18 dana, "Mala vaga" 14 dana, centar grada "Štafeta" pet dana, Pivara "Brioni" tri dana, Pivara tri dana i "Čistoća" dva dana, pokazuju zvanični rezultati Grada.

Maksimalno izmerena vrednost bila je 170 μg/m3 30. decembra na mernom mestu "Medicinska škola". Prethodnog meseca, najveća vrednost bila je 162 μg/m3, na istom mestu, a zabeležena je 17. novembra.

UKUPNE TALOŽNE MATERIJE

GVI za ukupne taložne materije iznosi 450 mg/m/dan. Ukupne taložne materije u decembru merene su na dva merna mesta: "Autobuska stanica" i "Brioni", а maksimalno dozvoljenа vrednost (450 mg/m2/dan) prekoračена је na obе локације. Maksimalna vrednost izmerena je u decembru na "Brioniма" - 525,08 mg/m2/dan, dok je na "Autobuskoj stanici" bilo 503,82 mg/m2/dan. U novembru je najveće prekoračenje bilo takođe na "Brionima" - 480,78 mg/m2/dan, a na "Autobuskoj stanici" 402,8 mg/m2/dan.

TEŠKI METALI

Koncentracije teških metala (olova, cinka, nikla i kadmijuma) iz taložnih materija merene su na dva merna mesta (Mala Vaga i Medicinska škola) i u decembru su bile u okviru očekivanih vrednosti.

ARHIVA PPNS LOŠ KVALITET VAZDUHA JE JEDAN OD UZROKA POVEĆANJA NEPLODNOSTI I SVE VEĆE STOPE STERILITETA

Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
SUSPENDOVANE ČESTICE PM10

Suspendovane čestice veličine PM10 merene su na lokaciji O. š. "Mirko Jovanović" kontinuirano 24 časa, od 1. do 31. decembra, a u praćenom periodu prelazile su vrednosti iznad dozvoljenih ukupno devet dana.

Najveća vrednost za PM10 bila je 125,0 μg/m3, a izmerena je 29. decembra (granična vrednost GVI od 50 μg/m3 premašena je devet dana, a četiri dana bila je iznad tolerantne vrednosti).

U novembru, na istom mestu, vrednosti iznad dozvoljenih bile su ukupno osam dana, a najveća za PM10 bila je 105,9 μg/m3.

TEŠKI METALI U PM 10

Koncentracije teških metala (kadmijuma, olova, nikla i arsena) u suspendovanim česticama veličine PM 10 merene su na lokaciji O. š. "Mirko Jovanović" 5, 12. i 29. decembra, svaki dan posebno.

Ispitane vrednosti za olovo nisu prelazile GV vrednost, odnosno ispitane vrednosti kadmijuma, nikla i arsena bile su niže nego ciljne vrednosti za pomenute metale u suspendovanim česticama PM10 tokom decembra 2021. godine, objavljeno je u izveštaju.

ARHIVA PPNS: NAJVEĆI ZAGAĐIVAČI U SRBIJI PM ČESTICAMA, ARSENOM, SUMPORNIM I AZOTNIM OKSIDIMA

Najveći zagađivači u Srbiji PM česticama, arsenom, sumpornim i azotnim oksidima
ZAKLJUČAK

Izveštaji sadrže redovne zaključke i mere, kratkoročne i dugoročne.

U decembru 2021. godine, na osnovu rezultata, može se zaključiti da je vazduh bio opterećen čađu na više lokacija, posebno raskrsnice Medicinska škola (18 dana) i Mala vaga (14 dana) i devet dana u mesecu suspendovanim česticama PM 10 u naselju Aerodrom, napisano je u zaključku.

KRATKOROČNE MERE

Redovno pranje i čišćenje ulica i trotoara u urbanom delu grada, posebno deo grada oko autobuske stanice i samom centru (vlažno pranje). Ograničenje kretanja teških kamiona i šlepera u centru grada tokom saobraćajnih špiceva.

DUGOROČNE MERE

Smanjivati broj individualnih ložišta na čvrsta goriva (drvo, ugalj), rad energana sistema centralnog daljinskog grejanja izmeniti; nastaviti uvođenje gasifikacije. Ozelenjavanje javnih površina (stvaranjem mini parkova).

PODACI AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Sem podataka o kvalitetu vazduha koje objavljuje Grad (u formi mesečnih izveštaja i dvomesečnih biltena - prilozi u nastavku), teritoriju Kragujevca prati i Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) koja objavljuje, pored ostalog, satne vrednosti u tzv. objedinjenom prikazu automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Srbiji.

U trenutku pisanja ovog članka, kvaliteta vazduha u Kragujevcu prikazan je kao "odličan", pokazuje pregled stanice (OVDE). Kragujevac se "zeleni" i u satnim podacima (OVDE). Međutim, ti podaci su nepotpuni jer nedostaju vrednosti za O3, PM10 i PM2,5, iako su predviđeni zvaničnim Kriterijumom. Upotpunjeni podaci stvorili bi realan prikaz kvaliteta vazduha u Kragujevcu, a da baš nije "odličan" ukazuju informacije koje je objavio Grad koji, iako sa "zakašnjenjen", prikazuje i vrednosti suspendovanih čestica PM10 i PM2,5, glavnih zagađivača (detaljnije o česticama u članku ZZJZ UŽICE: ŠTA POKAZUJU SATNE VREDNOSTI PM10?).

PRVI PRVI NA SKALI Aerozagađenje na teritoriji Kragujevca, septembar 2019-januar 2020 Agencija za zastitu zivotne sredine
Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine

Uzgred, pored nepotpunih podataka, sajt Agencije sadrži i netačne koordinate jedine merne stanice u Kragujevcu koja je u mreži državne baze podataka. Naime, iako je stanica od početka (2009) na adresi Kosovska 1, preko puta današnje Srednje stručne škole, na mapi Agencije obeležena je i dalje lokacija pored ulica Dragoslava Srejovića i Vojislava Kalanovića, uprkos zahtevima iz Kragujevca da se to izmeni.

Podatke o kvalitetu vazduha u realnom vremenu mogu da prate posetioci portala PRVI PRVI NA SKALI, i to sa dva izvora:

 • u januaru 2020. godine aktivirali smo inostrani "merač" AirVisual, jednu od najčešće pominjanih aplikacija uz koju se širom sveta prate podaci o kvalitetu vazduha, 
 • a novembra prošle godine postavili smo i domaću aplikaciju xEco vazduh (eXtreme ECOlogy - ekstremna ekologija) čiji je autor Dejan Lekić, stručni saradnik našeg udruženja, jedan od nekadašnjih načelnika u pomenutoj državnoj agenciji, danas angažovan u Nacionalnoj ekološkoj asocijaciji (NEA).


Aplikacija ’xECO vazduh’ na portalu PRVI PRVI NA SKALI
Ova aplikacija prikazuje evropski indeks kvaliteta vazduha u Srbiji koristeći podatke o koncentracijama pet zagađujućih materija: suspendovanih čestica prečnika do 10 i 2,5 mikrona (PM10 i PM2.5), sumpor dioksida (SO2)azot dioksida (NO2) i prizemnog ozona (O3)., Senzori se nalaze na osam lokacija: Kosovska, Miloja Pavlovića, Nikole PašićaGružanska, Josifa Pančića, Kumanovska, Bunjevačka i Husinjska.

Aplikacija je jedinstvena po tome što kategorizuje kvalitet vazduha istovremeno poredeći trenutni nivo zagađenja sa graničnim vrednostima propisanim zakonom, odnosno preporukama Svetske zdravstvene organizacije.


KOMPLETNI IZVEŠTAJI GRADA KRAGUJEVCA

NOVEMBAR 2021DECEMBAR 2021EKOLOŠKI BILTEN, NOVEMBAR-DECEMBAR 2021

Uz rezultate aerozagađenja i izveštaje o merenju komunalne buke, iz sadržaja:

 • Ugradnja solarnih panela za sopstvene potrebe – put ka smanjenju potrošnje energije i zdravijoj životnoj sredini
 • Subvencije za solarne panele na porodičnim kućama u Kragujevcu
 • Počela realizacija projekta
 • Čista Srbija u Kragujevcu
 • U akciji pošumljavanja SBB fondacije – za grad Kragujevac 830 sadnica stabala
 • Zelena Srbija u Kragujevcu
 • Na jezeru Bubanj još 25 sadnica belog jasena
 • Inicijativa za unapređenje stanja vodenih površina grada Kragujevca
 • Zbog čega je došlo do smanjenja nivoa vode na Šumaričkom jezeru?
 • Epohalna arheološka otkrića u Grivcu
 • Rezultati ispitivanja hemijske i bakteriološke ispravnosti vode za piće sa javnih česama u Kragujevcu za decembar 2021. godine
 • Ambasada Poljske poklonila park gradu Kragujevcu
 • Gradonačelnik obišao radove u Energetici – Ovo je poslednja sezona u kojoj se grejemo na ugalj
 • Kragujevac rešava nekoliko velikih ekoloških problem
 • Energetska tranzicija i zelena ekonomija u Kragujevcu
 • Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća
 • Otvoreno i treće gradilište u okviru projekta Čista Srbija
 • Kragujevčani počinju sa reciklažom baterija i sijalica
 • Predstavljena aplikacija preko koje će građani moći da prijavljuju ekološke probleme
 • Severna obilaznica značajan ekološki projekat
 • Ima li života u Lepenici?
 • Šesti festival ekoloških predstava u Kragujevcu


IZ ARHIVE PPNS

AEROZAGAĐENJE NA TERITORIJI KRAGUJEVCA, 1. SEPTEMBAR 2019. - 13. JANUAR 2020.

Aerozagađenje na teritoriji Kragujevca, 1. septembar 2019. - 13. januar 2020.

AEROZAGAĐENJA NA TERITORIJI KRAGUJEVCA - NOVEMBAR 2020.

Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


PREPORUKA PPNS

ZAKLJUČAK IZ ZBORNIKA SANU "PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?"

Zaključak iz zbornika SANU ’Projekat Jadar - šta je poznato?’

SANU: PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO? (APSTRAKTI I SNIMAK NAUČNOG SKUPA)

SANU: Projekat Jadar - šta je poznato? (apstrakti i snimak naučnog skupa)

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ARHIVA PPNS
DREN: EKOLOGIJA

FEBRUAR 2022

 • Bušotine Rio Tinta otrovale Jadar borom i arsenom - predstavljeno u SANU
 • Gama zračenje u Braginu (Belorusija) 490nsv, u Vinči (Beograd) 111nsv
 • Akvarijum: Metode naučnog vrednovanja netaknutih vodenih staništa
 • SEOS u akciji - u Srednjoj Dobrinji skup 6. marta, u Pomoravlju prikupljanje potpisa za zakon o zabrani litijuma
 • Savet za borbu protiv korupcije: Izveštaj o privatizaciji Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi
 • Zaključak iz zbornika SANU "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Dok Rio Tinto u Srbiji ispituje osnov ukidanja Projekta Jadar, u Mozambiku kažnjen zbog obmana o rezervama, a na Novom Zelandu otkriveno da nema ugovor o uklanjanju opasnog otpada
 • Šumska pedagogija u Šumadiji
 • Apel RTS-u da dnevno-informise-o-zagadjenosti-vazduha-ili-sledi-masovni-protest-video.html
 • SEOS i Kreni-promeni: Potpisima građana i protestima do zakona o zabrani rudnika litijuma (VIDEO)
 • SANU: Promocija zbornika "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • U Kragujevcu javno raspravljano o proceni uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije kotlarnice Energetike
 • Rio Tinto za Glas Amerike: Poštujemo odluku Vlade; meštani za Dojče vele: Rio Tinto ne odustaje (VIDEO)
 • Prorektor Ristić povodom prozivke premijerke Brnabić: Dobijao sam sugestije da povedem računa gde, šta i kako govorim
 • Pentagonu potrebne veće zalihe litijuma za vojnu industriju; bivša direktorka Rio Tinta u vrhu korporacije Lokhid Martin koja se sastajala sa srpskim firmama u Dubaiju
 • Milion stanovnika živi u gradovima gde ne postoji državni monitoring kvaliteta vazduha
 • RTS: Vazduh u Srbiji prekomerno zagađen, precizne podatke imaće uskoro Kragujevac, Valjevo, Osečina, Novi Sad, Subotica, Vrbas, Nova Varoš, Prijepolje, Kladovo, Bor, Vranje, Leskovac, Pirot, Niš i Čačak (VIDEO)
 • Protesti u Portugaliji protiv rudnika litijuma
 • Princeza Danica Karađorđević u kampu SEOS-a: Filip i ja podržavamo naš narod (FOTO, VIDEO)
 • SEOS ispred Predsedništva: Treći dan (FOTO, VIDEO)
 • SEOS ispred Predsedništva, 12. 2. 2022. (VIDEO)
 • Prijavi ekološki problem - rok za rešavanje: sedam dana od dobijanja zahteva
 • Radni doručak SEOS-a i Kreni-promeni (VIDEO)
 • SEOS: Protest za trajnu zabranu istraživanja i eksploatacije bora i litijuma u Srbiji (FOTO, VIDEO)
 • Godfri o Rio Tintu u Srbiji: Jadarit "neverovatna" šansa..., nadam se da ova priča nije završena
 • SEOS: Svi kao jedan - najava protesta ispred Predsedništva (AUDIO)
 • Zorana Mihajlović uporno odbija zahteve za pristup zapisnicima Radne grupe za implementaciju Projekta Jadar
 • SEOS i- Kreni-promeni: Ne odustajemo do zabrane istraživanja i eksploatacije litijuma i bora (FOTO, VIDEO)
 • Galerija PPNS: Srbija nije na prodaju!
 • Protest: Srbija nije na prodaju - Kragujevac, 8. febuar
 • 1990: Efektna opomena - Crni list Kristalu
 • SEOS i Kreni-promeni nastavljaju proteste do donošenja zakona o zabrani istraživanja i ekspolatacije bora i litijuma u Srbiji (VIDEO)
 • Naučnici i stručnjaci narodnim poslanicima: Zabranite zakonom istraživanje i rudarenje bora i litijuma u celoj Srbiji
 • "Srpski Amazon" sačuvan od MHE (Nera - jedina planinska reka Vojvodine)
 • SEOS i Kreni-promeni saglasni: Jedini zahtev - zabrana istrživanja i iskopavanja litijuma i bora na teritoriji Srbije
 • Rio Tinto objavio izveštaj o ’kulturu maltretiranja, uznemiravanja i rasizma’ u ovom rudarskom gigantu
 • Sindikat nauke Srbije: Za dostojanstven rad u nauci

JANUAR 2022

 • Dejan Lekić, Bojan Simišić: Ne politizujemo, borimo se za živu glavu
 • Rudnici kulture: Bor i Majdanpek (VIDEO)
 • Zašto je važno da se uvede zabrana iskopavanja litijuma i bora na teritoriji cele Srbije
 • Advokat Sreten Đorđević: Rio Tinto govorio neistine
 • SEOS: Predlog zakona o zabrani istraživanja i eksploatacije litijuma i bora na teritoriji Republike Srbije, sa obrazloženjem
 • SEOS: Predlog zakona i pitanja za Vladu Srbije
 • Tadić: Bili su dobrodošli! Niko neće Rio Tintu, koji je ogromna kompanija, reći 2001..., 2012. ni sada - niste dobrodošli! (VIDEO)
 • Protest: Nije kraj - Loznica, 22. 1. 2022. (VIDEO)
 • I Službeni glasnik objavio Uredbu o prestanku važenja Prostornog plana za realizaciju "Projekta Jadar"
 • Objavljena Uredba o prestanku važenja Prostornog plana za realizaciju projekta Jadar
 • Rio Tinto brine - za "naše aktivnosti i naše ljude u Srbiji"
 • Naled, Kanada Fond i Breakthrough doo - inicijatori ubrzanog donošenja novog zakona o rudarstvu 2014.
 • Vlada ukinula prostorni plan za Jadar
 • Dejan Lekić za CINS: Skoro milion i po građana u većim mestima ne zna kakav vazduh diše
 • SEOS: Nastavlja sa blokadama - nećemo rudnik litijuma, moratorijum nas ne zanima
 • Rio Tinto odlaže plan proizvodnje u Srbiji za 2027, uslov: odobrenja i dozvole Vlade
 • Brnabić: Lično ću se uključiti u realizaciju projekta (2018); Rio Tinto ne mora da bude u Srbiji (2022)
 • Dok je projekat Rio Tinta zaustavljen u blizini Feniksa, ambasador Godfri: Litijum je ogromna korist za Srbiju
 • Manojlović: Ne plaća se odšteta ako se ukine Prostorni plan; Đorđevi: Tehnologija Rio Tinta opasna po životnu sredinu
 • Vučić o Rio Tintu: Šta mislite da je neko na lepe oči dobio istražna prava bez-dinara? Dinara nam nisu platili!
 • Ima li posledica za Rio Tinto zbog neobjavljivanja studije u 2021. o proceni uticaja na životnu sredinu, najavljene na sastank sa Vučićem i u izjavama A. Brnabić
 • Da li ste za utvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? NE!
 • Prof. Zoran Stevanović, geolog: Država ima pravo da ne odobri kopanje litijuma
 • Rio Tinto kao metafora: BDP i statističke iluzije
 • Prorektor Ristić: Izaći ću na referendum i zaokružiti NE
 • Agelast: Rio Tinto - dr Dragana Đorđević, dr Ljiljana Tomović i Sreten Đorđević
 • Budimo pametni, sačuvajmo to što imamo - Jovan Memedović (Sasvim prirodno: Gladni turista)
 • Projekat Rio Tinta u Srbiji štite potpisi Svilanovića (2004) i Vučića (2021) na međunarodnim ugovorima sa Ujedinjenim Kraljevstvom?
ARHIVA PPNS: EKOLOGIJA
JANUAR-DECEMBAR 2021

PRVI PRVI NA SKALI: Ekologija, januar-decembar 2021.

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html