PKS bila ’logistička podrška’ za promociju Studije Rio Tinta, ali taj dokument ’ne poseduje’

PKS bila ’logistička podrška’ za promociju Studije Rio Tinta, ali taj dokument ’ne poseduje’

Privredna komora Srbije (PKS) omogućila je 29. oktobra u svom prostoru korporaciji Rio Tinto (Rio Sava u Srbiji) da promoviše "poslovnoj zajednici" Studiju ekonomskog uticaja projekta Jadar, ali na naš zahtev da dostavi taj dokument od izrazitog javnog interesa odgovorila je da ga "ne poseduje".

Domaćin te promocije, predsednik PKS Marko Čadež izrazio je tada očekivanje da će "nalazi Studije o ekonomskim efektima projekta Jadar omogućiti svima zajedno bolje sagledavanje ovog projekta i donošenje najracionalnih odluka".

"Suština studije ekonomskog uticaja Projekta Jadar bila je da aproksimiramo moguće ekonomske efekte projekta na bruto domaći proizvod, zaposlenost, izvoz, investicije, poreske prihode i prihode domaćih dobavljača u lancu vrednosti. Koristili smo kompanijske interne podatke i pretpostavke i javno dostupne izvore. Zaključili smo da su mogući efekti višestruki", u ime autora studije, pored ostalog, rekao je naredni promoter Studije, prof. dr Dragan Lončar.

"KO JE DOVEO RIO TINTO?"

Lončar je osnivač (sa 75% udela, uz Miloša Mitroća sa 25%) i direktor konsultantske kuće Peterhof konsulting (PK), osnovane 2009. godine, a čiji je jedan od klijenat "Rio Tinto Srbija", kako je navedeno u referencama. Otuda se podrazumeva da je bilo afirmativno za klijenta sve što je govorio u PKS, a i šire. On je, inače, i redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Jedna od usluga ovog konsultanta je javno-privatno partnerstvo, za koje na sajtu piše da "kompanije često nisu svesne mogućnosti realizacije projekata u partnerstvu sa državnim telima. Ovo je relevantno za projekte u kojima postoje elementi javnog interesa". Projekat Jadar čini se idealnim za pružanje ove usluge.

Digresija, nužna: u bazi APR-a, kao i Narodne banke Srbije, ne postoji firma pod navedenim imenom - "Rio Tinto Srbija". Zavedeno je DOO Rio Tinto Exploration Dunav, osnovano 2018. i danas aktivno (po adresi za prijem pošte rtedserbia@riotinto.com jasno je da je matična firma Rio Tinto, što potvrđuju i podaci o osnivaču, tu je sa 100% udela upisan Rio Tinto Minerals Development Limited, a zastupnici su Britanci Kenneth Tainton i Arnaud Brion. Drugo povezano DOO u bazi APR je Društvo za geološka istraživanja i eksploataciju ruda Rio Tinto Ibarski borni minerali - koje je u likvidaciji. Osnovano je 2006, brisano je 2010. godine, a 100% osnivač bio je britanski Rio Tinto Europena Holdings Limited. Kao zastupnik se vodi Nenad Grubin, likvidacioni upravnik, koji je radeći za Rio Tinto bio jedan od trojice geologa koji su "pronašli" jadarit. "Ko je doveo Rio Tinto u Srbiju? Rio Tinto je u Srbiju došao privučen mineralnim potencijalima naše zemlje. U tome sam direktno učestvovao, priča je zanimljiva...", napisao je Grubin u jednom autorskom tekstu.

STROGO PROPAGANDNO

Na promociji u PKS još je i ispoljen optimizam po pitanju "prohodnosti" Projekta Jadar: "nakon dobijanja svih neophodnih odobrenja i dozvola, biće omogućena proizvodnja litijum karbonata, materijala od ključne važnosti za proizvodnju baterija za električna vozila i skladištenje obnovljive energije. Takođe, proizvodiće se i borat koji se koristi za solarne panele i vetroturbine".

Sve ovo bez i reči o Studiji koja mora da prethodi tom "dobijanju" i "omogućavanju", a reč je o proceni uticaja Projekta Jadar na životnu sredinu, za koju je Rio Tinto (Rio Sava) podneo Zahtev nadležnom ministarstvu u julu ove godine.

Sinhronizovano sa PKS, Studija je promovisana i kanalima koje kreira Rio Tinto, pa je tako na FB stranici objavljeno je da je Projekta Jadar "posvećen ispunjenju najviših standarda i izgradnji održive budućnosti, blisko sarađujući sa svim zainteresovanim stranama". Cilj Projekta je da obezbedi "optimalne ekonomske i društvene dobrobiti za Srbiju i njene građane". Napisano je još i da "analiza ekonomskog uticaja Projekta Jadar donosi moguće ekonomske efekte projekta na BDP, zaposlenost, investicije, izvoz, poreske prihode i prihode domaćih dobavljača u lancu vrednosti". Preporučen je i korporativni sajta na kojem se nalazi promotivni materijal Jadra.

POTRAGA ZA STUDIJOM

Kako je predmet ove promocije u PKS bio jedan strateški dokument - Studija ekonomskog uticaja Projekta Jadar, tog 29. oktobra smo od PKS zatražili dostavu dokumenta ili link do izvora gde je objavljen u celini.

Pred istek zakonskog roka od 15 dana za pružanje odgovora, dobili smo dopis sa potpisom ovlašćenog lica PKS Miladinke Bodrožić da su tražene informacije objavljene i dostupne na linku https://riotintoserbia.com/mediji/publikacije/ - istom onom koji je preporučio Rio Tinto.

I ranijim uvidom u sadržaj navedenog izvora, utvrdili smo da se tu nalazi samo promotivni materijal Rio Tinta, a to su dvojezične brošure na po osam stranica u pdf formatu:

 • Rio Tinto - Economic impact assessment - The Jadar Project
 • Rio Tinto - Procena ekonomskog uticaja - Projekat Jadar

S obzirom da to nije Studija koju smo tražili, zamolili smo juče, kada je isticao zakonski rok, da nam PKS ipak dostaviti traženu Studiju, a ne promo materijal Rio Tinta.

PREVOD ’DOKUMENATA IZ BRISELA’ O RIO TINTU U SRBIJI

Nakon toga, iz PKS je stigla tzv. "dopuna obaveštenja" iz koje smo saznali da je PKS bila "logistička podrška u organizaciji predmetnog događaja i da ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju".

U slobodnoj, naivnoj interpretaciji moglo bi da se kaže da PKS nije ni znala šta je jedna privatna kompanija promovisala u njenom prostoru.

"Prema našem saznanju, za dobijanje tražene informacije potrebno je obratiti se putem elektronske pošte jadar.press@riotinto.com", stoji dalje u dopuni obaveštenja koje smo dobili od PKS, ponovo sa potpisom Miladinke Bodrožić.

Na ovaj način, izažli smo iz okvira Zakona o slobodno pristupu informacijama od javnog značaja jer nas PKS upućuje na privatnu kompaniju koja ne podleže navedenom zakonu, pa se njeno uzvratno javljanje svodi na dobru volju, a ne obavezu - jer nije organ vlasti.

To potvrđuje i nastavak dopisa PKS.

"U konkretnom slučaju ne radi se o zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja u smislu člana 2. Zakona o slobodno pristupu informacijama od javnog značaja, kojim je propisano da informacije od javnog značaja, u smislu ovog zakona, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da sazna".

Interes javnost, koju predstavljamo i mi kao udruženje, u ovom slučaju je sasvim opravdan, ali za ostvarenje interesa očito ne možemo da računamo na PKS, iako je bila "logistička podrška" Rio Tinta.

Na kraju dopisa PKS nije propustila da naznači:

"Tražene informacije nisu od javnog značaja, s obzirom da nisu sadržane u nekom dokumentu kojim raspolaže PKS, a što je jedan od bitnih elemenata koji mora biti ispunjen da bi se informacija smatrala informacijom od javnog značaja".

Ovde će da ostane upitno: koji je interes PKS, srpske institucije sa tradicijom dužom od 160 godina, da privatnoj kompaniji omogući promovisanje u prostoru PKS (moguće je da reč o naknadi za uslugu, što je u skladu sa članom 73. Statuta PKS - o načinu obezbeđivanja sredstava za rad), a da istovremeno ne omogućava zainteresovanoj javnost uvid u predmetnu studju (čak se ne ograđuje da ima dokument, ali da ne može da ga prosledi bez saglasnosti naručioca Studije).

NOVI ZAHTEV ZA PKS

Zato smo Komori poslali naredni zahtev, koji jeste u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a to je da nam dostavi:

 • ugovore koje su potpisali Privredna komora Srbije (PKS) i kompanija Rio Sava, kao i povezane kompanije, 
 • prateće cenovnike usluga PKS i 
 • ostale dokumente koji prate "logističku podršku" PKS (navedenu u Dopuni obaveštenja PKS dostavljenoj udruženju PRVI PRVI NA SKALI), iz organizacije predstavljanja Studije ekonomskog uticaja Projekta Jadar

Iako nismo u obavezi, naznačili smo i ovoga puta da su informacije potrebne za rad našeg udruženja registrovanog radi obaveštavanja građana.

Inače, po Zakonu o privrednim komorama, PKS može da zastupa ekonomske interese i promoviše privredu u inostranstvu, ali ovde je reč o nečemu sasvim suportnom - u prostoru PKS su promovisani interesi inostrane korporacije u kojoj Srbija nema nikakvog osnivačkog udela - 100% je privatni, strani kapital.

Po pomenutoj preporuci PKS, danas smo se obratili i Rio Tintu. Zamolili smo da nam dostavi Studiju ekonomskog uticaja projekta Jadar ili pošalje link do izvora gde je ovaj dokument objavljen u celini, kako bismo, da se poslužimo rečima Čadeža, "na osnovu činjenica sagledali ekonomski uticaj Projekta Jadar" - a to je moguće uvidom u samu Studiju od nekoliko stotina strana, a ne u propagandni materijal od osam strana.

Kao jedna od mnogobrojnih "zainteresovanih strana" u Srbiji, strpljivo čekamo odgovore i nadamo se da će Rio Tinto da prevaziđe sopstvenu zatvorenost koju je ispoljio i na samoj promociji kada rukovodstvo nije želelo da ispoštuje pitanja novinara - detaljno OVDE.

Zanimljivo je da u propagandnom materijalu Rio Tinta piše da se "stvarni rezultati mogu znatno razlikovati od projektovanih budućih rezultata koji su izraženi ili koji su implicirani u ovim anticipativnim izjavama koje važe samo do datuma navedenog u ovom dokumentu. Osim ako nije tako određeno važećim propisima ili zakonom, Rio Tinto Grupa ne preuzima nikakvu obavezu da javno ažurira ili revidira bilo koju anticipativnu izjavu, nezavisno od toga da li su one rezultat novih informacija ili budućih događaja. Rio Tinto Grupa ne može garantovati da se ove anticipativne izjave neće materijalno razlikovati od stvarnih rezultata".


PROTIVNE REČI, VAN PKS

Pošto smo u članku do sada iznosili stavove zainteresovanih strana koje samo afirmišu Projekat Jadar, pred kraj ukazujemo i na stavove stručne, naučne i poslovne javnosti koji nisu u skladu sa propagandom koja veliča litijum u Srbiji.

Gostujući u emisiji "Iza vesti" na N1 prorektor Beogradskog univerziteta i v.d. dekana Šumarskog fakulteta Ratko Ristić rekao je da u dolini Jadra hiljade ljudi drhti jer im je ugrožena egzistencija, jer u svakom trenutku država može da donese neku uredbu i da ih pretvori, usred njihove zemlje, u izbeglice.

- Ja ozbiljno postavljam pitanje da li je Srbija suverena zemlja. Rio Sava, ćerka firma Rio Tinta, sprovodi nešto što se zove Akcioni plan raseljavanja stanovništva – kucaju od kuće do kuće, ubeđuju ljude da prodaju zemlju, nekretnine. Oni raseljavaju naš narod na našoj teritoriji. JP Putevi Srbije dalo je ovlašćenje Rio Savi da prikuplja uslove, mišljenja i saglasnost za izgradnju puteva, a Privredna komora Srbije promoviše studiju ekonomskih koristi od projekta Jadar, naveo je Ristić.

SNIMAK EMISIJE (25:55)Glas protiv litijuma, na teritoriji Levča (u pitanju nije interes Rio Tinta, već australijske kompanije Jadar risorsiz - na početku istraživanja, a danas - Balkan Mining and Minerals Limited) podigli su i privrednici ovog kraja. Na njihovu inicijativu su odbornici Rekovca usvojili dva zaključka - da se pristupi izmenama Prostornog plana opštine Rekovac u koji bi se uvrstila zabrana istraživanja, kao i da se opština obavezuje da od Ministarstva rudarstva i energetike zatraži ukidanje rešenja stranoj kompaniji koja je počela istraživanje litijuma u Levču (detaljno OVDE).

Foto: Privredna komora Srbije

 Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

PREPORUKA PPNS

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

STAV AKADEMIJE INŽENJERSKIH NAUKA SRBIJE (AINS) O REALIZACIJI PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMENE ZA EKSPLOATACIJU I PRERADU MINERALA JADARITA ’JADAR’ARHIVA PPNS

DREN: EKOLOGIJA 

NOVEMBAR

 • Prevod "dokumenata iz Brisela" o Rio Tintu u Srbiji
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 13. 11. 2021: (16:00)
 • Započeto prikupljanje potpisa za unapređenje stanja vodenih površina u Kragujevcu
 • Zabrinjavajući projekti spram "ružičste prezentacije iskustava Rio Tinta u svetu" (iz predavanja prof. dr Ratka Ristića u SANU 6. maja 2021)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji (88. sednica Vlade, 3. 11. 2021)
 • Potpis Kragujevčana za unapređenje stanja vodenih površina na teritoriji grada - 12. i 13. novembar, 12:00-15:00
 • Bilo koji rudnik, a pogotovo rudnik litijuma, bio bi poguban za ceo Levač - Ljubiša Stevanović, direktor Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu
 • Stav Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS) o realizaciji prostornog plana posebne namene za eksploataciju i preradu minerala jadarita "Jadar"
 • Pet zemljotresa u Srbiji 7. novembra
 • Zahtev za RTS - ugovor o oglašavanju Rio Tinta
 • Opština Rekovac nije za eksploataciju litijuma - Aleksandar Đorđević, predsednik SO (VIDEO)
 • Smenjeni direktor omogućio 12 miliona dinara za nepostojeći sajt bez javne nabavke
 • Zemljotres u 14:24 na teritoriji Brusa (Sudimlje), M=23
 • Odbornici SO Rekovac jednoglasno protiv istraživanja litijuma
 • Zemljotres u 10:21 na teritoriji Knića (MZ Balosave), M=2,2
 • Izveštaja iz senke Koalicije 27: Poglavlje 27 u Srbiji - napredak pod ključem
 • Tamna strana grejanja u Kragujevcu ali i shvatanja slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja
 • Osnovan Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS)
 • Iza vesti: Prorektor Ristić o zagađenju, litijumu i Rio Tintu
 • Nesvakidašnji dim iz Energetike prijavljen nadležnima, prva reagovala načelnica Okruga: Ne posedujemo traženu informaciju (FOTO, VIDEO)
 • Eksploatacija litijuma na dnevnom redu sednice SO Rekovac 4. novembra
OKTOBAR (31)
 • FOTO: Energetika Kragujevac, 31. 10. 2021. (16:30)
 • Na predstavljanju Studije ekonomskog uticaja Projekta Jadar u PKS pitanja novinara bila nepoželjna
 • Ekomar: Onlajn predavanje i terensko istraživanje 1. i 3. novembra
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 29. 10. 2021. (8:00)
 • Pacifikacija protesta i otvaranja rudnika Rio Tinta - interes međunarodnih finansijskih institucija, Britanije, SAD, Australije, Nemačke....
 • Ja ću ovo da sačuvam po cenu života - Ljiljana Bralović, Pranjani (Da sam ja neko)
 • Upozorenje iz Bora, usled najave rušenja dimnjaka (Ziđin): Ne izlazite iz stanova bez potrebe!
 • Ustav Republike Srbije: Zdrava životna sredina; Sloboda preduzetništva
 • Žitelji Dragova (Levač) sprečili pristup zemljištu za rudarsko istraživanje (FOTO, VIDEO)
 • Unicef: Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji
 • U Kragujevcu dorađena preliminarna lista za sufinansiranje energetske efikasnosti kuća
 • Bezbedna voda na javnim česmama Bubanj, Šumarice i Divostin, neispravna u Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Ždraljici, Kapovcu, Petrovcu i Grujinoj česmi
 • Vujović: Prekomerno aerozagađenje zabeleženo u više gradova u Srbiji od kako je počela grejna sezona
 • Rio Sava: Zahtevi za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje priključnog razvodnog postrojenja 110kv Jadar i dalekovoda
 • Energetikа (Kragujevac): Početak grejne sezone
 • Razgovori o tekućim vodama Kragujevačke kotline (onlajn predavanje)
 • Prof. Ristić: Državni aparat da se stavi u službu zaštite životne sredine - javnost ne prihvata da se radi po lošim praksama
 • Otpadna voda-potok-jezero u Šumaricama!? (2020/2021)
 • Grad prihvatio inicijativu Ekomara - unaprediće Lokalni registar izvora zagađivanja (LRIZ)
 • Razgovori o tekućim vodama Kragujevačke kotline (onlajn predavanje)
 • Zahtev REM-u da zabrani reklamu Rio tinta
 • SKC: Uticaj rudarenja na prirodu
 • Klub akcijaša: Uređenje dela Spomen-parka
 • Srbiju "buše" do temelja - slučaj istraživanja litijuma u Levču
 • Udruženja građana na predstavljanju Nacrta Plana razvoja Kragujevca
 • Uz Uglješnicu, pritoku Lepenice (VIDEO)
 • Energetika (Kragujevac) - iz ugla potrošača (VIDEO)
 • Meštani Pranjana i Družetića oterali nepozvane goste - predstavnike ’ćerke firme’ Rio Tinta
 • Đački parlament: Eko strit parti, 9. oktobra
 • Mesna zajednica jeste organ vlast - to razume MZ Beloševac, ali ne i MZ Ilićevo
 • Lokalni registar izvora zagađivanja - šest meseci kasnije

SEPTEMBAR (23)

 • Anketa: Kakvo je vaše mišljenje o stanju voda u Kragujevcu?
 • U Kragujevcu održana konferencija "Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji - nordijska iskustva"
 • Ekomar: Uspostaviti kontinuirani monitoring površinskih voda Kragujevca
 • Zavrni rukave: Sakupljeno 70 džakova smeća sa Hipodroma
 • Zavrni rukave: Hipodrom, 26. septembar
 • RERI: Šta smo disali između dva septembra
 • Đački parlament: Eko strit parti 2. oktobra
 • Alarmantna publikacija "Unapređenje upravljanja kontaminiranim lokalitetima u Srbiji" skrivana od javnosti?
 • Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine
 • Dragana Đorđević: Zataškava se zastrašujuća istina koju Rio Tinto sprema Srbiji
 • Dolazak Rio Tinta je paradigma apokalipse - iz odgovora prof. Ristića ministarki Mihajlović
 • CINS: Bor sve opasniji po zdravlje ljudi - pokazuje novi izveštaj o kvalitetu vazduha
 • Vujović: Ulaganje Ziđina u modernizaciju postrojenja važno za životnu sredinu; RERI: Ministarka zadovoljna kako napreduje izgradnja nelegalnih objekata u Boru
 • Ljubivoje Ršumović - Zar ćemo opet dozvoliti
 • Prof. Ristić: Litijumska bajka nije razvojna šansa Srbije
 • Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara (2012)
 • Sa protesta u Rekovcu protiv istraživanja litijuma: Nije politikanstvo već borba za opstanak naroda
 • Ugovorena zamena kotlova Energetike, rok za završetak radova je 120 dana
 • Grad Kragujevac objavio konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti porodičnih kuća
 • Litijum u Levču? Ne! Odbranimo Rekovac! (snimak protesta, 3. 9. 2021)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • Preliminarni zahtevi protesta za bezopasan vazduh
 • Energetika podnela zahtev za procenu uticaja rekonstrukcije kotlarnice na životnu sredinu
AVGUST (8)
 • Protest ’Odbranimo Rekovac’ 3. septembra (17:00)
 • Protestna okupljanja u Beogradu - 28. avgusta, 4. i 11. septembra (VIDEO)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • DW: Litijum iz Nemačke - ekološki besprekoran i jeftin
 • Kragujevac objavio preliminarnu listu privrednika za energetsku tranziciju
 • Ekomar: Ima li života (u) Lepenici?
 • Tribina o potencijalnim problemima pčelara usled otvaranja rudnika litijuma (VIDEO)
 • CINS: Kako je Rio Tinto kupovao Loznicu - od gosta na slavi do neprijatelja (FOTO, VIDEO)

JUL (24)

 • Dekan Ristić: Odbornici Loznice ishitreno odlučili, projekat Jadar zvanično nije odobren
 • Divlje deponije - problem JKP na terenu i grada na konkursu Ministarstva za dodelu sredstava (FOTO, VIDEO)
 • Za Prostorni plan Grada Loznice glasao 41 odbornik, šest bilo protiv, od 50 prisutnih na početku sednice (VIDEO)
 • Storenergy (Kragujevac) - za ulazak supruge Zvonka Veselinovića u posao sa Nikolom Petrovićem
 • Marš sa Drine - Protest u Loznici, 29. jula
 • Eksplodirao hemijski kompleks u Leverkuzenu (VIDEO)
 • Ćuta poziva viđenije ljude, Porfirija, Novaka da stanu uz narod
 • Dr Tatjana Brankov: Vraćaju li se pedesete sa sloganima: Industrija je simbol bogatstva, Poljoprivreda je simbol siromaštva?
 • Zelena pijaca rekonstruisaće se do kraja godine, saniraće se i previđena fasada (VIDEO, FOTO)
 • Kragujevac pozvao privrednike da učestvuju u programu energetske tranzicije
 • RERI: Otvoreno pismo Vučiću; WWF: Zašto peticija za zaustavljanje štetnog Zakona o vodama?
 • Peticija: Zaustavimo štetni Zakon o vodama!
 • Pištaljka: Država Savezu vinara platila 12 miliona za informacije sa Vikipedije
 • Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu ’Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu’, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zahtev: Hitno povlačenje neustavnog Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama iz skupštinske procedure
 • Birn: Iz diplomatske depeše - Jadar 2
 • Procena uticaja na životnu sredinu potrebna Belkalu za prečišćavanje otpadnih voda; za projekte Telekoma i A1 ne treba, čeka se odluka za Bekis Osiride
 • Kragujevac prodaje parcele u centru i zonama Servis 2 i Feniks
 • Odbranimo rijeke Balkana - usvojen osnivački akt (VIDEO)
 • Ugovorena zamena kotlova u Energetici, ubrzo studija o 40 hiljada tona pepela
 • RTK: Grad Kragujevac potpisao ugovore sa ekološkim udruženjima
 • Grad Kragujevac i udruženja potpisali ugovore za projekte u oblasti zaštite životne sredine
 • Forum Poverenika: Koliko su građanima dostupne informacije o zaštiti životne sredine u Srbiji?
 • JKP Šumadija pripala nagrada "brend lider"

JUN (22)

 • Kragujevac izrađuje Plan detaljne regulacije Bešnjaje
 • I MHE Tošovići kod Raške bez uslova zaštite prirode
 • Forum: Treba li Srbiji rudnik litijuma?
 • Kragujevac potpisao Ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije
 • Požar na deponiji u Jovanovcu pod kontrolom
 • Zavrni rukave - Košutnjak, 27. jun
 • Šta misle Kragujevčani: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu
 • Anketa: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Crvena linija: Zelena energija i MHE u regionu
 • Zajača, 2021: Šta ostaje posle rudnika? (VIDEO)
 • Rio Tinto: Proizvodnja baterija nije u portfoliju naše kompanije - ne proizvodimo ih nigde u svetu
 • Jelisaveta Vasilić: Završena je privatizacija društvene svojine, ne smemo da dozvolimo privatizaciju javne svojine
 • Letnji dnevni kamp - Botanička bašta 2021
 • Gradonačelnik G. Milanovca: Šta će istraživanjem biti ugroženo? EU Suvoborska greda: Moramo Vas uputiti na greške, namerne napade i neistine
 • Velika povelja ’Zelena planeta’ posthumno prof. dr Slobodanu Jovanoviću (1955-2021)
 • Prof. Ratko Ristić o politici, Rio Tintu i tome čiji je čovek
 • Prof. Ristić: Iskopavanje litijuma forsiraju ’zapadni prijatelji’, banda predatora i sebičnjaka
 • Jadar risorsiz (Australija) cilja Rekovac za istraživanje litijuma, angažuje bivše menadžere Rio Tinta i sa Balkana
 • Kragujevac - grad bez zagađivača?
 • Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca
 • Uručena priznanja ’Zeleni’ i ’Crni list’ za 2020. godinu
 • Naučno-informativni skup u Koštunićima o rudnicima litijuma
MAJ (28)
 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Kragujevac na vodi - Marka Žvaka (VIDEO, 6:47)
 • Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave
 • Izdavanje upotrebne dozvole, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Kragujevac doneo Pravilnik za mere energetske tranzicije, sledi javni poziv
 • Evropski dan parkova obeležen i u Kragujevcu
 • Zavrni rukave: Košutnjak, 30. maj
 • Preliminarno: Kragujevac finansira 15 projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2021.
 • Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)
 • Memedović: Zapustili smo sami sebe! (VIDEO)
 • Svetski dan pčela - 20. maj
 • Zabrana vanpijačne prodaje - rešenje za divlju deponiju ispod nadvožnjaka, saglasni građani i JKP; na potezu je Grad
 • Mihajlović (18. 5): Istražne bušotine nisu bile predviđene u Topoli; Rešenje Ministarstva (26. 4): Istražni prostor nalazi se na teritoriji Ljiga, Gornjeg Mianovca i Topole
 • Zašto su kompanije Ziđin i Linglong iznad zakona Srbije
 • Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html