Preliminarni zahtevi protesta za bezopasan vazduh

Preliminarni zahtevi protesta za bezopasan vazduh

Protest zbog zagađenja vazduha na teritoriji Republike Srbije održan je danas u Beogradu, u organizaciji neformalne grupe građana Eko straža. Skup je počeo na platou trga Slavija, a nastavljen je šetnjom do Trga republie gde su se građanima obratili predstavnici stručne javnosti:

 • dr Dragana Djordjević, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju 
 • dr Vladimir Djurdjević, Fakultet za fiziku
 • Milica Lukić, doktorantkinja u oblasti geonauke, saradnica Geografskog fakulteta
 • dr Jagoš Raičević, nulearni fizičarn bivši v. d. Nuklearnih objekata
VIDEOZahtevi protesta za bezopasan vazduh 2 upućeni Vladi Srbije i premijerki Ani Brnabić - predfinalna verzija (u ponedeljak je predaja zahteva na pisarnici Vlade)

Protest je prijavila neformalna grupa građana “Eko Straža” u ime i uz podršku građana, a zahtevima su se pridružili i građani iz drugih ugroženih delova Republike Srbije. Neki od njih su stanovnici beogradskih naselja Mirijevo, Karaburma, Višnjica, Blok 72, Čukarička padina, kao i građani Bora, Majdanpeka, Šapca, Kovina, Popovca, Kragujevca, Smedereva i inicijative “Mame Šabac”, “Borani se pitaju”, “Odbranimo Zlotsku reku”, udruženje I portall “Prvi prvi na skali” i "Čuvari Perleza".

Usled izostanka odgovora na zahteve protesta od 10. januara 2021. godine, održavan je novi protestni skup sa proširenom listom zahteva.

Od održavanja poslednjeg skupa situacija se znatno pogoršala. Ne samo da nije bilo konkretnih poteza ka smanjenju zagađenosti vazduha, nego je došlo i do velikog akcidenta na deponiji Vinča, velikog požara koji je trajao skoro deset dana i zbog koga je dva miliona ljudi bilo izloženo kancerogenim materijama dioksinima i furanima. Za to vreme, Gradski zavod za javno zdravlje nije ni blagovremeno ni adekvatno obavestio javnost o događaju, nije pružio adekvatne informacije o pravom stanju zagađenja vazduha i praktično obmanuo javnost neprikazivanjem adekvatnih parametara.

Pored toga, od poslednjeg protestnog skupa pojavio se i novi prostorni plan po kome je planirana izgradnja još šest termoelektrana, a za koje se zna da su jedan od najvećih izazivača zagađenja na teritoriji ne samo Srbije već i celog Zapadnog Balkana.

Još jedanput podsećamo na član 74. Ustava kojeg je Republika Srbija ne samo dužna da se drži, već i da ga brani. U njemu stoji sledeće:

„Svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Svako, a posebno Republika Srbija i autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine. Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu.”

Republika Srbija, tj. ljudi koji su zaposleni na najvišim rukovodećim mestima, a koje plaćaju građani Republike Srbije, su direktno odgovorni za zaštitu životne sredine.

I svaki pojedinac je takođe odgovoran, ali je država dužna da je čuva, održava je čistom i poboljšava uslove života i životnu sredinu.

Izostanak reakcije nadležnih na naše prethodne zahteve, a uz pogoršanje situacije, primorava nas da napravimo novi protest i iznesemo sledeće zahteve vezane za smanjenje čestičnog zagađenja na teritoriji čitave Republike Srbije, sprečavanje lokalnog zagađenja vazduha od strane industrijskih objekata, privrednih objekata, deponijskog požara, zagađenja nesavesnim tretiranjem otpada i poljoprivrednih ostataka paljenjem, pravo na objektivno informisanje i hitne akcije ka zaštiti stanovništva dok se stanje u životnoj sredini, a konkretno smanjenje zagađenja vazduha, ne poporavi.

Aktivisti i deo građana prestonice Srbije okupili su se na platou Trga Slavija, jednom od glavnih kružnih tokova u prestonici, a protest je nastavljen šetnjom do Trga Republike u centru grada.  

Foto: Vesna Anđić, RFE

Konkretni zahtevi

Hitne akcije koje tražimo da se ispune odmah pošto ne iziskuju nikakvu vremensku i finansijsku investiciju već samo dobru volju, hitne akcije koje će doprineti zaštiti stanovništva dok se problem zagađenja ne reši sveobuhvatnije:

 • Obaveštavati građane putem televizijskih kanala sa nacionalnom frekvencijom i lokalnih televizijskih kanala o trenutnom stanju i povećanim koncentracijama polutanata u vazduhu, transparentnim i vidljivim indeksom kvaliteta u uglu ekrana, jasno vidljivim i razumljivim, kada je vazduh zagađen i prekomerno zagađen
 • Naložiti Agenciji za zaštitu životne sredine vraćanje indeksa kvaliteta gde je vazduh u kategoriji prijvatljiv za vrednosti do 40 PM2,5, a ne 55
 • Napraviti hitan program zaštite najugroženijeg dela stanovništa trudnica i dece; napraviti plan rada i način održavanja nastave posebno na otvorenom, kao i u jaslicama i vrtićima, osnovnim i srednjim školama
 • Preusmeravanje i preraspodela već kupljenih uređaja za prečišćavanje vazduha iz Skupštine grada, APR-a i drugih državnih institucija u vrtiće, škole i bolnice, tačnije tamo gde su oni najpotrebniji
 • Zabranu prodaje neadekvatnih energenata za loženje u domaćinstvima, kao što je takozvani sirovi lignit
 • Pravovremeno reagovanje nadležnih na praksu spaljivanja sekundarnih sirovina (posebno na mestima na kojima se iste sprovode kontinuirano), a za koje će počinioci biti krivično gonjeni u skladu sa zakonom
 • Hitno i kontinuirano sprovođenje merenja zagađenja uz oduzimanje dozvola za rad svim privrednim i industrijskim objektima koji ne ispunjavaju određene norme zaštite životne sredine, prvenstveno zagađenja vazduha, dok se iste ne ispoštuju
 • Ukinuti najavu inspekcijskog nadzora kao obavezu
 • Pojačati monitoring velikih zagađivača uvođenjem nezavisnih referentnih ustanove radi inspekcijskog nadzora. Troškove inspekcije moraju snositi zagađivači ukoliko su vrednosti prekoračene
 • Sankcionisanje svih nadležnih koji su svesno obmanuli javnost sakrivanjem informacija ili neadekvatnim obaveštavanjem o stanju u životnoj sredini. Vlada Srbije mora imenovati odgovorne za štetu nanetu životnoj sredini i zdravlju građana i pružiti dokaze da se takvi propusti neće ponoviti u budućnosti.
 • Formiranje nacionalnog tela sastavljeno od najrelevantnijih domaćih stručnjaka sa ciljem rešavanja problema i progresivnog smanjenja zagađenja vazduha
 • Zahtevi vezani za strateški pristup smanjenju zagađenja vazduha
 • Hitno ispitati emisije koja proizvodi termo-energetski sektor i velika industrija angažovanjem nezavisnih akreditovanih laboratorija na efikasniji način nego što je to učinjeno do sad i uvesti rigorozniju kaznenu politiku nego do sada
 • Hitno zatvaranje svih deponija kod kojih je došlo do samoinicijalnog paljenja metana i sa kojih se emituju kancerogene čestice dioksini i furani, napraviti strategiju održivog sistema tretmana otpada i primeniti je
 • Učiniti transparentnim proces naručivanja i izrade studija koje se zbirno zovu „Procena uticaja na životnu sredinu“. Proces ocenjivanja tih studija posmatrati kao projektni zadatak iza koga mora stajati referentna institucija. Zaključak o ispunjenosti uslova za dobijanje licence potencijalni zagađivač ne sme dobiti paušalno, već na osnovu ozbiljne i dokumentovane analize referentne institucuje, koja je dostupna javnosti
 • Ukoliko se desi da se da pozitivna ocena kvaliteta studije, a da neki delovi studije nisu ispunjeni, odgovorna lica moraju da snose krivičnu odgovornost
 • Nabavka uređaja za merenje zagađenja PM2,5 čestica u svim većim gradovima u Srbiji pre zimske sezone ili prihvatanje merenja sa takozvanih građanskih stanica dok lokalna samouprava ne obezbedi zvanične uređaje
 • Započeti transparentnu javnu raspravu o energetskoj tranziciji i u vezi sa njom doneti kratkoročnu i dugoročnu strategiju smanjenja zagađenja vazduha radi zaštite zdravlja stanovništva. Strategije vezane za smanjenje zagađenja moraju donositi multidisciplinarne grupe najreferentnijih stručnjaka
 • Poštovati već usvojene planove (npr. nacionalni plan za smanjenje emisija, tzv NERP) bez pomeranja i promena datuma, kao i retroaktivnih promena sadržaja dokumenta
 • Vlada RS mora preuzeti odgovornost za kvalitet vazduha na celoj teritoriji Srbije jer vazduh ne poznaje opštinske i regionalne granice, odbaciti prebacivanja nadležnosti na lokalne samouprave
 • Prekinuti nenamensko trošenje sredstava na mere koje neće imati dobar takozvani kost benefit
 • Stimulisati zamenu energetski neefikasnih peći za modernija rešenja za fizička lica
 • Iznalaženje mehanizna efikasnijeg sprovođenja već postojećeg zakona o zaštiti životne sredine, pooštriti prekršajnu i krivičnu odgovornost za grublje prekršaje i krivična dela
 • Inspekcije velikih zagađivača moraju vršiti republički inspektori uz snimanje tehnoloških procesa, a trošak inspekcije moraju snositi te kompanije. Uvesti unutrašnju kontrolu rada lokane inspekcije, a sa republičkog nivoa.
 • Transparentno trošenje i rigorozna kontrola sredstava iz fonda „zagađivač plaća“ i svih sredstava koja su stigla iz razvojnih fondova ili drugih ekoloških fondova.
 • Odobravati olakšice za uvođenje gasnih priključaka i obezbediti besplatan priključak za one koji su ispunili tehničke zahteve
 • Zameniti kotlarnice na mazut i lož ulje u svim državnim ustanovama
 • Zameniti kotlove u toplanama koja koriste čvrsta goriva i omogućiti njihov prelazak na gas
 • Napraviti plan sanacije i izvršiti remedijaciju svih postojećih jalovišta
 • Pronaći efikasan sistem kažnjavanja i primene već postojećih zakona ka pravnim i fizičkim lica koja za loženje koriste gumu, plastiku i ostali toksični optad, čija je upotreba zabranjena zakonom.

Čestično zagađenje obuhvata urbanu teritoriju cele Republike Srbije gotovo bez izuzetka, upozorili su iz Eko straže.

Foto: Vesna Anđić, RFE

Zahtevi konkretnih ugroženih delova Srbije od strane lokalnog zagađivača

Beočin

Zahteva se od donosioca odluka da dovede u kontrolu zagađivača cementaru Lafarge, koja 365 dana u godini, 24 časa dnevno spaljuje otpad: preko 25.000 komunalnog otpada, 11.000 tona otpadnih guma, 5.000 tona otpadnog ulja i nepoznata količina opasnog otpada. Cementara radi kao spalionica otpada, a ne poseduje odgovarajuću tehnologiju zaštite životne sredine. Zahtev je prestanak korišćenja alernativinih goriva u proizvodnji cementa i prelazak na prirodni gas kao dominantan emergent.

Vinča

Traži se hitno zatvaranje i sanacija gradske deponije, eliminacija metansih džepova, sprečavanje izbijanja novog požara, održivi sistem upravljanja otpadom, preispitivanje projekta spalionice od strane referentnih stručnjaka. Traži se nezavisno merenje dioksina i furana na zemljištu u delovima grada koji su bili “niz vetar” za vreme trajanja akcidenta: Vinča, Karaburma, Mirijevo, Zvezdara, Višnjička Banja. Traži se adevatno informisanje javnosti usled novog požara kao i savet stanovništvu kako da se ponaša ukoliko do njega dođe. Započetu transparentnu javnu raspravu o novom sistemu upravljanja otpadom i u njega uključiti struku.

Kovin

Traži se hitno zatvaranje i sanacija deponije. Nakon velikog požara od prošle godine, deponija je navodno zatvorena, ali ne i suštinski čime je država direktno prekršila obećanje i ugrozla građane. Sem deponije u blizini je i gasovod za koji nadležni tvrde da je na dovoljno velikoj dubini i da mu eventualni požar ne bi mogao „nauditi“, međutim građani tvrde da to nije tako. Sem zatvaranja da se imenuje institucija ili lica nadležna za pravovremeno reagovanje ako se ova zabrana prekrši postojeća sanira i da se tako sanirana više ne otvara da se smeće odvozi na novu deponiju u Pančevu, Vinci, Golubac - deponija veoma često gori i danju i noću, nalazi se na 300 metar od prvih vikend kuća u naselju koje broji preko 2.000 vikendica. Nalazi se pritom u košavnom području, bez ikakvog nadzora je, nema ni bilo kakvog vida tampon zone. Zahtev je da se zatvori, a da se hitno stavi pod kontrolu tako da se požari ne događaju više

Čukarička padina, Mirijevo, Blok 72 (uticaj i na blokove 45, 70 i 62)

Na Čukaričkoj Padini preko puta crkve gledajući ka magistrali, u Mirijevu u Orlovsom naselju i iza naselja „Mileva Ajnštajn“ sada već decenijama određeni nesavesni građani pale sekundarne sirovine. Dim sa ovih lomača je izuzetno pasan jer sem suspendovanih čestica sadrži kancerogene i mutagene materije. Godinama se kontaktiraju Beokom, komunalci, policija, komunalna inspekcija, kao i Ministartstvo za zaštitu životne sredine - bez konkretnih rezultata nadležnih. Zahtev je sprečavanje ove kriminalne ativnosti koja se vodi kao nesavesno tretiranje otpada i nosi kaznu od šest meseci do pet godina zatvora, traži se adekvatno reagovanje službi i zabrana paljenja sekundarnih sirovina.

Bor

Pod hitno dovesti emisiju štetnih gasova i PM čestica u zakonom dozvoljene granice. Traži se da da državni organi, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo rudarstva i energetike sa svojim inspekcijama konačno počnu da rade svoj posao i zaštite stanovnike Bora, Majdanpeka i okolnih sela od ekocida koji sprovodi kompanija „Zijin“ i koji se dešava svakodnevno. Treba rešiti probleme zagađenja vazduha, vode, zemljišta jer po najnovijoj studiji instituta „Batut“, broj obolelih od kancera je porastao za 20% od kada je „Zijin“ kupio RTB.

Šabac

Zahteva se angažovanje nezavisnih stručnih tela koja će utvrditi stvaran nivo emisije svih vrsta čestica i štetnih čestica koje emituju industrijski privredni subjekti u gradu Šapcu. Zahteva se da se u gradu poveća broj mernih stanica koje mere HF (hlorovodoničnu kiselinu), kao i da se uvede merenje C8H8 (stirena). Da se na dnevnom nivou, u vestima lokalnih medija, građani obaveštavaju o stvarnom nivou i vrsti zagađenja koja emituju privredni subjekti, kao i o posledicama prekomernih emisija zagađujućih materija na zdravlje ljudi. Da se ovlašćenja lokalne ekološke inspekcije prošire na sve privredne subjekte na teritoriji grada i da radno vreme lokalne ekološke inspekcije bude 24h, sedam dana u nedelji. Hitnu dekontaminaciju zemljišta u području privrednih subjekata iz istočne radne zone. Od nadležnih da u skladu sa zakonskim okvirima najstrože kažnjavaju privredne subjekte koji svojim nesavesnim poslovanjem krše zakon i prekoračuju dozvoljene nivoe emisije štetnih materija u životnu sredinu.

Lapovo

Sprečavanje odlaganja opasnog otpada na deponiji bez dozvole, odlaganje dozvoljenih vrsta otpada na način koji je u suprotnosti sa zakonom i deponovanje sa teritorija opština koje nisu potpisnice sporazuma o regionalnom deponovanju otpada. Zahtevi su da se deponija zatvori, da se izvrši rekultivacija deponije i da krivično odgovaraju odgovorna lica koja su odgovorna za deponiju, kao i ona za koje postoji osnovana sumnja da su.

Perlez

Zahteva se nadzor fabrike „Fejtujansue DOO“, meštani su od samog početka rada fabrike suočeni sa brojnim problemima, poput: ispuštanja otpadne vode kroz cevi za odvod atmosferske vode u sistem za navodnjavanje, zakopavanje otpadne plastike koja nije pogodna za reciklažu, neprijatni mirisi topljene plastike koji se osećaju gotovo isključivo vikendom i u večernjim satima. Zahteva se da nadležni organi sprovode zakonsku regulativu, da se zabrani rad zagađivačima vode, vazduha i zemljišta (poput Fejtujansue) dok god ne otklone nedostatke. Javna rasprava o Studijama uticaja na životnu sredinu mora biti organizovana u mesnim zajednicama gde će se osetiti efekat Studije i da na javnoj raspravi mora biti prisutno bar 2% građana upisanih u birački spisak te mesne zajednice. Da se u okolini specijalnih rezervata prirode zabrani rad privrednim subjektima koji mogu imati uticaj na životnu sredinu (kao Fejtujansue na „Carsku baru“). Da monitoring emisije u vazduh, vodu i zemljište bude javno dostupan svakom grđaninu.

Kragujevac

Sanirati trajno sve deponije pepela i šljunka koje postoje uz toplane na teritoriji Srbije, kao što je u Kragujevcu pepelište od 40 hiljada tona, uz najbolji način za njegovo iskorišćenje. Na državnom sajtu Amskv.sepa.gov.rs, gde je objedinjen prikaz automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, objavljivati u realnom vremenu ažurne podatke o prisustvu suspendovanih čestica PM,10 i PM2,5 u svim gradovima i opštinama, a bazu Agencije dopuniti podacima iz JLS koje nedostaju, poput Kragujevca. Ovo podrazumeva hitnu nabavku neophodnih instrumenata i njihovo povezivanje sa centralnim softverom radi prijema, obrade i prikaza rezultata, kao i zamenu gravimetrijske metode automatskom svuda gde se koristi u Srbiji. U zvanične ocene kvaliteta vazduha uvrstiti sve čestice koje ulaze u Kriterijum za ocenjivanje koncentracija zagađujućih materija po Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Obezbediti prelazak na gas do početk grejne sezone. Saniranje gradska deponija Jovanovac čiji je eksploatacioni vek istekao.

VIDEOPodsetnik

Eko Straža je organizovala protest 10. januara ove godine i uputila zahteve nadležnima, sada sledi nastavam pošto nismo dobili odgovor, a sprema nam se nova sezona zagadjenja i kupovina čvrtih goriva lošeg kvaliteta (sirovni lignit) koje su jedan od uzročnika zagadjenja i ne samo to već je pre nekoliko nedjelja došlo do akcidenta na deponiji Vinča.

Eko Straža je organizovala protest 10. januara ove godine i uputila zahteve nadležnima, sada sledi nastavak, pošto nije dobila odgovor, a sprema se nova sezona zagađenja i kupovina čvrstih goriva lošeg kvaliteta (sirovni lignit) koje su jedan od uzročnika zagađenja i ne samo to već je pre nekoliko nedelja došlo do akcidenta na deponiji Vinča.

Eko Straža je prva obavestila javnost o akcidentu i o potencijalnim posledicama, i priča je dobila međunarodni karater.

U Srbiji po proceni Evropske agencije za zaštitu životne sredine od zagađenog vazduha godišnje umre 15.000 ljudi.

Niš je prestigao Peking po prosečnim godišnjim vrednostima PM2,5 česticama. 

Čestično zagađenje obuhvata urbanu teritoriju cele Republike Srbije gotovo bez izuzetka, dok je u nekim gradovima poput Čačka dostigla vrednost od astronomskih 1,200 PM2,5. Jedan deo zagađenja je sezonski (od jeseni do proleća), ali jedan deo traje 365 dana u godini. Pojedini gradovi trpe stravično zagađenje od industrijskih aktivnosti kao što su Bor (Zijin), Smederevo (HBIS), Popovac (Moravacem), Beočin (Lafarge), Kosjerić (Titan), Šabac (Eliksir). Pojedina mesta imaju deponije koje gore, kao i aktivnosti paljenja sekundarnih sirovina koje oslobađaju kancerogene materije poput dioksina i furana.

Akcident u Vinči predstavlja najveći još od bombardovanja. Gradski institut za javno zdravlje je obmanuo javnost izjavom da je problem akutnog tipa i da je trajao samo dan, merivši samo suspendovane PM10 čestica, bez obavljanja adekvatne kontrole kvaliteta vazduha koje obuhvata merenje količine dioksina i furana i policikličnih aromatinih ugljovodonika koji su prisutni u akcidentnim situacijama kada gori mešoviti otpad koji sadrži gumu i plastiku.

Problem zagađenja nije problem samo ekološke prirode, već i javnog zdravlja, u pitanju je humanitarna katastrofa i tako joj i treba pristupiti, potrebna nam je solidarnost cele nacije. 

Eko straža, 4. 9. 2021.

IZ ARHIVE PPNS

VIDEO: ENERGETIKA, 12. 3. 2021.
Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

ARHIVA PPNS

OTPAD U LEPENICU NELEGANO ODLAGAO MARKO TRANS CARGO U VLASNIŠTVU GORANA KOJOVIĆA - POTVRDILO MINISTARSTVO (FOTO, VIDEO)

DREN: EKOLOGIJA 

AVGUST

 • Energetika podnela zahtev za procenu uticaja rekonstrukcije kotlarnice na životnu sredinu
 • Protest ’Odbranimo Rekovac’ 3. septembra (17:00)
 • Protestna okupljanja u Beogradu - 28. avgusta, 4. i 11. septembra (VIDEO)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • DW: Litijum iz Nemačke - ekološki besprekoran i jeftin
 • Kragujevac objavio preliminarnu listu privrednika za energetsku tranziciju
 • Ekomar: Ima li života (u) Lepenici?
 • Tribina o potencijalnim problemima pčelara usled otvaranja rudnika litijuma (VIDEO)
 • CINS: Kako je Rio Tinto kupovao Loznicu - od gosta na slavi do neprijatelja (FOTO, VIDEO)

JUL (24)

 • Dekan Ristić: Odbornici Loznice ishitreno odlučili, projekat Jadar zvanično nije odobren
 • Divlje deponije - problem JKP na terenu i grada na konkursu Ministarstva za dodelu sredstava (FOTO, VIDEO)
 • Za Prostorni plan Grada Loznice glasao 41 odbornik, šest bilo protiv, od 50 prisutnih na početku sednice (VIDEO)
 • Storenergy (Kragujevac) - za ulazak supruge Zvonka Veselinovića u posao sa Nikolom Petrovićem
 • Marš sa Drine - Protest u Loznici, 29. jula
 • Eksplodirao hemijski kompleks u Leverkuzenu (VIDEO)
 • Ćuta poziva viđenije ljude, Porfirija, Novaka da stanu uz narod
 • Dr Tatjana Brankov: Vraćaju li se pedesete sa sloganima: Industrija je simbol bogatstva, Poljoprivreda je simbol siromaštva?
 • Zelena pijaca rekonstruisaće se do kraja godine, saniraće se i previđena fasada (VIDEO, FOTO)
 • Kragujevac pozvao privrednike da učestvuju u programu energetske tranzicije
 • RERI: Otvoreno pismo Vučiću; WWF: Zašto peticija za zaustavljanje štetnog Zakona o vodama?
 • Peticija: Zaustavimo štetni Zakon o vodama!
 • Pištaljka: Država Savezu vinara platila 12 miliona za informacije sa Vikipedije
 • Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu ’Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu’, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zahtev: Hitno povlačenje neustavnog Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama iz skupštinske procedure
 • Birn: Iz diplomatske depeše - Jadar 2
 • Procena uticaja na životnu sredinu potrebna Belkalu za prečišćavanje otpadnih voda; za projekte Telekoma i A1 ne treba, čeka se odluka za Bekis Osiride
 • Kragujevac prodaje parcele u centru i zonama Servis 2 i Feniks
 • Odbranimo rijeke Balkana - usvojen osnivački akt (VIDEO)
 • Ugovorena zamena kotlova u Energetici, ubrzo studija o 40 hiljada tona pepela
 • RTK: Grad Kragujevac potpisao ugovore sa ekološkim udruženjima
 • Grad Kragujevac i udruženja potpisali ugovore za projekte u oblasti zaštite životne sredine
 • Forum Poverenika: Koliko su građanima dostupne informacije o zaštiti životne sredine u Srbiji?
 • JKP Šumadija pripala nagrada "brend lider"

JUN (22)

 • Kragujevac izrađuje Plan detaljne regulacije Bešnjaje
 • I MHE Tošovići kod Raške bez uslova zaštite prirode
 • Forum: Treba li Srbiji rudnik litijuma?
 • Kragujevac potpisao Ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije
 • Požar na deponiji u Jovanovcu pod kontrolom
 • Zavrni rukave - Košutnjak, 27. jun
 • Šta misle Kragujevčani: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu
 • Anketa: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Crvena linija: Zelena energija i MHE u regionu
 • Zajača, 2021: Šta ostaje posle rudnika? (VIDEO)
 • Rio Tinto: Proizvodnja baterija nije u portfoliju naše kompanije - ne proizvodimo ih nigde u svetu
 • Jelisaveta Vasilić: Završena je privatizacija društvene svojine, ne smemo da dozvolimo privatizaciju javne svojine
 • Letnji dnevni kamp - Botanička bašta 2021
 • Gradonačelnik G. Milanovca: Šta će istraživanjem biti ugroženo? EU Suvoborska greda: Moramo Vas uputiti na greške, namerne napade i neistine
 • Velika povelja ’Zelena planeta’ posthumno prof. dr Slobodanu Jovanoviću (1955-2021)
 • Prof. Ratko Ristić o politici, Rio Tintu i tome čiji je čovek
 • Prof. Ristić: Iskopavanje litijuma forsiraju ’zapadni prijatelji’, banda predatora i sebičnjaka
 • Jadar risorsiz (Australija) cilja Rekovac za istraživanje litijuma, angažuje bivše menadžere Rio Tinta i sa Balkana
 • Kragujevac - grad bez zagađivača?
 • Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca
 • Uručena priznanja ’Zeleni’ i ’Crni list’ za 2020. godinu
 • Naučno-informativni skup u Koštunićima o rudnicima litijuma
MAJ (28)
 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Kragujevac na vodi - Marka Žvaka (VIDEO, 6:47)
 • Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave
 • Izdavanje upotrebne dozvole, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Kragujevac doneo Pravilnik za mere energetske tranzicije, sledi javni poziv
 • Evropski dan parkova obeležen i u Kragujevcu
 • Zavrni rukave: Košutnjak, 30. maj
 • Preliminarno: Kragujevac finansira 15 projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2021.
 • Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)
 • Memedović: Zapustili smo sami sebe! (VIDEO)
 • Svetski dan pčela - 20. maj
 • Zabrana vanpijačne prodaje - rešenje za divlju deponiju ispod nadvožnjaka, saglasni građani i JKP; na potezu je Grad
 • Mihajlović (18. 5): Istražne bušotine nisu bile predviđene u Topoli; Rešenje Ministarstva (26. 4): Istražni prostor nalazi se na teritoriji Ljiga, Gornjeg Mianovca i Topole
 • Zašto su kompanije Ziđin i Linglong iznad zakona Srbije
 • Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ https://www.ijfk.info/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html