Projekat Rio Tinta u Srbiji štite potpisi Svilanovića (2004) i Vučića (2021) na međunarodnim ugovorima sa Ujedinjenim Kraljevstvom?

Projekat Rio Tinta u Srbiji štite potpisi Svilanovića (2004) i Vučića (2021) na međunarodnim ugovorima sa Ujedinjenim Kraljevstvom?

Na sajtu Ministarstva spoljni poslova Republike Srbije, u odeljku Bilateralni odnosi, pod naslovom Ugovorno stanje, piše da je na snazi ukupno 28 sporazuma sa Ujedinjenim Kraljevstvom (UK), a kao "neki od najznačajnijih bilateralnih sporazuma" istaknuti su:

 1. Ugovor o uzajamnom izdavanju krivaca između Srbije i Velike Britanije - datum potpisa, ratifikacije i stupanja 6. 12. 1900. i 25. 1. 1901.
 2. Trgovinski sporazum (između vlade Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva)- datum potpisa, ratifikacije i stupanja 27. 11. 1936. i 18. 6. 1937.
 3. Sporazum o vazdušnom saobraćaju (između FNRJ i V. Britanije)- datum potpisa, ratifikacije i stupanja 3. 2. 1959. i 30. 9. 1959.
 4. Sporazum između SFRJ Jugoslavije i UK Velike Britanije i Severne Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak - datum potpisa, ratifikacije i stupanja 6. 11. 1981, 15. 7. 1982, 16. 9. 1982.
 5. Sporazum između SR Jugoslavije i vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta - datum potpisa, ratifikacije i stupanja 6. 11. 2002, 30. 1. 2003, 27. 8. 2003.

Ministarstvo nije izdvojilo kao najznačajnije dva sporazuma sa UK objavljena u državnim glasilima (Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori, broj 10 iz 2004, i Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori, broj 13 iz 2021), za koje su u skupštini izglasani posebni zakoni, a to su:

 • SPORAZUM IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA - objavljen 7. 5. 2004, stupio na snagu osam dana kasnije;
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PARTNERSTVU, TRGOVINI I SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE, ZAJEDNIČKE DEKLARACIJE U VEZI SA TRILATERALNIM PRISTUPOM PRAVILIMA O POREKLU I ZAJEDNIČKE DEKLARACIJE O VEZI IZMEĐU PROTOKOLA O IRSKOJ/SEVERNOJ IRSKOJ I SPORAZUMA O PARTNERSTVU, TRGOVINI I SARADNJI - objavljen 12. 7. 2021, stupio na snagu tri dana kasnije.

Za razliku od Ministarstva, prvi sporazum istakla je generalna direktorka Rio Sava Exploration Vesna Prodanović u intervjuu agenciji Beta objavljenom 23. decembra 2021. godine. 

Na pitanje da li postoji dokument na osnovu kojeg bi država Srbija bila u obavezi da Rio Tintu plati odštetu ukoliko se ne dobije dozvola za otvaranje rudnika, Prodanović je kazala da je investicija kompanije Rio Tinto u Projekat Jadar investicija iz Ujedinjenog Kraljevstva, s obzirom na to da su osnivači Rio Save kompanije sa sedištem registrovanim u Londonu.

PRVI PRVI NA SKALI Projekat Rio Tinta u Srbiji štite potpisi Svilanovića (2004) i Vučića (2021) na međunarodnim ugovorima sa Ujedinjenim Kraljevstvom UKAZ 2004

- Investicija u Jadar je predmet zaštite Bilateralnog sporazuma između Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja. Taj sporazum je potpisan 2002. godine i ratifikovan 2004. godine. Srbija ima slične sporazume sa mnogim stranim državama, i kao i svi ostali sporazumi, i ovaj sporazum predviđa međunarodno priznate mehanizme zaštite investicija, objasnila je Prodanović.

Ukaz o proglašenju zakona o ratifikaciji tog sporazuma 2004. godine potpisao je predsednik Srbije i Crne Gore Svetozar Marović, dok su potpisnici sporazuma bili Goran Svilanović i Džek Stron.

IZVOD IZ SPORAZUMA

Član 4 tiče se naknade gubitaka i glasi:

"Ulagačima jedne Strane ugovornice čija ulaganja na teritoriji druge Strane ugovornice pretrpe gubitke usled rata ili drugog oružanog sukoba, revolucije, vanrednog stanja, pobune, ustanka ili nemira na teritoriji druge Strane ugovornice, druga Strana ugovornica će u pogledu povraćaja, obeštećenja, naknade ili drugog načina izmirenja gubitaka, obezbediti tretman koji neće biti manje povoljan od onog koji druga Strana ugovornica pruža sopstvenim ulagačima ili ulagačima bilo koje treće države. Plaćanja po navedenom osnovu biće slobodno transferabilna i vršiće se bez odlaganja.

Član 5 je o eksproprijaciji, a u prvom stavu piše:

"Ulaganja ulagača bilo koje Strane ugovornice neće biti nacionalizovana, eksproprisana niti podvrgnuta merama po dejstvu jednakim nacionalizaciji ili eksproprijaciji (u daljem tekstu: "eksproprijacija") na teritoriji druge Strane ugovornice, osim u javnom interesu koji se tiče unutrašnjih potreba te Strane ugovornice, na nediskriminatornoj osnovi i uz hitnu, adekvatnu i potpunu naknadu. Ovakva naknada će odgovarati iznosu tržišne vrednosti eksproprisanog ulaganja neposredno pre eksproprijacije ili pre no što je predstojeća eksproprijacija postala opšte poznata činjenica, u zavisnosti od toga šta se pre dogodilo, uključivaće kamatu obračunatu po normalnoj komercijalnoj stopi do datuma plaćanja, biće isplaćena bez odlaganja i slobodno transferabilna. Oštećeni ulagač će imati pravo da, u skladu sa zakonom Strane ugovornice koja vrši eksproprijaciju, traži da sudsko ili drugo nezavisno telo te Strane ugovornice izvrši neodložno razmatranje njegovog slučaja i vrednovanje njegovog ulaganja, u skladu sa principima iznetim u ovom članu".

Završni Član 15 odnosi se na trajanje i raskid, a tu je zapisano:

"Ovaj sporazum će ostati na snazi u periodu od deset godina. Nakon toga će nastaviti da važi do isteka dvanaest meseci od datuma kada jedna od Strana ugovornica bude dala drugoj pismeno obaveštenje o raskidu. U pogledu ulaganja nastalih u vreme dok je ovaj sporazum na snazi, njegove odredbe će nastaviti da važe za takva ulaganja u periodu od dvadeset godina od datuma raskida i bez prejudiciranja na primenu pravila opšteg međunarodnog prava".

PRILOZI PPNS (4 STR): SPORAZUM IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA (2004)POVEZANOST SA SPORAZUMOM

Inače, potpisnik sporazum sa srpske strane Svilanović je u novembru te 2004. godine postao "predsedavajući Prvog radnog stola (demokratija i ljudska prava) u Paktu stabilnosti za Jugoistočnu Evropu", navedeno je, pored ostalog, u njegovoj biografiji na sajtu udruženja Naled - Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj ("nezavisnog, neprofitnog i nestranačkog udruženja kompanija, opština i NVO), čiji je konsultant.

U Naledu je decembra 2019. godine formiran tzv. Savez za zaštitu životne sredine, a među članicama je Rio Sava, ćerka firma Rio Tinta. Andrea Radonjić, glavni savetinik za medije i komunikaciju za Srbiju u kompaniji Rio Tinto, aktivno pruža "doprinos progresu privrednog ambijenta Srbije i Crne Gore, kao član ključnih poslovnih organizacija i radnih tela, poput Naleda i Američke privredne komore, objavljeno je u najavi onlajn konferencije o rudarstvu i energetici, održane u maju ove godine, koju je podržao Rio Tinto, uz još dve kompanije.

Naled i konsultantska kompanija Breakthrough, su uz podršku Kanada Fonda, 2013. godine pokrenule projekat „Rudarstvo: Promovisanje ekonomskog upravljanja i razvoja za demokratsku tranziciju”, u okviru koga su organizovale niz okruglih stolova zainteresovanih strana, ministarstva, kompanija, lokalne zajednice, Rudarsko geološkog fakulteta, ambasada i drugih. Naredne godine su apelovale da se korišćenje mineralnih resursa uvrsti u Strategiju razvoja Srbije, pisao je BiF.

Četiri dana nakon direktorke Rio Save (27. decembra) i predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govorio o projektu Jadar, kada je naglasio da neće biti povučen iako su to tražili "pojedini opozicioni političari". Vučić je kazao da su protiv projekta Jadar političari koji su taj projekat i doveli u Srbiju. "Taj projekat stoji i nigde se pomerati neće. Oni su ga doveli, a mi smo uradili sve što je narod tražio i to je to", prenela je Beta.

Za praznično izdanje Večernjih novosti, govoreći o protestima zbog Rio Tinta, Vučić je ponovio da su firmu u Srbiju doveli "i preko Velike Britanije joj se obavezali oni koji danas pozivaju na proteste".

- U svemu tome nema ničeg fer. Ali hajde da sutra izbacim Rio Tinto. Hoćete li vi da obezbedite milijardu evra koliko bi trebalo da platimo zbog onoga što su oni potpisivali? Ili je bolje da se pronađe bolji način za rešavanje problema. Važno je da postoji moratorijum, nema nikakvih daljih aktivnosti Rio Tinto. Šta će biti dalje, videćemo, rekao je predsednik, preneo je N1 31. decembra.

Predsednik je u oba navrata prozvao bivše vlasti u Srbiji, precizirao je, kao i Prodanovićka, da postoji sporazum sa Britancima, ali oboje su "propustili" da obaveste javnost da je i 2021. godine Skupština donela zakon kojim je potvrđen Sporazum Srbije i UK, i to o partnerstvu, trgovini i saradnji između dve vlade, a uz to i zajednička deklaracija u vezi sa trilateralnim pristupom pravilima o poreklu.

Ukaz o proglašenju ovog zakona potpisao je predsednik Vučić 9. jula 2021. godine, a tim povodom je Carinarnica objavila Obaveštenje o primeni Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske.


PRVI PRVI NA SKALI Projekat Rio Tinta u Srbiji štite potpisi Svilanovića (2004) i Vučića (2021) na međunarodnim ugovorima sa Ujedinjenim Kraljevstvom UKAZ 2021


U Glavi II se definiše pojam Proizvodi sa poreklom, Član 3. tiče se kumulacije u Ujedinjenom Kraljevstvu i tu se u stavu 2 navodi:

"Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 2. stav 1, proizvodi će se smatrati proizvodima poreklom iz Ujedinjenog Kraljevstva, ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz Srbije ili bilo koje zemlje ili teritorije navedene u Aneksu A ovog protokola, pod uslovom da su u Ujedinjenom Kraljevstvu bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu".

PRILOG PPNS (19 STR): ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O PARTNERSTVU, TRGOVINI I SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE, ZAJEDNIČKE DEKLARACIJE U VEZI SA TRILATERALNIM PRISTUPOM PRAVILIMA O POREKLU I ZAJEDNIČKE DEKLARACIJE O VEZI IZMEĐU PROTOKOLA O IRSKOJ/SEVERNOJ IRSKOJ I SPORAZUMA O PARTNERSTVU, TRGOVINI I SARADNJI (2021)

Uz to, vlade Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva imaju i potvrđen Sporazum o međunarodnom drumskom saobraćaju, sačinjen je u Londonu 6. februara 2019. godine, nakon čega je donet i zakon o tom sporazumu u Skupštini Srbije.

Već naredne, 2020. godine potvrđen je i Memorandum o razumevanju između Vlade Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava.

ODGOVOR SEOSA

Kao odgovor na gorenavedeno reagovanje Predsednika, Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS) је u ponedeljak 3. januara nastavio sa blokadama puteva širom zemlje.

- Jasno da Vlada neće povući uredbu o donošenju Prostornog plana područja posebne namene za projekat kompanije Rio Tinto o otvaranju rudnika litijuma. Prvo ćemo blokirati puteve na tri sata, a posle i duže i šire, sve dok predsednik ne povuče uredbu i ne skloni Rio Tinto iz Jadra i Srbije. Nama nema nazad, a ni svima vama, jer Srbija je jedino što nam je ostalo. Mi nismo političari, već običan narod koji ne želi rudnike litijuma u svojoj blizini. Stanite uz nas da budemo narod dostojan svojih predaka. Do pobede, naveli su u pozivu iz ovog saveza.

Blokade su bile najavljene na sledećim lokacijama:

 • Loznica - centar Brezjaka
 • Čačak, Gornji Milanovac - Preljina
 • Požega, Kosjerić - Pesak
 • Novi Sad - raskrsnica kod Futoške pijace
 • Šabac - most na Savi
 • Užice - put za Zlatibor, Ložionički most
 • Vrbas - kod Vitala
 • Vrnjci - kružni tok

Слика може припадати текст који гласи „#блокада 3 1.2022 #локацие MARABOI лозница центар брезака пожега, кослериб песак чачак, милановац прелина нови сад раскрсница код футошке пизаце шабац- мост на сави ужице златиборски пут, ложионички мост врбас двитала врьци кружни ток видимо CE од 13h! #заживот #знамоданедамо“

Protest protiv Rio Tinta najavljen je i u Londonu, ispred kancelarije Rio Tinto - najavljeno je na profilu Marš sa Drine, kolektivu građana, nezavisnih stručnjaka, aktivista i nevladinih organizacija iz Srbije i sveta.

 
 
 
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram

Објава коју дели Marš Sa Drine (@mars_sa_drine)


IZ ARHIVE PPNS: RIO TINTO U SRBIJI, 2001-2021

Podsećamo, Preduzeće za geološka istraživanja Rio Sava eksploreišn ima pravnu formu društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), a osnovano je 16. maja 2001. godine, podatak je iz baze Agencije za privredne registre (APR).

Ovo znači da su u planove Rio Tinta u Srbiji bile upućene sve izvršne vlasti Srbije u proteklih 20 godina: Vlada Zorana Đinđića (2001-2003), Vlada Zorana Živkovića (2003), prva Vlada Vojislava Koštunice (2004-2007), druga Vlada Vojislava Koštunice (2007-2008), Vlada Mirka Cvetkovića (2008-2012), Vlada Ivice Dačića (2012-2014), prva Vlada Aleksandra Vučića (2014-2016), druga Vlada Aleksandra Vučića (2016-2017), prva Vlada Ane Brnabić (2017-2020) i druga Vlada Ane Brnabić (2020-).

Pretežna delatnost Rio Save je eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija (šifra delatnosti 0891).

Zakonski zastupnik DOO je Vesna Prodanović (1969), kao fizičko lice samostalno zastupa Rio Savu. Ostali zastupnici su Australijanci Damian Rogers Colin Mackey.

U ovom državnom registru nije navedeno ko čini Nadzorni, Izvršni i Upravni odbor Rio Save.

Kao članovi DOO upisane su dve inostrane firme.

Prva je Rio Tinto Minerals Development Limited (London, Engleska, Velika Britanija), sa udelom od 70 odsto. Prvi novčani ulozi evidentirani su u 2001. godine - ukupno 12.009.798,15 dinara: 20. aprila je uplaćeno 234.307 dinara, 22. oktobra 4.647.671, a iste godine 19. novembru još 7.127.820 dinara.

Drugo poslovno ime je Rio Tinto Nominees Limited, sa različitim matičnim brojem, ali na istoj adresi: St. James’s Square 6, London, SW1Y4LD - Engleska, Velika Britanija, a osnivački udeo je preostalih 30 procenata.

I u ovom slučaju su najstarije uplate novčanih uloga vezane za 2001. godinu, datumi su isti, a ukupan iznos je 5.147.056,57 dinara: 100.417,35 dinara 20. aprila, 1.991.859 22. oktobra i 3.054.780 19. novembra.

Ukupan novčani ulog oba člana te 2001. godine bio je 17.156.854,72 dinara. Po najstarijem srednjem kursu koji može da se preračuna na sajtu Narodne banke Srbije (60,66 dinara za jedan evro, od 15. 5. 2002) to je bilo 282.836,37 evra.

Iz adrese za prijem elektronske pošte koja je obavezna u bazi APR - serbia@riotinto.com - jasna je povezanost sa korporacijom Rio Tinto.

Osnivački akt Rio Save menjan je 28. maja 2012. godine, potom je donet novi 24. oktobra 2018, a naredne dve izmene bile su 7. i 29. januara ove godine. Dva poslednja osnivačka akta zavedena su 22. januara i 8. februara 2021. godine.

Prema tom aktu, članovi osnivači ostali su isti, kao i direktor, a ukupan osnovni, ujedno i uplaćen novčani kapital društva iznosio je 23.400.587.394,50 dinara, što je po današnjem srednjem kursu NBS nepunih 200.000.000 evra.

U međuvremenu, 5. aprila 2018. godine osnovano je još jednom DOO - Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o. Beograd-Novi Beograd. I danas ima aktivan status.

I ovo DOO ima kao pretežnu delatnost eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija (šifra delatnosti 0891).

Zastupnici u ovom društvu su Britanci Kenneth Tainton i Arnaud Brion. Ni ovde nisu navedeni članovi odbora društva, a kao stoprocentni član-osnivač zaveden je prvopominjani Rio Tinto Minerals Development Limited. Direktnu povezanost sa matičnom korporacijom i ovde dodatno potvrđuje adresa za prijem elektronske pošte - rtedserbia@riotinto.com.

Najstariji novčani ulozi upisani su pet puta u godini osnivanja - 2018, dva puta su evidentirani 2019, a najsvežija uplata bila je 9. novembra, iznos je bio 55.732.162,50 dinara.

Osnivački akt donet je 28. marta 2018, novi je usledio 14. juna te godine, potom 18. juna 2020. i 8. februara 2021. godine. 

Ubrzo posle osnivanja DOO koje u Srbiji zastupaju dvojica Britanaca, u aprilu te 2018. godine premijerka Srbije Ana Brnabić bila je na sastanku sa predstavnicima rudarsko-metalske grupacije Rio Tinto u Londonu, kada je dogovoren "zajednički rad na razvoju projekta u okviru Radne grupe za Jadar". 

"Dakle, direktori Rio Tinta sa mnom i ja ću se sada i lično uključiti u dalju realizaciju ovog projekta, kako bi imali maksimalan pozitivan efekat", rekla je Brnabić, a objavio RTS 14. aprila 2018. godine.

Brnabić u Londonu o Rio Tintu, 2018: Ja ću se sada direktno uključiti u dalju realizaciju ovog projekta

Detaljno: BRNABIĆ U LONDONU O RIO TINTU, 2018: JA ĆU SE SADA DIREKTNO UKLJUČITI U DALJU REALIZACIJU OVOG PROJEKTA (VIDEO)

Sem naklonosti premijerke, Rio Tinto je pridobio i Privrednu komoru Srbije koja je 29. oktobra bila "logistička podrška" za promociju studije Rio Tinta - detaljno u članku PPNS. Na toj promociji pitanja novinara bila su nepoželjna - detaljnije OVDE.

Povrh svega, u nedeljama kada se sve šira javnost suprotstavlja projektu Jadar u Srbiji, pa čak i vlasti priznaju svoju pristrasnost tako što poništavaju predloge zakona, utiču na promene lokalnih akata..., i RTS se opredeljuje za pružanje podrške Rio Tintu i to kao najredovnijem klijentu koga je obezbedio preko agencije Medija pul - detaljnije na PPNS.

U jeku pobune širom Srbije protiv Rio Tinta, ova korporacija je 16. decembra objavila saopštenje u kojem se pored ostalog navodi:

"Razumemo interesovanje građana za sve što se dešava u vezi sa projektom i nastavićemo da pružamo informacije o svim aspektima projekta za koje smo nadležni i u kojima učestvujemo. Nastavljamo da se vodimo zakonskim okvirima u kojima se odvija realizacija projekata u Republici Srbiji", preneo je RTS.

Pružanje informacija ipak je selektivno. Shodno preporuci iz Privredne komore Srbije (PKS), 17. novembra obratili smo se Rio Tintu na jadar.press@riotinto.com molbom za dostavu Studije ekonomskog uticaja projekta Jadarnavedene u članku na sajtu PKS 29. oktobra 2021. godine. Naznačili smo da smo na sajtu Rio Tinta pronašli promotivni materijal, dvojezične brošure na po osam stranica - što nam je takođe preporučila PKS, ali da to nije predmetna Studija.

Do objave ovog članka nismo dobili uzvratni odgovor Rio Rinta (Rio Save).

Foto: NATO; Predsedništvo
D. M. M.


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

IZ ARHIVE PPNS: KVALITET VAZDUHA

APLIKACIJA ’XECO VAZDUH’ NA PORTALU PRVI PRVI NA SKALIPREPORUKA PPNS

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ARHIVA PPNS

DREN: EKOLOGIJA

DECEMBAR (38)

 • Branko Stanković (Kvadratura kruga, RTS): Ni ja ne bih dao zemlju Rio Tintu
 • Kvadratura kruga: Zeleni rudnik Dobrinja
 • Ekomar predstavio rezultate projekta "Ima li života u Lepenici"
 • Rio Sava (Rio Tinto) zahteva izmenu lokacijskih uslova za projekat Jadar - svih 17 dokumenata na PPNS
 • Kreni-promeni: Naredni korak - 30.000 potpisa za inicijativu protiv kopanja litijuma
 • Odbor za energetiku SANU: Razvoj elektroenergetike Republike Srbije do 2050. godine
 • Prostorni plan Loznice stavljen van snage - sadržao je odobrena istraživanja litijuma preduzeća Rio Sava (Rio Tinto), Jadar litijum i Euro litijum
 • Dekani traže zapošljavanje 100 biologa i ekologa - da brinu o očuvanju prirode
 • Ekološki protest - Kragujevac, 12. 12. 2021 (VIDEO)
 • Energetika ne poseduje izveštaje o merenju emisije zagađujućih materija u vazduh - utvrdila inspekcija i naložila otklanjanje te nezakonitosti (FOTO, VIDEO)
 • Ršum: Izdao bih sebe i svoju pesmu kad ne bih ustao i nosio transparent protiv zagađenja reka
 • Emotivni govor Stanka Aksentijevića, moderatora ekološkog protesta u Kragujevcu
 • Ekološki protest u Kragujevcu (prvi izveštaji, mediji)
 • Ekološki protest u Kragujevcu (snimak Eko straže)
 • SEOS nastavlja sa protestima i blokadama
 • Vučić: Nemamo pravo da uništavamo živote većeg broja ljudi nego što je to bilo predviđeno prvobitnim planovima
 • Vlada povukla iz skupštinske procedure Zakon o eksproprijaciji
 • Okidači za povećanje nivoa zagađenosti vazduha
 • Inspektor naložio Energetici merenje emisije zagađujućih materija za sve lokacije, u skladu zakonom
 • Zabranjeni radovi Euro litijum Balkan, žrtve istraživanja ostale bez vode
 • Memedović u dolini Jadra: Gorak je hleb koji smo danas jeli
 • SEOS: Ostajemo pri prvobitnim zahtevima borba je od samog osnivanja usmerena protiv izgradnje rudnika litijuma
 • Episkop Fotije: Moramo braniti danas, braćo i sestre, svoje selo, svoj potok i njivu
 • Danas: Zašto se vije crni dim iznad Kragujevca?
 • Brnabić u Londonu o Rio Tintu (2018): Ja ću se sada direktno uključiti u dalju realizaciju ovog projekta
 • Sve više sportista otvoreno protiv Rio Tinta
 • Predsednik: Šta mislite da ja mogu da uradim? Kokanović: Da se ne otvori rudnik. Nama rudnik ne treba
 • Novak: Čist vazduh, voda i hrana su ključevi zdavlja. Bez toga svaka reč o "zdravlju" je suvišna
 • Kragujevac se budi: Marš sa Drine
 • Razgovor na barikadi: Znamo da ne damo Levač, Jagodinu, Loznicu, Dobrinju, Pranjane
 • Timovi Zaštitnika građana u subotu prate postupanje policije na ulicama
 • Koliko su Kragujevčanima bitne čiste vode
 • Rio Tinto, marš sa Drine - Chiapas & Branko Trijić
 • Rio Tinto Srbiji namenio pilot postrojenje, a još nema studiju izvodljivosti i odobrenja Vlade - piše AFR
 • Postrojenje Jadar dobilo lokacijske uslove od Ministarstva
 • SEOS nastavlja sa blokadama 4. decembra
 • Čekajući efekte saradnje AINS-a sa Ministarstvom i Rio Savom
 • Sadnicе belog jasena pored jezera Bubanj i u naselju Beloševac
NOVEMBAR (49)
 • Fijat obezbedio litijum, vlasnik sklopio sporazum sa dobavljačem iz Australije
 • Protiv sam dolaska Rio Tinta - Bratislav Jugović, poslanik (Aleksandar Vučić - Za našu decu)
 • Intervencija policije u pozadini blokade na tromeđi Kragujevca, Jagodine i Rekovca
 • VIDEO: Barikada na tromeđi Kragujevca, Jagodine i Rekovca, 27. 11. 2021.
 • SEOS: Blokada Srbije jer znamo da zemlju ne damo
 • Da li će i pod kakvim uslovima rudnici biti otvoreni i u zaštićenim područjima?
 • Trenutak istine - Srbija staje u subotu u 14h
 • Prof. dr Dušan Stanojević: Žrtvovaće Srbiju zarad "zelene Evrope"
 • Velika akcija pošumljavanja - Kragujevac, 27. novembar
 • Aplikacija "xECO vazduh" na portalu PRVI PRVI NA SKALI
 • Iz zapisnika SO Rekovac: Inicirani sastanak u Ministarstvu povodom litijuma i izmena Prostornog plana, za koju je obrazovana komisija
 • Ne damo Srbiju - poručili udruženi građani vlastima, ali i Rio Tintu
 • Lidl uočio odstupanja na aplikaciji xECO odžak; Lekić: Lidl napravio grešku, pa ispravio
 • Za čiste vode Kragujevca - onlajn anketa Ekomara
 • SEOS zahteva povlačenje predloga o izmenama Zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu, i poziva na protest 24. novembra
 • Najveći zagađivači u Srbiji PM česticama, arsenom, sumpornim i azotnim oksidima
 • Crveni đavoli (Kragujevac): Rio Tinto, marš iz Srbije
 • PPNS saznaje: RTS emituje spotove Rio Tinta na osnovu ugovora sa agencijom "Medija pul"
 • Ljubica Karađorđević: Zašto da postanemo deponija Evrope?
 • Protest protiv eksproprijacije i referenduma po nacrtu vlade - Beograd, 24. novembar
 • Srbija nije na prodaju! Rio Tinto, marš sa Drine!
 • Gradske vlasti odgovorne za zagađenje vazduha - odlučio sud u Sofiji
 • Jutro u Kragujevcu - vazduh u crvenoj zoni
 • Nastavlja se prikupljanje potpisa za unapređenje stanja voda na teritoriji Kragujevca
 • PKS bila "logistička podrška" za promociju studije Rio Tinta, ali taj dokument "ne poseduje"
 • Prevod "dokumenata iz Brisela" o Rio Tintu u Srbiji
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 13. 11. 2021: (16:00)
 • Započeto prikupljanje potpisa za unapređenje stanja vodenih površina u Kragujevcu
 • Zabrinjavajući projekti spram "ružičste prezentacije iskustava Rio Tinta u svetu" (iz predavanja prof. dr Ratka Ristića u SANU 6. maja 2021)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji (88. sednica Vlade, 3. 11. 2021)
 • Potpis Kragujevčana za unapređenje stanja vodenih površina na teritoriji grada - 12. i 13. novembar, 12:00-15:00
 • Studija izvodljivosti Jadar: Mineralni resursi litijuma u svetu - 80Mt, u Srbiji - 1Mt
 • Bilo koji rudnik, a pogotovo rudnik litijuma, bio bi poguban za ceo Levač - Ljubiša Stevanović, direktor Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu
 • Stav Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS) o realizaciji prostornog plana posebne namene za eksploataciju i preradu minerala jadarita "Jadar"
 • Pet zemljotresa u Srbiji 7. novembra
 • SANU: Projekat Jadar - šta je poznato? (apstrakti i snimak naučnog skupa)
 • Zahtev za RTS - ugovor o oglašavanju Rio Tinta
 • Opština Rekovac nije za eksploataciju litijuma - Aleksandar Đorđević, predsednik SO (VIDEO)
 • Smenjeni direktor omogućio 12 miliona dinara za nepostojeći sajt bez javne nabavke
 • Zemljotres u 14:24 na teritoriji Brusa (Sudimlje), M=23
 • Odbornici SO Rekovac jednoglasno protiv istraživanja litijuma
 • Kabinet gradonačelnika Kragujevca najavio vanredni inspekcijski nadzor Energetike, povodom zagađenja 31. oktobra
 • Zemljotres u 10:21 na teritoriji Knića (MZ Balosave), M=2,2
 • Izveštaja iz senke Koalicije 27: Poglavlje 27 u Srbiji - napredak pod ključem
 • Tamna strana grejanja u Kragujevcu ali i shvatanja slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja
 • Osnovan Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS)
 • Iza vesti: Prorektor Ristić o zagađenju, litijumu i Rio Tintu
 • Nesvakidašnji dim iz Energetike prijavljen nadležnima, prva reagovala načelnica Okruga: Ne posedujemo traženu informaciju (FOTO, VIDEO)
 • Eksploatacija litijuma na dnevnom redu sednice SO Rekovac 4. novembra
OKTOBAR (31)
 • FOTO: Energetika Kragujevac, 31. 10. 2021. (16:30)
 • Na predstavljanju Studije ekonomskog uticaja Projekta Jadar u PKS pitanja novinara bila nepoželjna
 • Ekomar: Onlajn predavanje i terensko istraživanje 1. i 3. novembra
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 29. 10. 2021. (8:00)
 • Pacifikacija protesta i otvaranja rudnika Rio Tinta - interes međunarodnih finansijskih institucija, Britanije, SAD, Australije, Nemačke....
 • Ja ću ovo da sačuvam po cenu života - Ljiljana Bralović, Pranjani (Da sam ja neko)
 • Upozorenje iz Bora, usled najave rušenja dimnjaka (Ziđin): Ne izlazite iz stanova bez potrebe!
 • Ustav Republike Srbije: Zdrava životna sredina; Sloboda preduzetništva
 • Žitelji Dragova (Levač) sprečili pristup zemljištu za rudarsko istraživanje (FOTO, VIDEO)
 • Unicef: Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji
 • U Kragujevcu dorađena preliminarna lista za sufinansiranje energetske efikasnosti kuća
 • Bezbedna voda na javnim česmama Bubanj, Šumarice i Divostin, neispravna u Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Ždraljici, Kapovcu, Petrovcu i Grujinoj česmi
 • Vujović: Prekomerno aerozagađenje zabeleženo u više gradova u Srbiji od kako je počela grejna sezona
 • Rio Sava: Zahtevi za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje priključnog razvodnog postrojenja 110kv Jadar i dalekovoda
 • Energetikа (Kragujevac): Početak grejne sezone
 • Razgovori o tekućim vodama Kragujevačke kotline (onlajn predavanje)
 • Prof. Ristić: Državni aparat da se stavi u službu zaštite životne sredine - javnost ne prihvata da se radi po lošim praksama
 • Otpadna voda-potok-jezero u Šumaricama!? (2020/2021)
 • Grad prihvatio inicijativu Ekomara - unaprediće Lokalni registar izvora zagađivanja (LRIZ)
 • Razgovori o tekućim vodama Kragujevačke kotline (onlajn predavanje)
 • Zahtev REM-u da zabrani reklamu Rio tinta
 • SKC: Uticaj rudarenja na prirodu
 • Klub akcijaša: Uređenje dela Spomen-parka
 • Srbiju "buše" do temelja - slučaj istraživanja litijuma u Levču
 • Udruženja građana na predstavljanju Nacrta Plana razvoja Kragujevca
 • Uz Uglješnicu, pritoku Lepenice (VIDEO)
 • Energetika (Kragujevac) - iz ugla potrošača (VIDEO)
 • Meštani Pranjana i Družetića oterali nepozvane goste - predstavnike ’ćerke firme’ Rio Tinta
 • Đački parlament: Eko strit parti, 9. oktobra
 • Mesna zajednica jeste organ vlast - to razume MZ Beloševac, ali ne i MZ Ilićevo
 • Lokalni registar izvora zagađivanja - šest meseci kasnije

SEPTEMBAR (23)

 • Anketa: Kakvo je vaše mišljenje o stanju voda u Kragujevcu?
 • U Kragujevcu održana konferencija "Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji - nordijska iskustva"
 • Ekomar: Uspostaviti kontinuirani monitoring površinskih voda Kragujevca
 • Zavrni rukave: Sakupljeno 70 džakova smeća sa Hipodroma
 • Zavrni rukave: Hipodrom, 26. septembar
 • RERI: Šta smo disali između dva septembra
 • Đački parlament: Eko strit parti 2. oktobra
 • Alarmantna publikacija "Unapređenje upravljanja kontaminiranim lokalitetima u Srbiji" skrivana od javnosti?
 • Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine
 • Dragana Đorđević: Zataškava se zastrašujuća istina koju Rio Tinto sprema Srbiji
 • Dolazak Rio Tinta je paradigma apokalipse - iz odgovora prof. Ristića ministarki Mihajlović
 • CINS: Bor sve opasniji po zdravlje ljudi - pokazuje novi izveštaj o kvalitetu vazduha
 • Vujović: Ulaganje Ziđina u modernizaciju postrojenja važno za životnu sredinu; RERI: Ministarka zadovoljna kako napreduje izgradnja nelegalnih objekata u Boru
 • Ljubivoje Ršumović - Zar ćemo opet dozvoliti
 • Prof. Ristić: Litijumska bajka nije razvojna šansa Srbije
 • Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara (2012)
 • Sa protesta u Rekovcu protiv istraživanja litijuma: Nije politikanstvo već borba za opstanak naroda
 • Ugovorena zamena kotlova Energetike, rok za završetak radova je 120 dana
 • Grad Kragujevac objavio konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti porodičnih kuća
 • Litijum u Levču? Ne! Odbranimo Rekovac! (snimak protesta, 3. 9. 2021)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • Preliminarni zahtevi protesta za bezopasan vazduh
 • Energetika podnela zahtev za procenu uticaja rekonstrukcije kotlarnice na životnu sredinu
AVGUST (8)
 • Protest ’Odbranimo Rekovac’ 3. septembra (17:00)
 • Protestna okupljanja u Beogradu - 28. avgusta, 4. i 11. septembra (VIDEO)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • DW: Litijum iz Nemačke - ekološki besprekoran i jeftin
 • Kragujevac objavio preliminarnu listu privrednika za energetsku tranziciju
 • Ekomar: Ima li života (u) Lepenici?
 • Tribina o potencijalnim problemima pčelara usled otvaranja rudnika litijuma (VIDEO)
 • CINS: Kako je Rio Tinto kupovao Loznicu - od gosta na slavi do neprijatelja (FOTO, VIDEO)

JUL (24)

 • Dekan Ristić: Odbornici Loznice ishitreno odlučili, projekat Jadar zvanično nije odobren
 • Divlje deponije - problem JKP na terenu i grada na konkursu Ministarstva za dodelu sredstava (FOTO, VIDEO)
 • Za Prostorni plan Grada Loznice glasao 41 odbornik, šest bilo protiv, od 50 prisutnih na početku sednice (VIDEO)
 • Storenergy (Kragujevac) - za ulazak supruge Zvonka Veselinovića u posao sa Nikolom Petrovićem
 • Marš sa Drine - Protest u Loznici, 29. jula
 • Eksplodirao hemijski kompleks u Leverkuzenu (VIDEO)
 • Ćuta poziva viđenije ljude, Porfirija, Novaka da stanu uz narod
 • Dr Tatjana Brankov: Vraćaju li se pedesete sa sloganima: Industrija je simbol bogatstva, Poljoprivreda je simbol siromaštva?
 • Zelena pijaca rekonstruisaće se do kraja godine, saniraće se i previđena fasada (VIDEO, FOTO)
 • Kragujevac pozvao privrednike da učestvuju u programu energetske tranzicije
 • RERI: Otvoreno pismo Vučiću; WWF: Zašto peticija za zaustavljanje štetnog Zakona o vodama?
 • Peticija: Zaustavimo štetni Zakon o vodama!
 • Pištaljka: Država Savezu vinara platila 12 miliona za informacije sa Vikipedije
 • Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu ’Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu’, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zahtev: Hitno povlačenje neustavnog Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama iz skupštinske procedure
 • Birn: Iz diplomatske depeše - Jadar 2
 • Procena uticaja na životnu sredinu potrebna Belkalu za prečišćavanje otpadnih voda; za projekte Telekoma i A1 ne treba, čeka se odluka za Bekis Osiride
 • Kragujevac prodaje parcele u centru i zonama Servis 2 i Feniks
 • Odbranimo rijeke Balkana - usvojen osnivački akt (VIDEO)
 • Ugovorena zamena kotlova u Energetici, ubrzo studija o 40 hiljada tona pepela
 • RTK: Grad Kragujevac potpisao ugovore sa ekološkim udruženjima
 • Grad Kragujevac i udruženja potpisali ugovore za projekte u oblasti zaštite životne sredine
 • Forum Poverenika: Koliko su građanima dostupne informacije o zaštiti životne sredine u Srbiji?
 • JKP Šumadija pripala nagrada "brend lider"

JUN (22)

 • Kragujevac izrađuje Plan detaljne regulacije Bešnjaje
 • I MHE Tošovići kod Raške bez uslova zaštite prirode
 • Forum: Treba li Srbiji rudnik litijuma?
 • Kragujevac potpisao Ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije
 • Požar na deponiji u Jovanovcu pod kontrolom
 • Zavrni rukave - Košutnjak, 27. jun
 • Šta misle Kragujevčani: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu
 • Anketa: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Crvena linija: Zelena energija i MHE u regionu
 • Zajača, 2021: Šta ostaje posle rudnika? (VIDEO)
 • Rio Tinto: Proizvodnja baterija nije u portfoliju naše kompanije - ne proizvodimo ih nigde u svetu
 • Jelisaveta Vasilić: Završena je privatizacija društvene svojine, ne smemo da dozvolimo privatizaciju javne svojine
 • Letnji dnevni kamp - Botanička bašta 2021
 • Gradonačelnik G. Milanovca: Šta će istraživanjem biti ugroženo? EU Suvoborska greda: Moramo Vas uputiti na greške, namerne napade i neistine
 • Velika povelja ’Zelena planeta’ posthumno prof. dr Slobodanu Jovanoviću (1955-2021)
 • Prof. Ratko Ristić o politici, Rio Tintu i tome čiji je čovek
 • Prof. Ristić: Iskopavanje litijuma forsiraju ’zapadni prijatelji’, banda predatora i sebičnjaka
 • Jadar risorsiz (Australija) cilja Rekovac za istraživanje litijuma, angažuje bivše menadžere Rio Tinta i sa Balkana
 • Kragujevac - grad bez zagađivača?
 • Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca
 • Uručena priznanja ’Zeleni’ i ’Crni list’ za 2020. godinu
 • Naučno-informativni skup u Koštunićima o rudnicima litijuma
MAJ (28)
 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Kragujevac na vodi - Marka Žvaka (VIDEO, 6:47)
 • Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave
 • Izdavanje upotrebne dozvole, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Kragujevac doneo Pravilnik za mere energetske tranzicije, sledi javni poziv
 • Evropski dan parkova obeležen i u Kragujevcu
 • Zavrni rukave: Košutnjak, 30. maj
 • Preliminarno: Kragujevac finansira 15 projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2021.
 • Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)
 • Memedović: Zapustili smo sami sebe! (VIDEO)
 • Svetski dan pčela - 20. maj
 • Zabrana vanpijačne prodaje - rešenje za divlju deponiju ispod nadvožnjaka, saglasni građani i JKP; na potezu je Grad
 • Mihajlović (18. 5): Istražne bušotine nisu bile predviđene u Topoli; Rešenje Ministarstva (26. 4): Istražni prostor nalazi se na teritoriji Ljiga, Gornjeg Mianovca i Topole
 • Zašto su kompanije Ziđin i Linglong iznad zakona Srbije
 • Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html