Za potrošače: Kome i kako uložiti prijavu; Kada se obraćate Tržišnoj inspekciji; Vaša prava; Prepoznavanje nepoštenog poslovanja

Za potrošače: Kome i kako uložiti prijavu; Kada se obraćate Tržišnoj inspekciji; Vaša prava; Prepoznavanje nepoštenog poslovanja

Zaštitite prava

Zaštitite svoja zakonom garantovana potrošačka prava kroz četiri koraka.

PRVI KORAK: Obratite se trgovcu

Svaki građanin Srbije se u određenom trenutku nalazi u ulozi potrošača - pri kupovini hrane, električnih uređaja, garderobe, planiranju putovanja.

Potrošač očekuje da roba koju kupuje, odnosno usluga koju pribavlja, ima određeni kvalitet koji podrazumeva pogodnost za upotrebu robe i delotvornost usluge, ispravnost, sigurnost, pouzdanost.

U cilju zaštite svojih građana, država propisuje zakone kojima se garantuju osnovna prava potrošača - pravo na zaštitu zdravlja, bezbednosti i imovinskih interesa i stara se da se oni sprovode.

Stoga je ovaj deo sajta namenjen Vama, Potrošaču, kako bi Vam pomogao da se upoznate sa svojim pravima, kao i efektivnim načinom za njihovo uspešno realizovanje.

Zakon o zaštiti potrošača ne primenjuje se na ugovorne odnose dva fizička lica, već se primenjuje kada ugovor zaključuju potrošač (fizičko lice) i pravno lice, odnosno preduzetnik.

Vaša prava u brojevima

 • 2 godine – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)
 • 14 dana - imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji ili od prodavca koji se pojavio na vašim vratima
 • 8 dana - rok u kome prodavac mora da odgovari na reklamaciju
 • 15 dana - rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)
 • 30 dana - rok u kome je prodavac dužan da vam isporuči robu (ukoliko nije drugačije ugovoreno)

VAŠA PRAVA

AKO JE ROBA NEISPRAVNA, REKLAMIRAJTE JE

Šta se dešava kada kupite nov fotoaparat, a on se odmah pokvari?

Po Zakonu o zaštiti potrošača, ukoliko roba koju ste kupili ne odgovara ugovoru koji ste sklopili sa prodavcem prilikom kupovine, možete je odmah odneti prodavcu i zahtevati popravku ili je zameniti drugom, ali popravka je moguća samo uz vašu izričitu saglasnost.

Ukoliko popravka ili zamena nije moguća (prodavac ne raspolaže modelom aparata koji ste kupili, ili ne izvrši popravku u roku od 30 dana), potrošaču ostaje druga mogućnost - umanjenje cene ili povraćaj celokupnog iznosa.

U roku od šest meseci od dana kupovine, u slučaju kvara ili oštećenja (nesaobraznosti), imate pravo da zahtevate zamenu proizvoda, umanjenje cene ili povraćaj novca (raskid ugovora), dok je popravka moguća isključivo i samo ako se sa istom složite. Najbolji način da izjavite svoju saglasnost sa popravkom, je da to učinite pismenim putem. Prodavac koji na svoju ruku popravi robu, bez vaše saglasnosti, odgovora za prekršaj.

Ovo pravilo se primenjuje u periodu od dve godine od trenutka kada ste preuzeli robu. A prvih šest meseci nakon preuzimanja robe, teret dokazivanja da je prodata roba saobrazna prodajnom ugovoru je na prodavcu, a ne na potrošaču.

Od trenutka kada uložite reklamaciju prodavcu, počinje da teče rok od 8 dana u kome je prodavac dužan da odgovori i predloži način za rešavanje. Ukoliko ne odgovori u navedenom roku, pozitivno ili negativno, prodavac može odgovarati pred inspekcijskim organima.

BEZBEDNOST HRANE

Pogledajte po supermarketima u vašoj blizini – videćete mnoštvo proizvoda. Da li su to bezbedni proizvodi?
Moraju biti. Republika Srbija ima zakone kojima se osigurava da su proizvodi koje kupujete bezbedni. Mada nijedan zakonski sistem ne može garantovati da ne postoji nikakav rizik ili da su proizvodi 100% bezbedni, naša zemlja ima visoke standarde bezbednosti proizvoda.

Bezbednost hrane zasniva se na pravilu da je potrebno sagledati celokupan „lanac ishrane“ kako bi se postigla bezbednost proizvoda.

Stoga, Zakon o bezbednosti hrane uređuje način na koji poljoprivrednici proizvode hranu (uključujući i to koje hemikalije koriste pri uzgoju biljaka i životinja), kako je hrana obrađena, koje veštačke boje i aditivi se dodaju i kako se ona prodaje.

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe reguliše bezbednost drugih potrošačkih dobara (igračaka, kozmetičkih proizvoda, duvanskih proizvoda). Ukoliko se otkrije da se na tržištu nalazi nebezbedan proizvod, proizvod se mora povući sa tržišta.

UGOVORI MORAJU BITI JASNI POTROŠAČIMA

Da li ste ikada potpisali ugovor, a da niste pročitali sitno kucani tekst? Šta ako taj sitno kucani tekst glasi da je depozit koji ste uplatili nepovratan – čak i u slučaju da trgovac sa kojim zaključujete ugovor ne ispuni svoju obavezu?
Šta ukoliko odredba ugovora isključuje ili ograničava pravo potrošača da pokrene određeni postupak ili da upotrebi tužbu za zaštitu svojih prava? Šta ukoliko glasi da ne smete da otkažete ugovor osim ako trgovcu ne platite prinudne troškove kao kompenzaciju?

Zakon o zaštiti potrošača propisuje da su nepravične ugovorne odredbe zabranjene. Potrošač čije je pravo povređeno može da to prijavi udruženju za zaštitu potrošača.

POREĐENJE CENA

Kako da uporedite cene dva različita brenda žitarica kada je jedna upakovana u kutiju od 375g, a druga u kutiju od 500g?

Zakon o zaštiti potrošača propisuje obavezu trgovca da istakne jediničnu cenu proizvoda – na primer, koliko proizvod košta po kilogramu ili po litru – kako bi vam pomogli da lakše odlučite koja je cena povoljnija.
Ako trgovac prodaje robu na sniženju, dužan je da istakne cenu pre sniženja i sniženu cenu robe.

Trgovci koji se bave finansijskim uslugama imaju obavezu da pruže određene informacije na standardizovan način.

Trgovci za izdavanje zajmova i kreditnih kartica u obavezi su da vam kažu koliki je procenat kamatne stope na godišnjem nivou koji ćete morati da platite, a ne samo kolika je mesečna otplata.

ŠTA JEDEMO

Kako možete da saznate šta je u hrani koju jedete?

Samo pogledajte informacije na pakovanju! Propisi o obeležavanju hrane omogućavaju vam da znate šta jedete.

Potpuni podaci o tome koji su sastojci korišćeni pri izradi hrane moraju biti navedeni na deklaraciji, zajedno sa podacima o korišćenju veštačkih boja, konzervanasa, zaslađivača i drugih hemijskih aditiva.

Ukoliko postoji ijedan sastojak na koji potrošači mogu biti alergični - na primer, orasi ili kikiriki - to mora biti navedeno na deklaraciji, čak i u slučaju kada su količine veoma male.

ISPORUKA ROBE

Prodavac mora da isporuči robu najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, osim ako nije ugovoren kraći ili duži rok. Ovo konretno znači: Povraćaj novca potrošaču ukoliko trgovac ne isporuči robu u ugovorenom roku ili ukoliko nije ugovoren rok - najkasnije u roku od 30 dana.

Novina je da se urednom dostavom ne smatra dostava robe ispred kuće ili stana potrošača.

Ako trgovac ne isporuči robu u roku, dužan je da u roku od 3 dana od dana raskida ugovora vrati potrošaču iznos koji je uplatio.

PRODAJA PUTEM INTERNETA

Zakon o zaštiti potrošača štiti vaša potrošačka prava kada kupujete na osnovu porudžbine, putem i-mejla, Interneta, televizijske prodaje, kao i druge „prodaje na daljinu“.

Prevare poput „prodaje nenaručene robe“ tj. slanje robe koju niste naručili, uz zahteve da istu platite, zabranjeno je zakonom.

Ukoliko kupite robu ili uslugu sa Internet stranice, narudžbinom putem i-mejla ili od trgovca koji se oglašava putem televizijske prodaje, imate pravo da otkažete ugovor, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana isporuke robe potrošaču.

ZABRANA OBMANJUJUĆEG POSLOVANJA

Dobili ste pismo od trgovca od koga naručujete robu putem i-mejla u kome vam čestitaju osvajanje nagrade na lutriji koju je trgovac organizovao.

Međutim, ispostavlja se da je to obmana kojom vas je trgovac naveo da ga kontaktirate ne bi li vas na taj način nagovorili da naručite njegov proizvod.

Kako niste učestvovali ni u kakvoj nagradnoj igri, nije moguće da ste dobitnik nagrade kako trgovac navodi. Da li je ovakav način oglašavanja zakonit?

Ne! Zakon o zaštiti potrošača zabranjuje obmanjujuće poslovanje.Pored toga, kada naručujete putem televizijske prodaje, i-mejla ili prodaje na malo putem Interneta, trgovci moraju biti otvoreni i iskreni prema vama.

Od trgovaca se zahteva da vam daju informacije o tome ko su, šta prodaju, koliko to košta (uključujući poreze i troškove dostave) i koliko im je potrebno da isporuku izvrše.

Zabranjeno je i opisivanje proizvoda rečima gratis, besplatno, bez naknade ili slično ako je pritom potrošač dužan da snosi bilo kakav trošak osim troška preuzimanja, odnosno isporuke.

PRODAJA OD VRATA DO VRATA

Šta ako se prodavac pojavi na vašim vratima i nekako vas ubedi da potpišete ugovor i da kupite komplet kuhinjskih šerpi ili nove tepihe za vaš stan?

Zakon o zaštiti potrošača vas štiti od ovakve vrste prodaje od vrata do vrata. Zakonsko pravilo je da možete otkazati ovakvu vrstu ugovora u roku od 14 dana od potpisivanja porudžbenice.

Ukoliko ste raskinuli ugovor, prodavac je dužan da vam vrati novac u roku od 14 dana od dana kada ste ga obavestili da odsutajete od ugovora.

TURISTIČKE USLUGE

Šta ako ste otišli na putovanje preko paket aranžmana, a turistička agencija bankrotira? Šta ukoliko vam je brošura o paket aranžmanu obećavala luksuzan hotel, a vi zateknete hotel u izgradnji?

U oba slučaja, Zakon o zaštiti potrošača pruža vam zaštitu.

Turistička agencija ima obavezu da potrošaču pruži garanciju da će izvršiti povraćaj uplaćene cene i isplatiti troškove povratka potrošača ako turističko putovanje ne bude realizovano zbog nesposobnosti plaćanja turističke agencije.

Ako vaš odmor nije u skladu sa onim što vam je obećano u brošuri, turistička agencija je u obavezi da potrošaču ponudi druge odgovarajuće usluge, bez dodatnih troškova za potrošača.

Novi Zakon o zaštiti potrošača obavezuje trgovca, odnosno turističku agenciju da, pre zaključenja ugovora, potrošača detaljno obavesti o karakteristikama putovanja - počev od transporta do samih uslova smeštaja, ukupnoj ceni turističkog putovanja, uključujući poreze i dodatne troškove (aerodromske, boravišne takse), načinu plaćanja i roku za obaveštavanje potrošača o raskidu ugovora u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika.

PREPOZNAVANJE NEPOŠTENOG POSLOVANJA

Oblast nepoštenog poslovanja u Srbiji je uređena članovima 17. do 27. Zakona o zaštiti potrošača iz 2014. godine. Trgovci u Srbiji moraju da poštuju zakonom utvrđena pravila kada ulaze u odnose sa potrošačima u cilju prodaje svojih proizvoda (i usluga), bez obzira koje sredstvo komunikacije se koristi (internet, prodaja putem telefona, prodaja od vrata do vrata, oglašavanje i sl.).

Zakon u Srbiji zabranjuje dve vrste poslovanja:

1. Obmanjujuće oglašavanje u koje spadaju: obmanjujuće poslovna praksa (član 19.) i propuštanje kojim se obmanjuju potrošači (član 20.)
2. Nasrtljiva poslovna praksa (član 22.).

U oblike poslovanja koji se uvek smatraju obmanjujućim spadaju:

 • neistinita tvrdnja trgovca da njegovo tržišno postupanje odobrava određeni javni organ ili istinita tvrdnja iste sadržine u slučaju da se trgovac ne pridržava uslova pod kojima mu je dato odobrenje
 • namamljivanje potrošača reklamiranjem proizvoda po niskim cenama, uz prikrivanje činjenice da je veoma mali broj takvih proizvoda dostupan u zalihama
 • obećanje da određeni proizvod omogućava sigurnu šansu za pobedu u igrama na sreću
 • besplatno (trgovac može da koristi reč „besplatno“ u opisivanju proizvoda koje oglašava jedino ako ne postoje nikakvi dodatni ili skriveni troškovi)

U oblike poslovanja koji se uvek smatraju nasrtljivim spadaju:

 • uporno obraćanje potrošaču, protivno njegovoj volji, radi zaključenja ugovora
 • oglasi koji se direktno obraćaju deci da kupe ili da ubede roditelje ili druge osobe da za njih kupe proizvod koji je predmet oglašavanja
 • prepreke za ostvarivanje potrošačkih prava

Obmanjujuće poslovanje

Poslovanje se smatra obmanjujućim ako se njime iznose netačne informacije ili je, iako ne sadrži neistinite informacije, predstavljeno na način koji dovodi ili može da dovede prosečnog potrošača u zabludu u pogledu:

 • postojanja ili prirode proizvoda
 • osnovnih obeležja proizvoda (dostupnost, prednosti, rizici, upotreba, sastav, isporuka, podobnost za upotrebu, postupanje po pritužbama)
 • obima obaveza trgovca, razloga za određeno tržišno postupanje i prirode procesa prodaje
 • cene ili načina na koji je obračunata ili postojanja određenih pogodnosti u pogledu cene
 • potrebe za servisiranjem, delovima, zamenom ili popravkom
 • položaja, osobina ili prava trgovca ili njegovog zastupnika koji se odnose na njihov identitet ili imovinu, kvalifikacije, status i svojinska i prava intelektualne svojine kojima raspolažu, nagrada ili priznanja koja su primili
 • prava potrošača, uključujući pravo na popravku, zamenu ili povraćaj sredstava ili rizika kojima može da bude izložen.

Poslovanje trgovca se takođe smatra obmanjujućim ako se njime izostavljaju ili skrivaju, odnosno na neblagovremen, nejasan i nerazumljiv način pružaju informacije koje se odnose na gore navedene elemente. Prema članu 22. poziv na kupovinu mora da sadrži sledeće informacije:

 • osnovna obeležja proizvoda u obimu koji odgovara datom proizvodu i upotrebljenom sredstvu komunikacije;
 • naziv i adresu trgovca i po potrebi, naziv i adresu trgovca u čije ime posluje;
 • cenu, uključujući poreske i druge dažbine, troškove transporta, poštarinu i troškove isporuke;
 • pravila o plaćanju, isporuci i izvršavanju ugovornih obaveza i načinu postupanja po pritužbama potrošača ako pravila odstupaju od zahteva profesionalne pažnje;
 • obaveštenju o pravu na jednostrani raskid ugovora.

Primer obmanjujućeg poslovanja:

Slučaj se odnosi na prodaju paketa kanala satelitske televizije u Velikoj Britaniji. Trgovac je potrošaču dao neistinitu informaciju da paket uključuje glavne kanale koji su zapravo bili dostupni samo uz dodatno plaćanje. U ovom slučaju, trgovac je dao netačne podatke o glavnim svojstvima proizvoda, čime je naveo prosečnog potrošača da donese kupovnu odluku koju inače ne bi doneo (odluku da kupi ponuđeni paket koju možda ne bi doneo da je znao da su glavni kanali dostupni samo uz skuplju pretplatu).

Primer propuštanja kojim se obmanjuju potrošači:

Niskotarifne avio-kompanije u Velikoj Britaniji masovno su oglašavale jeftine karte na letovima do Španije za svega 20 evra u jednom pravcu. U oglasima nije bilo navedeno da cena ne uključuje troškove čekiranog prtljaga (25 evra po komadu prtljaga), kao ni naknadu za plaćanje kreditnom karticom (5 evra po transakciji). Potrošači su, međutim, požurili sa kupovinom karata kako bi iskoristili ponudu i izbegli kasnije plaćanje karata po skupljim cenama. Ovakva praksa je obmanjujuća budući da je ukupan iznos koji je potrošač na kraju morao da plati znatno veći od iznosa koji je naznačen u oglasu.

Nasrtljivo poslovanje

Nasrtljivo poslovanje postoji u situacijama kada se na osnovnu činjeničnog stanja može utvrditi da postoji uznemiravanje, prinuda (uključujući fizičku prinudu) ili nedozvoljeni uticaj kojima se narušava sloboda izbora potrošača (član 24.). Elementi na osnovu kojim se utvrđuje postojanje nasrtljivog poslovanja su:

 • vreme, mesto, priroda i trajanje nasrtljivog poslovanja;
 • upotreba pretećeg jezika ili ponašanja;
 • zloupotreba teških okolnosti u kojima se potrošač nalazi;
 • teška ili nesrazmerna vanugovorna prepreka koju trgovac postavlja potrošaču koji želi da ostvari ugovorom zagarantovana prava;
 • pretnja trgovca da će protiv potrošača preduzeti zakonsku meru koja mu nije dostupna u skladu sa zakonom.

Primer nasrtljivog poslovanja:

U Italiji je jedna telekomunikaciona kompanija obećala značajno povećanje plata agentima teleprodaje koji budu uspešni u sklapanju ugovora sa klijentima za pružanje usluga fiksne telefonije i interneta. Agenti na teritoriji Sicilije su putem telefona zaključili nekoliko ugovora sa klijentima, uglavnom starijim građanima, koji nisu u potpunosti razumeli o kakvim proizvodima je reč i koji su kasnije tvrdili da nisu dali saglasnost za probavljanje tih usluga. Agenti kompanije nisu vodili evidenciju o obavljenim telefonskim pozivima. Takođe se pokazalo da su neki ugovori sklopljeni sa ljudima koji nisu živi.

*Tekst je preuzet iz izveštaja Andrea Filipo Galjardija (Andrea Filippo Gagliardi), eksperta angažovanog na IPA projektu „Jačanje zaštite potrošača u Srbiji“


KADA SE OBRAĆATE TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI

Primećeno je da među potrošačima postoji velika zabuna o ovlašćenjima i postupanju Tržišne inspekcije, pa je potrebno razjasniti ovu problematiku i pojasniti kako Tržišna inspekcija reaguje u skladu sa ovlašćenjima koja su Zakonom propisana.

Zakonom o zaštiti potrošača promenjene su nadležnosti tržišne inspekcije i sada su brojnije u odnosu na prethodni Zakon iz 2010. godine. Važno je istaći da je, u skladu sa evropskom praksom i praksom na svim razvijenim tržištima, ukinuta uloga tržišnog inspektora u rešavanju pojedinačnih potrošačkih problema.

Tržišna inspekcija postupa u situaciji kada trgovac:

1) Ne odgovori na reklamaciju potrošača u zakonskom roku od 8 dana

Postupak: Za takvo postupanje trgovca Zakon propisuje novčanu kaznu. Inspekcije nemaju pravo da odlučuju o sadržini odgovora - ovo je pitanje poslovne politike, posredovanja sa potrošačem ili udruženjem za zaštitu potrošača ili zvaničnog sudskog postupka. To znači da nadležni inspektor može da naloži trgovcu da odgovori, ali ne može da mu naloži šta da odgovori, odnosno da uvaži reklamaciju.

2) Zloupotrebljava izraz garancija

3) Nepošteno posluje

4) Šalje pošiljke koje potrošač nije naručio

5) Prodaje, služi i poklanja maloletniku duvanske, alkoholne proizvode i pivo i pirotehniku.

Najveći broj pritužbi potrošača odnosi se na nesaobraznost robe ili usluge, ali tu su i drugi problemi na koje se potrošači žale.

Važno je istaći sledeće: Odnos između trgovca i potrošača iz ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga je ugovorni odnos građanskog prava, te nema mesta postupanju Tržišne inspekcije, kao organa državne uprave.

Ovo je procedura uobičajena za Evropu i okolne zemlje, koja podrazumeva nemešanje države i time ne narušava odnose između učesnika na tržištu.

Preciznije, to znači da ukoliko potrošač, prvo u direktnom kontaktu sa trgovcem, pa kasnije obraćajući se udruženjima za zaštitu potrošača, ne uspe da reši problem, odnosno ne ostvari svoja prava, predstoji mu sudska zaštita. Za sporove vrednosti do 500.000,00 dinara ne plaća se sudska taksa za tužbu.

Član 156. Zakona o zaštiti potrošača taksativno nabraja ovlašćenja inspekcijskih organa, te se možete još detaljnije o ovome informisati u odeljku Zakonodavstvo.


DRUGI KORAK: Obratite se regionalnom savetovalištu

1. Za region Beograda

Nacionalna organizacija potrošača Srbije

Telefon: 011/404-6300, 011/404-6301 i 011/404-6302, od ponedeljka do petka od 10-15 časova
Prijem potrošača: utorkom, sredom i četvrtkom od 13-16 časova
E-mail: pravnitim@nops.org.rs
Adresa: Masarikova br. 5, Palata Beograđanka - XIV sprat, Beograd

Centar potrošača Srbije

Telefon: 011/312-0444 i 011/312-2102, od ponedeljka do petka od 8-12 časova
Prijem potrošača: utorkom i četvrtkom od 11-15 časova
E-mail: savetovaliste.ceps@gmail.com
Adresa: Španskih boraca br. 32a, Novi Beograd

Udruženje Zaštita potrošača

Telefon: 011/241-5485 i 069/241-5485, od ponedeljka do petka od 10-14 časova
Prijem potrošača: svakog radnog dana od 15-17 časova za nezakazane posete potrošača; i svakog radnog dana od 9.30-10 časova i od 14-15 časova za zakazane posete potrošača
E-mail: prigovori@zastitapotrosaca.com
Adresa: Preševska br. 61, Beograd

2. Za region Vojvodine

Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine

Telefon: 021/6313-600, 021/6314-600 i 021/452-077, od ponedeljka do petka od 9-14 časova
Prijem potrošača: ponedeljkom, sredom i petkom od 12-15 časova
E-mail: info@potrosac.info
Adresa: Ravanička br. 11, Novi Sad

Udruženje za zaštitu prava potrošača "Prosperitet"

Telefon: 021/300-3865 i 063/340-763, od ponedeljka do petka od 12-16 časova
Prijem potrošača: od ponedeljka do petka od 12-16 časova
E-mail: prosperitet.ns@gmail.com
Adresa: Bulevar Slobodana Jovanovića br. 30, Novi Sad

3. Za region Šumadije i Zapadne Srbije

Organizacija potrošača Kragujevca

Telefon: 034/20-20-20 i 063/775-00-85, od ponedeljka do petka od 9-16 časova
Prijem potrošača: od ponedeljka do petka od 9 -16 časova
E-mail: info@opk.rs
Adresa: Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 50, TC Prostor, Kragujevac

4. Za region Južne i Istočne Srbije

Centar za zaštitu potrošača i unapređenje kvaliteta života građana FORUM

Telefon: 018/525-040 i 065/8850-101, ponedeljkom, sredom i petkom od 9-13 časova. Za usluge od opšteg ekonomskog interesa: na telefone 018/525-040 i 065/8850-102, utorkom i četvrtkom od 13-17 časova
Prijem potrošača: ponedeljkom, sredom i petkom od 9-13 časova; utorkom i četvrtkom od 13-17 časova iz oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa
E-mail: forumsavetovaliste@mts.rs ; forumnis@mts.rs
Adresa: Cara Dušana br. 54, "Dušanov bazar", Kupola - lokal br. 220, Niš

Udruženje "Narodni parlement"

Telefon: 016/602-687, 016/602-688 i 060/707-06-84 od ponedeljka do petka od 8-16 časova
Prijem potrošača: od ponedeljka do petka od 8-16 časova
E-mail: pravnapomoc@parlament.org.rs
Adresa: Ilije Strele br. 3a, Leskovac

Prigovor možete poslati i putem Internet portala Nacionalnog registra potrošačkih prigovora.


TREĆI KORAK: Vansudsko rešavanje


Ukoliko vam Regionalno savetovalište ne reši problem, imate mogućnost da pokušate vansudsko rešavanje spora.

Jedan od načina je i vansudsko rešavanje sporova. Uslovi za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova su:

 • da je potrošač prethodno pokušao da neposredno sa trgovcem reši predmet spora i
 • da su se potrošač i trgovac sporazumeli da će spor rešiti pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavljaju tela (posrednici i stalne arbitražne institucije) koja su upisana u Listu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ukoliko ste zainteresovani za mogućnost rešavanja vašeg potrošačkog spora vansudskim putem, možete se obratiti posrednicima upisanim u Listu tela koju vodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova je javno objavljena na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i možete je preuzeti ovde.


ČETVRTI KORAK: Sudska zaštita


Ukoliko ne rešite problem, predstoji vam sudska zaštita. Za potrošačke sporove vrednosti do 500.000 dinara ne plaća se sudska taksa.

PODNESITE PRIGOVOR

Izvor: Zaštita potrošača 

 

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI KRAGUJEVAC FB STRANATVITERINSTAGRAM

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

PRVI PRVI NA SKALI Udruzenje osnovano

DREN

DOM

POTROŠAČI

PRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 

Print Friendly and PDF

Komentara: 44

 • Ana
  12.08.2016

  Jel ovaj zakon neka sala, pa kada bi neko otisao da se zali rekli bi mu ` sto nisi gledao sta kupujes`. Ovaj zakokn nema veze sa realitetom.

 • anonimus
  03.03.2017

  nazalost ovaj zakon je prazna prica

 • Stevan
  14.11.2017

  Dali se ugovor sklopljen na odredjeno vreme, naime 24 mesecnih rata za mobilni telefon od MTS sa veoma skupom SIM karticom za koju samu za sebe nemam prigovor moze da produzi svojevoljno ugovor na neodredjeno vreme, sa raznim zahtevima da potrosac dodje u poslovnicu, otkaze ili potpise novi ugovor itd. Zalio sam se MTS posle placenih 20 rata u totalnom iznosu od 140.000,00 RSD. Preostale 4 rate za mesece oktobar, novembar, decembar i januar 2018 necu da platim zato sto nista nije moje cak ni mobilni telefon posto je kodiran i ja ne mogu da ga koristim bilo kod kojeg drugog provajdera. Oni su potpuni i totalni vlasnici uredjaja i kada odplatim svih 24 rata. Zadanja rata bi trebala da bude placena 29 januara 2018. Odgovor koji sam dobio od njih govori sam po sebi koliko je sve nezakonito i protivpravno. Kopiram deo teksta: "Ugovor se po isteku ugovora nastavlja na neodređeno vreme dok Vi ne zahtevate promenu."

 • ППНС
  14.11.2017

  Поштовање, Стеване! Ваше питање смо проследили Националној организацији потрошача Србије. Очекујемо одговор који ћемо да објавимо као следећи коментар. Хвала за праћење портала и јављање!

 • ППНС
  23.11.2017

  Поштовање, Стеване! Прослеђујемо јављање НОПС-а: Poštovani, Ukoliko je potrošaču potreban savet, prosledite mu Email adresu Nacionalne organizacije potrošača Srbije (pravnitim@nops.org.rs), na koju nam može dostaviti Ugovor, kao i odgovor u pisanoj formi od pružaoca usluge (ukoliko ga je dobio). Takođe, potrošač nas može kontaktirati na napred navedene brojeve telefona, radnim danima od 12-16h. S poštovanjem, Pravni tim Nacionalna organizacija potrošača Srbije www.nops.org.rs

 • Ana
  07.05.2018

  Dobar dan!!!! Imam problem...masina za pranje je u garanciji i ne zele da je poprave.... serviser kaze da taj deo ne ulazi u garanciju....prodavci kazu da ne zacusu od njih nego kako kaze serviser..... Pisala sam tuzbu preko trzisne inspekcije i koliko dana treba da oni odgovore na tu tuzbu .... ???

 • Tamara
  04.06.2018

  Dobar dan.Vec drugi put mi se dogodilo da u objektu shop&go kupim rezani hleb ,zapakovan sa naznakom da mu je rok 2 dana,isti dan kada sam ga kupila i otvorila već je počeo da budja i nije bio jestiv a mogu da zamislim kako bi izgledao 2 dana kasnije ,znaci bajat i pokvaren hleb prodaju kao svez i u roku!!!Kome se obratiti za to a da to nije prodavac koga to apsolutno ne zanima.Unapred hvala

 • Emina
  10.06.2018

  Postovanje, moj problem je sledeci. U najblizoj radnji odbijaju placanje karticom za iznose manje od 150 din. Sto bi znacilo da bez gotovine ne mogu da kupim recimo hleb i mleko. O mnogim drugim njihovim propustima, tipa istekli rokovi namirnica, otvarani deterzenti mislim da je uzaludno i govoriti. Interesuje me imaju li oni pravo da orede limit do kog potrosac mora da pazari da bi mu oni odobrili placanje karticom. Unapred hvala. Toliko sam ljuta da kada bih znala gde odmah bi prijavila sve njihove greske.

 • Dragica
  09.07.2018

  Reklamirala sam patike ,reklamacija odbijena ,razlog je neadekvatno odrzavanje i upotreba. Sta dalje ?Kome se zaliti?

 • Marina
  31.08.2018

  Sta uraditi u slucaju reklamacije patika,pri cemu je njihov odgovor neadekvatno odrzavanje i upotreba?Sta raditi dalje, da li je moguce priloziti neku zalbu,i gde?Hvala.

 • ППНС
  31.08.2018

  Поштовани,
  Захваљујемо за јављање и изношење проблема. За савет и решење контактирајте правни тим Националне организације потрошача Србије (НОПС): pravni.tim@nops.org.rs и 0114046300.
  Очекујући да ћете заштити своја права, упућујемо Вам срдачан поздрав!

 • Marija
  11.10.2018

  Zovem danima u naznačeno vreme brojeve Vere Vide koja bi trebalo da se bavi teritorijom Novi Beograd-Zemun. UVEK SU ZAUZETA OBA BROJA I IZBACI ME POSLE 3 SEKUNDE, tj. kao da je namešteno da izbaci! Za šta ta žena (i ko zna koliko njih s njom) prima tu platu? Njen je POSAO da primi i sasluša primedbe potrošača, a tu se danima niko ne javlja. Kome da sad nju prijavljujem? Koja je viša instanca koja njen (ne)rad proverava? Hvala

 • julija
  09.01.2019

  Ne mogu da verujem da neko tvrdi da se bavi kontrolom kvaliteta a licno sam iskusila na svojoj kozi krajnji neprofesionalizam od potrosaca do navodno udruzenja za zastitu prava potrosaca . U Opposite shoes prodavnici sam kupila zimske cizme koje se nakon samo tri obuvanja razvlace u savovima . Prvo mi trgovina odbija reklamaciju a potom i navedeno udruzenje gotovo ni ne pogleda cizme kaze da nikakva prava nemam jos me salju u neke kvazi laboratorije gde cu platiti vestacenje vise nego nove cizme sa ciljem da me odvrate od svakog pokusaja ostvarivanja ciljeva. Ovo je drzava bez zakona .....

 • Milica
  26.02.2019

  Danas je mom suprugu naplacena autobuska karta u iznosu od 700,00rsd, na liniji 581, relacija stepojevac lazarevac, i umesto karte koju je trebao dobiti dobio je izvestaj, ne mogu da ga slikam ali sliku mogu dostaviti ako ima neki nacin

 • Марко
  16.04.2019

  Поштовани, пре три месеца купио сам Ел. скутер у Гигатрону. Од почетка сам имао само пар дана могућности да користим сам уређај због саме спецификације или декларације. Испоштовао сам све и одмах приметио да уређај неиспуњава горе поменуте перформанс. Слао сам уређај на сервис где је више провео времена него код мене од датума куповине.. Како да поступим даље!? Нико од нас не налази никакав новац на улици да би нас било ко правио на будале. Само тражимо да за наш новац добијемо и квалитет. Зар је то незаконито у Србији за грађане исте или смо ми небитни!?? Унапред захвалан.

 • David
  29.06.2019

  Prodavnica u Velikoj Britaniji İmam problem sa narudžbinom od 15.05.2019 Platio sam Telenor karticom You have transferred 78.54 EUR to cantinista.com. Nema da stigne ,a i niko ne odgovara email The order details are as follows: Order No.: 100000370 Seller website: cantinista.com Payment Date&Time: 2019-05-17 15:59:17.0 Amount: 78.54 EUR Payment No.: MBF1905171559167350 Due to the foreign exchange rate, the amount displayed on your statement might be a little bit different from the real price. Please note "EPL*RNCHEB CO" will be displayed on your credit card statement instead of the website from which you purchased the mentioned product.It's just used for sending bill statement by the seller's payment processor as a too Should you need any further assistance, please don't hesitate to contact our Customer Services department at support@jdonline.info with the transaction details listed above. E-mail: support@jdonline.info

 • Biljana Tepsic
  09.09.2019

  Postovani, Cula sam se sa nekom Anicom iz tog (pravnog tima nops-) jos u avgustu povodom reklamacije koja nam je odbijena odcstrane Tehnomanije, u vezi ostecenog frizidera koji su isporucili. Zena je bila ljubazna i rekla mi je da posaljem fotografije uredjaja, reklamacioni list... sa objasnjenjima sto sa i uradila. Od 24.08. do sada niko me nije kontaktirao i mobilni sam ostavila. Ima li to smisla??? Prica se o nekoj zastiti potrosaca u svim medijima i pise nasiroko. Zakoni takodje postoje, ali se ne postuju u i ne sprovode i kome mi na kraju da se obratimo? Nikom. Trgovina isporuci jedno, mi se zalimo, odbiju nas, na lraju i vi iskulirate i tako se sve lepo vrti u krug. Kupci osteceni, a ostali zaradjuju na nama. Pozdrav

 • ППНС
  11.09.2019

  Поштовање, Биљана! За савет и решење прослеђујемо Вам контакте: Организација потрошача Крагујевца (при НОПС-у) opk@nops.org.rs, председник ОПК Зоран Николић (потпредседник НОПС-а) znikolic@nops.org.rs, 034202020. Наш портал има коректну сарадњу. Очекујући да ћете заштити своја права, упућујемо Вам срдачан поздрав!

 • Lidija
  20.09.2019

  Postovani, danas sam bila u jednom prodajnom objektu u kom sam inace pre 14 dana obavila kupovinu preko administrativne zabrane, prodavacica mi je dozvolila da zamenim robu za istu vrednost ili doplatu ,ali uz napomenu da ne vraćaju novac za vec kupljeno. Nisam trazila povracaj novca vec je moja molba bila da se stornira dati racun i izvrsi povracaj robe ( administrt. zabrana se realizuje tek 06.10.2019 ),jer sam se javila u zakonskom roku od 15 dana u kom mogu da vratim robu ukoliko mi ne odgovara ( blejzer nije ni izvadjen iz kese ,sa svim etiketama ). Receno je da se roba moze vratiti u roku od 15 dana samo ako je onlajn kupovina ili ako je felericna ???To znaci da sam mogla sa napravim feler na robi i da oni storniraju racun za taj iznos i tada bi uvazili reklamaciju, a ovako ja sam ispala glupa i dosla da vratim istu jer mi ne odgovara. Zamolila sam ih da mi daju mogcnost da se zalim TIME STO CU NAPISATI sa DANASNJIM DATUMOM REKLAMACIJU ILI BAR NEKU VRSTU PRIGOVORA I PREDATI PRODAVacici ,a ona neka prosledi njihovoj pravnoj sluzbi .Poenta je da nisu htele da mi daju reklamacioni list ili da prime moju zalbu ,sa obrazloženjem da one to nisu u mogucnosti.Nakon toga su se cule sa pretpostavljenim i prodavacica mi se obratila sa osionim glasom da se javim u ponedeljak i da slucajno ne napravim feler na robi( jer bi tada postojala mogucnost povracaja iste).Verujte delovalo je sve ko pretnja. Kome se obratiti ako vam osporavaju vase pravo na reklamaciju ,zalbu i da li je prodavac u obavezi da vam kaze uslove pod kojima posluje kao u slucaju omalovažene administrativne zabrane,kao i drugih nacina placanja pri kupovini? Interesuje me koji je zakonski rok u kome mogu da vratim robu ukoliko mi neodgovara ? I zasto je administrativna zabrana problem pri povracaju robe?

 • Kristina
  25.09.2019

  Poštovani, Da li može da se pokreće pitanje povodom online kupovine laptop-a koji nije ispravan i već su ulagane tri reklamacije, zahtev je odbijan za zamenu drugog sa odgovorom da je uredjaj ispravan, a proteklo je već godinu dana i devet mesec i problem je i dalje aktuelan. Zaključila sam ugovor sa Win win-om, u kome piše da u roku od 6 meseci postoji mogućnost povraćaja novca ili zamenu za drugi arikal, ali su mi onemogiućili da da to pravo ostvarim, a naročito sad kad je protekao rok??? Svaka vrsta informacije je u ovom trenutku dobrodošla

 • Helena
  07.10.2019

  Kupila sam juce meso u Maxiju, ispod kozice je zuta sadrzina ....(da li je koncentrat ili izm.....) Sta da radim? Nije stvar u 250 din.nego stl smo mogli svi da se pobolimo ! Volela bih da mogu da vam zakacim sliku.

 • ППНС
  08.10.2019

  Поштовање, Лидија! Ево одговора из НОПС-а: "Не постоји законски основ за уважавање захтева. Пре свега, рок од 15 дана за враћање не постоји.Посебно када је роба купљена у продавници. Тада је једино пословна политика продавца релевантна. Када се купује ван пословних просторија тада постоји рок од 14 дана. То се односи на интернет, промоције, продају од врата до врата и др." Хвала за јављање!

 • Marko Vasiljevic
  11.10.2019

  Porucio sam patike preko instagrama, stigle su brzom postom u kesi zapakovane, kada sam otvorio kesu u njoj u bile patike ali ne model koji sam porucio.Odmah sam pozvao doticnu sa kontakt broja tel.i rekla mi je dace poslati druge to jest onaj model koji sam porucio odmah sutradan. To je bilo prosle nedelje i do danas nisu stigle druge patie.Prevaren sam to je ocigledno. Molim odgovor kome da se obratim, hvala.

 • Aleksandar Spasojević
  04.11.2019

  Odem do MTS-a (korisnički servis) da prevedem postpaid broj sa sina na mene. U toku procedure postavljam pitanje šta se dešava sa postojećim podešavanjima itd, između ostalog da li ostaje isti nalog na "Moj MTS portalu" gde mi službenica kaže da to moram da promenim. U nekom trenutku mi je pokazala prozor na ekranu da pogledam koji je nalog bio. Na prikazanom prozoru pored username-a i email-a sam video da stoji i password gde se vidi TRENUTNI PASSWORD za taj nalog!!!! Zaprepašćeno sam je upitao: - Zašto se vidi moj password na vašoj aplikaciji? Zar je moguće da to držite u plain text formi?? Na to će službenica: - Ne, to je generički password koji ste dobili kod kreiranja naloga.... Ja i dalje u neverici nastavljam: - Čak i da je tako ne bi trebalo da se vidi ni generički password (jer aplikacija ne zna dal je password generički ili ne) a usput to je moj password koji sam promenio pre oko mesec dana!!! Onda sam izgubio prilično vremena da joj objasnim da je moja profesija da sve to znam i da štitim takve stvari u mojoj firmi, kao i da je podsetim o novom zakonu o privatnosti, koji je direktno narušen time što neko ima uvid u moju najveću privatnost - ŠIFRU iliti PASSWORD koju koristim za moj nalog. Onda je i ona proverila za svoj nalog i uvidela da se i njoj vidi šifra i konačno je shvatila ozbiljnost svega !!! Tako da dragi drugari znate da MTS ne vodi računa o vašoj privatnosti. Ljubomorni partner može "preko veze" od MTS službenika da dozna password od naloga i onda preko "Moj MTS" portala može da zloupotrebi i uradi sledeće za vaš nalog u vaše ime: - vidi listu poziva za vaš telefonski broj - iz zezanja promeni postpaid tarifu - uplati nekome pripaid dopunu (a da to vas košta) - iz zezanja dokupi dodatke koji vam nisu potrebni i opet vlasnika koštaju - aktivira/deaktivira neke od opcija. - ko ima BOX paket verovatno može i tu svašta da menja. Molim da share-ujete ovo, da što više ljudi zna, a ako može i obavestite medije. PS: Pitam se šta o ovome misle BIZNIS korisnici (pravna lica)!!! PS2: Da li i ostali mobilni provajderi rade isto???

 • nevenka crnogorac
  15.11.2019

  usluge super nove ili radius vektora niko nezna ko je validan. poslala sam pismeno primedbe jos 19.9 2019. i jos mi niko nije odgovorio na njih. i pored telefonskih intervencija kao i intervencijama licno kod ovlascenog operatera u ul ivana milutinovica borca.salju me da pozovem telefonom i tako u krug a problem ne resavaju.izgleda da u ovoj drzavi nema kome da se covek pozal.Z A L O S NO. Sta rem i vlast radi. nisam jedina sa ovakvim problemom u Borci. Svski dan im je poslovnica puna nezadovoljnih korisnika i niko nista ne preduyima. NEMA zakona!

 • Adem
  19.11.2019

  Zakon obmanjijućeg poslovanja. 5.11.2019. U vreme gledanja utakmice lige šampiona,prekinut mi je program obaveštenjem od SBB da sam slučajnim odabirom odabran da učestvujem u nagradnoj igri SBB za telefon Samsung.Pprihvatio sam zahtev odgovorio na 11 pitanja i rečeno mi je da sam uspešno odgovorio na pitanja i da sam dibitnik nagrade.Tada su tražili moje podatke u smislu mejla,telefona,adrese.Tada sam dobio obaveštenje da ću nagradu dobiti u roku od 5 radnih dana uz moje plaćanje poštarine do 3 evra.Normalno nagradu nisam dobio obratio sam se u poslovnicu koja nije imala odgovor,zatim sam pozvao SBB rekli su u početku da je to greškom izbačeno i da rade na skidanju te nagradfne igre ali na moje izričito pitanje dali se to radi o prevari dobio sam potvrdan odgovor od operatera sa kojim sam razgovarao.Naglašavam da sam više od 14 godina korisnik SBB i danas koristim njihove usluge.Odgovor preko mejla ili telefona u smislu izvinjenja ili objašnjenja nisam dobio.Smatram da sam prevaren od strane SBB po zakonu gore navedenom.Zato vas pitam ko treba da štiti moja prava u ovom slučaju i kako jer sa SBB nema dogovora o vansudskom poravnanju takav sam dobio odgovor sa operaterom i ako oni to ne negiraju da se desilo već potvrđuju da se desilo.

 • Aleksandar
  29.11.2019

  Poz korisnik sam mts box paketa ugovor mi je istekao i kada so otisao da ga raskinem rekli su mi da nemogu da raskinem ugovor jer imam dugovanje od 3 neplacena racuna,ok dugovanje postoi i ne bezim od toga ali trenutno nisam u situaciji da ga u celosti platim dali je moguce da ugovor koji je istekao ne moze da se raskine dok sve ne isplatim i meni svakog meseca dolaze novi racuni znaci to moze ici u nedogled dali je to po zakonu

 • Kaćanka
  07.12.2019

  Koja su moja prava kao kupca ako je kupljeni arikl stajao iznad neodgovarajuce cene, a pri tom cene tog proizvoda nema nigde.

 • Nikola
  08.01.2020

  Poštovani, u subotu 04.01.2020. sam u jednom kafiću imao nezgodu gde se desilo da je zatvarač male flašice kisele vode, kada sam otvarao istu, pod pritiskom izleteo i direktno me udario u oko i uzrokovao povredu oka. U tom trenutku je bol bio nepodnošljiv da sam ustao sa mesta sedenja i previjao se od bola i bukvalno nisam znao da li mi je oko i na mestu ili nije. Posle 5 minuta verovatno sam došao sebi i mogao ustanoviti da na to oko ne vidim kako treba već da vidim belu maglu i zamagljene likove oko sebe. Pročitati bilo šta nisam bio u stanju kao ni danas. Nakon toga sam otišao u Urgentni centar gde mi je data terapija kako bih sanirao povredu. Moje pitanje je kome se obratiti u ovom slučaju? Imam svedoke, imam sliku flašice sa bar kodom proizvoda, imam slike mesta gde se to desilo. Na proizvodu ne postoji bilo kakvo upozorenje da do takvog izletanja čepa pod pritiskom može doći, kao i da nosi rizik od povrede. Za ovako bizaran slučaj do sada nisam čuo ali bi svakako bilo dobro da se ubuduće nikome ne desi, a pogotovu nekom detetu. Takodje me zanima koja su moja prava u ovom slučaju? Hvala unapred na savetu Nikola

 • Jelena Fatović Nikolić
  13.01.2020

  Poštovani, obraćam vam se zbog problema koji imamo u vezi sa kupovinom neispravnog, kućnog aparata- bojlera u "Metalcu" u Pančevu. Ne znam koja su prava potrošaca u takvom slučaju, a problemi se nižu...Bojler je kupljen 6.12.2019., postavljen i odmah smo primetili da kazaljka koja pokazuje kolicinu zagrejane ili potrošene vode ne funkcioniše. Suprug je odmah otišao u radnju u kojoj je bojler kupljen,i po savetu prodavca, sam pozvao centralu za prijavu problema. Odgovor je bio da će doći serviseri da vide, poprave, zamene taj deo ili šta već. Desilo se da su oni, nakon par dana otišli na našu adresu, ali u drugom gradu! Od tada se nisu više jaili ni pojavili iako smo ih zvali ponovo, nakon 3,4 nedelje od kupovine. U međuvremenu, primećujemo pištanje u cevima za vreme puštanja vode, deca su i nama i komšijama počela da se plaše i bili smo primorani da pozovemo nekog majstora ( sad je već vreme praznika, pa nemamo drugi izbor). Platili smo i izlazak majstora tokom praznika i zamenu ventila. Majstor je ostavio nove, a loše ventile, uz savet da ih vratimo "Metalcu", da takve više ne stavljaju jer su jako loši i već novi prave problem... S obzirom na sve navedeno i kako je prošlo više od mesec dana od prijave problema, zanima me šta nam je činiti? Već smo izgubili mnogo i novca i strpljenja. A da ne pominjem koliko vređa potrošača kupovina novog, a dvostruko neispravnog... Hvala unapred. Jelena iz Pančeva

 • Snezana
  14.01.2020

  Kupila tv u tehnomaniji i nisam zadiboljna kakav zvik ima tv. Isla sam u radnju gde sam kupila i prodavac mi je rekao da televizor mogu da vratim samo ako je fabricki podesen. U suprotnom ne mozemo da vratim Molim Vas za pomoc sta dalje raditi. Unapre zahvalna.

 • Danijel
  27.01.2020

  Postovani, molim za pomoc u resenju problema sa MTS-om. U novembru 2017 pravno lice je kupilo telefon u njihovoj prodavnici (bez paketa i bilo kakve ugovorne obaveze). Par meseci nakon toga ja postajem vlasnik telefona, posedujem i garantnni list izdat od strane MTS-a koji potvrdjuje da je to taj uredjaj. Sada ja zelim da promenim operatera, medjutim, kako je telefon zakjucan na MTS mrezu, po njihovoj internoj proceduri samo prvi kupac moze podneti zahtev da se telefon otkljuca. Ako je uredjaj u potpunosti otkupljen od MTS-a, odakle njima pravo da me na taj nacin zadrzavaju? Hvala unapred.

 • predrag jelic
  12.02.2020

  Da li kupovinom akumulatora koji se potpuno ispraznio i koji sam odneo na utvrdjivanje ispravnosti u ovlasceni servis ja moram da platim da mi daju procenu ispravnosti.

 • ППНС
  13.02.2020

  Поштовани, наш портал је започео сарадњу са удружењем Ефектива које се бави заштитом права потрошача. У договору са колегама, позивамо Вас да се обратите директно на potrosaci@efektiva.rs за пружање помоћи у решавању проблема. Могуће је и заказивање састанка у просторијама удружења (Београд, Поречка 13) - понедељком, средом и петком од 10:30 до 14:30. У нади да ћете заштити своја потрошачка права, захваљујемо што пратите портал ПРВИ ПРВИ НА СКАЛИ и упућујемо срдачан поздрав!

 • Natasa loznica
  05.03.2020

  Kupila sam ormar u forma ideale koji kad su namontirali vrata stoje krivo nemogu da se zatvore u gornhem delu ormara su odvojena 2cm od ormara.monteri to videli al to je to kao nemoze bolje.isti dan prijavim reklamaciju dosli isti ti monteri i nisra..nemogu da poprave.Reklamiram ponovo ali sada u Bg. Kod njihovih nadleznih dostavim slike na kojima se vidi dobro o cemu pricam i odbiju me i oni.sta da radim dalje..a ormar nije bas u funkciji..kao da su spala vrata..poz hvala

 • major
  07.03.2020

  Reklama 10% na svu robu.Tako stoj na reklami, ali voce povrice,mlecni proizvodi,suhomesnati proizvodi,peciva nisu obuhvaceni ZASTO?Razumem da akcizna roba ne podleze ali ova ostala,zar onan ona naspada u" svu robu ".Ako sam u pravu kome se obratiti?

 • Vladana Djurisic
  23.04.2020

  Postovanje. Moji problemi su sledeci: Da li mogu da tuzim Telekom ili da prosledite ovo zbog zloupotrebe sitiacije u kojoj mi nije raskimit ugovor. Takodje ubedjena sam da kupim punjac za telefon koji kosta 2000 dok su postojali i jeftiniji, a odgovarajuci. Kada sam trazila da mi senuzbracun zameni pinjac posto je vec drugi koji je pukao na usb delu, naisla sam na manipulaciju kako to meni nije prodato nikada kod njih a imam racun i kako nece menjati punjac. Takodje zahtev za raskid ugovora sam podenla licno u martu mesecu pismenim putem na sta su mi produzili ugovor na svoju ruku. Sledeca vrsta problema:Gigatron firma. mi je odbila garanciju laptopa kupljenog kod njih 2016.te godine i sama sam menjala tastaturu koja je opet crkla. Odbijaju svaku dalju komunikaciju i popravku. Hvala mnogo. Na pomoci. Srdacan pozdrav.

 • Ivan
  12.05.2020

  Reklamacija u winwin..ostavljen aparat 16.03.2020.Dobio obavestenje putem sms da je reklamacija prihvacena...I od tada nikakvo obavestenje...Zvao call centar i receno da ce me kontaktirati...Kada sam zvao sl.put cekao sam na vezi 3 puta i uvek kad treba da se javi neko vezu prekinu,4 put kada sam zvao blokiran sam ida telekom kaze da je broj promenjen...U radnji u Smederevskoj palanci nista ne znaju i ne tice ih se..molim odgovor

 • Svetlana Valjevac
  11.11.2020

  Dobro jutro moj problem je sledeci.Vec 10 godina sam korisnik mts usluga .Prosle godine promenom mesta boravka placala sam uplatnicama racune jer mi originalni nisu bili dostupni. Prosle godine ne mogu se tacno setiti meseca mislim da je bio septembar iskljucuju mi broj zbog neplacenog kao marta,aprila i maja.Odlazim u Beograd i odnosim racune gde se ispostavlja bar mi tako radnica kaze da imam i pretplate jer sam cak i dva puta placala isti racun.Zalim se kopira radnica uplatnice i cekam odgovor..Napokon dobijam u aprilu poruku.Dragi korisnice vase ukupno dugovanje zakljucno sa danom 12.04 iznosi 12.000 odlazim i uplacujem taj iznos.Sledeci mesec mi potrazuju uz racun dugovanje od 5.000 odlazim ponovo pisem zalbu cekam odgovor par meseci .Ponovo odlazim i pitam sta se desava radnica ponovo pise zalbu jer ne dobijam odgovor osim izvinite sistem nam nije u redu izvinite na cekanju resicemo problem u sto kracem roku.Danas dobijam ponovo poruku da moje dugovanje iz predhodnog perioda iznosi 5.000 .Sada je 4 h ujutru ja ne spavam jer ne mogu da docekam jutro da ponovo odem u poslovnicu a sta tamo da radim vise?Da li mogu da dobijem od vas savet ja resenje nevidim osim tuzbe..

 • Vesna
  18.11.2020

  Hahah, sudska zastita u Srbiji, hahah. Kevin slucaj protiv drzave koja je dozvolila da je nasilnik i alkoholicar, izmedju ostalog, sutira trudnu (sa mojom sestrom) u stomak, stajao na Ustavnom sudu pet godina i to POSTO je donesen zakon o dvogodisnjem trajanju sudskog postupka, a uspeli su i da izmuljaju da ne moze da ode na Strazbur. Ja prijavila komunalca za zloupotrebu sile jer se sa mnom otimao oko moje matore kujice pre pet godina nasred stanice pred svedocima, i jos me trojica njih grmalja sprovela u policijsku stanicu kao ne znam kakvog kriminalca - on mene prijavio "za ometanje sluzbenog lica u radu" sto nidje veze sa mozgom - pogodite cija prijava je uvazena i koga teraju da plati 12k il' da ide u zatvor na 12 dana. Samo u Srbiji dugovi bankama ne zastarevaju pa im robujete do kraja zivota (ili otplate, sta god da se pre desi), niti slucajevi protiv fizickih lica - dok naravno ako vi njih i pomislite da tuzite, to se uredno razvuce do zastarevanja. Gnjide.

 • Vesna
  11.02.2022

  U prodavnici ,,Trend shop,,Sam uzela detetu patike na pet mesecnih tata ,kupljene 11 01,2022god,a vec 18,01,2022, vracene iz razloga sto su dve sasvim razlicite patike ,fali deo na petnom delu ,djon jedne I druge sasvim razlicite boje. Jedna reklamacija odbijena pa poslali na drugi reklamacija.To su zimske patike I smatram da sada treba dete da ih nosi ,medjutim jos uvek odgovora nema ,skoro mesec dana ako se uzme u obzir I prve I druge reklamacije. Molim za savet ,prave nas budalom sa izgovorom zasto nismo gledali sta kupujemo.hvala

 • Filip
  02.11.2022

  Odneo sam u Tehnomaniju slusalice na reklamaciju 19. septembra, danas je 2. Novembar i jos uvek nisam dobio slusalice nazad, svaki put kad zovnem call centar i objasnim situaciju kazu kontaktirace vas neko uskoro oko preuzimanja novog proizvoda

 • Dragan
  06.03.2023

  Poštovani, reklamirao sam Samsung mobilni telefon (cena 39.990,00 din) 16.2.2023 god. Od kupovine telefona do reklamacije je prošlo blizu 19 meseci. Ekran na telefonu je odjednom počeo da treperi i da se šareni i telefon je prestao da radi. Reklamacija (2 godine) ističe 23.7.2023 god. Prilikom reklamacije u prodavnici su me pitali šta zahtevam kao rešenje reklamacije. Odgovorio sam da želim zamenu telefona i to je i uneto u reklamni zahtev. Danas, 6.3. sam dobio obaveštenje na telefon i na email da mi je reklamacija prihvaćena. U poruci na telefonu piše da ću biti naknadno obavešten o završetku reklamacije i da detaljne informacije mogu naći na mom emailu i na sajtu korisnickapodrska.com. Na emailu koji mi je stigao su napisali: Poštovani, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, obaveštavamo Vas da je Vaša reklamacija pozitivno rešena i tom prilikom je uređaj popravljen. *** Preuzimanje uređaja će biti organizovano u skladu sa načinom prijema uređaja, u roku od 30 dana od dana ulaganja reklamacije. *** Ako je uredjaj predat na recepciji servisa ili u prodavnici, bicete naknadno kontaktirani kada uredjaj bude bio spreman za preuzimanje. Mene interesuje da li po Zakonu o zaštiti potrošača ja imam pravo na drugi nov telefon i pored toga što su mi popravili ovaj stari i što je proteklo više od 6 meseci od kupovine uređaja? Ukoliko nemam pravo na zamnenu, da li imam pravo da znam kakav je kvar na telefonu bio i šta je urađeno da bi se isti popravio? Odnosno da li prodavac ima obavezu da mi uz telefon preda i sva potrebna servisna dokumenta vezana za samu opravku telefona? Da li se u slučaju prihvatanja opravke telefona reklamacioni period produžava ili ne? Kakve druge zakonske mogućnosti imam povodom ovoga? Unapred zahvalan. Dragan

 • Aleksa
  11.03.2023

  Добар дан. У близини дворишта се налази продавница у којој стално има пијаних људи и око ње до касно увече... Такви људи остављају смеће у околини, деца не могу сигурно да пролазе, врше нужду по туђим не ограђеним двориштима и по улицама (поготово када је ноћ и када је осветљење слабо) Да ли може савет коме се обратити за такав проблем?

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html