Broj angažovanih rudarskih inspektora MRE: U 2020. i 2021. po dva, u 2022. samo jedan, u 2023. i 2024. tek po tri

Broj angažovanih rudarskih inspektora MRE: U 2020. i 2021. po dva, u 2022. samo jedan, u 2023. i 2024. tek po tri

U Ministarstvu rudarstva i energetike (MRE) bila su angažovana svega dva republička rudarska inspektora u 2020. i 2021. godini, samo jedan u 2022, tri u 2023, koliko će ih raditi i tokom 2024. godine.

Isto ministarstvo angažovalo je još dva republička geološka inspektora u 2020, 2021. i 2022. godini, prošle godine četiri, a ove ih ima tri.

Ovo su podaci koje je dobilo udruženje PRVI PRVI NA SKALI služeći se Zakonon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Delimični odgovori MRE

Ministarstvo je odgovorilo da su republički rudarski i geološki inspektori izvršili:

 • u 2020. godini - 192 redovna nadzora, 54 vanredna nadzora; službenih savetodavnih poseta nije bilo
 • u 2021. godini - 119 redovnih nadzora, 110 vanrednih nadzora i 22 službene savetodavne posete
 • u 2022. godini - 100 redovnih nadzora, 58 vanrednih nadzora i pet službenih savetodavnih poseta
 • u 2023. godini - 165 redovnih nadzora, 89 vanrednih nadzora i 18 službenih savetodavnih poseta

Nisu dostavljeni pojedinačni podaci - koliki je bio učinak rudarskih, a koliki geoloških inspektora.

Doznali smo i broj republičkih rudarskih i geoloških inspektora koje je angažovalo MRE u periodu od pet godina:

 • u 2020. godini - dva rudarska i dva geološka
 • u 2021. godini - dva rudarska i dva geološka
 • u 2022. godini - jedan rudarski i dva geološka
 • u 2023. godini - tri rudarska i četiri geološka
 • u 2024. godini - tri rudarska i tri geološka
Dalje smo od Ministarstva saznali da su u poslednje četiri godine vođena ukupno 24 upravna spora:
 • u 2020. godini - četiri
 • u 2021. godini - petnaest
 • u 2022. godini - tri
 • u 2023. godini - dva

Svi ovi sporovi pokrenuti su nad Ministarstvom rudarstva i energetike, tužbe su podnete protiv upravnih akata MRE, piše u odgovoru koji smo dobili. MRE je obrazložilo da jeste tužena strana, ali nije navelo ko je pokrenuo tužbe praktično protiv države Srbije.

Odbijanje Ministarstva

Ministarstvo je odbilo da dostavi odgovore na pitanja:

 1. Nad kojim subjektima su izvršeni redovni i vanredni inspekcijski nadzori i preventivna delovanja u 2020, 2021, 2022. i 2023. godini?
 2. Koliko je postupanja bilo po predstavkama fizičkih, a koliko po predstavkama pravnih lica u okviru inspekcijskog nadzora u istim godinama i na koje subjekte su se odnosile predstavke?
 3. Koliko je kaznenih postupaka bilo u 2020, 2021, 2022. i 2023. godini i nad kojim subjektima?

Obrazloženja sa potpisom sekretara

Obrazlažući prvo odbijanje, MRE je navelo da "nema evidenciju o tako grupisanim podacima. Kako Ministarstvo vodi samo statističku evidenciju o broju izvršenih nadzora po inspekcijama i po godinama ali ne vodi grupnu evidenciju nad kojim subjektima je izvršen inspekcijski nadzor po godinama, Ministarstvo ne raspolaže traženim podacima".

Drugo odbijanje glasi: "Tražiocu informacije dati su podaci u pogledu broja izvršenih inspekcijskih nadzora, ali što se tiče strukture datih podataka po godinama, Ministarstvo takvu evidenciju ne vodi. Sa navedenih razloga, Ministarstvo ne raspolaže podacima koliko je postupanja bilo po predstavkama fizičkih, a koliko po predstavkama pravnih lica, u okviru inspekcijskog nadzora u 2020. godini, 2021. godini, 2022. godini i 2023. godini, i na koje subjekte su se odnosile predstavke".

U obrazloženju trećeg odbijanja, vršilac dužnosti sekretara Ministarstva Veljko Stamenković je potpisao sledeće "biserne" rečenice: "’Kazneni postupak’ ne postoji u terminologiji Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima niti Zakona o inspekcijskom nadzoru. Zahtev tražioca informacije je nejasan, te je kao takav odbijen".

PRVI PRVI NA SKALI Broj angazovanih rudarskih inspektora MRE U 2020. i 2021. po dva, u 2022. samo jedan, u 2023. i 2024. tek po tri - sekretar
Uz pobrojane delimične odgovore, iz MRE smo dobili tražene pojedinačne Godišnje planove inspekcijskog nadzora odeljenja republičke geološke i rudarske inspekcije za period od 2020. do 2024. godini.

Žalba Povereniku

Shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (IJZ), uputili smo žalbu Povereniku za IJZ i zaštitu podataka o ličnosti zbog omogućavanja samo delimičnog pristupa od strane MRE.

Naveli smo da smo nepotpunim odgovorima uskraćeni informacija za koje postoji opravdani interes javnosti da zna, a zakon ih predviđa.

Istakli smo da Godišnji planovi inspekcije sadrže nazive objekata i subjekata koordinisanog, zajedničkog inspekcijskog nadzora i broj inspektora, ali da nismo dobili informacije da li su i koje subjekte nadzirali malobrojni inspektora.

Primera radi, u planu za 2023. godinu, upisani su subjekti za nadziranje i tačni termini, period tzv. koordinisanog, zajedničkog inspekcijskog nadzora, a uz rudarsku inspekciju zavedene su samo tri firme - Ziđin, EPS i Bosilmetal, na pet lokacija:

 1. Serbia Zijin Copper doo Bor Ogranak RBM Majdanpek, januar-mart
 2. Serbia Zijin Copper doo Bor Ogranak RBB Bor, april-septembar
 3. Serbia Zijin Mining d.o.o. Bor, april-jun
 4. JP Elektroprivreda Srbije RB Kolubar, oktobar-decembar
 5. BOSILMETAL DOO, BOSILEGRAD, oktobar-decembar

Uzgred, za 2023. je navedena i firma Euro lithium Balkan d.o.o u trećem kvartalu (jul-septembar), ali mimo rudarskih inspektora, već u delokrugu Geološke inspekcije, Inspekcije za zaštitu životne sredine, Vodne inspekcija i Poljoprivredna inspekcija.

Ovaj plan potpisala je Zorica Vukadinović, kao načelnik Odeljenja geološke i rudarske inspekcije.

PRVI PRVI NA SKALI Broj angazovanih rudarskih inspektora MRE U 2020. i 2021. po dva, u 2022. samo jedan, u 2023. i 2024. tek po tri - tabela 2
Što se tiče kaznenog postupka, Povereniku smo obrazložili da je to termin iz Godišnjeg plana inspekcijskog nadzora Odeljenja republičke geološke i rudarske inspekcije u 2023. godini, javno dostupnog na sajtu Ministarstva - kao deo Poslova i aktivnosti, tačka III: Ostali poslovi i aktivnosti - strana 17, kao i strana 13 Plana u 2021, strana 18 u Planu za 2022. i 2024. godinu. Zahtev smo formulisali shodno terminu iz navedenih Planova, pa smatramo da je jasan.

Inače, u Planu je navedena svrha ovih podataka, oni postoje radi "izračunavanja efektivnog broja dana koje svaki inspektor ima na godišnjem nivou za potrebe inspekcijskog nadzora". Za kazneni postupak bilo je planirano 20 dana kao "predviđen utrošak vremena".

PRVI PRVI NA SKALI Broj angazovanih rudarskih inspektora MRE U 2020. i 2021. po dva, u 2022. samo jedan, u 2023. i 2024. tek po tri - tabela
Na kraju žalbe napomenuli smo da među dostavljenim dokumentima nisu svi u traženom mašinski čitljivom formatu (što omogućava Član 39 Zakona), a to su Rešenje MRE, kao i Planovi za 2020, 2022. i 2023. godinu.

Zamolili smo da nam se omogući pristup IJZ u potpunosti.

Iz kancelarije Poverenika je potvrđen prijem naše žalbe, postupak je pokrenut, čekamo dopis sa te adrese.

Izvod iz Godišnjih planova

U Godišnjem planu za 2020. godinu dat je pregled delatnosti za nadziranje u kojem su prikazani privredni subjekti i istražno-eksploatacioni prostor koji su predmet nadzora geološke i rudarske inspekcije.

U tabeli 1 "Spisak privrednih društava koja vrše eksploataciju mineralne sirovine sa procenom rizika", upisano je ukupno 166 lokacija, čiji je rizik ovako procenjen:

 • 12 sa neznatnim uticajem - jedna od njih je Atomska banja u Čačku
 • 26 sa niskim uticajem - kao Jelen Do u Požegi
 • 29 sa srednjim uticajem - poput Preduzeća za puteve iz Kragujevca
 • 99 sa visokim uticajem - primer: Titan cementara u Kosjeriću

U tabeli 2 "Spisak istražnih prostora za primenjena istraživanja ležišta mineralni sirovina sa procenom rizika" navedena su 162 lokaliteta. Kada se grupišu po procenjenom riziku, to izgleda ovako:

 • 16 ima nizak rizik - kao firma Intercer DOO Beograd u Pranjanima
 • 29 ima srednji rizik - primer je Project Kop DOO Beograd u Jarandolskom basenu
 • 117 ima visok rizik - među njima i Rio Sava Exploration DOO Beograd u Jadru
Ukupno 216 lokaliteta bilo je visokorizično.

ARHIVA PPNS

Nalazi istraživanja „Uticaj istražne faze u zoni nalazišta jadarita na promenu sadržaja arsena, bora i litijuma u reci Jadar“ koju su radili istraživači Dragana Đorđević, Sanja Sakan i Jovan Tadić, predstavljeno je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a rezultati su bili alarmantni – nekoliko puta uvećana vrlo toksični arsen, ali i litijum i bor. Ono što posebno zbrinjavanja jeste da su ovi uzorci uzeti sa lokacije koja se nalazi desetinama kilometara nizvodno od same rudne zone, gde je istraživao Rio Tinto.

BUŠOTINE RIO TINTA OTROVALE JADAR BOROM I ARSENOM - PREDSTAVLJENO U SANU

Bušotine Rio Tinta otrovale Jadar borom i arsenom - predstavljeno u SANU
U trećoj tabeli je spisak istražnih prostora za primenjena hidrogeološka istraživanja sa procenom rizika, a upisano je 25 istražnih prostora i svi su sa srednjim rizikom (nisu navedeni po imenima, već po brojevima).

Dakle, te 2020. godine za inspekcijski nadzor bilo je ukupno 328 lokaliteta (166 za eksploataciju mineralne sirovine i 162 za primenjena istraživanja ležišta mineralni sirovina), a angažovana su samo dva rudarska i dva geološka inspektora koji su obavili 246 nadzora (192 redovna i 54 vanredna), što je 61,5 nadzora po inspektoru - izračunali smo obrađujući materijale koje je dostavilo MRE. Zaključujemo da 82 lokaliteta (25 odsto) nisu nadzirana te godine. 

PRVI PRVI NA SKALI Broj angazovanih rudarskih inspektora MRE U 2020. i 2021. po dva, u 2022. samo jedan, u 2023. i 2024. tek po tri - tabela 3
Naredni planovi nisu više sadržali detaljne preglede delatnosti za nadzor, niti pomenute tabele i spiskove. Plan za 2021. godinu nosio je potpis Milanka Savića, načelnik Odeljenja geološke i rudarske inspekcije.

U Planu za 2022. godinu, pored Ziđina, EPS-a i Bosilmetala, pojavilo se preduzeće Rio Sava Exploration DOO, ćerka firma Rio Tinta, kao subjekat za nadziranje, a objekat inspekcijskog nadzora bilo je istražno polje broj 1561 - Jadar. Za nadzor nije bila određena Rudarska inspekcija, već Geološka, Vodna, Poljoprivredna i Inspekcija za ZŽS. Nadzor je bio planiran za treći kvartal (jul-septembar). Ovaj plan nosi potpise Srđana Milenkovića, šefa Odseka za geološku inspekciju i Zorice Vukadinović, šefa Odseka za rudarsku inspekciju.

U 2023. godine više nije bilo ćerke firme Rio Tinta za nadzor. Kao što smo na početku pomenuli, pojavilo se preduzeće Euro litjum Balkan DOO, uz "standardnu trojku": Ziđin, EPS, Bosilmetal. Isto važi za 2024. godinu. Oba plana potpisala je Zorice Vukadinović.

ARHIVA PPNS

U periodu od 2004. do 2022. godine, nadležna ministarstva Republike Srbije izdala su 126 rešenja koja su se odnosila na litijum, pored pratećih elemenata. Ovo je utvrdilo udruženje PRVI PRVI NA SKALI pristupom "svim rešenjima", kako je naznačeno u odgovoru koji smo dobili od Ministarstva rudarstva i energetike.

"SVA REŠENJA" IZDATA ZA ISTRAŽIVANJE LITIJUMA NA TERITORIJI SRBIJE (2004-2022) - IZ MINISTARSTVA ZA UDRUŽENJE PRVI PRVI NA SKALI

’Sva rešenja’ izdata za istraživanje litijuma na teritoriji Srbije (2004-2022) - iz Ministarstva za udruženje PRVI PRVI NA SKALI
Poslovi rudarske inspekcije

U odseku za rudarsku inspekciju obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • redovne i vanredne inspekcijske preglede radi provere sprovođenja zakona i drugih propisa, standarda i tehničkih normativa koji se odnose na rudarske objekte u kojima se obavlјa delatnost eksploatacije mineralnih sirovina;
 • inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa u ovoj oblasti u pogledu ispunjenosti uslova za obavlјanje poslova na eksploataciji mineralnih sirovina;
 • nadzor nad primenom mera zaštite bezbednosti i zdravlјa na radu u rudarskim objektima;
 • uviđaj na licu mesta ako se dogodi smrtni ili grupni nesrećni slučaj ili havarija opreme u rudnicima;
 • davanje obrazloženih izveštaja sa mišlјenjem o uzrocima nesreće i podnošenja istih nadležnim organima;
 • vršenje neposrednog nadzora nad inspekcijskim poslovima poverenim Autonomnoj Pokrajini ;
 • podnošenje prijava za privredni prestup, prekršajnih i krivičnih prijava;
 • davanje usmenih i pisanih instrukcija i obaveštenja u vezi sa radom rudarske inspekcije po zahtevu zainteresovanih subjekata.

Izvod iz Prostornog plana Srbije (2021-2035)

U Prostornom planu Republike Srbije za period do 2035. godine, strateškom dokumentu dostupnom na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, procenjeno je da oko 2% BDP Srbije pripada rudarskom sektoru. Po strukturi, oko 90% učešća čine energetske MS (ugalj, nafta, prirodni gas) i bakar kao metalična MS. Ostatak od 10% po strukturi čine proizvodnja olova i cinka i nemetalične MS. U rudarstvu je 1,2% ukupno zaposlenih u Srbiji.

Deo opšteg cilja Plana je učešće rudarske industrije od 5% u ukupnom BDP Srbije do 2030. godine.

Razvoj sektora rudarstva u domenu metaličnih mineralnih sirovina ilustrovan je tematskom kartom:

PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Ko sve ima istražna prava i koje rude istražuje u Srbiji MINERALNE SIROVINE

Izvod iz Zakona o rudarstvu i energetici

Prema Članu 106 Zakona o rudarstvu i energetici, nosilac eksploatacije i nosilac istraživanja je dužan da o početku izvođenja radova izvesti rudarskog inspektora, nadležni organ jedinice lokalne samouprave i nadležnu ustanovu zaštite spomenika kulture na čijoj teritoriji će izvoditi rudarske radove najkasnije 15 dana pre početka izvođenja radova.

Član 112 "kaže" da je pre puštanja objekta u probni rad, nosilac eksploatacije i/ili odobrenja za eksploataciono polje dužan da obavesti nadležnog rudarskog inspektora o početku probnog rada i da obrazuje stručnu komisiju koja će pratiti rezultat tog rada.

Shodno Članu 134, nosilac eksploatacije dužan je da vodi knjigu rudarskog nadzora u koju se upisuju naređenja rudarskog inspektora izdata na licu mesta u slučaju neposredne opasnosti po život i zdravlje zaposlenih i veće materijalne štete.

Član 138 regulište da je svaki zaposleni dužan da bez odlaganja obavesti odgovorno lice o svakoj pojavi opasnosti pri izvođenju rudarskih radova, a naročito o pojavi eksplozivnih, zagušljivih i otrovnih gasova, o provali vode, požaru, klizanju zemljišta ili drugim pojavama koje mogu ugroziti bezbednost zaposlenih, materijalnih dobara i imovine i život i zdravlje ljudi.

Odgovorno lice dužno je da preduzme sve neophodne mere za sprečavanje nastupanja težih posledica po bezbednost zaposlenih i imovine i da o tome, bez odlaganja, obavesti rudarskog inspektora, organ unutrašnjih poslova i drugu nadležnu inspekciju.

U Članu 139 piše da je u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom u kojima mogu nastati potencijalne opasnosti, požari, upale i eksplozije metana i ugljene prašine, prodora gasova, peska, vode i mulja, zarušavanja jamskih prostorija, nosilac eksploatacije dužan da organizuje svakodnevna dežurstva u cilju kontrole primene mera zaštite i bezbednosti zaposlenih i pravovremenog reagovanja na licu mesta u slučaju potrebe.

Odgovorno lice koje obavlja poslove dežurstva dužno je da preduzme sve neophodne mere za sprečavanje nastupanja težih posledica po bezbednost zaposlenih i imovine i da o tome, bez odlaganja, obavesti nosioca eksploatacije, rudarskog inspektora i organ unutrašnjih poslova.

Naredni, Član 140 obavezuje da je o pojavama opasnosti pri izvođenju rudarskih radova, nosilac eksploatacije dužan da vodi evidenciju koja naročito sadrži: podatke o vrsti pojave, vremenu njenog trajanja, uzroku nastanka i štetu koja je usledila nastankom pojave, kao i podatke o utvrđenoj odgovornosti.

Nosilac eksploatacije dužan je da bez odlaganja izvesti rudarskog inspektorai organ unutrašnjih poslova o svakom smrtnom slučaju, grupnoj povredi i težoj povredi na radu, a u slučaju havarija, akcidenata i drugih udesa, nadležnu inspekciju

Za slučaj privremene obustave rudarskih radova, Članom 149 predviđeno je da ako se radovi u jamama i površinskim kopovima i njihovim delovima ili naftnim i gasnim poljima, moraju privremeno obustaviti zbog nepredviđenih okolnosti (provala gasova ili vode, problemi u vezi sa gorskim udarom, jamski požari, poremećaji na glavnim putevima za provetravanje, prolaženje, odvodnjavanje i prevoz, klizanje terena, erupcije, promene režima voda i sl.) ili usled više sile, nosilac eksploatacije obaveštava o razlozima obustave radova rudarskog inspektora, najkasnije u roku od 24 sata od obustave radova.

O privremenoj obustavi radova, koja je unapred planirana, nosilac eksploatacije je dužan da obavesti rudarskog inspektora, najkasnije 15 dana pre obustave radova.

Poslove rudarskog inspektora može obavljati lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, oblast rudarskog, mašinskog, tehnološkog i elektrotehničkog inženjerstva u okviru obrazovno-naučnog polja: tehničko-tehnološke nauke i radno iskustvo od najmanje pet godina na poslovima eksploatacije mineralnih sirovina, položen stručni ispit i ispit za inspektora.

Rudarski inspektor koji vrši nadzor nad rudarskim objektima koji su ugroženi metanom ili opasnom ugljenom prašinom, mora imati najmanje tri godine radnog iskustva u jamama sa metanom ili opasnom ugljenom prašinom ili na poslovima istraživanja i eksploatacije nafte i gasa, zapisano je u Članu 169.

Član 171

Član 173

Rudarski inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost da proverava:

1) da li je privredni subjekt koji obavlja poslove iz člana 67. stav 1. ovog zakona, upisan u registar privrednih subjekata ili drugi registar za obavljanje te delatnosti;

2) da li lica koja obavljaju stručni nadzor pri eksploataciji mineralnih sirovina i nadzor pri izvođenju rudarskih radova ispunjavaju propisane uslove;

3) da li se pri izvođenju rudarskih radova primenjuju propisane mere bezbednosti i zdravlje na radu i propisi o bezbednosti pokretne i nepokretne imovine u svojini privrednih subjekata i fizičkih lica;

4) da li se eksploatacija vrši na osnovu odobrenja izdatih u skladu sa ovim zakonom;

5) da li se eksploatacija vrši na nivou parametara iz rudarskog projekta;

6) da li se eksploatacija vrši na osnovu odobrene metode otkopavanja;

7) da li se odlaganje flotacijske jalovine vrši na osnovu odobrene projektne dokumentacije i da li se vrši geodetsko snimanje krune nasute brane u odnosu na nivo vode u taložnom jezeru;

8) da li se organizuje obuka radnika i sprovode mere akcije spasavanja u slučajevima iznenadnih opasnosti po život i zdravlje ljudi i bezbednost objekata;

9) da li se spoljna i unutrašnja odlagališta na površinskim kopovima formiraju u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom;

10) da li se pri izvođenju rudarskih radova u svemu primenjuju tehnički propisi koji se odnose na te radove;

11) da li se rudarski objekti u jami i na površini grade u skladu sa projektima;

12) da li se rudarski radovi na eksploataciji izvode po godišnjem operativnom planu;

13) da li se vrše propisana rudarska merenja, pravilno izrađuju i redovno dopunjavaju rudarski planovi i ostala dokumentacija potrebna za izvođenje rudarskih radova i uredno vode meračke knjige;

14) da li se primenjuju propisani uslovi za raspoređivanje zaposlenih na odgovarajuće poslove i vrši njihovo osposobljavanje za rad na određenim poslovima;

15) da li se transport, uskladištenje i rukovanje eksplozivnim materijalom i tečnim gorivom vrši na propisan način;

16) da li se pripremni radovi kao i radovi na otkopavanju otkrivke/jalovine na površinskim kopovima vrše u skladu sa projektom;

17) da li se zapunjavanje otkopanih prostora pri podzemnoj eksploataciji vrši u skladu sa projektom metode otkopavanja;

18) da li se sprovode propisane mere pri rukovanju rudarskim otpadom u jami i na površini, na eksploatacionom polju i izvan eksploatacionog polja;

19) da li se odlaganje i upravljanje rudarskim otpadom vrši na osnovu dozvole za upravljanje rudarskim otpadom;

20) da li privredni subjekt sprovodi zaštitne mere propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona;

21) da li se postupci sanacije i rekultivacije napuštenih rudnika i rudarskih objekata obavljaju na osnovu tehničkog rudarskog projekta;

22) da li je u slučaju trajne obustave radova, nosilac eksploatacije preduzeo sve mere u svemu prema glavnom rudarskom projektu trajne obustave radova;

23) da li je javno preduzeće koje vrši eksploataciju, u slučaju planirane trajne obustave rudarskih aktivnosti prethodno izradilo program zatvaranja rudnika;

24) da li je nosilac eksploatacije, u toku i po završetku izvođenja radova na eksploataciji, izvršio rekultivaciju zemljišta u svemu prema tehničkom projektu tehničke i biološke rekultivacije, koji je sastavni deo glavnog ili dopunskog rudarskog projekta;

25) da li nosilac eksploatacije izvršava i ostale obaveze propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Rudarski inspektor vrši i druge poslove utvrđene propisima koji se primenjuju u oblasti rudarstva.

U vršenju inspekcijskog nadzora rudarski inspektor je ovlašćen da:

1) naloži da se utvrđene nezakonitosti otklone u roku koji odredi;

2) donese rešenje i izrekne upravnu meru ako nadzirani subjekt ne otkloni nezakonitost u ostavljenom roku, osim kada zbog neophodnosti preduzimanja hitnih mera rešenje donosi bez odlaganja;

3) da rešenjem zabrani rad na eksploataciji mineralnih resursa ako se rudarski radovi izvode bez odobrenja za eksploataciju i odobrenja za izvođenje rudarskih radova;

4) da rešenjem zabrani rad ako se izvođenje rudarskih radova ne vrši prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji;

5) da rešenjem zabrani rad ako nije obezbeđen stručni nadzor pri eksploataciji mineralnih sirovina i nadzor pri izvođenju rudarskih radova;

6) da rešenjem zabrani korišćenje rudarskog objekata za koji nije izdata upotrebna dozvola;

7) da rešenjem zabrani ulaz u magacine, pomoćna skladišta i spremišta eksplozivnih sredstava, kao i rukovanje eksplozivnim sredstvima i miniranje u rudarstvu licima koja nisu stručno osposobljena;

8) da rešenjem zabrani rad ako je neposredno ugrožena bezbednost i zdravlje zaposlenih;

9) da rešenjem zabrani rad ako se eksploatacijom ugrožava život i zdravlje ljudi i životna sredina, a druge mere predviđene ovim zakonom i drugim propisima nisu dovoljne da se to spreči;

10) da rešenjem zabrani rad ako se eksploatacijom ugrožava kulturno dobro, njegova zaštićena okolina ili prostor od kulturno-istorijskog, graditeljskog i arheološkog značaja;

11) da rešenjem zabrani rad ako se ne vrši postupak rekultivacije u skladu sa projektnom dokumentacijom;

12) da rešenjem zabrani rad ako pravni subjekt koji vrši eksploataciju nema dokaz o pravu korišćenja, zakupa, saglasnosti vlasnika, odnosno službenosti na zemljištu, na prostoru na kojem izvodi rudarske radove;

13) da rešenjem zabrani rad ako se ne plaća naknada za korišćenje mineralnih resursa;

14) naloži da poslove tehničkog rukovođenja, stručnog nadzora, rukovanja eksplozivnim sredstvima i druge stručne poslove mogu obavljati lica koja ispunjavaju propisane uslove, imaju ovlašćenje za obavljanje tih poslova i odgovarajuću licencu;

15) naloži da se uredi bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa specifičnostima i opasnostima koje se mogu pojaviti u privrednom subjektu;

16) naloži organizovanje poslova spasavanja u slučajevima iznenadne opasnosti po život i zdravlje ljudi i bezbednosti objekata po utvrđenom planu i programu;

17) naloži da se organizuje obuka radnika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i akcije spasavanja u slučajevima iznenadne opasnosti;

18) naloži da se obezbede lična zaštitna sredstva i lična zaštitna oprema zaposlenima koji istu moraju redovno koristiti;

19) naloži da se vodi knjiga rudarskog nadzora za svaku jamu, površinski kop, bušaće i remontno postrojenje, eksploataciono polje pri proizvodnji nafte i gasa, kao i za objekte pripreme mineralnih sirovina;

20) naloži da se redovno vrše geodetska merenja, izrade geodetskih karata i planova sa kojih se može utvrditi stanje izvedenih rudarskih radova;

21) naloži izradu odgovarajuće dokumentacije u vezi provetravanja jama, površinskih otkopa, energetske mreže, vodovodne mreže kao i jamskih postrojenja sa osnovnim tehničkim podacima;

22) naloži da izradu i tehničku kontrolu rudarskih projekata vrše lica koja u pogledu stepena i vrste stručne spreme i radnog iskustva ispunjavaju propisane uslove i imaju ovlašćenje za obavljanje tih poslova;

23) naloži da godišnji operativni plan i godišnji izveštaj o poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu izrađuju u skladu sa odredbama ovog zakona;

24) nadležnom pravosudnom organu podnese krivičnu prijavu, privredni prestup, ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno preduzme i druge radnje i mere na koje je zakonom ili drugim propisom ovlašćen;

25) obavesti nadležni organ za izdavanje odobrenja u skladu sa ovim zakonom i drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;

26) naloži izvršenje drugih propisanih mera ili obaveza u određenom roku i da privremeno zabrani rad ako se nalog u ostavljenom roku ne izvrši.

Nosilac eksploatacije kome je rešenjem naloženo otklanjanje nedostataka i nepravilnosti u smislu stava 1. ovog člana dužan je da po njihovom otklanjanju o tome obavesti rudarskog inspektora u roku određenom rešenjem, koji ne može biti duži od osam dana.

ARHIVA PPNS

Strategiju upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima u Republici Srbiji za period od 2025. do 2040, sa projekcijom do 2050. (uz Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu), izradiće Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu. 

U tenderskoj dokumentaciji pisalo je: "Donošenjem Strategije podići će se svest stručne i nestručne javnosti o važnosti eksploatacije mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, odgovoriti na tekuće i nove izazove, i pomoći pozicioniranju Srbije u rudarskom sektoru Evrope i sveta".

Zadatak koji je sada pred RGF-om je da izradi startegiju, strateške metalične mineralne sirovine, pre svega da sagleda potrebe za rudama bakra i zlata, rude olova i cinka, rude bora i litijuma kao i ruda urana, nikla i kobalta.

(NE)OČEKIVANO: MRE ODLUČILO - STRATEGIJU UPRAVLJANJA RESURSIMA IZRADIĆE RGF, JEDINI PONUĐAČ, ZA OKO 25 MILIONA DINARA


(Ne)očekivano: MRE odlučilo - Strategiju upravljanja resursima izradiće RGF, jedini ponuđač, za oko 25 miliona dinara
Član 2 predmetnog zakona glasi: "Informacija od javnog značaja, u smislu ovog zakona, jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna".

Zakonske pretpostavke o opravdanom interesu reguliše Član 4: "Smatra se da opravdani interes javnosti da zna, iz člana 2. ovog zakona, postoji uvek kada se radi o informacijama kojima raspolaže organ vlasti koje se odnose na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, a ako se radi o drugim informacijama kojima raspolaže organ vlasti, smatra se da opravdani interes javnosti da zna, iz člana 2. ovog zakona postoji, osim ako organ vlasti dokaže suprotno".

Ovaj zakon rešava i naknadu štete - Članom 44: "Organ vlasti odgovara za štetu nastalu time što javno glasilo nije moglo da objavi informaciju pošto mu je neopravdano uskratio ili ograničio prava na pristup informacijama od javnog značaja iz člana 5. ovog zakona, odnosno time što je novinar ili javno glasilo stavljen u bolji položaj suprotno odredbi člana 7. ovog zakona".

Naslovna foto: AZOMining
D. M. M. - PPNS

Preuzimanje delova teksta ili teksta u celini je dozvoljeno, uz obavezno navođenje izvora - PRVI PRVI NA SKALI, i postavljanje linka ka izvornom tekstu na www.prviprvinaskali.com


STRANICA KOJA SE ČUJE
 - ZORAN MODLI

PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM , JUTJUBTREDS

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html