(Ne)očekivano: MRE odlučilo - Strategiju upravljanja resursima izradiće RGF, jedini ponuđač, za oko 25 miliona dinara

(Ne)očekivano: MRE odlučilo - Strategiju upravljanja resursima izradiće RGF, jedini ponuđač, za oko 25 miliona dinara

Strategiju upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima u Republici Srbiji za period od 2025. godine do 2040, sa projekcijom do 2050. godine (uz Stratešku procenu uticaja na životnu sredinu), izradiće Rudarsko-geološki fakultet (RGF) Univerziteta u Beogradu. Ovom fakultetu je, kao jedinom ponuđaču, dodeljen ugovor po dostavljenoj ponudi sa ukupnom cenom od 24,96 miliona dinara sa PDV-om (20,8 miliona dinara bez PDV). Ugovor je dodeljen nakon otvorenog postupka javne nabavke.

Odluku o dodeli ugovora potpisala je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović 21. februara, kada je ovaj akt i stupio na snagu.

Sprovođenje nabavke započeto je Odlukom od 25. decembra 2023. godine, tri dana kasnije je objavljen javni poziv, a ponude su otvorene 30. januara 2014.

Procenjena vrednost celokupne nabavke bila je 20.833.350 dinara bez PDV, dakle 33.350 dinara više od ponude RGF.

ARHIVA PPNS SAGLAJSE PREDSEDNIKA I MINISTARKE - O LITIJUMU: NAŠ DAR OD BOGA

Saglasje predsednika i ministarke - o litijumu: Naš dar od Boga
Iz obrazloženja

Dva su kriterijuma bila za dodelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda i stručne reference članova ekspertskog tima.

Pošto je jedini ponuđač bio RGF, rangiranje nije obavljeno. Svaki od 11 eksperata iz tima ovog fakulteta ima po minimum dve reference, a vođa tima minimum tri.

Rok izvršenja usluge je 24 meseca od dana potpisivanja ugovora. Plaćanje izrade Strategije je predviđeno u šest rata:

  • po 20% po odobrenju prvog i drugog nacrta
  • 10% po odobrenju nacrta Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Strategije, od strane radne grupe
  • 10% po dobijanju saglasnosti MZŽS na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Strategije, od strane radne grupe
  • 20% po usvajanju Strategije i Izveštaja od strane Vlade

Iz pouke o pravnom leku: Protiv ove odluke može da se podnese, istovremeno naručioci i republičkoj komisiji, zahtev za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana njenog objavljivanja na Portalu javnih nabavki, a to bio je 23. februar.

ARHIVA PPNS PROF. RISTIĆ DEKANKI RGF: KO UGROŽAVA UGLED UNIVERZITETA U BEOGRADU I KO TREBA DA PODNESE OSTAVKU?

Prof. Ristić dekanki RGF: Ko ugrožava ugled Univerziteta u Beogradu i ko treba da podnese ostavku?
Iz tendera


Podsećamo, tender je trebalo da se pokrene u drugom kvratalu prošle godine, tako je bilo navedeno u Planu javnih nabavki MRE, ali je objavljen tek na samom kraju 2023.

Cilj donošenja strategije je da se "utvrdi politika održivog upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima i uslovi za održiv razvoj rudarskog sektora u periodu do 2050. godine".

U tenderskoj dokumentaciji pisalo je: "Donošenjem Strategije podići će se svest stručne i nestručne javnosti o važnosti eksploatacije mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, odgovoriti na tekuće i nove izazove, i pomoći pozicioniranju Srbije u rudarskom sektoru Evrope i sveta".

Zadatak koji je sada pred RGF-om je da izradi startegiju, strateške metalične mineralne sirovine, pre svega da sagleda potrebe za rudama bakra i zlata, rude olova i cinka, rude bora i litijuma kao i ruda urana, nikla i kobalta.

RGF ima i ove smernice:

"U okviru mera mineralne politike, potrebno je da se definišu posebno međunarodno prepoznate, aktivne i atraktivne rudarske industrije (promocija investicija, privlačenje velikih rudarskih kompanija u sektor geologije i rudarstva), kao i koordinacija u području istraživanja mineralnih sirovina u cilju usmeravanja izvođenja geoloških istraživanja ka pronalaženju novih ležišta mineralnih sirovina, sa posebnim osvrtom na sirovine od kojih je Evropska i svetska ekonomija zavisna" (d
etaljnije:  MINISTARSTVO RASPISALO TENDER ZA IZRADA STRATEGIJE UPRAVLJANJA MINERALNIM RESURSIMA SRBIJE).

ARHIVA PPNS EU I SIROVINE: KAD "ZELENA RESTRUKTURALIZACIJA" POSTANE CRNA TRANSFORMACIJA

EU i sirovine: Kad ’zelena restrukturalizacija’ postane crna transformacija

PRILOG PPNS STUDY ON THE CRITICAL RAW MATERIALS FOR THE EU 2023 (158 STRANICA)

Iz tehničke dokumentacije

Tačkom 4.2.1. Tehničke dokumentacije predviđen je sadržaj koji RGF treba da pripremi unutar nacrta Strategije. Među 20 stavki nalazi se i ova (tačka 16.4): "Razvoj sektora strateških mineralnih sirovina sa posebnim osvrtom na bakar, zlato, litijum i bor do 2040. sa projekcijom do 2050. godine".

Poglavlje "Obezbeđeenje podloga za izradu Strategije" obavezuje naručioca da "u najpogodnijoj formi dostaviti RGF podatke neophodne za izradu Strategije kojima raspolaže i da pruži podršku u obezbeđenju podataka i informacija kojima raspolažu državne institucije, geološke kuće i rudarska preduzeća".

Obaveza RGF-a je da predlog Strategije bude "pripremljen u skladu sa svim relevantnim propisima i da uvažava raspoloživa strateška i planska dokumenta koja se odnose na privredni i društveni razvoj Republike Srbije i relevantne sektore, kao i da u svom radu uzme u obzir", pored ostalog:

  • izmene i dopune Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima u toku 2015, 2018. i 2021. godine, čime je napravljen iskorak u stvaranju pozitivnog ambijenta za privlačenje investicija u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, skraćenju određenih procedura, brže, efikasnije i transparentnije izdavanja dozvola i stavarnje uslova za uvođenje elektronskog poslovanja u sektoru rudarstva;
  • do sada nije izvršena sveobuhvatna detaljna analiza stanja svih mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa, sa aspekta resursne baze, održivosti eksploatacije, uticaja na životnu sredinu, kao i usaglašenosti rudarske industrije sa evropskim i svetskim standardima.

Javnost i Strategija

RGF ima zadatak da predvidi učešće u javnim raspravama o nacrtima Strategije i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije na životnu sredinu.

Biće organizovane javne rasprave uz učešće zainteresovanih organa i organizacija, a RGF je u obavezi da pripremi i po potrebi održi prezentacije Strategije, na bazi odobrenih nacrta.

Biće definisana organizacija i raspored javnih rasprava kao i razmena informacija o prekograničnom uticaju.

Obaveza je RGF-a da pripremi Izveštaj o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, sa obrazloženjem svih prihvaćenih ili neprihvaćenih mišljenja, usaglašeni i odobreni od strane Radne grupe Naručioca u roku od 30 dana od dana završetka javne rasprave. Ovaj Izveštaj sadrži sva dostavljena mišljenja zainteresovanih organa i organizacija i javnosti, kao i drugih država u slučaju prekograničnog uticaja (ukoliko se budu razmenjivale informacije o prekograničnom uticaju) i obrazloženja o svim prihvaćenim i li neprihvaćenim mišljenjima.

Uz to, RGF priprema korigovane verzije Strategije i Izveštaja, u skladu sa prihvaćenim komentarima nakon održanih javnih rasprava.

ARHIVA PPNS LIČNI STAVOVI AKADEMIKA O PROJEKTU JADAR RIO TINTA: VLADICA CVETKOVIĆ, NENAD KOSTIĆ, BOGDAN ŠOLAJA

Lični stavovi akademika o projektu Jadar Rio Tinta: Vladica Cvetković, Nenad Kostić, Bogdan Šolaja
Iz informatora o radu MRE

Informator o radu MRE ažuriran je 31. januara 2024. godine, a u ovom obavezujućem dokumentu navedeno je da je tokom 2023. godine bilo planirano pokretanje izrade ove strategije, "odmah nakon usvajanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije".

Zapisano je da je Strategijom potrebno definisati, pored ostalog "mere i aktivnosti mineralne politike i Plan realizacije Strategije koja će dovesti da sektor rudarstva poveća učešće u BDP-u Republike Srbije sa sadašnjih 2,6 na 5% za narednih 10 godina". Kako piše, "to pre svega podrazumeva: obezbeđenja sigurnog snabdevanja privrede i tržišta Republike Srbije mineralnim sirovinama i drugim geološkim resursima, primenu savremenih tehnologija pri preradi ruda i izgradnja savremene rudarske infrastrukture i rudarskih objekata, povećanje bezbednosti objekata i bezbednosti i zdravlja na radu, usaglašavanje sa regulativom Evropske unije iz oblasti rudarstva, promociju rudarstva u cilju stvaranja povoljnih uslova za investicije u oblasti održivog razvoja rudarske industrije i valorizacije geoloških resursa".

U informatoru je još navedeno da će nakon usvajanja Strategije, MRE da pokrene izradu Dugoročnog programa osnovnih geoloških istraživanja za period od 10 godina.

Litijum - deo Strategije, ranije i predloga planova i zakona, vlasti i dela opozicije

Podsećamo, takođe, proizvodnja litijuma/bora i drugih povezanih proizvoda nalazi se u predlogu Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Srbije (INEKP) za period do 2030. godine, "uključujući perspektivu do 2050. godine". Za 2030. je upisana proizvodnja 600kt litijuma, kao i za 2035, 2040, 2045. i 2050. godine - za 20 godina 3mt litijuma.

Litijuma ima i u predlozima zakona koje je prošle godine dostavio deo opozicije, narodni poslanici grupe "Pravac Evropa - SSP, PSG, Preokret, Sloga".

Detaljnije: PROIZVODNJA LITIJUMA U SRBIJI JE IZVESNA - PREMA PREDLOZIMA VLASTI (INEKP) I DELA OPOZICIJE (ZAKONI U PROCEDURI OD 4. APRILA)?

Proizvodnja litijuma u Srbiji je izvesna - prema predlozima vlasti (INEKP) i dela opozicije (zakoni u proceduri od 4. aprila)?

D. M. M. - PPNS

IZ ARHIVE PPNS  
DEGRADACIJA PROSTORA U OKVIRU PROJEKTA JADAR - RATKO RISTIĆ, IVAN MALUŠEVIĆ, PETAR NEŠKOVIĆ, ANGELINA NOVAKOVIĆ, SINIŠA POLOVINA, VUKAŠIN MILČANOVIĆ PROF. IMRE KRIZMANIĆ: PROJEKAT JADAR - UTICAJ NA BIODIVERZITET  JAGOŠ RAIČEVIĆ: PROJEKAT JADAR - KONTROLA REGULATORNOG PROCESA I TROŠKOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Degradacija prostora u okviru projekta Jadar - Ratko Ristić, Ivan Malušević, Petar Nešković, Angelina Novaković, Siniša Polovina, Vukašin Milčanović Prof. Imre Krizmanić: Projekat Jadar - uticaj na biodiverzitet Jagoš Raičević: Projekat Jadar - kontrola regulatornog procesa i troškovi zaštite životne sredine
OSNOVNA ISTRAŽIVANJA LITIJUMA I SVA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NISU DOZVOLJENA PROGRAMOM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U KRAGUJEVCU OD 2023-2033 SANU: PROMOCIJA ZBORNIKA "PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?" (VIDEO) - EKSKLUZIVNO NA PPNS "RUDARSKA INDUSTRIJA JE GLAVNI IZVOR ZAGAĐENJA ZEMLJIŠTA NA ZAPADNOM BALKANU" - ZAJEDNIČKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR EVROPSKE KOMISIJE  
Osnovna istraživanja litijuma i sva primenjena geološka istraživanja nisu dozvoljena Programom zaštite životne sredine u Kragujevcu od 2023-2033 SANU: Promocija zbornika ’Projekat Jadar - šta je poznato?’ (VIDEO)  ’Rudarska industrija je glavni izvor zagađenja zemljišta na Zapadnom Balkanu’ - Zajednički istraživački centar Evropske komisije


STRANICA KOJA SE ČUJE
 - ZORAN MODLI

PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAMTREDS

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html