Vojničko groblje u Kragujevcu u XIX i početkom XX veka

Vojničko groblje u Kragujevcu u XIX i početkom XX veka

STARO VOJNIČKO GROBLJE U KRAGUJEVAČKIM ŠUMARICAMA - Nenad Karamijalković


1. DEO: UVOD

2. DEO: KRATKA ISTORIJA VOJNIČKIH GROBALJA U SVETU I U SRBIJI

3. DEO: VOJNIČKO GROBLJE U KRAGUJEVCU U XIX I POČETKOM XX VEKA

Prvo pitanje koje iziskuje odgovor kada govorimo o Vojničkom groblju u Kragujevcu (Šumaricama), jeste pitanje godine njegovog formiranja. Pojedini autori upućivali su na prvu vladavinu kneza Miloša Obrenovića (1815-1839), kada je srpski gospodar stolovao u Kragujevcu. Tvrdeći da je knezu bilo mučno da gleda pokop vojnika na groblju pored svoje pridvorne crkve8, naredio je da se vojnici sahranjuju na starom muslimanskom groblju u Šumaricama, van granica tadašnje varoši. Ove proizvoljne konstrukcije, bez ikakvog uporišta u izvorima (arhivskoj građi i materijalnim dokazima), danas se mogu odbaciti sa lakoćom, s obzirom na to da se u Miloševo vreme tursko (muslimansko) groblje u Kragujevcu nalazilo pored Batar-džamije i Muselimovog konaka9, na današnjoj zelenoj površini „kod Fontane”, odnosno u neposrednoj blizini Donjeg kamenog mosta u centru grada.

Nema sumnje da je kragujevačko Vojničko groblje formirano uporedo sa podizanjem prve namenske zgrade Vojne bolnice u varoši na Lepenici (1864-1867). Uz beogradsku vojnu bolnicu (otvorenu 1848), ona je predstavljala najreprezentativniji zdravstveni objekat u Srbiji XIX veka; po mišljenju višegodišnjeg načelnika saniteta, znamenitog Vladana Đorđevića – bila je to „relativno najbolja zgrada u Kragujevcu” tog doba.10 Vojna bolnica (Voeni špitalj) u Kragujevcu bila je jedna od prvih bolnica u obnovljenoj Srbiji, formirana još tridesetih godina prošlog veka.11 Međutim, sanitetski uslovi u njoj bili su izuzetno loši, a zgrade u kojima se bolnica nalazila bile su neadekvatne, odnosno privremene i improvizovane. Samim tim, početkom šezdesetih godina XIX veka u Ministarstvu građevina nakupio se čitav „breg” akata koji su ukazivali da je zgrada vojne bolnice u Kragujevcu veoma trošna, i da je neophodno da se podigne nova, namenska zgrada, stalnog karaktera. Budući da je Kragujevac bio garnizonsko sedište, a sa Topolivnicom i centar srpske vojne industrije – uz saglasnost kneza Mihaila Obrenovića Ministarstvo je početkom 1864. najzad uslišilo molbe i naložilo Načelstvu Okruga kragujevačkog da krene sa radovima po utvrđenom projektu. Pošto se u gradu nije mogao pronaći državni plac koji je bio blizu kasarne, a da se ne bi kupovali privatni posedi, Ministarstvo je naložilo da se nađu drugi državni placevi za izgradnju bolnicе „neobzirući se na bliznost kasarne”.

PRVI PRVI NA SKALI 07 Originalni projekat Vojne bolnice u Kragujevcu iz 1864.Prilog 7: Originalni projekat Vojne bolnice u Kragujevcu iz 1864.

Tako je izbor pao na sam rub izgrađenog gradskog tkiva, što se vidi sa generalštabne topografske karte iz 1883. godine. Bio je to prostor na kome će se narednih decenija podignuti nove garnizonske (artiljerijske) kasarne, zadržane do današnjih dana. Za izgradnju Vojne bolnice odobreno je 375.000 čaršijskih groševa, odnosno 6.250 austrijskih dukata, a za izvođača je izabran austrijski preduzetnik Ernst Gajzler, sa kojim je dogovoreno da se zdanje završi do kraja oktobra 1866. Međutim, usled brojnih problema građevinske prirode (pre svega zbog pokušaja izvođača da uštedi na materijalu, što je u jednom trenutku čak izazivalo obrušavanje podrumskog svoda i povređivanje radnika) taj optimistični rok je produžen do kraja jula 1867, kada je zgrada postala funkcionalna.12

PRVI PRVI NA SKALI 08 Zgrada kragujevačke Vojne bolnice (danas Komanda Kragujevačkog garnizona)
Prilog 8: Zgrada kragujevačke Vojne bolnice (danas Komanda Kragujevačkog garnizona)

Budući da je kragujevačka Stalna vojna bolnica bila gotovo identična beogradskoj Varoškoj i okružnoj bolnici (koja se istovremeno gradila u srpskoj prestonici po projektu glavnog gradskog arhitekte Jovana Frencla), po svoj prilici isti ili revidirani projekat korišćen je i za bolnicu u Kragujevcu. Impozantno dvospratno zdanje izgrađeno u romantičarskom stilu, po ugledu na Jevrejsku bolnicu u Berlinu, sa 63 bolesnička i 17 bolničarskih kreveta13, krasilo je Kragujevac dugi niz godina, a zgrada, sa izvesnim izmenama koje je pretrpela tokom veka i po postojanja, i dalje izaziva znatiželju prolaznika, sada kao komanda Kragujevačkog garnizona i sedište kasarne „Milan Blagojević”. Upravnici kragujevačke Vojne bolnice do Prvog svetskog rata bili su sledeći lekari: dr Jovan Petrović (1867-1871), dr Leonard Lontkijević (1871-1873), dr Stevan Nedok (1873-1876), dr Leonard Lontkijević (1876-1879), dr Dimitrije Kufas (1879-1884), dr Alojz Kumer (1884-1886), dr Leonard Lontkijević (1886-1887), dr Miloš Borisavljević (1887-1893), dr Alojz Kumer (1893-1895), dr Roman Dalmajer (1895-1898), dr Svetozar Arsenijević (1898-1901), dr Lazar Genčić (1901-1909), dr Svetislav Milisavljević (1909-1910), dr Petar Nikolić (1910-1913) i dr Krsta Dragomirović (1913-1914).14

Vojna bolnica je podignuta uz put (drum) za Gornji Milanovac, na obodu današnjeg Velikog parka, na koji se nadovezuju Šumarice sa Vojničkim grobljem. Iako nije sačuvana arhivska građa koja govori o nastanku Vojničkog groblja, podaci o prvim sahranjenim vojnicima na njemu ukazuju da je istovremeno sa Vojnom bolnicom namenski građeno i Vojničko groblje, s ciljem da se na njemu sahranjuju vojnici preminuli u Vojnoj bolnici. S obzirom na to da najstariji sačuvani nadgrobnici na Vojničkom groblju potiču iz 1868, većina autora smatra da je to ujedno i godina nastanka groblja. Međutim, uvidom u matične knjige umrlih kragujevačkih crkava saznajemo da su na ovom lokalitetu vojna lica, uključujući pitomce Vojnozanatlijske škole (postoji od 1854) i Artiljerijske podoficirske škole (osnovana 1890), sahranjivana još od 1866. Prvi među njima, osamnaestogodišnji Živoin Jovanović iz Kragujevca, pokopan je 31. avgusta po starom, tj. 12. septembra 1866. po novom kalendaru, dakle jedanaest meseci pre zvaničnog otvaranja kragujevačke Vojne bolnice, jula 1867. Budući da je prvobitni rok za završetak bolnice bio oktobar 1866, a time i priprema groblja za sahranjivanje, najverovatnije su radovi na groblju završeni na vreme, za razliku od bolnice, i da je groblje počelo da funkcioniše po prvobitnom planu, u drugoj polovini 1866. godine. U svakom slučaju, 31. avgust / 12. septembar 1866, kada je na Vojničkom groblju u Šumaricama sahranjena prva osoba, može se smatrati datumom nastanka ovog groblja.

PRVI PRVI NA SKALI 09 Upis smrti i sahrane pitomca Živoina Jovanovića iz Kragujevca, prve osobe sahranjene na Vojničkom groblju u KragujevcuPrilog 9: Upis smrti i sahrane pitomca Živoina Jovanovića iz Kragujevca, prve osobe sahranjene na Vojničkom groblju u Kragujevcu, 31. avgusta / 12. septembra 1866.

Na generalštabnim topografskim kartama iz 1883. i 1894. godine, kao i na Planu regulacije za varoš Kragujevac iz 1891, Vojničko groblje ostaje izvan granica građevinskog rejona. Grad se razvija na površini od oko 270 hektara, dok Šumarice, kao pretežno šumsko i poljoprivredno zemljište, ostaju van te oblasti. Tako u drugoj polovini XIX veka Vojničko groblje predstavlja mali, ali ujedno i jedini planski uređen deo Šumarica. Istovremeno, ono postaje prvo namenski formirano vojničko groblje u Kneževini Srbiji za stalni ukop vojnika (u ratno i mirnodopsko vreme), kome će do kraja XIX veka jedini pandan biti Novo beogradsko vojničko groblje, formirano dve decenije kasnije (1887).

U početku, Kragujevački garnizon nije vodio evidenciju o preminulim vojnicima koji su sahranjivani na Vojničkom groblju, već su podatke beležili sveštenici Stare, a potom i Nove kragujevačke crkve. Tek od 1900. godine vojska započinje sa ovom vrstom evidencije. Samim tim, jedini način da se utvrdi tačan broj pokopanih vojnika u Šumaricama u XIX veku, kao i njihovi lični podaci, bio je preko matičnih knjiga kragujevačkih crkava – koje se čuvaju u Istorijskom arhivu Šumadije u Kragujevcu – uz dodatak uklesanih podataka sa sačuvanih nadgrobnih spomenika na samom groblju i informacija iz elaborata profesora Momčila Marinkovića napisanog 1963. Njihovim pregledom ustanovljena su imena 736 osoba sahranjenih na Vojničkom groblju u Kragujevcu od 1866. do 1900:15

 • 1. Živoin Jovanović16 iz Kragujevca – pitomac; star 18 godina, umro 30.08/11.09.1866; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 2. Nikola Miailović iz Osečine – vojnik; star 21 godinu, umro 17/29.12.1866; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 3. Dimitrije Divanović iz Dubočana (Zaječar) – vojnik; star 21 godinu, umro 21.01/02.02.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 4. Đorđe Jovanović iz Nikoličeva (Zaječar) – vojnik; star 22 godine, umro 26.01/07.02.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 5. Arsenije Grujić iz Štubika (Negotin) – vojnik; star 22 godine, umro 21.02/05.03.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 6. Petar Rogović iz Bujačića (Valjevo) – vojnik; star 21 godinu, umro 04/16.03.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 7. Lazar Kolovac iz Donjeg Stepoša (Kruševac) – narodni vojnik; star 35 godina, umro 05/17.03.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 8. Radovan Makević iz Belotića (Bogatić ili Vladimirci) – vojnik; star 22 godine, umro 06/18.03.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 9. Gruica Obradović iz Drenovaca (Kosjerić) – vojnik; star 21 godinu, umro 06/18.03.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 10. Mladen Andreović iz Osnića (Boljevac) – vojnik; star 22 godine, umro 08/20.03.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 11. Janko Mijatović iz Novog Sela (Loznica) – vojnik; star 20 godina, umro 12/24.03.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 12. Živojin Petrović iz Crvene Jabuke (Ub) – vojnik; star 21 godinu, umro 14/26.03.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 13. Ilija Milutinović iz Gulijana (Svrljig) – vojnik; star 21 godinu, umro 16/28.03.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 14. Jovan Pantović iz Samaile (Kraljevo) – narodni vojnik; star 27 godina, umro 23.03/04.04.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 15. Jovan Marinković iz Jezera (Despotovac) – vojnik; star 22 godine, umro 03/15.04.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 16. Janko Jovanović iz Žagubice – vojnik; star 21 godinu, umro 04/16.04.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 17. Milan Teofilov iz Vrčina (Beograd/Grocka) – vojnik; star 22 godine, umro 13/25.04.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 18. Jovan Jovanović iz Brze Palanke (Kladovo) – vojnik; star 22 godine, umro 21.04/03.05.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 19. Dimitrije Kostić iz Turske – vojnik; star 25 godina, umro 22.04/04.05.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 20. Mileta Filipović iz Grevaca (Kruševac) – vojnik; star 22 godine, umro 10/22.05.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 21. Bogdan Arsenijević iz Kobilja (Malo Crniće) – vojnik; star 22 godine, umro 16/28.05.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 22. Nikola Jakovljević iz Lozovika (Velika Plana) – vojnik; star 22 godine, umro 27.05/08.06.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 23. Milojko Stefanović iz Kurjača (Veliko Gradište) – vojnik; star 22 godine, umro 29.05/10.06.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 24. Ilija Stevanović iz Plane (Paraćin) – vojnik; star 21 godinu, umro 15/27.10.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 25. Gruica Urošević iz Raduše (Ub) – vojnik; star 21 godinu, umro 03/15.11.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 26. Jovan Janković iz Urovice (Negotin) – vojnik; star 22 godine, umro 05/17.12.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 27. Golub Ivković iz Bobova (Svilajnac) – vojnik; star 20 godina, umro 11/23.12.1867; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 28. Vasilije Spasojević iz Gornje Vrbave (Gornji Milanovac) – vojnik; star 22 godine, umro 17/29.01.1868; opelo održao kapelan Milan Barjaktarović
 • 29. Stepan Stepanović iz Ba (Ljig) – vojnik; star 23 godine, umro 04/16.02.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 30. Blagan Jovanović iz Brezovice (Trstenik) – vojnik; star 22 godine, umro 15/27.02.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 31. Milić Obradović iz Šuma (Topola) – vojnik; star 21 godinu, umro 09/21.03.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović17
 • 32. Milan Nikodijević iz Krupaje (Žagubica) – vojnik; star 23 godine, umro 11/23.03.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 33. Sotir Dimitrijević iz Bugarske – vojnik; star 21 godinu, umro 20.03/01.04.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 34. Timotije Bralović iz Pranjana (Gornji Milanovac) – vojnik 3. čete; star 21 godinu, umro 04/16.04.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović18
 • 35. Dragutin Marković iz Šapca – vojnik; star 25 godina, umro 11/23.04.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 36. Savatije Proković iz Tlačine, danas zaselka Trnave (Raška) – vojnik; star 20 godina, umro 30.04/12.05.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 37. Miloš Marinković19 iz Podgorca (Ražanj) – vojnik; star 21 godinu, umro 26.06.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 38. Ljubomir Nikolić iz Loćike (Aleksinac) – vojnik; star 20 godina, umro 18.07.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 39. Ilija Ćosić iz Bioske (Užice) – vojnik; star 23 godine, poginuo 21.08.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 40. Sima Marković iz Vrbete (Knić) – vojnik; star 21 godinu, umro 20.12.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 41. Gruja Jovanović iz Siga (Žagubica) – vojnik; star 21 godinu, umro 26.12.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 42. Marko Radovanović iz Dića (Ljig) – vojnik; star 21 godinu, umro 28.12.1868; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 43. Jovan Pajčić iz Banovog Polja (Bogatić) – vojnik; star 22 godine, umro 09.01.1869; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 44. Luka Marković iz Gledića (Kraljevo) – vojnik; star 22 godine, umro 01.02.1869; opelo održao kragujevački paroh Života Ostojić
 • 45. Obren Janjić iz Guglja (Požega) – vojnik; star 22 godine, umro 16/28.02.1869; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 46. Dimitrije Sibinković iz Bukovča (Jagodina) – vojnik; star 21 godinu, umro 24.02/08.03.1869; opelo održao kragujevački paroh Života Ostojić
 • 47. Stojan Radisavljević iz Vlaškog Polja (Knjaževac) – vojnik; star 21 godinu, umro 24.03/05.04.1869; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 48. Marko Gvozdenović iz Žabara (Valjevo) – vojnik; star 40 godina, umro 28.04/10.05.1869; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 49. Matija Milanović iz Dulena (Kragujevac) – vojnik; star 21 godinu, umro 08/20.05.1869; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 50. Mijailo Milošević iz Aleksinca – vojnik; star 22 godine, umro 29.05/10.06.1869; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 51. Vasilije Vujanac iz Zareva (Raška) – vojnik; star 21 godinu, umro 05/17.06.1869; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 52. Jeremija Zekić iz Taora (Valjevo) – vojnik; star 20 godina, umro 13/25.06.1869; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 53. Jovica Anđelić iz Milakovca (Kraljevo) – vojnik; star 20 godina, umro 13/25.07.1869; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 54. Vukašin Pejičić iz Kaznovića (Raška) – vojnik; star 21 godinu, umro 23.08/04.09.1869; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 55. Milenko Paunović iz Vlaške (Ćuprija) – vojnik; star 22 godine, umro 11/23.09.1869; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 56. Dimitrije Vuksanović iz Branetića (Gornji Milanovac) – vojnik; star 21 godinu; umro 08/20.11.1869; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 57. Mladen Milojković iz Sirakova (Veliko Gradište) – vojnik; star 25 godina, umro 05/17.12.1869; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 58. Antonije Milojević iz Ba (Ljig) – vojnik; star 23 godine, umro 31.01/12.02.1870; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 59. Andrija Vučetić iz Milakovca (Kraljevo) – vojnik; star 21 godinu, umro 04/16.02.1870; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 60. Vasilije Marković iz Ćićevca – vojnik; star 21 godinu, umro 27.02/11.03.1870; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 61. Filip Marković iz Troponja (Svilajnac) – vojnik; star 21 godinu; umro 28.02/12.03.1870; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 62. Stefan Florić iz Negotina – pitomac; star 20 godina, umro 03/15.04.1870; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 63. Sreten Nikšić iz Grošnice (Kragujevac) – vojnik; star 22 godine, umro 17/29.04.1870; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 64. Todor Jovanović iz Ribara (Jagodina) – vojnik; star 22 godine, umro 29.04/11.05.1870; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 65. Jovica Vasić iz Ljubovije – vojnik vozar; star 20 godina, umro 30.04/12.05.1870; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 66. Stefan Milićević iz Ljubiša (Čajetina) – vojnik; star 22 godine, umro 04/16.05.1870; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 67. Dimitrije Baraćević iz Vučitrna (Kosovo) – pitomac praviteljstveni (državni); star 25 godina, umro 25.07/06.08.1870; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović
 • 68. Vidosav Stančić (Staničić) iz Belog Polja (Raška) – vojnik laborant; star 22 godine, umro 27.08/08.09.1870; opelo održao vojni sveštenik Jakov D. Pavlović20
 • 69. Branko Stoić21 iz Malog Crnića – vojnik Laboratorijske čete; star 20 godina, umro 21.10/02.11.1870; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 70. Rista Todorović iz Gornje Trešnjice (Ljubovija) ili Donje Trešnjice (Mali Zvornik) – vojnik vozar; star do 25 godina, umro 13/25.12.1870; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 71. Jakov Milosavljević iz Prislonice (Čačak) – vojnik; star 20 godina, umro 25.12.1870/06.01.1871; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 72. Nikodije Andrejević iz Bistrice (Petrovac na Mlavi) – vojnik; star 23 godine, umro 25.12.1870/06.01.1871; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 73. Veličko Mitrović iz Saraoraca (Smederevo) – podnarednik; star 22 godine, umro 29.12.1870/10.01.1871; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 74. Petar Ivković iz Petke (Kostolac) – vojnik 3. čete 4. bataljona; star 20 godina, umro 18/30.01.1871; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović22
 • 75. Jevrem Simović iz Kragujevca – pitomac; star 18 godina, umro 16/28.02.1871; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 76. Vidan Vukadinović iz Štrpca (Knjaževac) – redov 1. čete; star 21 godinu, umro 02/14.03.1871; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 77. Jovan Dimitrijević iz Sarajeva (Bosna) – vojnik 2. čete; star 22 godine, umro 14/26.05.1871; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 78. Stefan Lalović iz Erčega (Ivanjica) – pitomac; star 23 godine, umro 16/28.05.1871; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 79. Stefan Vasiljević iz Šanca (Kruševac) – redov 3. čete; star 21 godinu, umro 13/25.06.1871; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 80. Vučeta Večević iz Radanovaca (Kosjerić) – vojnik Laboratorijske čete; star 20 godina, umro 04/16.07.1871; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 81. Sima Jevtić iz Panjevca, danas Kočinog Sela (Jagodina) – vojnik; star 21 godinu, umro 07/19.07.1871; opelo održao sveštenik Miloje Barjaktarović
 • 82. Sevdalin Ivanović iz Aldinca (Knjaževac) – vojnik Laboratorijske čete; star 21 godinu, umro 24.09/06.10.1871; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 83. Mladen Janković iz Lubnice (Zaječar) – vojnik 2. čete; star 21 godinu, umro 04/16.11.1871; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 84. Ilija Jovanović iz Topolovnika (Veliko Gradište) – vojnik 2. poljske baterije; star 22 godine, umro 13/25.12.1871; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 85. Obrad Aksentijević iz Gornje ili Donje Zleginje (Aleksandrovac) – vojnik Laboratorijske čete; star 22 godine, umro 08/20.01.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 86. Nikola Laušević iz Duboke (Kučevo) – vojnik 2. čete; star 22 godine, umro 16/28.01.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 87. Milosav Tomašević iz Rajkovića (Mionica) – vojnik 4. čete; star 23 godine, umro 14/26.03.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 88. Milan Ajdača iz Lise (Ivanjica) – vojnik 2. čete; star 20 godina, umro 24.03/05.04.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović 
 • 89. Ilija (Vasilije) Stojanović iz Dublja (Svilajnac) – vojnik 2. čete; star 21godinu, umro 08/20.04.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović23
 • 90. Čedomir Gavrilović iz Blaznave (Topola) – vojnik; star 23 godine, umro 11/23.04.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 91. Anđelko Lužnjanin iz Korlaća (Raška) – vojnik Laboratorijske čete; star 22 godine, umro 11/23.04.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 92. Sava Petrović iz Ruđinaca (Vrnjačka Banja) – vojnik 1. čete; star 21 godinu, umro 13/25.04.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 93. Jakov Stojadinović iz Grejača (Aleksinac) – vojnik 2. čete; star 22 godine, umro 17/29.04.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 94. Filimon Milivčević iz Trešnjevice (Arilje) – pitomac; star 22 godine, umro 19.04/01.05.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 95. Vasilije Zarić iz Zajače (Loznica) – podnarednik Artiljerijske uprave; star 23 godine, umro 21.04/03.05.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 96. Aleksa Glišić iz Štrpca (Knjaževac) – podnarednik Artiljerijske uprave; star do 35 godina, umro 28.04/10.05.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 97. Svetozar Parezanović iz Smedereva – pitomac; star 22 godine, umro 26.05/07.06.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 98. Jakov Jovanović iz Divaca (Valjevo) – vojnik Laboratorijske čete; star 21 godinu, umro 29.05/10.06.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 99. Gavrilo Stojadinović iz Kloke (Topola) – vojnik 2. čete; star 20 godina, umro 06/18.06.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 100. Stefan Stanković iz Bobovišta (Aleksinac) – vojnik 3. čete; star 20 godina, umro 09/21.06.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 101. Gruja Jovanović iz Osanice (Žagubica) – vojnik 2. čete; star 22 godine, umro 17/29.06.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 102. Stevan Jović iz Lozovika (Velika Plana) – vojnik; star 21 godinu, umro 16/28.07.1872; opelo održao kragujevački paroh Života Ostojić
 • 103. Radoica Gvozdenović iz Stubla (Kraljevo) – vojnik 4. čete; star 22 godine, umro 16/28.09.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 104. Stefan Nikolić24 iz Velikog ili Malog Mokrog Luga (Beograd/ Zvezdara) – vojnik Laboratorijske čete; star 21 godinu, umro 12/24.10.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 105. Jevrem Bogdanović iz Saranova (Rača) – vojnik Laboratorijske čete; star 25 godina, umro 02/14.11.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 106. Nikola Gagić iz Cvetanovca (Ljig) – vojnik 4. čete; star 21 godinu, umro 14/26.11.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 107. Nikola Džodić iz Pekčanice (Kraljevo) – vojnik Laboratorisjke čete; star 22 godine, umro 17/29.11.1872; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 108. Marjan Ilić iz Manastirice (Petrovac na Mlavi) – vojnik 2. čete; star 21 godinu, umro 07/19.01.1873; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 109. Marinko Petrović iz Gornjeg ili Donjeg Zuniča (Knjaževac) – vojnik Laboratorijske čete; star 21 godinu, umro 01/13.04.1873; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 110. Živojin Jovanović iz Velikog ili Malog Mokrog Luga (Beograd/ Zvezdara) – redov 1. čete; star 22 godine, umro 06/18.05.1873; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 111. Mitar Vasiljević iz Ljutica (Požega) – vojnik Kragujevačke baterije; star 21 godinu, umro 13/25.05.1873; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 112. Petar Đokić iz Radlja (Mali Zvornik) – vojnik; star 23 godine, umro 26.05/07.06.1873; opelo održao petrovački paroh Jovan Milosavljević
 • 113. Živko Cveić iz Kamenice (Koceljeva) – vojnik 1. čete; star 22 godine, umro 28.05/09.06.1873; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 114. Filip Pirčić iz Mosne (Majdanpek) – vojnik 1. čete; star 24 godine, umro 19.06/01.07.1873; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 115. Živan Živanović iz Baćevca (Beograd/Barajevo) – vojnik 4. čete; star 22 godine, umro 13/25.08.1873; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 116. Todor Marković iz Grušića (Šabac) – vojnik bolničar; star 23 godine, umro 19.08/01.09.1873; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 117. Maksim Stefanović iz Požege – vojnik Laboratorijske čete; star 21 godinu, umro 11/23.10.1873; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 118. Sreten Stojanović iz Pavlovca (Topola) – vojnik Merzerske baterije; star 21 godinu, umro 23.10/04.11.1873; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 119. Sava Krsmanović iz Radoinje (Nova Varoš) – vojnik Laboratorijske čete; star 21 godinu, umro 24.10/05.11.1873; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 120. Živko Vasić iz Belotića (Bogatić ili Vladimirci) – vojnik; star 21 godinu, umro 25.10/06.11.1873; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 121. Golub Dinić iz Dejanovca (Knjaževac) – vojnik vozar; star 22 godine, umro 25.11/07.12.1873; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 122. Đorđe Đurović iz Zaovina (Bajina Bašta) – vojnik; star 22 godine, umro 01/13.01.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 123. Jovan Traić iz Ranovca (Petrovac na Mlavi) – vojnik; star 21 godinu, umro 07/19.01.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 124. Grigorije Mitrović iz Kruševice (Beograd/Lazarevac) – vojnik 4. čete; star 22 godine, umro 16/28.01.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 125. Jovan Žura iz Podgorca (Boljevac) – vojnik 4. čete; star 22 godine, umro 27.01/08.02.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 126. Timotije Andrijević iz Kočina (Brus) – vojnik 4. čete; star 22 godine, umro 30.01/11.02.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 127. Rista Parizić iz Vranjana (Požega) – vojnik 4. čete; star 22 godine, umro 30.01/11.02.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 128. Petar Popović iz Beograda – kaplar vozarski; star 26 godina, umro 17/29.02.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 129. Tanasije Ristić iz Bresnice (Čačak) – vojnik 1. čete 1. bataljona; star 22 godine, umro 09/21.03.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 130. Nikola Marinković iz Šuma (Topola) – vojnik Šumadijskog odeljenja; star 22 godine, umro 21.04/03.05.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 131. Petar Jon Urvan iz Podgorca (Boljevac) – vojnik 1. čete; star 22 godine, umro 27.04/09.05.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 132. Svetozar Sinđelić25 iz Adrana (Kraljevo) – regrut; star 20 godina, umro 20.05/01.06.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović26
 • 133. Marko Milošević (Stojadinović) iz Knežice (Petrovac na Mlavi) – vojnik artiljerac; star 22 godine, umro 26.05/07.06.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović27
 • 134. Petar Tuca(k) iz Grabovice (Kladovo) – vojnik; star 22 godine, umro 28.05/09.06.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 135. Petar Ristić iz Rgotine (Zaječar) – vojnik; star 21 godinu, umro 08/20.06.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 136. Milorad Planojević iz Mirosaljaca (Arilje) – vojnik Laboratorijske čete; star 22 godine, umro 18/30.06.1874; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 137. Mijailo Simić iz Zajače (Loznica) – podnarednik stajaće vojske; star 23 godine, umro 17/29.08.1874; opelo održao kragujevački paroh Života Ostojić
 • 138. Petar Čitlučanin iz Beoca (Raška) – vozar; star 21 godinu, umro 17/29.01.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 139. Mijailo Simić iz Majura (Šabac) – redov; star 21 godinu, umro 22.01/03.02.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 140. Jevrem Andrić iz Rudna (Kraljevo) – redov 1. baterije; star 22 godine, umro 23.01/04.02.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 141. Dmitrije Minić iz Volujka (danas jednog od gradskih naselja Jagodine) – vojnik 3. čete; star 21 godinu, umro 06/18.02.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 142. Velimir Udovičić iz Sirogojna (Čajetina) – vojnik Poljske baterije; star 22 godine, umro 22.02/06.03.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 143. Radoje Stanušić iz Čukojevca (Kraljevo) – vojnik 4. poljske baterije; star 22 godine, umro 01/13.03.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 144. Avram Milojević iz Osredaka (Brus) – redov 2. čete; star 22 godine, umro 11/23.03.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 145. Vasa Miljković iz Novog Sela (Vrnjačka Banja ili Raška) – redov 1. poljske baterije; star 22 godine, umro 12/24.03.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 146. Paun Andreljska iz Podgorca (Boljevac) – redov 4. poljske baterije; star 22 godine, umro 19/31.03.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 147. Sima Lazić iz Šipačine (Raška) – vojnik 1. poljske baterije; star 22 godine, umro 14/26.04.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 148. Dobrosav Simić iz Krivog Vira (Boljevac) – regrut; star 20 godina, umro 19.04/01.05.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 149. Todor Ilić iz Dajića (Ivanjica) – regrut laboratorijski; star 20 godina, umro 22.04/04.05.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 150. Vladimir Plešinac iz Adrana (Kraljevo) – regrut 3. čete 1. bataljona; star 20 godina, umro 28.04/10.05.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 151. Mita Prvanović iz Planinice (Zaječar) – regrut laboratorijski; star 20 godina, umro 29.04/11.05.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 152. Blagoje Pantić iz Kovačevca (Beograd/Mladenovac) – regrut 3. čete 1. pešadijskog bataljona; star 20 godina, umro 29.04/11.05.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović28
 • 153. Sreten Đoković iz Pretoka (Knić) – redov 3. čete; star 22 godine, umro 02/14.05.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 154. Petar N. Jenić iz Podgorca (Boljevac) – regrut; star 20 godina, umro 03/15.05.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 155. Antonije Milojević iz Sebečevca (Kruševac) – redov; star 21 godinu, umro 03/15.05.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 156. Krsta Rašić iz Malog Izvora (Zaječar) – redov 3. čete 1. bataljona; star 22 godine, umro 06/18.05.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 157. Kosta Nešić iz Ošljana (Knjaževac) – vojnik 2. čete 2. bataljona; star 21 godinu, umro 10/22.05.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 158. Obrad Stanić iz Osonice (Ivanjica) – redov 3. brdske baterije; star 21 godinu, umro 15/27.05.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 159. Prvul Tornjesko iz Radujevca (Negotin) – vojnik; star 21 godinu, umro 16/28.05.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 160. Trifun Spasić iz Balinca (Knjaževac) – vojnik; star 21 godinu, umro 17/29.05.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 161. Živko Petrović iz Ljubave (Kruševac) – redov 4. čete 2. bataljona; star 20 godina, umro 23.05/04.06.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 162. Milosav Antonijević iz Krnića (Vladimirci) – regrut 4. čete; star 20 godina, umro 28.05/09.06.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 163. Nićifor Savović iz Leševa (Kraljevo) – regrut 4. čete; star 20 godina, umro 29.05/10.06.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 164. Pavle Jovanović iz Mačevca (Svilajnac) – regrut laboratorac; star 20 godina, umro 30.05/11.06.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 165. Miladin Janković iz Loćike (Rekovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 04/16.06.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 166. Ognjen Miloradović iz Radoševca (Golubac) – vojnik Laboratorijske čete; star 20 godina, umro 06/18.06.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 167. Stan Đorđević iz Velike Jasikove (Zaječar) – regrut 2. čete 2. bataljona; star 20 godina, umro 09/21.06.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 168. Mijailo Milenković iz Markovca (Velika Plana) – vojnik 2. čete 2. bataljona; star 22 godine, umro 10/22.06.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 169. Nikola Stefanović iz Vezičeva (Petrovac na Mlavi) – vojnik 2. čete 2. bataljona; star 22 godine, umro 11/23.06.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 170. Makevija Nikolić iz Crnče (Ljubovija) – vojnik 3. čete 2. bataljona; star 20 godina, umro 13/25.06.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 171. Đorđe Živković iz Štrpca (Knjaževac) – regrut 4. čete 2. bataljona; star 20 godina, umro 13/25.06.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 172. Petar Simić iz Vrbića (Krupanj) – brigadni narednik; star 27 godina, umro 14/26.06.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 173. Milovan Kojić iz Radinca (Smederevo) – vojnik; star 20 godina, umro 18/30.06.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 174. Miloš Živanović iz Virovca (Mionica) – redov 3. čete; star 21 godinu, umro 26.06/08.07.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 175. Tanasije Milosavljević iz Koštunića (Gornji Milanovac) – vojnik; star 21 godinu, umro 27.06/09.07.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 176. Mijailo Katić iz Kloke (Topola) – vojnik 4. baterije; star 21 godinu, umro 28.06/10.07.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 177. Jelisije Arsenijević iz Bosute (Aranđelovac) – vojnik Laboratorijske čete; star 20 godina, umro 28.06/10.07.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 178. Grigorije Terzić iz Topole – vojnik 3. čete; star 21 godinu, umro 29.06/11.07.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 179. Gidža Vasiljević iz Grabovca (Knić) – vojnik 4. čete; star 21 godinu, umro 07/19.07.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 180. Milenko Pavić iz Popovića (Beograd/Sopot) – redov 4. čete; star 21 godinu, umro 16.07.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 181. Mileta Nikolić iz Supske (Ćuprija) – vojnik 4. čete 2. bataljona; star 22 godine, umro 25.07/06.08.1875; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 182. Obren Đurđević29 iz Dobrotina (Bajina Bašta) – vojnik; star 21 godinu, umro 25.01/06.02.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 183. Đurđe Stefanović iz Selevca (Smederevska Palanka) – vojnik; star 21 godinu, umro 17/29.02.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 184. Blagoje Aleksić iz Jelovika (Bajina Bašta) – vojnik Laboratorijske čete; star 21 godinu, umro 21.03/02.04.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 185. Marinko Tomović iz Koštice (danas jednog od gradskih naselja Užica) – vojnik vozar; star 21 godinu, umro 23.03/04.04.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 186. Svetozar Mihailović iz Ivanovaca (Ljig) – redov Laboratorijske čete; star 21 godinu, umro 02/14.04.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 187. Jevrem Stevanović iz Gredetina (Aleksinac) – vojnik 2. čete; star 22 godine, umro 03/15.04.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 188. Milija Vasiljević iz Čičkova, danas Radoševa (Arilje) – vojnik regrut; star 21 godinu, umro 06/18.04.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 189. Miloje Grujić iz Dragoševca (Jagodina) – vojnik laborant; star 22 godine, umro 08/20.04.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 190. Svetozar Stanković (Tošović) iz Lađevaca (Kraljevo) – vojnik vozar; star 21 godinu, umro 14/26.04.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović30
 • 191. Pavle Paunović iz Vitovnice (Petrovac na Mlavi) – vojnik; star 22 godine, umro 19.04/01.05.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 192. Jovan Simić iz Drenovca (Šabac) – vojnik; star 21 godinu, umro 07/19.07.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 193. Kosta Bogdanović iz Saranova (Rača) – vojnik 3. čete; star 22 godine, umro 14/26.07.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 194. Blagoje Dačić iz Boždarevca (Beograd/Barajevo) – vojnik Beogradske brigade; star 27 godina, umro 16/28.07.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 195. Matija Marković iz Su(v)odola31 – narodni vojnik 4. čete 4. bataljona; star 24 godine, umro 26.07/07.08.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 196. Tanasije Todorović iz Zavlake (Krupanj) – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 02/14.08.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 197. Ivanko Avramović iz Kozličića (Valjevo) – narodni vojnik; star do 37 godina, umro 02/14.08.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 198. Petar Bukatar iz Kladova – redov 4. čete; star 22 godine, umro 14/26.08.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 199. Ilija Lukić iz Bečevice32 – narodni vojnik; star do 24 godine, umro 19/31.08.1876. od rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 200. Todor Miletić iz Velereča (Gornji Milanovac) – vozar; star 22 godine, umro 29.08/10.09.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 201. Milan Petrović iz Ovsišta (Topola) – narodni vojnik; star do 38 godina, umro 29.08/10.09.1876. od rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 202. Milić Zaharić iz Cvetaka (Kraljevo) – narodni vojnik; star do 27 godina, umro 30.08/11.09.1876. od rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 203. Dragoljub Gajić iz Desića (Šabac) – narodni vojnik; star do 30 godina, umro 30.08/11.09.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 204. Stefan Strelić iz Tavnika (Kraljevo) – narodni vojnik; star do 33 godine, umro 01/13.09.1876. od rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 205. Milovan Gajić iz Orašca (Aranđelovac) – narodni vojnik; star do 30 godina, umro 01/13.09.1876. od rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 206. Filip Sipić Paunović iz Bukorovca (Kragujevac) – narodni vojnik; star 30 godina, umro 03/15.09.1876. od rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 207. Milovan (Miloje) Pavlović iz Dragijevice (Osečina) – narodni vojnik Teške baterije; star 36 godina, umro 04/16.09.1876. od rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović33
 • 208. Arsenije Novoselac iz Prilipca (Požega) – narodni vojnik; star do 38 godina, umro 05/17.09.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 209. Vasilije Radosavljević iz Bačevaca (Valjevo) – narodni vojnik; umro 05/17.09.1876. od rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 210. Andrija Aleksić iz Božurnje (Topola) – narodni vojnik; umro 06/18.09.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 211. Pantelija Jovanović iz Bajevca (Lajkovac) – narodni vojnik; star do 35 godina, umro 08/20.09.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 212. Danilo Tintijer iz Moskve (Rusija) – ruski vojnik; star do 28 godina, umro 10/22.09.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 213. Petar Firaunović iz Uzveća (Bogatić) – narodni vojnik; star do 26 godina, umro 11/23.09.1876. od rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 214. Živojin Voinović iz Kopljara (Aranđelovac) – narodni vojnik; star do 40 godina, umro 15/27.09.1876. od rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 215. Jovan Kostić iz Jablanice (Gornji Milanovac) – narodni vojnik; star do 39 godina, umro 16/28.09.1876. od rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 216. Milun Paunović iz Siljevice (Rekovac) – vojnik 3. čete stajaće vojske; star 23 godine, umro 16/28.09.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 217. Milić Đokić iz Popovića (Kraljevo) – narodni vojnik; star do 40 godina, umro 16/28.09.1876. od rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 218. Marko Antonijević iz Brestovca (Knić) – narodni vojnik; star do 40 godina, umro 17/29.09.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 219. Sima Jerosinić iz Trudelja (Gornji Milanovac) – narodni vojnik; star do 38 godina, umro 18/30.09.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 220. Bogdan Marković iz Oreovice (Žabari) – vojnik Laboratorijske čete; star 23 godine, umro 21.09/03.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 221. Nenad Molerović iz Bajevca (Lajkovac) – narodni vojnik; star do 40 godina, umro 23.09/05.10.1876. od rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović34
 • 222. Vitor Drenjaković iz Takova (Gornji Milanovac) – narodni vojnik; star do 38 godina, umro 24.09/06.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović35
 • 223. Lazar Jovanović iz Zabrdice36 – narodni vojnik; star do 35 godina, umro 26.09/08.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 224. Nikola Nikolić iz Valjeva – narodni vojnik; star do 36 godina, umro 26.09/08.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 225. Miladin Petrović iz Vukosavaca (Aranđelovac) – narodni vojnik; star do 36 godina, umro 26.09/08.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 226. Zlatko Tasić iz Vranja – narodni vojnik; star do 36 godina, umro 27.09/09.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 227. Živan Manojlović iz Majdana (Gornji Milanovac) – narodni vojnik; star do 40 godina, umro 28.09/10.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 228. Radosav Milić iz Loznice – radnik vojne fabrike; star do 29 godina, umro 29.09/11.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 229. Nikodije Tomić iz Knića – narodni vojnik; star do 30 godina, umro 30.09/12.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 230. Luka Bečić iz Lipolista (Šabac) – narodni vojnik; star do 40 godina, umro 02/14.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 231. Živojin Ćatić iz Jabučja (Lajkovac) – narodni vojnik; star do 36 godina, umro 02/14.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 232. Petar Stankovac iz Stublina (Beograd/Obrenovac) – narodni vojnik; star do 40 godina, umro 03/15.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 233. Sreten Jovičić iz Beloševca (Kragujevac) – narodni vojnik; star do 30 godina, umro 03/15.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 234. Milan Marinković iz Slatine (Ub) – narodni vojnik; star do 27 godina, umro 03/15.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 235. Antonije Miljković iz Cerove (Kruševac) – narodni vojnik; star do 38 godina, umro 04/16.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 236. Pavle Dragićević iz Prijevora (Čačak) – narodni vojnik; star do 25 godina, umro 06/18.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 237. Stefan Radosavljević iz Batovca (Požarevac) – narodni vojnik; star do 36 godina, umro 06/18.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 238. Milan Stojić iz Zagrađa (Gornji Milanovac) – narodni vojnik; star do 36 godina, umro 06/18.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 239. Ranko Novaković iz Bresnice (Čačak) – narodni vojnik II klase; star do 39 godina, umro 08/20.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović37
 • 240. Petar Popović iz Pričevića (Valjevo) – narodni vojnik; star do 40 godina, umro 09/21.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 241. Savko Pajić iz Badovinaca (Bogatić) – narodni vojnik; star do 37 godina, umro 10/22.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 242. Milan Gajić iz Ravnja (Sremska Mitrovica) – narodni vojnik; star do 34 godina, umro 10/22.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 243. Mirko Petrović iz Lepriljeva38 – narodni vojnik; star do 40 godina, umro 10/22.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 244. Ljubomir Živadinović iz Mečkovca, danas Ilićeva (Kragujevac) – narodni vojnik; star do 24 godine, umro 10/22.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 245. Lazar Savić iz Gornjeg ili Donjeg Ribnika (Trstenik) – narodni vojnik; star do 38 godina, umro 11/23.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 246. Nikola Kljaić iz Preljine (Čačak) – narodni vojnik; star do 25 godina, umro 12/24.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 247. Mijailo Radosavljević iz Toponice (Knić) – narodni vojnik; star do 31 godinu, umro 13/25.10.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 248. Jovan Kozić iz Ribara (Kruševac) – narodni vojnik; star do 26 godina, umro 14/26.10.1876; opelo održao sveštenik na popravci (iskupljenju) Ilija Vlajić
 • 249. Pavle Stefanović iz Saranova (Rača) – narodni vojnik; star do 25 godina, umro 19/31.10.1876; opelo održao sveštenik na popravci (iskupljenju) Ilija Vlajić
 • 250. Spasoje Adžić iz Guncata (Knić) – narodni vojnik; star do 40 godina, umro 20.10/01.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 251. Stefan Nikolić iz Vlakče (Kragujevac) – narodni vojnik; star do 36 godina, umro 21.10/02.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 252. Sava Popović iz Krnića (Vladimirci) – narodni vojnik; umro 21.10/02.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 253. Radovan Krstić iz Radmirovca (Svrljig) – narodni vojnik; umro 21.10/02.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 254. Todor Veljković iz Lužnica (Kragujevac) – narodni vojnik; umro 21.10/02.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 255. Radovan Bobović iz Vragočanice (Valjevo) – narodni vojnik; umro 21.10/02.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 256. Milovan Živković iz Brzana (Batočina) – narodni vojnik; umro 21.10/02.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 257. Nikola Stanišić iz Radmilovića (Knić) – narodni vojnik; umro 22.10/03.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 258. Petar Stojić iz Gornje Trešnjevice (Aranđelovac) ili Donje Trešnjevice (Topola) – narodni vojnik; umro 23.10/04.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 259. Janko Petrović iz Vrbice (Aranđelovac) – narodni vojnik; umro 24.10/05.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 260. Ljubisav Ilić iz Pridela39 – narodni vojnik; umro 24.10/05.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 261. Zdravko Vukoičić iz Igroša (Brus) – narodni vojnik; umro 24.10/05.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 262. Marko Milošević iz Petropolja (Kraljevo) – narodni vojnik; star do 37 godina godina, umro 25.10/06.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 263. Nikola Bulanović iz Moldova-Valahije, odnosno Besarabije (tada Rusija, danas Moldavija) – ruski dobrovoljac; umro 27.10/08.11.1976; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 264. Jevrem Isailović iz Drlupe (Beograd/Sopot) – narodni vojnik; umro 28.10/09.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 265. Komnen Komnenović iz Bosute (Aranđelovac) – narodni vojnik; umro 28.10/09.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 266. Filip Radoičić iz Vreoca (Beograd/Lazarevac) – narodni vojnik; umro 28.10/09.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 267. Aleksa Marković iz Pirota – dobrovoljac; umro 29.10/10.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 268. Janko Nikolić iz Grivca (Knić) – narodni vojnik; umro 29.10/10.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 269. Đorđe Krstić iz Klatičeva (Gornji Milanovac) – narodni vojnik; umro 31.10/12.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 270. Nedeljko Pavićević iz Vukosavaca (Aranđelovac) – narodni vojnik; umro 31.10/12.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 271. Milan Slavković iz Beograda – narodni vojnik; umro 31.10/12.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 272. Miladin Arsenijević iz Resnika (Kragujevac) – narodni vojnik; umro 02/14.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 273. Paun Joksimović iz Brnjice (Knić) – narodni vojnik; star 35 godina, umro 04/16.11.1876; opelo održao sveštenik na popravci (iskupljenju) Ilija Vlajić40
 • 274. Grujica Veljković iz Meševa (Kruševac) – narodni vojnik; star 27 godina, umro 04/16.11.1876; opelo održao sveštenik na popravci (iskupljenju) Ilija Vlajić
 • 275. Dimitrije Ciglić iz nepoznatog sela tadašnjeg Valjevskog okruga – narodni vojnik; star 34 godine, umro 04/16.11.1876. tako što je nađen mrtav u Paligorića mehani (kafani); opelo održao sveštenik na popravci (iskupljenju) Ilija Vlajić
 • 276. Đorđe Milošević iz Prislonice (Čačak) – narodni vojnik; star 26 godina, umro 05/17.11.1876; opelo održao sveštenik na popravci (iskupljenju) Ilija Vlajić
 • 277. Jevrem Starčević iz Junkovca (Beograd/Lazarevac) – narodni vojnik; umro 06/18.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 278. Matija Mijailović iz Vape (Čačak) – vojnik stajaće vojske; umro 06/18.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 279. Miloje Petrović iz Zagorice (Topola) – narodni vojnik; star do 25 godina, umro 07/19.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 280. Đorđe Sekulić iz Guncata (Knić) – narodni vojnik; umro 07/19.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 281. Živko Stefanović iz Gornjeg Crniljeva (Osečina) ili Donjeg Crniljeva (Koceljeva) – narodni vojnik; umro 09/21.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 282. Radoica Žarković iz Gunjevca (Ub) – narodni vojnik; umro 12/24.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 283. Gaja Miljović iz Prilipca (Požega) – narodni vojnik; umro 12/24.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 284. Aleksa Mijailović iz Kalinovca (Ub) – narodni vojnik; umro 12/24.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 285. Milan Ranković iz Šiljakovca (Beograd/Barajevo) – narodni vojnik; umro 14/26.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 286. Jovan Nešković iz Rakinca (Velika Plana) – narodni vojnik; umro 14/26.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 287. Stane Ilić iz Garija (Kruševac) – narodni vojnik; umro 16/28.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 288. Ivan Ilić iz Gukoša (Ljig) – narodni vojnik; umro 16/28.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 289. Mile Antonijević iz Vranića (Beograd/Barajevo) – narodni vojnik; umro 17/29.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 290. Mijat Filipović iz Bunara (Jagodina) – narodni vojnik; umro 18/30.11.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 291. Anđelko Krstić iz Niša – ruski svojevoljac (dobrovoljac); umro 19.11/01.12.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 292. Jovan Marjanović iz Novog ili Starog Laništa (Jagodina) – narodni vojnik; umro 21.11/03.12.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 293. Nikola Vuković iz Skupljena (Vladimirci) – narodni vojnik; umro 23.11/05.12.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 294. Ilija Sekulić iz Guncata (Knić) – narodni vojnik; umro 24.11/06.12.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 295. Radoje Petrović iz Velikog ili Malog Šenja (Kragujevac) – narodni vojnik; umro 26.11/08.12.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 296. Vasilije Veljković iz Vrela (Ub) – narodni vojnik; umro 26.11/08.12.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 297. Jevta Vukomanović iz Pambukovice (Ub) – narodni vojnik; umro 03/15.12.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 298. Jeremija Topalović iz Šopića (Beograd/Lazarevac) – narodni vojnik I klase; star 24 godine, umro 14/26.12.1876; opelo održao kragujevački paroh Milan Barjaktarović41
 • 299. Jovan Stanković iz Niša – svojevoljac (dobrovoljac); umro 17/29.12.1876; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 300. Đionisije Marakovski iz Rusije – svojevoljac (dobrovoljac); umro 20.12.1876/01.01.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 301. Milutin Dembić iz Austrije – svojevoljac (dobrovoljac); umro 23.12.1876/04.01.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 302. Đorđe Miletić iz Polumira (Kraljevo) – vojnik; star 22 godine, umro 28.12.1876/09.01.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 303. Petar Đorđević iz Kragujevca – narodni vojnik II klase; umro 30.12.1876/11.01.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 304. Petar (prezime nepoznato) – svojevoljac (dobrovoljac); umro 01/13.01.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 305. Josif (prezime nepoznato) – svojevoljac (dobrovoljac); umro 02/14.01.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 306. Stevan Josipović iz Đurđevca (Mionica) – narodni vojnik; umro 04/16.01.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 307. Jovan Bošković iz Vrbice (Aranđelovac) – narodni vojnik; umro 12/24.01.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 308. Nikola Jovanović iz Filiba, danas Plovdiva (Bugarska) – ruski svojevoljac (dobrovoljac); umro 12/24.01.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 309. Nikola Ivanović iz Debeleca u Trnavskom okrugu (Bugarska) – ruski svojevoljac (dobrovoljac); umro 15/27.01.1877; opelo održao sveštenik svoje- voljac (dobrovoljac) G. Georgiev iz Silistre u Bugarskoj
 • 310. Aleksa Milošević iz Jelovika (Aranđelovac) – vozar; umro 17/29.01.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 311. Petar Andrejević iz Beloševca (Kragujevac) – narednik; star do 33 godine, umro 18/30.01.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 312. Ranko Mijailović iz Brzana (Batočina) – vozar; umro 29.01/10.02.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 313. Vasilije Klimov iz Tambovske gubernije (Rusija) – svojevoljac (dobrovoljac); umro 05/17.02.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 314. Petar Ilić iz Saranovca42 – narodni vojnik; star do 30 godina, umro 20.02/04.03.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 315. Stanoje Čanić iz Zvezdana (Zaječar) – narodni vojnik; umro 25.02/09.03.1877; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 316. Đorđe Bušić43 iz Ivanovaca (Ljig) – vojnik 1. čete redovne stajaće vojske; star 21 godinu, umro 14/26.03.1877. od ektike (tuberkuloze); opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović44
 • 317. Petar Jovičić iz Bajine Bašte – vojnik stajaće vojske 3. čete 2. bataljona; star 22 godine, umro 23.03/04.04.1877. od tifusa; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 318. Ljubomir Janković iz Stublenice (Ub) – vojnik stajaće vojske 1. čete 2. bataljona; star 20 godina, umro 05/17.05.1877. od vrućice (groznice); opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 319. Miloje Tadić iz Topole – vojnik stajaće vojske 3. čete 2. bataljona; star 21 godinu, umro 14/26.05.1877. od boginja; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 320. Pavle Đorđević iz Držine45 – vojnik stajaće vojske 3. čete 2. bataljona; star 20 godina, umro 18/30.05.1877. od zapaljenja pluća; opelo održao kragujevački sveštenik-kapelan Jovan Marković
 • 321. Marin Prvulović iz Urovice (Negotin) – vojnik stajaće vojske 2. čete 2. bataljona; star 21 godinu, umro 24.05/05.06.1877. od vrućice (groznice); opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 322. Gliša Teodosijević iz Bajevca (Lajkovac) – vojnik stajaće vojske 1. čete 2. bataljona; star 20 godina, umro 25.05/06.06.1877. od micine oko vrata / pijemije (upale limfnih žlezda / gnoja u krvi); opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 323. Danilo Radojević (Radivojević) iz Lopatnice (Kraljevo) – regrut vozar stajaće vojske; star 20 godina, umro 13/25.06.1877. od boginja; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović46
 • 324. Milutin Nikić iz Rudnika (Gornji Milanovac) – vojnik stajaće vojske 4. baterije; star 20 godina, umro 14/26.06.1877. od besnila; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 325. Ilija Milutinović iz Zagorice (Topola) – vojnik 3. čete 8. bataljona stajaće vojske; star 20 godina, umro 17/29.06.1877. od groznice; opelo održao beloševački paroh Stanko Manojlović
 • 326. Lazar Đokić – vojnik; star 40 godina, umro 10/22.08.1877.47
 • 327. Gliša Bošković iz Crne Gore (živeo u manastiru Vraćevšnica) – crnogorski dobrovoljac; star oko 40 godina, umro 12/24.08.1877. od puščane rane zadobijene u borbama sa Turcima kod Aleksinca; opelo održao kragujevački paroh Stanko Manojlović
 • 328. Simeun Đorđević iz Zeoka (Beograd/Lazarevac) – vojnik stajaće vojske 2. čete 1. bataljona; star 20 godina, umro 14/26.09.1877. od zapaljenja pluća; opelo održao kragujevački paroh Stanko Manojlović
 • 329. Jelasije Pančić iz nepoznatog sela tadašnjeg Užičkog okruga – redov pešak 2. čete 1. bataljona; star 21 godinu, umro 02/14.10.1877. od dugotrajne groznice; opelo održao kragujevački sveštenik-kapelan Jovan Marković
 • 330. Radisav Stanojević iz Gornjeg ili Donjeg Katuna (Varvarin) – vojnik Laboratorijske čete; star 22 godine, umro 01/13.11.1877. od zapaljenja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 331. Simeon Gajić iz Popovića (Beograd/Sopot) – vojnik narodne vojske; star 29 godina, umro 29.11/11.12.1877. od zapaljenja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 332. Đorđe Radivojević iz Bioske (Užice) – vojnik stajaće vojske; star 26 godina, umro 11/23.12.1877. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 333. Marko Milenković iz Sekuriča (Rekovac) – vojnik stajaće vojske; star 25 godina, umro 27.12.1877/08.01.1878. od zapaljenja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 334. Stanoje Radić iz Goločela (Koceljeva) – vojnik stajaće vojske; star 25 godina, umro 27.12.1877/08.01.1878. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 335. Vladimir Obrenović iz Jalovika (Vladimirci) – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 28.01/09.02.1878. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 336. Pavle Dimitrijević iz Kragujevca – narodni vojnik; star 45 godina, umro 01/13.02.1878. od zapaljenja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 337. Andrija Lazarević iz Loznice (Valjevo) – narodni vojnik; star 26 godina, umro 04/16.02.1878. od ratne rane zadobijene u borbama sa Turcima; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 338. Sreten Stefanović iz Stepanja (Lajkovac) – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 05/17.02.1878. od zapaljenja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 339. Jevstratije Popović iz Binića (Raška) – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 13/25.02.1878. od zapaljenja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 340. Jovan Spasojević iz Reljinaca (Gornji Milanovac) – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 22.02/06.03.1878. od boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 341. Ognjan Pavlović iz Sibnice (Rekovac) – vojnik narodne vojske; star 23 godine, umro 23.02/07.03.1878. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 342. Jovan Đorđe Badžuk iz Bukovča (Negotin) – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 03/15.03.1878. od nazeba; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 343. Milutin Lazić iz Badnjevca (Batočina) – narodni vojnik; star 23 godine, umro 10/22.03.1878. od zapaljenja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 344. Toma Stefanović iz Gornje ili Donje Vrbave (Gornji Milanovac) – narodni vojnik; star 40 godina, umro 12/24.03.1878. od reumatizma; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 345. Maksim Todorović iz Aranđelovca – narodni vojnik; star 40 godina, umro 14/26.03.1878. od zapaljenja džigerice (jetre); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 346. Živojin Petrović iz Brgula (Ub) – vojnik stajaće vojske; star 23 godine, umro 19/31.03.1878. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 347. Ilija Radosavljević iz Stenjevca (Despotovac) – vojnik stajaće vojske; star 23 godine, umro 20.03/01.04.1878. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 348. Đorđe Kafasani iz Ćuprije – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 21.03/02.04.1878. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 349. Milisav Nikolić iz Štubika (Negotin) – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 25.03/06.04.1878. od katara (upale sluzokože) u dušniku; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 350. Nedeljko Janković iz Negbine (Nova Varoš) – narodni vojnik dobrovoljac; star 30 godina, umro 26.03/07.04.1878. od ratne rane zadobijene u borbama sa Turcima; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 351. Arsenije Milenković iz Vitkovca (Kraljevo) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 01/13.04.1878. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 352. Milan Purić iz Rebelja (Valjevo) – narodni vojnik; star 32 godine, umro 14/26.04.1878. od jektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 353. Rade Stefanović iz Karana (Užice) – vojnik stajaće vojske; star 23 godine, umro 18/30.04.1878. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 354. Miloje Milovanović iz Lipnice (Knić) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 04/16.05.1878. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 355. Vladimir Pavlović iz Kopljara (Aranđelovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 03/15.06.1878. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 356. Milan Milosavljević iz Prijevora (Čačak) – narodni vojnik; star 25 godina, umro 18/20.06.1878. od crvenog vetra (zapaljenja kože); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 357. Radosav Rajović iz Knića – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 07/19.07.1878. od crvenog vetra (zapaljenja kože); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 358. Marko Isaković iz Bosne – kaplar stajaće vojske; star 23 godine, umro 04/16.08.1878. od zapaljenja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 359. Nikola Živojinović iz Velike Krsne (Beograd/Mladenovac) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 13/25.08.1878; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 360. Miloš Živojinović iz Boževca (Malo Crniće) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 16/28.08.1878. od zapaljenja džigerice (jetre); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 361. Mihail Đurić iz Pudaraca (Beograd/Grocka) – vojnik stajaće vojske; star 23 godine, umro 02/14.11.1878. od boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 362. Marjan Cvetković iz Rucke (Beograd/Čukarica) – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 26.11/08.12.1878. od proliva; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 363. Ilija Vuksanović iz Markovca (Beograd/Mladenovac) – vojnik stajaće vojske; star 23 godine, umro 27.11/09.12.1878. od proliva; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 364. Aleksa Vasić iz Moravaca (Ljig) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 03/15.12.1878. od hektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 365. Stevan Šokčić iz Zasavice (Sremska Mitrovica) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 06/18.12.1878. od srdobolje (dizenterije); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 366. Milan Ilić iz Velikih ili Malih Crljena (Beograd/Lazarevac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 31.12.1878/12.01.1879. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 367. Stanko Milosavljević iz Žirovnice (Batočina) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 06/18.01.1879. od crvenog vetra (zapaljenja kože); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 368. Dragutin Lazović iz Vrbice (Aranđelovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 23.01/04.02.1879. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 369. Marko Dobrilović iz Slepčevića (Šabac) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 23.01/04.02.1879. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 370. Mijailo Nerandžić iz Ševarica (Šabac) – vojnik stajaće vojske; umro 31.01/12.02.1879. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 371. Nikodije Đorđević iz Toljevca (Varvarin) – osuđenik; star 22 godine, umro 09/21.03.1879. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 372. Milivoje Nikolić iz Rabrovca (Beograd/Mladenovac) – bolničar stajaće vojske; star 23 godine, umro 07/19.04.1879. od zapaljenja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 373. Živojin Jovanović iz Žabara (Valjevo) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 10/22.04.1879. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 374. Sima Savić iz Beograda – vojnik stajaće vojske; star 23 godine, umro 22.04/04.05.1879. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 375. Janaćko Jovanović iz Gornjeg Rinja (Bela Palanka) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 25.06/07.07.1879. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 376. Mirča Lazarević iz Ruščuka, danas Rusa (Bugarska) – vojnik samovoljac (dobrovoljac); star 25 godina, umro 11/23.07.1879; opelo održao kragujevački protojerej Života Ostojić
 • 377. Đorđe Stefanović iz Slatine (Leskovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 28.08/09.09.1879. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 378. Cvetko Stojanović iz Priboja (Vladičin Han) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 03/15.09.1879. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 379. Stanča Petrović iz Milojkovca (Pirot) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 18/30.09.1879. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 380. Ilija Petrović iz Osanice (Žagubica) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 04/16.11.1879. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 381. Vasilije Đurđević iz Praćine, danas Končareva (Jagodina) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 08/20.11.1879. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 382. Ilija Kolatica iz Grabovice (Kladovo) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 21.11/03.12.1879. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 383. Vladimir Jajić iz Šapca – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 23.11/05.12.1879. od vrućice (groznice) i zapaljenja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 384. Milun Biserčić iz Goča (Vrnjačka Banja) – vojnik stajaće vojske 4. čete 5. pešadijskog bataljona; star 22 godine, umro 02/14.12.1879. od zapaljenja džigerice (jetre); opelo održao kragujevački protojerej Života Ostojić48
 • 385. Kosta Vujadinović iz Vrbice (Aranđelovac) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 13/25.12.1879. od tuberkuloze i zapaljenja pluća; opelo održao kragujevački protojerej Života Ostojić
 • 386. Jona Jovanović iz Prova49 – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 17/29.12.1879. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 387. Petar Radivojević iz Vitovnice (Petrovac na Mlavi) – kaplar stajaće vojske; star 21 godinu, umro 21.12.1879/02.01.1880. od zapaljenja plućne maramice; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 388. Milutin Radenković iz Tekije (Kruševac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 22.12.1879/03.01.1880. od izliva vode u pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 389. Nikola Lukić iz Mačvanskog Pričinovića ili Pocerskog Pričinovića (Šabac) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 26.12.1879/07.01.1880. od nehotičnog samoubistva; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 390. Petar Petrović iz Izvarice (Žagubica) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 28.12.1879/09.01.1880. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 391. Đorđe Brkić iz Porodina (Žabari) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 30.12.1879/11.01.1880. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 392. Trajko Trailović iz Kobilja (Malo Crniće) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 04/16.01.1880. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 393. Mladen Milošević iz Gornje ili Donje Gorevnice (Čačak) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 07/19.01.1880. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 394. Jovan Mitić iz Toplaca (Vranje) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 10/22.01.1880. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 395. Milisav Ćurčić iz Gleđice (Ivanjica) – robijaš; star 27 godina, umro 20.01/01.02.1880. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 396. Milija Simić iz Rabrovca (Beograd/Mladenovac) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 21.01/02.02.1880. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 397. Milosav Milovanović iz Kule (Malo Crniće) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 24.01/05.02.1880. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 398. Jovan Strainović iz Meljina50 – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 03/15.02.1880. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 399. Ignjat Stefanović iz Velikog ili Malog Vrtopa (Gadžin Han) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 24.02/07.03.1880. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 400. Aleksandar Sarić iz Šapca – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 06/18.03.1880. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 401. Vidosav Kovačević iz Guglja (Požega) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 07/19.03.1880. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 402. Stanko Marković iz Lipovca51 – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 22.03/03.04.1880. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 403. Ilija Cicović iz Duškovaca (Požega) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 23.03/04.04.1880. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 404. Mladen Stanković iz Crne Bare (Vlasotince) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 23.03/04.04.1880. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 405. Obrad Paučković iz Riđaka (Vladimirci) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 25.03/06.04.1880. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 406. Bogoje Milojević (Anđelković) iz Osredaka (Brus) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 25.03/06.04.1880. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović52
 • 407. Vidan Ignjatović iz Gornje ili Donje Konjuše (Prokuplje) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 26.03/07.04.1880. od boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 408. Sava Mihailović iz Milatovca (Žagubica) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 27.03/08.04.1880. od zapaljenja pluća i boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 409. Sibin Dimitrijević iz Suvaje (Blace) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 27.03/08.04.1880. od zapaljenja pluća i plućne maramice; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 410. Stanimir Krstić iz Dobroviša (Vlasotince) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 28.03/09.04.1880. od boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 411. Ivan Stojanović iz Gornje ili Donje Stržave (Prokuplje) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 30.03/11.04.1880. od zapaljenja pluća i boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 412. Milenko Stojanović iz Jastrepca (Vladičin Han) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 31.03/12.04.1880. od ektike (tuberkuloze) i malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 413. Nikola Cvetković iz Sukova (Pirot) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 02/14.04.1880. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 414. Mihail Stojanović iz Geglje (Lebane) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 04/16.04.1880. od katara (zapaljenja sluzokože) u crevima i zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 415. Đorđe Jovanović iz Svračkova (Požega) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 04/16.04.1880. od zapaljenja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 416. Đorđe Miljković iz Gradske (Crna Trava) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 06/18.04.1880. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 417. Zlatan Mladenović iz Velikog ili Malog Bonjinca (Babušnica) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 07/19.04.1880. od malih boginja i zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 418. Miladin Radulović iz Vlasine Stojakovićeve, Vlasine Rida ili Vlasine Okruglice (Surdulica) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 08/20.04.1880. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 419. Staniša Đokić iz Crne Trave – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 09/21.04.1880. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 420. Zlatko Ivanović iz Rakovog Dola (Babušnica) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 14/26.04.1880. od ektike (tuberkuloze) i malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 421. Trailo Bešin iz Duboke (Kučevo) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 15/27.04.1880. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 422. Mijailo Živković iz Mrovske (Vladimirci) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 20.04/02.05.1880. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 423. Jakov Kalabić iz Zdravčića (Požega) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 15/27.05.1880. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 424. Đorđe Mijailović iz Stubla (Vladičin Han) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 18/30.05.1880. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 425. Živan Marković iz Kostojevića (Bajina Bašta) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 19/31.05.1880. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 426. Stanojko Mijailović iz Zamka53 – redov stajaće vojske; star 21 godinu, umro 30.06/12.07.1880. od ektike (tuberkuloze); opelo održao kragujevački protojerej Života Ostojić
 • 427. Tasa Stamenković iz Vinarca (Leskovac) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 03/15.07.1880. od zapaljenja pluća
 • 428. Ranđel Petrović iz Štrbovca (Babušnica) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 17/29.09.1880. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 429. Jakov Blagojević iz Amerića (Beograd/Mladenovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 03/15.10.1880. od vrućice; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 430. Živko Vesić iz Bogatića – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 10/22.10.1880. od zapaljenja mozga; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 431. Kalin Adamović iz Tande (Bor) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 12/24.10.1880. od čira u prsima; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 432. Vidoje Stanić iz Šljivovice (Čajetina) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 29.01/10.02.1881. od puščane rane; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 433. Mladen Tasić iz Balinovca (Prokuplje) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 17/29.03.1881. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 434. Milovan Ristić iz Radljeva (Ub) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 10/22.06.1881. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 435. Mladen Mihailović iz Donjeg Dušnika (Gadžin Han) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 30.07/11.08.1881. od zapaljenja plućne maramice; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 436. Milenko Ranković iz Vrčina (Beograd/Grocka) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 19.11/01.12.1881. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola M. Stefanović
 • 437. Stevan Ranković54 iz Vinče (Topola) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 11/23.04.1882. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 438. Radenko Tanasijević iz Grivca (Knić) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 26.05/07.06.1882. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 439. Vidojko Zdravković iz Kutleša (Leskovac) – vojnik stajaće vojske; star 21 godinu, umro 27.06/09.07.1882. od zapaljenja mozga; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 440. Stevan Ilić iz Maršića (Kragujevac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 11/23.10.1883. od kaplje (moždanog udara); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 441. Dimitrije Grujić iz Toponice (Knić) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 25.10/06.11.1883. od jektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 442. Najdan Pavlović iz Mačevca (Svilajnac) – regrut stajaće vojske; star 20 godina, umro 07/19.02.1884. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 443. Marko Miletić iz Toljevca (Varvarin) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 11/23.02.1884. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 444. Maksim Obrenović iz Plažana (Despotovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 26.02.1884. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 445. Sava Petrović iz Stubice (Paraćin) – kaplar stajaće vojske; star 21 godinu, umro 22.03/05.03.1884. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 446. Aleksa Simović iz Družetića (Gornji Milanovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 09/21.04.1884. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 447. Svetozar Savić iz Pečenoga (Kraljevo) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 29.04/11.05.1884. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 448. Ljubomir Paunović iz Bukovča (Jagodina) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 29.04/11.05.1884. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 449. Ranko Palić iz Bogdanja (Trstenik) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 01/13.05.1884. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 450. Stanoje Trakić iz Brzana (Batočina) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 21.05/02.06.1884. od akutnog reumatizma zglobova; opelo održao beloševački sveštenik Kosta Rašković
 • 451. Milan Daničić iz Ursula (Rekovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 19/31.05.1884. od zapaljenja trbušne maramice; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 452. Jaćim Vićentijević iz Nadrlja (Rekovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 26.05/07.06.1884. od tifoida (tifoidne groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 453. Živan Pešić iz Novog ili Starog Laništa (Jagodina) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 31.05/12.06.1884. od crvenog vetra (zapaljenja kože); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 454. Krsta Ilić iz Planinice (Trstenik) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 09/21.06.1884. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 455. Ljubisav Anđelković iz Brzana (Batočina) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 13/25.06.1884. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 456. Miloš Bogdanović iz Saranova (Rača) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 14/26.06.1884. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 457. Nikodije Božinović iz Senja (Ćuprija) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 05/17.07.1884. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 458. Kosta Tošić iz Čestina (Knić) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 20.09/02.10.1884. od crvenog vetra (zapaljenja kože); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 459. Janko Tomić iz Jasenova (Despotovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 27.02/11.03.1885. od zapaljenja pluća i plućne maramice; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 460. Budimir Milojević iz Duboke (Jagodina) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 16/28.03.1885. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 461. Milivoje Radovanović iz Paljana (Ćuprija) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 25.03/06.04.1885. od malih boginja i zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 462. Kamenko Dimitrijević iz Velikog Popovića (Despotovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 26.03/07.04.1885. od mrase (malih boginja); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 463. Mirča Milenković iz Kolara (Jagodina) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 30.03/11.04.1885. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 464. Dragutin Belisavljević iz Radošina (Svilajnac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 30.03/11.04.1885. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 465. Stevan Janković iz Roćevca (Svilajnac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 23.04/05.05.1885. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 466. Aleksa Nikodijević iz Bigova55 – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 30.04/12.05.1885. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 467. Rista Dostanić iz Ravanice (Kraljevo) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 08/20.05.1885. od srčane mane; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 468. Milenko Pavlović iz Poljanica (Ljig) – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 14/26.11.1885. od rane koju je zadobio u Bici kod Slivnice protiv Bugara; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović56
 • 469. Ivan Timotijević iz Mokre Gore (Užice) – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 22.11/04.12.1885. od rane koju je zadobio u ratu protiv Bugara; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 470. Teofilo Jaćimović iz Jančića (Čačak) – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 22.11/04.12.1885. od rane koju je zadobio u ratu protiv Bugara; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 471. Jovan Matejić iz Jagnjila (Beograd/Mladenovac) – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 26.11/08.12.1885. od rane koju je zadobio u ratu protiv Bugara; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 472. Stanisav Milosavljević iz Velikih ili Malih Kupaca (Kruševac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 10/22.12.1885. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 473. Milenko Momčilović iz Lalinca (Vranje) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 14/26.12.1885. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 474. Milan Aleksić iz Kostojevića (Bajina Bašta) – vojnik II poziva; star 35 godina, umro 15/27.12.1885. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 475. Konstantin Mitrović iz Šljivova (Aleksandrovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 16/28.12.1885. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 476. Rista Simić iz više sela tadašnjeg Topličkog okruga – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 17/29.12.1885. od malih boginja i zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 477. Gaja Račković iz Butovca57 – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 17/29.12.1885. od malih boginja i zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 478. Radisav Vasiljević iz Vraneša (Vrnjačka Banja) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 17/29.12.1885. od malih boginja i zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 479. Pavle Tanasijević iz Bukovika (Aranđelovac) – podnarednik; star 27 godina, umro 18/30.12.1885. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 480. Ljubomir Damjanović iz Beršića (Gornji Milanovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 19/31.12.1885. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 481. Marko Ilić iz Ribnice (Kraljevo) – vojnik stalnog kadra; star 20 godina, umro 19/31.12.1885. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 482. Milan Minić iz Samaila (Kraljevo) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 21.12.1885/02.01.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 483. Paja Zlatanović iz Žitnog Potoka (Prokuplje) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 22.12.1885/03.01.1886. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 484. Gajo Ilić iz Seče Reke (Kosjerić) – vojnik II poziva; star 37 godina, umro 22.12.1885/03.01.1886. od prirodnih rana; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 485. Antonije Sretenović iz Vrnčana (Čačak) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 24.12.1885/05.01.1886. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 486. Rajko Obradović iz Gornje ili Donje Draguše (Blace) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 28.12.1885/09.01.1886. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 487. Lazar Jovanović iz Ravne Dubrave (Gadžin Han) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 29.12.1885/10.01.1886. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 488. Janićije Maričić (Nevenić) iz Zdravčića (Požega) – rezervista; star 28 godina, umro 29.12.1885/10.01.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović58
 • 489. Sreten Ivanović iz Mrčajevaca (Čačak) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 31.12.1885/12.01.1886. od zapaljenja dušnika; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 490. Milutin Milošević iz Vrbice (Aranđelovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 03/15.01.1886. od kaplje (moždanog udara); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 491. Nikola Mitić iz Drćevca (Leskovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 08/20.01.1886. od zapaljenja moždane maramice; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 492. Jovan Gogić iz Gvozdenaca59 – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 15/27.01.1886. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 493. Milorad Kačarević iz Dajića (Ivanjica) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 21.01/02.02.1886. od zapaljenja moždane maramice; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 494. Sava Radovanović iz Batalaga (Koceljeva) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 24.01/05.02.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 495. Stepan Bogdanović iz Svojdruga, danas Rogačice (Bajina Bašta) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 26.01/07.02.1886. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 496. Ilija Ristović iz Grabovice (Gornji Milanovac) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 28.01/09.02.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 497. Janko Jovićević iz Osaonice (Trstenik) – vojnik stajaće vojske; star 20 godina, umro 31.01/12.02.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 498. Dimitrije Đurđević iz Milavčića (Kraljevo) – vojnik I poziva; star 28 godina, umro 02/14.02.1886. od gušobolje; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 499. Toma Bogićević iz Jalovika (Vladimirci) – vojnik stajaće vojske; star 22 godine, umro 07/19.02.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 500. Grujica Stanišić iz Radmilovića (Knić) – vojnik I poziva; star 25 godina, umro 10/22.02.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 501. Marko Zdravković iz Saranova (Rača) – vojnik I poziva; star 26 godina, umro 11/23.02.1886. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 502. Milivoje Radisavljević iz Godačice (Kraljevo) – vojnik I poziva; star 25 godina, umro 12/24.02.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 503. Luka Jovanović iz Bara (Knić) – vojnik I poziva; star 23 godine, umro 12/24.02.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 504. Pavle Živanović iz Male Drenove (Trstenik) – vojnik I poziva; star 24 godine, umro 13/25.02.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 505. Radojko Lakić iz Saranova (Rača) – vojnik I poziva; star 25 godina, umro 13/25.02.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 506. Aleksa Milošević iz Viševca (Rača) – vojnik I poziva; star 25 godina, umro 13/25.02.1886. od zapaljenja plućne maramice; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 507. Tanasije Vukomanović iz Duba (Bajina Bašta) – vojnik stalnog kadra; star 22 godine, umro 14/26.02.1886. od srdobolje (dizenterije); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 508. Jovan Vranić iz Rudića60 – vojnik I poziva; star 23 godine, umro 14/26.02.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 509. Vasilije Peruničić iz Roga (Požega) – vojnik I poziva; star 24 godine, umro 15/27.02.1886. od šuge i zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 510. Živojin Đurđević iz Lepojevića (Rekovac) – vojnik I poziva; star 24 godine, umro 15/27.02.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 511. Radosav Jovanović iz Lapova – vojnik I poziva; star 23 godine, umro 17.02/01.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 512. Milovan Milutinović iz Velikih Pčelica (Kragujevac) – vojnik I poziva; star 25 godina, umro 17.02/01.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 513. Milosav Jovanović iz Lapova – vojnik I poziva; star 32 godine, umro 19.02/03.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 514. Milan Ivanović iz Bajine Bašte – vojnik I poziva; star 24 godine, umro 22.02/06.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 515. Jovan Borović iz Vionice ili Čečine (Ivanjica) – vojnik I poziva; star 23 godine, umro 22.02/06.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović61
 • 516. Radenko Milošević iz Šarenika (Ivanjica) – vojnik I poziva; star 25 godina, umro 22.02/06.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 517. Milosav Stanković iz Vojske (Svilajnac) – vojnik I poziva; star 23 godine, umro 24.02/08.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 518. Milenko Filipović iz Stojnika (Beograd/Sopot) – vojnik I poziva; star 25 godina, umro 24.02/08.03.1886. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 519. Svetozar Pantić iz Šuma (Topola) – vojnik I poziva; star 23 godine, umro 24.02/08.03.1886. od zapaljenja plućne maramice; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 520. Aleksandar Pavlović iz Ugljareva (Trstenik) – vojnik I poziva; star 25 godina, umro 25.02/09.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 521. Miloš Obradović iz Milakovca (Kraljevo) – vojnik II poziva; star 29 godina, umro 25.02/09.03.1886. od zapaljenja pluća i gušobolje; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 522. Melentije Pavlović iz Čukojevca (Kraljevo) – vojnik I poziva; star 23 godine, umro 26.02/10.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 523. Radisav Milosavljević iz Zaselja (Požega) – vojnik I poziva; star 25 godina, umro 27.02/11.03.1886. od katara (zapaljenja sluzokože) u dušniku; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 524. Petko Sinđić iz Užica – vojnik I poziva; star 23 godine, umro 28.02/ 12.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 525. Milan Đorđević iz Brzana (Batočina) – vojnik II poziva; star 26 godina, umro 28.02/12.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 526. Pantelija Jovanović iz Godečeva (Kosjerić) – vojnik I poziva; star 24 godine, umro 01/13.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 527. Petar Ćosović iz Brezove (Ivanjica) – vojnik I poziva; star 29 godina, umro 03/15.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 528. Vasilije Mikićević iz Gledića (Kraljevo) – vojnik I poziva; star 26 godina, umro 05/17.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 529. Milenko Stanić iz Opaljenika (Ivanjica) – vojnik I poziva; star 25 godina, umro 06/18.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 530. Trifun Stevanović iz Lepojevića (Rekovac) – vojnik I poziva; star 24 godine, umro 08/20.03.1886. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 531. Zarija Bogićević iz Burađe (Nova Varoš) – vojnik I poziva; star 30 godina, umro 09/21.03.1886. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 532. Arsenije Maksimović iz Jelovika (Bajina Bašta) – vojnik I poziva; star 31 godinu, umro 13/25.03.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 533. Milan Mijailović iz Radenkovca (Sokobanja) – vojnik stalnog kadra; star 25 godina, umro 19/31.03.1886. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 534. Dobrosav Milenković iz Đurinca (Svilajnac) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 23.03/04.04.1886. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 535. Vule Petrović iz Pajsijevića (Knić) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 30.03/11.04.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 536. Arsenije Milićević iz Pretoka (Knić) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 31.03/12.04.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 537. Pavle Stanojević iz Leštana62 – redov stalnog kadra; star 21 godinu, umro 01/13.04.1886. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 538. Ilija Đorđević iz Novog ili Starog Korita (Knjaževac) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 04/16.04.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 539. Sava Milanović iz Oreškovice (Petrovac na Mlavi) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 04/16.04.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 540. Jovan Milanović iz Male Sugubine (Trstenik) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 05/17.04.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 541. Sreten Veselinović iz Koštunića (Gornji Milanovac) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 05/17.04.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 542. Svetozar Živković iz Čučuga (Ub) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 06/18.04.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 543. Milorad Pejović iz Viče (Lučani) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 07/19.04.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 544. Josif Živković iz Malog Krčmara (Rača) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 07/19.04.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 545. Stevan Redžić iz Selevca (Smederevska Palanka) – vojnik stalnog kadara; star 21 godinu, umro 08/20.04.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 546. Nedeljko Mićović iz Družinića (Sjenica) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 08/20.04.1886. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 547. Rajko Kovačević iz Kulinovaca (Čačak) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 21.04/03.05.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 548. Milivoje Todorović iz Štabarovca63 – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 22.04/04.05.1886. od navale krvi; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 549. Novak Vučković iz Novog Sela (Trgovište) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 06/18.05.1886. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 550. Melentije Stevanović iz Gornjeg ili Donjeg Štiplja (Jagodina) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 06/18.05.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 551. Mirko Prokopljević iz Družinića (Sjenica) – redov stajaće vojske; star 20 godina, umro 02/14.06.1886. od zapaljenja pluća; opelo održao kragujevački protojerej Života Ostojić
 • 552. Jovan Živković64 iz Malog Izvora (Zaječar) – vojnik 3. čete 12. bataljona; star 21 godinu, umro 12/24.10.1886. od izliva tečnosti u levoj strani grudne duplje; opelo održao beloševački sveštenik Kosta Rašković
 • 553. Ilija Stojković iz Milive (Despotovac) – vojnik 3. čete 12. bataljona; star 21 godinu, umro 13/25.10.1886. od zapaljenja grkljana; opelo održao beloševački sveštenik Kosta Rašković
 • 554. Todor Milenković iz Bliznaka (Žagubica) – vojnik 1. čete 12. bataljona; star 21 godinu, umro 24.10/05.11.1886. od vrućice (groznice); opelo održao beloševački sveštenik Kosta Rašković
 • 555. Đorđe Ivanović iz Vlasotine (Surdulica)65 – vojnik; star 22 godine, umro 16/28.11.1886. od oparivanja vrelom vodom; opelo održao kragujevački paroh Svetozar Vesković
 • 556. Atanasije Petrović iz Sedlara (Svilajnac) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 11/23.12.1886. od edema glotidis (gušenja usled otoka grkljana); opelo održao kragujevački paroh Svetozar Vesković
 • 557. Mijuško Petrović iz Male Drenove (Trstenik) – vojnik; star 21 godinu, umro 23.01/04.02.1887. od udarca konja; opelo održao kragujevački paroh Svetozar Vesković
 • 558. Milan Živković iz Kormana (Kragujevac) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 12/24.02.1887. od tifusne groznice; opelo održao kragujevački paroh Svetozar Vesković
 • 559. Milan Janković iz Prekopeče (Kragujevac) – vojnik stalnog kadra 4. čete 2. bataljona; star 21 godinu, umro 29.04/11.05.1887. od bešenja u šumi iznad Stanovljanskog polja; opelo održao kragujevački paroh Svetozar Vesković66
 • 560. Dragutin Šutić iz Gornje Mutnice (Paraćin) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 17/29.07.1887. od nesrećnog slučaja (pritisnut zemljom); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 561. Milan Anđelić iz Parcana (Varvarin) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 15/27.08.1887. od velikih boginja; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 562. Dragutin Panić iz Pranjana (Gornji Milanovac) – vojnik stalnog kadra; star 20 godina, umro 11/23.11.1887. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 563. Matija Krstić iz Rakinca (Velika Plana) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu; umro 14/26.11.1887. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 564. Đorđe Petrović67 iz Ivanjice – žandarm-kaplar iz beogradskog kadra; star 22 godine, umro 08/20.03.1888. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 565. Luka Aksentijević – vojnik; star 29 godina, umro 20.04/02.05.1888.68
 • 566. Dimitrije Milojević iz Krušara (Ćuprija) – redov Artiljerijskog puka; star 21 godinu, umro 03/15.06.1888. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 567. Milutin Panić iz Jovanovca (Kragujevac) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 16/28.06.1888. tako što je nađen rasporen u polju blizu Lepenice; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 568. Živadin Jevtić iz Cernice (Varvarin) – vojnik stalnog kadra; star 20 godina, umro 13/25.09.1888. od srčane mane; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 569. Dragutin Stanojević iz Pranjana (Gornji Milanovac) – vojni bolničar; star 21 godinu, umro 11/23.10.1888. od zapaljenja mozga; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 570. Nikola Živković iz Strmostena (Despotovac) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 03/15.11.1888. od zapaljenja mozga; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 571. Ljubisav Jovičić iz Lapova – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 15/27.11.1888. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 572. Čedomir Nedeljković iz Ćuprije – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 21.11/03.12.1888. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 573. Nićifor Milosavljević iz Vranovca (Jagodina) – vojnik stalnog kadra; star 20 godina, umro 07/19.02.1889. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 574. Svetislav Glišić iz Zabrežja (Beograd/Obrenovac) – vojnik stalnog kadra; star 20 godina, umro 14/26.02.1889. od rane koju je dobio na železnici; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 575. Aleksandar Stevanović iz Belice (Jagodina) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 18/30.03.1889. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 576. Miladin Zdravković iz Virina (Ćuprija) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 18/30.03.1889. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 577. Milosav Mijailović iz Šanca (Kruševac) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 19/31.03.1889. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 578. Stojadin Milojević iz Zabrege (Paraćin) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 23.03/04.04.1889. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 579. Jeremija Marković iz Petropolja (Kraljevo) – vojnik stalnog kadra; star 20 godina, umro 24.03/05.04.1889. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 580. Mateja Kremanović iz Brđana (Gornji Milanovac) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 27.03/08.04.1889. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 581. Dragutin Živojinović iz Toponice (Malo Crniće) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 29.03/10.04.1889. od padajuće bolesti (epilepsije); opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 582. Milan Stanković iz Gornje ili Donje Mutnice (Paraćin) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 04/16.04.1889. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 583. Stanko Veličković iz Vinče (Topola) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 24.04/06.05.1889. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 584. Petar Pavlović iz Dobrovodice (Batočina) – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 04/16.06.1889. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Nikola Stevanović
 • 585. Dragutin Vukašinović iz Klenja (Bogatić) – redov Drinskog vozarskog eskadrona; star 20 godina, umro 05/17.01.1890. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković69
 • 586. Janko Sretenović iz Noćaja (Sremska Mitrovica) – redov Drinskog vozarskog eskadrona; star 20 godina, umro 05/17.02.1890. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 587. Borisav Ćebić iz Dljina (Lučani) – redov Šumadijske bolničarske čete stalnog kadra; star 21 godinu, umro 19/31.05.1890. od zapaljenja pluća i plućne maramice; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 588. Petar Jovanović iz Rogače (Beograd/Sopot) – vojnik stalnog kadra, redov 3. eskadrona 3. konjičkog puka; star 22 godine, umro 24.06/06.07.1890. od navale krvi u mozgu; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 589. Gliša Poluga iz Parmenca (Čačak) – starešina narodne vojske, vodnik II poziva 2. čete 11. bataljona; star 47 godina, umro 24.07/05.08.1890. od tifusne vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković70
 • 590. Milan Atanacković iz Mrčajevaca (Čačak) – pešadijski narednik 4. gardijskog bataljona i pisar štaba Šumadijske divizije; star 24 godine, umro 24.07/05.08.1890. od utapanja u Lepenici prilikom kupanja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković71
 • 591. Božin Vasiljević iz Komorana (Kruševac) – redov stalnog kadra 2. čete 12. bataljona; star 21 godinu, umro 25.07/06.08.1890. od srdobolje (dizenterije); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 592. Ilija Milovanović iz Novog ili Starog Laništa (Jagodina) – redov 2. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 20 godina, umro 28.07/09.08.1890. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 593. Živojin Filipović iz Vojske (Svilajnac) – redov stalnog kadra 4. čete 12. bataljona; star 20 godina, umro 12/24.08.1890. od dizenterije (srdobolje); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 594. Dimitrije Mijailović iz Kraljeva – narednik 2. baterije Artiljerijskog puka; star 23 godine, umro 14/26.11.1890. od tuberkuloze (jektike); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 595. Miljko Jovanović iz Rtija (Lučani) – pešadijski narednik 1. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 27 godina, umro 25.12.1890/06.01.1891. od tuberkuloza (jektike); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 596. Ljubomir Čurulić iz Rečice (Požarevac) – redov 3. eskadrona 3. konjičkog puka; star 21 godinu, umro 14/26.02.1891. od zapaljenja pluća; opelo održao kapelan grošničke parohije Manojlo S. Krstić
 • 597. Todosije Jevremović iz Božurevca (Trstenik) – redov-pešak 4. čete 11. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 28.02/12.03.1891. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 598. Ljubomir Kecović iz Gojne Gore (Gornji Milanovac) – redov stajaće vojske; star 21 godinu, umro 16/28.03.1891. od jektike (tuberkuloze); opelo održao kragujevački protojerej Života Ostojić
 • 599. Mitar Dinić iz Desina (Veliko Gradište) – redov 3. eskadrona 3. konjičkog puka stalnog kadra; star 21 godinu, umro 26.04/08.05.1891. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 600. Veličko Kovačević iz Cerove (Arilje) – redov Šumadijske bolničke čete stalnog kadra; star 21 godinu, umro 14/26.05.1891. od zapaljenja mozga i kičmene moždine; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 601. Dragutin Stojanović iz Lipovice (Despotovac) – redov 3. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 20.05/01.06.1891. od boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 602. Tanasije Milosavljević iz Plane (Paraćin) – redov 3. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 23.05/04.06.1891. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 603. Joksim Vojinović (Jovanović) iz Popovnjaka (Despotovac) – redov 3. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 25.05/06.06.1891. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković72
 • 604. Ljubomir Đokić iz Lipovice (Despotovac) – redov 4. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 26.05/07.06.1891. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 605. Vladimir Antić iz Ćuprije – redov 3. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 27.05/08.06.1891. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 606. Staleta Avramović iz Duboke (Jagodina) – redov 4. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 29.05/10.06.1891. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 607. Jevrem Staletić iz Virina (Ćuprija) – redov 4. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 02/14.06.1891. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 608. Božin Cilić iz Velike Drenove ili Selišta (Trstenik) – redov 1. eskadrona 3. konjičkog puka stalnog kadra; star 21 godinu, umro 03/15.06.1891. od zapaljenja mozga i malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković73
 • 609. Stanojilo Petković iz Senja (Ćuprija) – redov 3. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 06/18.06.1891. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 610. Mihailo Milivojević iz Sibnice (Rekovac) – redov 2. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 12/24.06.1891. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 611. Milorad Urošević iz Kukljina (Kruševac) – redov 1. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 18/30.06.1891. od malih boginja i zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković74
 • 612. Novica Stevanović iz Kupinovca (Svilajnac) – redov 1. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 26.06/08.07.1891. od zapaljenja pluća i dušnika; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković75
 • 613. Teofilo Aleksić iz Male Drenove (Trstenik) – redov 4. čete 11. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 28.06/10.07.1891. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 614. Toma Pantić iz Vojske (Svilajnac) – vojnik; star 21 godinu, umro 22.07/03.08.1891. od srdobolje (dizenterije); opelo održao kapelan grošničke parohije i pomoćni vojni sveštenik Manojlo S. Krstić
 • 615. Dobrosav Živadinović iz Velike Plane – vojnik; star 21 godinu, umro 30.07/11.08.1891. od difterije; opelo održao zastupnik vojnog sveštenika Manojlo S. Krstić
 • 616. Živan (Živoin) Jočović iz Teočina (Gornji Milanovac) – podnarednik i slušalac oficirskog kursa u Kragujevcu; star 23 godine, umro 15/27.08.1891. od dizenterije; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković76
 • 617. Božidar Zarić iz Milićevaca (Čačak) – redov stalnog kadra 1. čete 4. gardijskog bataljona u Pirotu; star 21 godinu, umro 30.08/11.09.1891. od ektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković 
 • 618. Stanisav Ivanović iz Crkvenca (Svilajnac) – redov 2. čete 11. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 04/16.09.1891. od iznurenosti usled hronične rane; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković 
 • 619. Nikola Bogdanović iz Vinorače (Jagodina) – redov 2. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 15/27.09.1891. od srdobolje (dizenterije); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 620. Aleksa Žarevac iz Ravanice (Kraljevo) – redov stalnog kadra 6. čete 12. bataljona; star 21 godinu, umro 26.09/08.10.1891. od srdobolje (dizenterije); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković77
 • 621. Aleksa Spasić iz Bukovča (Jagodina) – redov 2. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 30.09/12.10.1891. od zapaljenja srčane kese i pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 622. Petar Pavlović iz Čajetine – redov žandarm; star 23 godine, umro 20.10/01.11.1891. poginuvši vršeći službu; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 623. Milen Gmitrović iz Ivkovačkog Prnjavora (Jagodina) – redov 2. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 05/17.12.1891. od tifusne vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković78
 • 624. Živojin Joksimović iz Milićeva Sela (Požega) – vojnik Inžinjerske čete iz Niša; star 21 godinu, umro 31.01/12.02.1892. od ektike (tuberkuloze); opelo održao kragujevački paroh Jovan Petrović
 • 625. Timotije Radosavljević iz Troponja (Svilajnac) – redov 1. eskadrona 3. konjičkog puka stalnog kadra; star 21 godinu, umro 10/22.04.1892. od krvne bolesti; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 626. Dimitrije Prokić iz Sikirice (Paraćin) ili Pojata (Ćićevac) – redov 3. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 16/28.04.1892. od zapaljenja srca; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković79
 • 627. Mijailo Đorđević iz Drače (Kragujevac) – redov 3. čete 11. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 22.04/04.05.1892. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 628. Petar Ratković iz Ostre (Čačak) – redov 3. čete 10. bataljona stalnog kadra u Gornjem Milanovcu; star 21 godinu, umro 09/21.09.1892. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 629. Dragutin Milenković iz Virina (Ćuprija) – redov 1. eskadrona 3. konjičkog puka stalnog kadra; star 22 godine, umro 28.10/09.11.1892. od zapaljenja pluća i nastupne groznice; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković80 
 • 630. Petar Blagojević iz Mustapića (Kučevo) – redov 3. eskadrona 3. konjičkog puka stalnog kadra; star 22 godine, umro 16/28.11.1892. od jektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 631. Milić Soldić iz Saranova (Rača) – redov 1. čete 11. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 21.01/02.02.1893. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 632. Slavko Ljubisavljević iz Tabanovca (Petrovac na Mlavi) – redov 1. eskadrona 3. konjičkog puka stalnog kadra; star 22 godine, umro 21.02/05.03.1893. od izliva plućne maramice i zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 633. Veljko Tutun iz Slatine (Čačak) – redov 3. čete 3. bataljona „Cara Lazara”; star 21 godinu, umro 22.02/06.03.1893. od zapaljenja trbušne maramice; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 634. Petar Popović iz Ćuprije – redov 2. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka stalnog kadra; star 23 godine, umro 27.02/11.03.1893. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 635. Milan Miloradović iz Plažana (Despotovac) – redov 5. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka stalnog kadra; star 22 godine, umro 09/21.04.1893. od malih boginja i zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 636. Milivoje Stojković iz Beočića (Rekovac) – redov 5. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka stalnog kadra; star 21 godinu, umro 11/23.04.1893. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 637. Milutin Matić iz Potočca (Paraćin) – redov 5. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka stalnog kadra; star 22 godine, umro 14/26.04.1893. od skorbuta; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 638. Dragutin Nikolić iz Bogave (Despotovac) – redov 4. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 15/27.04.1893. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 639. Milija Novaković iz Roande (Svilajnac) – redov 4. čete 12. bataljona stalnog kadra; star 23 godine, umro 23.04/05.05.1893. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 640. Ilija Pešić iz Stubla (Kraljevo) – redov 4. čete 11. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 18/30.06.1893. od boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 641. Jaćim Todorović iz Kamenice (Gornji Milanovac) – redov 2. čete 10. bataljona stalnog kadra; star 22 godine, umro 25.06/07.07.1893. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 642. Dragutin Milenković iz Belog Potoka (Knjaževac) – redov; star 22 godine, umro 10/22.07.1893. od crvenog vetra (zapaljenje kože); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 643. Miloje Novaković iz Guče (Lučani) – redov 1. čete 10. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 19/31.07.1893. od boginja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 644. Velisav Nestorović iz Praćine, danas Končareva (Jagodina) – redov vozar Šumadijskog eskadrona; star 21 godinu, umro 20.07/01.08.1893. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 645. Vukašin Vuković iz Ljutica (Požega) – redov 2. čete 10. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 08/20.09.1893. od zapaljenja pluća i plućne maramice; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 646. Arsenije Lipović iz Čestina (Knić) – redov 4. čete 11. bataljona stalnog kadra; star 22 godine, umro 10/22.09.1893. od kamena u bešici; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković81
 • 647. Blagoje Jovičić iz Gojne Gore (Gornji Milanovac) – redov 2. čete 10. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 17/29.09.1893. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 648. Krsta Petković iz Čačka – rezervista 1. čete 1. bataljona 10. puka; star 28 godina, umro 24.09/06.10.1893. od zapaljenja vratnih žila i dušnika; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković82
 • 649. Milan Prelić iz Banjice (Čačak) – redov 1. čete 10. kadrovskog bataljona stalnog kadra; star 22 godine, umro 25.09/07.10.1893. od zapaljenja guše; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 650. Borisav Milojević iz Domuz-Potoka, danas Miloševa (Jagodina) – redov stalnog kadra 2. čete 11. bataljona „Kraljice Natalije”; star 22 godine, umro 22.11/04.12.1893. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 651. Petar Prešić iz Lapova – redov stalnog kadra 2. čete 11. bataljona „Kraljice Natalije”; star 21 godinu, umro 14/26.12.1893. od zapaljenja creva; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 652. Radovan Kostić83 iz Bosute (Aranđelovac) – redov 1. eskadrona 3. konjičkog puka „Kralja Aleksandra I”; star 21 godinu, umro 09/21.01.1894. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković 653. Mileta Miljković iz Obreža (Varvarin) – redov 7. bataljona Šumadijskog artiljerijskog puka; star 22 godine, umro 25.01/06.02.1894. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 654. Dimitrije Milovanović iz Popovca (Paraćin) – redov 2. čete 4. gardijskog bataljona stalnog kadra; star 22 godine, umro 14/26.07.1894. od pada sa konja; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 655. Mijailo Stevanović iz Velike Lomnice (Kruševac) – redov Vozarskog eskadrona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 25.07/06.08.1894. od srdobolje (dizenterije); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 656. Tanasije Miletić iz Ratkovića (Rekovac) – redov stalnog kadra 3. čete 11. bataljona „Kraljice Natalije”; star 21 godinu, umro 29.08/10.09.1894. od srdobolje (dizenterije); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković 
 • 657. Ljubomir Vasilić iz Garaša (Aranđelovac) – redov stalnog kadra Šumadijskog vozarskog eskadrona; star 22 godine, umro 26.11/08.12.1894. od kaplje (moždanog udara); opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković 
 • 658. Milan Radosavljević iz Gareva (Veliko Gradište) – redov 3. eskadrona 3. konjičkog puka; star 20 godina, umro 07/19.12.1894. od sifilisa u dušniku; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković84
 • 659. Petar Baltić85 iz Brezove (Kraljevo) – redov stalnog kadra 4. čete 4. gardijskog bataljona; umro 19/31.01.1895. od gušobolje; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 660. Milovan Ilić iz Čestina (Knić) – vojnik pešak stalnog kadra 4. čete 2. bataljona; star 20 godina, umro 30.01/11.02.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao kragujevački paroh Jovan Petrović86
 • 661. Stojadin Dimitrijević iz Rakove (Čačak) – redov 3. čete 4. bataljona; star 21 godinu, umro 24.02/08.03.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković
 • 662. Todor Erdoglija iz Otroca (Vrnjačka Banja) – vojnik stalnog kadra 2. čete 2. bataljona; star 21 godinu, umro 04/16.03.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković
 • 663. Stojadin Grcić iz Bogiša (Brus) – redov stalnog kadra 4. čete 4. bataljona; star 21 godinu, umro 09/21.03.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković
 • 664. Dragomir Milašinović iz Brezne (Kraljevo) – regrut stalnog kadra; star 21 godinu, umro 18/30.03.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao kragujevački protojerej Života Ostojić
 • 665. Anđelko Dubonac (Dubravac) iz Cerja (Kraljevo) – redov stalnog kadra 4. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 20.03/01.04.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao kragujevački paroh Jovan M. Petrović87 
 • 666. Novica Simović iz Kovača (Kraljevo) – redov stalnog kadra 3. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 22.03/03.04.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković
 • 667. Milan Timić iz Žabara (Topola) – vojnik redov 2. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 23.03/04.04.1895. od crvenog vetra (zapaljenja kože); opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković
 • 668. Vićentije Petrović iz Kruševice (Beograd/Lazarevac) – vojnik stalnog kadra 2. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 29.03/10.04.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković
 • 669. Arsa Stošić iz Barbarušinca (Vranje) – vojnik stalnog kadra Šumadijske bolničke čete; star 21 godinu, umro 30.03/11.04.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković
 • 670. Blagoje Miladinović iz Sebečevca (Kruševac) – redov vojnik 3. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 04/16.04.1895. od zapaljenja trbušne maramice; opelo održao kragujevački paroh Jovan M. Petrović
 • 671. Alempije Petrović iz Goločela (Kragujevac) – redov vojnik 4. čete 11. bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 07/19.05.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković88
 • 672. Jeremija Milojević iz Crvanka89 – redov stalnog kadra 2. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 01/13.06.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 673. Života Pavlović iz Krivače (Golubac) – redov stalnog kadra 3. eskadrona 3. konjičkog puka; star 21 godinu, umro 06/18.06.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 674. Stanoje Milenković iz Jošaničke Banje (Raška) – redov stalnog kadra 2. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 23.06/05.07.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković 
 • 675. Jevtimir Simić iz Rvata (Raška) – redov stalnog kadra 3. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 24.06/06.07.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković90
 • 676. Jevrem Pokimica iz Baljevca na Ibru (Raška) – redov stalnog kadra 4. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 10/22.07.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković91
 • 677. Vučić Rakić iz Latkovca (Aleksandrovac) – redov stalnog kadra 4. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 30.07/11.08.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković92
 • 678. Sibin Novaković iz Žerađa (Raška) – redov stalnog kadra 3. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 20.08/01.09.1895. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 679. Jon Andraš iz Bordelja, danas Ljubičevca (Kladovo) – redov stalnog kadra Timočkog vozarskog eskadrona; umro septembra 1895; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 680. Lazar Radojičić iz Gornjih Grbica (Kragujevac) – obaveznik I poziva 11. pukovskog okruga; umro 28.10/09.11.1895. od streljanja po presudi
 • 681. Arsenije Levajac93 iz Lađevaca (Kraljevo) – vojnik stalnog kadra Šumadijskog vozarskog eskadrona; star 21 godinu, umro 18/30.01.1896. od vrućice (groznice); opelo održao grošnički kapelan Stanko M. Petrović 
 • 682. Paun Ilijić iz Krivelja (Bor) – redov-vojnik stalnog kadra 13. bataljona; star 21 godinu, umro 04/16.04.1896. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 683. Mijailo Simović iz Ljutica (Požega) – vojnik 2. čete 10. bataljona stajaće vojske; star 21 godinu, umro 22.06/04.07.1896. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković94
 • 684. Stanimir Aleksić iz Mrčajevaca (Čačak) – redov 1. čete 10. bataljona; star 21 godinu, umro 28.06/10.07.1896. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković
 • 685. Vojislav Jovanović iz Rajinca (Trstenik) – redov 2. čete 4. gardijskog bataljona stalnog kadra; star 21 godinu, umro 29.06/11.07.1896. od difterije; opelo održao vojni sveštenik Milan Nedeljković95
 • 686. Milan Petrović (Perković) iz Goračića (Lučani) – vojnik stalnog kadra 1. čete 10. bataljona; star 21 godinu, umro 06/18.09.1896. od tifusa; opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković96
 • 687. Ljubisav Milosavljević iz Batočine – vojnik 2. eskadrona 3. konjičkog puka stajaće vojske; star 21 godinu, umro 17/29.09.1896. od tifusa; opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković97
 • 688. Arsenije Nešković iz Dražinića (Kraljevo) – vojnik stalnog kadra 2. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 20.09/02.10.1896. od vrućice (groznice); opelo održao kragujevački paroh Jovan M. Petrović 689. Zaharija Maksimović iz Prislonice (Čačak) – redov vojnik 2. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 25.09/07.10.1896. od vrućice (groznice); opelo održao kragujevački paroh Jovan M. Petrović98
 • 690. Mladen Otašević iz Smrdljikovca, danas Brajkovca (Beograd/ Lazarevac) – vojnik 2. čete 4. gardijskog bataljona stajaće vojske; star 21 godinu, umro 29.09/11.10.1896. od zapaljenja trbušne maramice; opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković99
 • 691. Radovan Jovanović iz Bosute (Aranđelovac) – vojnik-pešak 2. čete 2. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 05/17.10.1896. od tifusa; opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković100
 • 692. Radoš Radivojević iz Mačkovca (Kruševac) – žandarm kaplar; star 28 godina, umro 31.10/12.11.1896. od zapaljenja trbušne maramice; opelo održao sveštenik Nikola M. Stevanović101
 • 693. Petar Obradović iz Lepojevića (Rekovac) – vojnik stalnog kadra 2. čete 2. bataljona; star 21 godinu, umro 10/22.11.1896. od zapaljenja pluća; opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković102
 • 694. Zdravko Čikiriz iz Rta (Lučani) – žandarm podnarednik; star 28 godina, umro 16/28.11.1896. od zapaljenja pluća; opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković
 • 695. Radomir Filipović iz Milićevaca (Čačak) – vojnik stalnog kadra 10. pešadijskog bataljona; star 21 godinu, umro 17/29.11.1896. od crvenog vetra (zapaljenja kože); opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković103 
 • 696. Nikola Alimpić iz Jalovika (Vladimirci) – vojnik Vozarskog eskadrona; star 21 godinu, umro 17/29.01.1897. od zapaljenja pluća; opelo održao kragujevački paroh Jovan M. Petrović
 • 697. Mijuško Radosavljević iz Male Drenove (Trstenik) – narednik Pirotehničke čete; star 26 godina, umro 17/29.01.1897. od zapaljenja pluća; opelo održao petrovački paroh Mijailo M. Srećković
 • 698. Nikola Radivojević iz Gukoša (Ljig) – vojnik stalnog kadra 3. čete 10. bataljona; star 21 godinu, umro 24.02/08.03.1897. od kataralnog zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević 
 • 699. Milivoje Ivošević iz Saranova (Rača) – vojnik 8. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; star 22 godine, umro 16/28.03.1897. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević104
 • 700. Svetozar Milanović105 iz Batočine – redov 4. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 15/27.05.1897. od zapaljenja mozga; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević106
 • 701. Boško Cvetanović iz Kalenića (Ub) – redov Drinskog vozarskog eskadrona; star 21 godinu, umro 23.05/04.06.1897. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević
 • 702. Radoje Veličković iz Gložana (Svilajnac) – redov 3. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 16/28.06.1897. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević
 • 703. Jovica Milošević iz Godačice (Kraljevo) – redov 3. čete 2. bataljona 11. puka „Kraljice Natalije”; star 20 godina, umro 15/27.09.1897. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević
 • 704. Staniša Milinković iz Gornjeg Dupca (Lučani) – redov 2. čete 4. gardijskog bataljona; star 20 godina, umro 22.09/04.10.1897. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević107
 • 705. Vujica Jakovljević iz Kovača (Raška) – vozar Šumadijskog vozarskog eskadrona; star 21 godinu, umro 16/28.10.1897. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević108
 • 706. Vasilije Jovanović iz Guništa109 – redov 3. čete 2. bataljona 11. puka; star 21 godinu, umro 09/21.12.1897. od tuberkuloze; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević
 • 707. Dušan Bogojević iz Ušća ili Dolca (Kraljevo) – redov vojnik stalnog kadra 2. čete 4. gardijskog bataljona; star 21 godinu, umro 17/29.12.1897. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević110
 • 708. Mitar Blagojević iz Kopljara (Aranđelovac) – redov 3. čete 2. bataljona 11. puka; star 21 godinu, umro 27.12.1897/08.01.1898. od tifusa; opelo održao kragujevački sveštenik Ilija Vlajić
 • 709. Rista Tanasijević111 iz Guncata (Knić) – redov Šumadijskog vozarskog eskadrona; star 21 godinu, umro 31.01/12.02.1898. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević
 • 710. Milosav Vučković iz Krčagova (danas jednog od gradskih naselja Užica) – redov Pekarske čete; star 21 godinu, umro 13/25.03.1898. od meningitisa (zapaljenja moždanih omotača); opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević 
 • 711. Vučić Matijašić iz Krstaca (Lučani) – redov 3. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; star 21 godinu, umro 06/18.07.1898. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević
 • 712. Dragoljub Đorđević iz Kruševca – redov 1. čete 1. bataljona 4. pešadijskog puka; star 21 godinu, umro 17/29.07.1898. od zapaljenja dušnika; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević112
 • 713. Đorđe Raletić iz Donjih Grbica (Kragujevac) – redov 3. čete 1. bataljona 11. puka; star 21 godinu, umro 07/19.09.1898. od tifusa; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević
 • 714. Milomir Jovanović iz Drenovaca (Kosjerić) – redov 4. čete 4. gardijskog bataljona; star 26 godina, umro 09/21.10.1898. od dizenterije; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević
 • 715. Vojislav Dostanić iz Guglja (Požega) – redov 3. diviziona 8. baterije Brdskog artiljerijskog puka u Užicu; star 21 godinu, umro 29.10/10.11.1898. od zapaljenja; opelo održao vojni sveštenik, protojerej Mijat Đ. Radosavljević
 • 716. Janko Veljkanović iz Valakonja (Boljevac) – redov 7. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; star 21 godinu, umro 03/15.01.1899. od mrase (zapaljenja pluća izazvanog malim boginjama); opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević
 • 717. Milan Ranđelović iz Knjaževca – redov 7. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; star 20 godina, umro 03/15.01.1899. od mrase (zapaljenja pluća izazvanog malim boginjama); opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević113
 • 718. Jovan Đima iz Dušanovca (Negotin) – redov 7. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; star 21 godinu, umro 05/17.01.1899. od mrase (zapaljenja pluća izazvanog malim boginjama); opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević
 • 719. Ljupša Branković iz Osnića (Boljevac) – redov 7. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; star 21 godinu, umro 06/18.01.1899. od mrase (zapaljenja pluća izazvanog malim boginjama); opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević
 • 720. Milen Krstić iz Varvarina – redov tobdžija 3. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; star 21 godinu, umro 09/21.01.1899. od zapaljenja; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević114
 • 721. Milosav Milenković iz Malog Popovića (Jagodina) – redov 1. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; umro 19/31.01.1899. od malih boginja; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević
 • 722. Milutin Prokić iz Guncata (Knić) – redov 4. čete 2. bataljona 11. puka; star 21 godinu, umro 20.01/01.02.1899. od malih boginja; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević
 • 723. Svetolik Pantić iz Potočca (Paraćin) – redov Šumadijskog vozarskog eskadrona; umro 21.01/02.02.1899. od malih boginja; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević115
 • 724. Života Paunović iz Prnjavora (Batočina) – redov 2. čete 2. bataljona 11. puka; star 19 godina, umro 29.01/10.02.1899. od malih boginja; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević116
 • 725. Radomir Dimitrijević iz Županjevca (Rekovac) – redov 4. čete 2. bataljona 11. puka; umro 02/14.02.1899. od malih boginja; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević117
 • 726. Božidar Čomagić iz Kovača (Raška) – redov 3. čete 2. bataljona 11. puka; star 21 godinu, umro 03/15.02.1899. od malih boginja; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević118
 • 727. Milutin Petrović iz Popovića (Rača) – redov 1. čete 1. bataljona 11. puka; star 22 godine, umro 16/28.02.1899. od malih boginja; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević
 • 728. Čedomir Pavlović iz Živkovaca (Ljig) – redov 3. čete 1. bataljona 4. gardijskog puka; star 21 godinu, umro 27.02/11.03.1899. od boginja; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević
 • 729. Mirko Milosavljević iz Krstaca (Lučani) – redov 3. baterije Šumadijske divizije; star 22 godine, umro 12/24.03.1899. od vrućice (groznice) sa upalom; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević

PRVI PRVI NA SKALI 10 Primer upisa smrti i sahrane vojnika iz matičnih knjiga kragujevačkih crkavaPrilog 10: Primer upisa smrti i sahrane vojnika iz matičnih knjiga kragujevačkih crkava (beleška o Milenu Krstiću iz Varvarina, preminulog 9/21. januara 1899)

 • 730. Jakov Miladinović (Vasilijević) iz Majura (Jagodina) – redov tobdžija 9. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; star 22 godine, umro 24.03/05.04.1899. od zapaljenja; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević119
 • 731. Blagoje Šibalić iz Predola (Kraljevo) – redov Šumadijske bolničarske čete; umro 07/19.04.1899. od zapaljenja pluća; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević
 • 732. Milivoje Ilić iz Zubetinca (Knjaževac) – redov 5. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; umro 15/27.05.1899. od zapaljenja pluća i creva; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević
 • 733. Radivoje Racić iz Donjeg Stupnja (Aleksandrovac) – redov pešak 3. čete 45. baterije 12. puka; star 21 godinu, umro 02/14.06.1899. od zapaljenja pluća; opelo održao sveštenik Kragujevačkog garnizona Mijat Đ. Radosavljević120 
 • 734. Adam Nikolić iz Kijeva (Batočina) – kaplar pešak 1. čete 41. bataljona 11. puka; star 22 godine, umro 25.06/07.07.1899. od jektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 735. Milan Despotović iz Borne121 – redov pekar; umro 12/24.11.1899. od zapaljenja mozga; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 736. Milovan Dabić122 iz Bogatića – redov tobdžija 3. baterije Drinskog puka; star 22 godine, umro 19.11/01.12.1899. od zapaljenja pluća i trbušne maramice; opelo obavio vojni sveštenik Stevan M. Popović.
Kao što smo istakli, od 1900. godine Kragujevački garnizon je vodio svoju evidenciju o sahranjenim licima na Vojničkom groblju u Šumaricama, za koju su bili zaduženi vojni sveštenici. Uprkos tome, Crkva je nastavila da vodi uporednu evidenciju do aprila 1903, kada prestaje upis vojnika u crkvenim matičnim knjigama (u tom pogledu bilo je izuzetaka tokom balkanskih ratova i Prvog svetskog rata). Nažalost, vojni protokoli umrlih u Kragujevačkom garnizonu nisu sačuvani, iz razloga koje ćemo kasnije razmotriti, tako da pomenute crkvene matice, uz podatke sa sačuvanih nadgrobnika na Vojničkom groblju i iz elaborata profesora Momčila Marinkovića (1963), predstavljaju jedini izvor informacija o sahranjenim osobama na tom lokalitetu od 1900. do 1912. – kada počinju ratovi koji će drastično izmeniti izgled groblja. U navedenom periodu, po raspoloživim podacima na kragujevačkom Vojničkom groblju pokopani su sledeći vojnici (spisak nastavljamo kod poslednjeg upisa iz 1899. godine):

 • 737. Petar Minčić iz Kaznovića (Raška) – redov pešak 3. čete 42. bataljona 11. puka; umro 29.02/13.03.1900. od zapaljenja plućne maramice; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 738. Vojislav Bajović iz Prilika (Ivanjica) – kaplar pešak 3. čete 13. bataljona 4. puka; star 21 godinu, umro 15/28.05.1900. od jektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović123
 • 739. Dragoljub Pavlović iz Drlupe (Beograd/Sopot) – redov pešak 1. čete 43. bataljona 11. puka; star 22 godine, umro 07/20.11.1900. od vrućice (groznice); opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 740. Aksentije Adamović iz Šarbana (Ub) – redov konjanik 2. eskadrona 2. konjičkog puka „Cara Dušana”; star 23 godine, umro 11/24.11.1900. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 741. Toma Todorović iz Radevca (Aleksinac) – regrut tobdžija Šumadijskog artiljerijskog puka; star 21 godinu, umro 29.12.1900/11.01.1901. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 742. Radoje Dimitrijević iz Bukovice (Kraljevo) – regrut tobdžija 2. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; star 21 godinu, umro 12/25.01.1901. od gnojenja glavkova (upale zglobova); opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović124 
 • 743. Srećko Stepić iz Velike Vrbnice (Aleksandrovac) – regrut-redov pekar Pekarske čete; star 21 godinu, umro 03/16.02.1901. od zapaljenja pluća i plućne maramice; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović 
 • 744. Vladimir Balcanović iz Negotina – narednik Pirotehničke čete; star 25 godina, umro 26.02/11.03.1901. od tuberkuloze (jektike); opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 745. Vladimir Čeperković iz Lisine (Raška) – regrut tobdžija 3. baterije Šuma- dijskog artiljerijskog puka; star 21 godinu, umro 26.02/11.03.1901. od zapaljenja pluća i plućne maramice; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 746. Svetozar Cvetić (Nikolić) iz Lopatnice (Kraljevo) – regrut tobdžija 2. voda 2. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; star 21 godinu, umro 28.02/13.03.1901. od jektike (tuberkuloze); opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović125
 • 747. Milivoje U. Novaković iz Užica – redov pitomac (kaplar) Artiljerijske podoficirske škole; star 17 godina, umro 14/27.04.1901. od šloga; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović126
 • 748. Đorđe Panić iz Novog Sela (Raška) – regrut tobdžija 4. puka 3. poljske baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; star 21 godinu, umro 18/31.05.1901. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović127
 • 749. Vukašin Kljajić iz Tuleša (Aleksandrovac) – regrut tobdžija 2. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; star 21 godinu, umro 22.05/04.06.1901. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 750. Ognjan Nedeljković iz Planinice (Trstenik) – redov pešak 6. čete 2. bataljona 2. puka „Kraljice Natalije”; star 22 godine, umro 24.05/06.06.1901. od malih boginja; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović128 
 • 751. Avram Čaluković129 iz Premeće (Čačak) – redov-pešak 4. čete 3. bataljona 19. puka stalnog kadra; star 22 godine, umro 12/25.12.1901. od tuberkuloze; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović130
 • 752. Radojko Žarković iz Vitanovca (Kraljevo) – redov-pešak 2. čete 2. bataljona 19. puka; star 23 godine, umro 21.12.1901/03.01.1902. od tuberkuloze; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 753. Radojko Janić iz Batota (Brus) – redov bolničar 12. puka Okružne komande; star 22 godine, umro 19.01/01.02.1902. od krvne bolesti; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 754. Čedomir Karapandžić iz Jarčujka (Kraljevo) – redov tobdžija 3. baterije Šumadijskog artiljerijskog puka; star 21 godinu, umro 24.01/06.02.1902. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović131
 • 755. Vojislav Sretenović iz Medveđe (Trstenik) – redov pešak 3. čete 3. bataljona 11. puka; star 21 godinu, umro 01/14.03.1902. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 756. Adam Strainović iz Bogutovca (Kraljevo) – regrut 3. čete 3. bataljona 19. puka; star 21 godinu, umro 15/28.05.1902. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 757. Boško Petrović iz Lopatnice (Kraljevo) – redov 4. čete 3. bataljon 19. puka; star 22 godine, umro 27.05/09.06.1902. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 758. Smiljko Paunović iz Novog Sela (Vrnjačka Banja) – redov-pešak 1. čete 3. bataljona 2. puka; star 24 godine, umro 21.09/04.10.1902. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 759. Milić Božović iz Lasca (Kraljevo) – redov-pešak 4. čete 3. bataljona 19. puka; star 21 godinu, umro 18.02/03.03.1903. od tuberkuloze; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 760. Milenko Todorović iz Pekčanice (Kraljevo) – regrut-redov-pešak 4. čete 3. bataljona 19. puka; star 21 godinu, umro 23.02/08.03.1903. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 761. Aleksandar Viduljević (Nedeljković) iz Starog Adžbegovca, danas Starog Sela (Velika Plana) – regrut-pešak 2. čete 1. bataljona 11. puka; star 21 godinu, umro 10/23.03.1903. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Stevan Popović132
 • 762. Andreja Otoković iz Beršića (Gornji Milanovac) – redov-pešak 3. čete 2. bataljona 10. puka; star 21 godinu, umro 19.03/01.04.1903. od zapaljenja bubrega; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 763. Gavrilo Janković iz Vinče (Topola) – regrut-pešak 1. čete 1. bataljona 19. puka; star 21 godinu, umro 20.03/02.04.1903. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 764. Radovan Vuković iz Stragara (Kragujevac) – redov-pešak 4. čete 1. bataljona 19. puka; star 21 godinu, umro 07/20.04.1903. od zapaljenja pluća; opelo održao vojni sveštenik Stevan M. Popović
 • 765. Stanimir Nikolić – vojnik; star 22 godine, umro 1903.133
 • 766. Ranko Dunić134 iz Rokaca (Aleksandrovac ili Ivanjica) – vojnik; star 21 godinu, umro 23.04/06.05.1904.
 • 767. Božidar Medar iz Gračaca (Vrnjačka Banja) – vojnik 2. čete 3. pešadijskog bataljona; star 21 godinu, umro 28.07/10.08.1904.
 • 768. Ljubo Milosavljević – vojnik 3. baterije 19. puka; star 21 godinu, umro 19.06/02.07.1905.
 • 769. Radisav Radičević iz Donjeg Dubiča (Trstenik) – vojnik Šumadijske bolničke čete; star 20 godina, umro 30.07/12.08.1905.
 • 770. Svetislav Lalović iz Leskovca – vojnik stalnog kadra; star 21 godinu, umro 11/24.10.1905.
 • 771. Dragiša Simić iz Gornje Trešnjevice (Aranđelovac) – podnarednik 1. čete 1. bataljona 19. pešadijskog puka; star 23 godine, umro 21.07/ 02.08.1906.
 • 772. Sreten Šuša iz Progorelice (Kraljevo) – vojnik; star 27 godina, umro 1907. 
 • 773. Miloš Milošević iz Austrije – vojnik; star 21 godinu, umro 1907. 
 • 774. Mikailo Milinković – vojnik; star 21 godinu, umro 24.04/07.05.1907. 
 • 775. Živko Blagojević iz Ruđinaca (Vrnjačka Banja) – vojnik; star 21 godinu, umro 10/23.06.1907.
 • 776. Radomir Raičić iz Pleša (Aleksandrovac) – vojnik; star 22 godine, umro 23.08/05.09.1908.
 • 777. Timotije Gavrilović iz Vrha (Kraljevo) – vojnik Bolničke čete; star 21 godinu, umro 29.10/11.11.1908.
 • 778. Milan Milovanović iz Mutnja (Gornji Milanovac) – vojnik 3. čete 2. bataljona; star 22 godine, umro 1909.
 • 779. Radomir Đorđević iz Aleksandrovačke Župe – vojnik 9. bataljona; star 22 godine, umro 12/25.02.1909.
 • 780. Boško Petrović – vojnik; star 21 godinu, umro 20.05/02.06.1909. 
 • 781. Marisav Gojković – vojnik pešak 2. čete 2. bataljona 11. puka; star 22 godine, umro 06/19.06.1909.
 • 782. Slavko Todorović iz Pepeljevca (Kruševac) – vojnik; star 20 godina, umro 01/14.04.1910.
 • 783. Obren Matijević iz Reljinaca (Gornji Milanovac) – kaplar 1. čete 1. bataljona; star 21 godinu, umro 25.05/07.06.1910.
 • 784. Svetolik Dražović iz Magliča (Kraljevo) – kaplar 3. čete 3. bataljona 19. puka; star 22 godine, umro 16/29.01.1911.
 • 785. Boško Milićević iz Trstenika – kaplar 2. čete 3. bataljona 19. puka; star 23 godine, umro 21.04/04.05.1911.
 • 786. Dragoljub Petrović iz Pleša (Aleksandrovac) – vojnik 7. baterije; star 21 godinu, umro 08/21.02.1912.
 • 787. Kristivoje Stamenković – vojnik; star 22 godine, umro 15/18.02.1912. 
 • 788. Jezdimir Vujović iz Kačulica (Čačak) – vojnik 4. čete 3. bataljona 19. puka; star 22 godine, umro 09/22.09.1912.

Analizom izloženih podataka dolazimo do nekoliko zaključaka. Kao što sugeriše sam naziv lokaliteta, na Vojničkom groblju u kragujevačkim Šumaricama po pravilu su sahranjivana isključivo vojna lica. Ipak, bilo je i presedana, poput dva pokopana robijaša (u spisku sahranjenih vidi redne brojeve 371 i 395), inače sahranjivanih na tzv. „robijaškom groblju”, i jednog civilnog radnika Vojnotehničkog zavoda (vidi upis br. 228). Među sahranjenim vojnicima dominantnu većinu su činili mladići na služenju vojnog roka u Kragujevcu – redovi (svih rodova vojske), zatim vojnici regrutovani za vojne vežbe ili mobilisani tokom ratnih dejstava, podoficiri, dobrovoljci, vojni službenici pri Šumadijskoj diviziji i Vojnotehničkom zavodu, kao i pitomci Vojnozanatlijske i Artiljerijske podoficirske škole. Izuzetak od pravila činili su oficiri, koji su, iako bi preminuli u Vojnoj bolnici poput drugih vojnika, uglavnom sahranjivani na Varoškom groblju u Kragujevcu, kao ugledni članovi društva. Takođe, bilo je i slučajeva preuzimanja posmrtnih ostataka od strane porodica i pokop vojnika u njihovim rodnim mestima, ali su dozvole za tako nešto bile retke (zabeleženo je tridesetak takvih slučajeva).

Preminuli vojnici su poticali iz svih krajeva Srbije, a najviše ih je dolazilo sa prostora današnjih opština Kraljevo (52), Gornji Milanovac (29), Knić (25), Čačak (25), Kragujevac (24), Jagodina (24), Aranđelovac (21), Kruševac (19), Raška (18), Trstenik (18), Svilajnac (17), Požega (17) i Topola (17). Bilo je i sahranjenih vojnika iz drugih država i oblasti, poput srpskih dobrovoljaca iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Austrije, Turske i Rusije (Besarabije), ali i ruskih vojnika tokom ratova sa Osmanskim carstvom 1876-1878. godine. Kada je reč o starosnom dobu, mahom se radilo o mladićima u ranim dvadesetim godinama. Najmlađa osoba bio je sedamnaestogodišnji pitomac Artiljerijske podoficirske škole Milivoje U. Novaković iz Užica, koji je preminuo od šloga (vidi upis br. 747), a najstariji – četrdesetsedmogodišnji starešina narodne vojske Gliša Poluga iz Parmenca kod Čačka, koji je umro od tifusne groznice (vidi upis br. 589). Opelo su obavljali vojni sveštenici, a u njihovom odsustvu pomagali su klerici kragujevačke i susedskih parohija – beloševačke, petrovačke i grošničke.

Dominantan uzrok smrti bila je bolest (preko 90% preminulih), zatim ratne rane, pa nesrećni slučajevi, a najređe ubistva/samoubistva i streljanje. Gotovo polovina sahranjenih umrla je od zapaljenja pluća, pa se slobodno može reći da je ova bolest bila „kapetan ubica”, kako ju je u XIX veku slikovito označio kanadski lekar Vilijam Osler. Bez antibiotske terapije (koja se javlja tek pred Drugi svetski rat) bilo je veoma teško boriti se protiv ove bolesti. Visokoj stopi smrtnosti kumovali su i loši sanitetski uslovi u kragujevačkoj Vojnoj bolnici. Dr Vladan Đorđević, između ostalog načelnik oba (vojnog, pa civilnog) saniteta Srbije, navodi da je spoljašnji izgled zgrade urađen na uštrb enterijera, budući da je bolnica sazidana na mestu gde nije bilo vode, da su prostorije bile vlažne, da su odisale jakim hemijskim sredstvima itd.135 Prilikom inspekcije bolnice sedamdesetih godina XIX veka dr Đorđević je opisao i jedan slučaj indikativan za veliku smrtnost od upale pluća: „Ceo ispadak zgrade, u kome su prohodi skroz je nakvašen tečnim ekskrementima (već!), dakle ne samo zidovi od prohoda nego i cele stepenice, kojima se ide na gornji sprat. Osem toga u tim prohodima taka je strašna promaja zimi, da je mnogi rekonvalescenat, svršujući u njima nuždu, na novo se razboleo. Tako mi je lekar, koji me je sprovodio po bolnici (g. sanitet. kapetan Dr Lontkjević) pričao, da je onaj vojnik, kome je lani u prisustvu g. ministra vojnog operacijom izvađena jedna guka iz vrata, pošto mu je operacionska rana zarasla, i pošto se već sa svim predigao bio, propao, što je u prohodu tako isprozebao da je dobio zapaljenje pluća, od čega je i umro. Ta će sudba još mnogoga rekonvalescenta a još više teške bolesnike postići, jer u toj bolnici nema nijednog suda za svršavanje velike nužde u postelji (Leib-schüssel)”.136 Mračna predviđanja Vladana Đorđevića, nažalost, obistinila su se i opterećivala kragujevačku Vojnu bolnicu još dugi niz godina.

Primećujemo i da su najmasovnija sahranjivanja obavljana tokom ratova sa Osmanskim carstvom (1876-1878) i sa Bugarskom (1885), kada je Kragujevac, sa jednom od tri stalne vojne bolnice u Srbiji137, bio sanitetski centar u koji su dovođeni ranjenici sa borbenih linija. Tokom srpsko-turskih ratova, pored Stalne vojne bolnice u Kragujevcu su otvorene još tri rezervne – Prva u Ženskoj školi, Druga u Muškoj školi, i Treća u Konaku kneza Mihaila, sa još dve ambulante, koje su zajedno imale 240 bolničkih kreveta.138 Pored njih, u gradu je tokom Prvog srpsko-turskog rata (1876- 1877) postojala i saveznička Ruska vojna bolnica, na čelu sa dr Studenskim.139 Nešto kasnije, za vreme rata sa Bugarskom (1885), u Kragujevcu su formirane četiri rezervne vojne bolnice, sa ukupno 1.000 bolničkih postelja. Kao i ranije, prve dve su bile smeštene u Ženskoj i Muškoj školi, a druge dve u Gimnaziji i skupštinskoj sali.140

Današnjih stotinak očuvanih kamenih posmrtnih obeležja na Vojničkom groblju u Šumaricama, datovanih od 1868. do 1912, ukazuju da je velika većina grobnih mesta u tom periodu bila obeležena samo drvenim krstovima (krstačama), dok su nadgrobne spomenike podizale uglavnom imućnije porodice.

PRVI PRVI NA SKALI 11 Kragujevački Šareni konak (desno) i Konak kneza Mihaila (levo), u kome se nalazila Treća rezervna vojna bolnicaPrilog 11: Kragujevački Šareni konak (desno) i Konak kneza Mihaila (levo), u kome se tokom srpsko-turskih ratova (1876-1878) nalazila Treća rezervna vojna bolnica

 • 8 Crkva Sošestvija Svjatago Duha (Silaska Svetog Duha), danas poznata kao Stara crkva.
 • 9 Vidi, npr., Milićević 1909: 269-270.
 • 10 Đorđević 1879: 423.
 • 11 Popović 2006: 151-162.
 • 12 Đorđević 1879: 485-487.
 • 13 Isto: 423.
 • 14 Kalendar sa šematizmom Kneževine i Kraljevine Srbije (1867-1914).
 • 15 Podaci su navođeni onako kako su ih beležili sveštenici, a intervencije autora odnosile su se isključivo na modifikacije koje doprinose pojašnjenju informacija, poput korekcije slovnih grešaka, tumačenja arhaičnih (slavenosrpskih) reči ili medicinskih termina, kao i bliže identifikacije pojedinih ratnih sukoba. S obzirom na to da je u Srbiji gregorijanski kalendar obnarodovan kao državni 28. januara 1919 – svi upisi smrti koji se pominju u monografiji, a nastali su pre tog događaja, navođeni su po oba kalendara: starom (julijanskom) i novom (gregorijanskom). Takođe, pošto je krajem XIX i početkom XX veka izvršeno više administrativnih promena u pogledu podele Kraljevine Srbije na okruge i srezove, radi lakšeg praćenja naselja (sela i varoši) odakle su poticali vojnici rukovodili smo se aktuelnom administrativnom podelom Srbije, tako da u zagradama nisu navođeni stari srezovi i okruzi, već nazivi sadašnjih opština u Republici Srbiji.
 • 16 Podaci od rednog broja 1 do 36 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Stare crkve za period od 1864. do 1868 (Istorijski arhiv Šumadije Kragujevac, Zbirka matičnih knjiga – IAŠK K 486/90).
 • 17 Nadgrobni spomenik Milića Obradovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama, a reč je o najstarijem spomeniku na groblju. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Milić živeo 20 godina.
 • 18 Nadgrobni spomenik Timotija Bralovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 19 Podaci od rednog broja 37 do 68 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Stare crkve za period od 1868. do 1870 (IAŠK K 486/91).
 • 20 Nadgrobni spomenik Vidosava Stančića (Staničića) sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi upisano je prezime Stančić, a na spomeniku Staničić.
 • 21 Podaci od rednog broja 69 do 103 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Stare crkve za period od 1870. do 1872 (IAŠK K 486/92).
 • 22 Nadgrobni spomenik Petra Ivkovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Petar živeo 21 godinu.
 • 23 Nadgrobni spomenik Ilije (Vasilija) Stojanovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi upisano je ime Ilija, a na spomeniku Vasilije.
 • 24 Podaci od rednog broja 104 do 131 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Stare crkve za period od 1872. do 1874 (IAŠK K 486/93).
 • 25 Podaci od rednog broja 132 do 181 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Stare crkve za period od 1874. do 1875 (IAŠK K 486/94).
 • 26 Nadgrobni spomenik Svetozara Sinđelića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 27 Nadgrobni spomenik Marka Miloševića (Stojadinovića) sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi upisano je prezime Milošević, a na spomeniku Stojadinović.
 • 28 Nadgrobni spomenik Blagoja Pantića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 29 Podaci od rednog broja 182 do 315 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Stare crkve za period od 1875. do 1877 (IAŠK K 486/95).
 • 30 Nadgrobni spomenik Svetozara Stankovića (Tošovića) sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi je upisano prezime Stanković, a na spomeniku Tošović.
 • 31 Nije jasno o kom mestu je reč. Sveštenik je zabeležio da je selo bilo u Valjevskom okrugu, ali jedini Suvodol nalazio se tada u Smederevskom okrugu (današnjoj opštini Smederevo).
 • 32 Nije jasno o kom mestu je reč. Sveštenik je zabeležio da je selo bilo u Beogradskom okrugu, ali jedina Bečevica nalazila se tada u Kragujevačkom okrugu (današnjoj opštini Knić).
 • 33 Oštećen nadgrobni spomenik Milovana (Miloja) Pavlovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi je upisano ime Milovan, a na spomeniku Miloje.
 • 34 Nadgrobni spomenik Nenada Molerovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku se precizno navodi da je Nenad živeo 35 godina.
 • 35 Nadgrobni spomenik Vitora Drenjakovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 36 Nije jasno o kom mestu je reč. Sveštenik je zabeležio da je selo bilo u Kragujevačkom okrugu, ali jedina Zabrdica nalazila se tada u Valjevskom okrugu (današnjoj opštini Valjevo).
 • 37 Nadgrobni spomenik Ranka Novakovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Ranko živeo 45 godina.
 • 38 Nije jasno o kom mestu je reč, budući da selo tog naziva nije postojalo u Srbiji (sveštenik je naveo da se Lepriljevo nalazilo u tadašnjem Valjevskom okrugu).
 • 39 Nije jasno o kom mestu je reč. Jedino selo sličnog naziva (Pridoli) nalazilo se tada u Užičkom okrugu (današnjoj opštini Bajina Bašta), a ne u Valjevskom kako je zabeležio sveštenik.
 • 40 Nadgrobni spomenik Pauna Joksimovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Paun živeo 51 godinu.
 • 41 Nadgrobni spomenik Jeremije Topalovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 42 Nije jasno o kom mestu je reč. Jedino selo sličnog naziva (Saranovo) nalazilo se tada u Kragujevačkom okrugu (današnjoj opštini Rača), a ne u Požarevačkom kako je zabeležio sveštenik.
 • 43 Podaci od rednog broja 316 do 436 (sa izuzetkom broja 326) su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Stare crkve za period od 1877. do 1881 (IAŠK K 486/96).
 • 44 Nadgrobni spomenik Đorđa Bušića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Đorđe živeo 22 godine.
 • 45 Nije jasno o kom mestu je reč. Jedino selo Držina nalazilo se tada u Pirotskom okrugu (današnjoj opštini Pirot), a ne u Požarevačkom kako je zabeležio sveštenik.
 • 46 Nadgrobni spomenik Danila Radojevića (Radivojevića) sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi upisano je prezime Radojević, a na spomeniku Radivojević. Takođe, za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Danilo živeo 21 godinu.
 • 47 Podaci preuzeti sa nadgrobnog spomenika Lazara Ćokića. Upis smrti/sahrane ovog vojnika nije pronađen u maticama umrlih kragujevačkih crkava.
 • 48 Nadgrobni spomenik Miluna Biserčića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 49 Nije jasno o kom mestu je reč. Jedino selo Provo nalazilo se tada u Šabačkom okrugu (današnjoj opštini Vladimirci), a ne u Krajinskom kako je zabeležio sveštenik.
 • 50 Nije jasno o kom mestu je reč, budući da selo tog naziva nije postojalo u Srbiji (sveštenik je naveo da su se Meljine nalazile u tadašnjem Požarevačkom okrugu).
 • 51 Nije jasno o kom mestu je reč. Od nekoliko Lipovaca u Srbiji nijedan se nije nalazio u tadašnjem Krajinskom (Negotinskom) okrugu, kako je zabeležio sveštenik.
 • 52 Nadgrobni spomenik Bogoja Milojevića (Anđelkovića) sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi upisano je prezime Milojević, a na spomeniku Anđelković. Takođe, za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Bogoje živeo 20 godina.
 • 53 Nije jasno o kom mestu je reč, budući da selo tog naziva nije postojalo u Srbiji (sveštenik je naveo da se Zamak nalazio u tadašnjem Vranjskom okrugu).
 • 54 Podaci od rednog broja 437 do 563 (sa izuzetkom brojeva 552, 553 i 554) su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Stare crkve za period od 1881. do 1887 (IAŠK K 486/97).
 • 55 Nije jasno o kom mestu je reč, budući da selo tog naziva nije postojalo u Srbiji. Pošto je sveštenik naveo da se Bigovo nalazilo u tadašnjem Ćuprijskom okrugu, jedino mesto sličnog naziva (Bogava) nalazilo se upravo u tom okrugu (današnjoj opštini Despotovac).
 • 56 Nadgrobni spomenik Milenka Pavlovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Milenko živeo 20 godina.
 • 57 Nije jasno o kome mestu je reč, budući da selo tog naziva nije postojalo u Srbiji. Pošto je sveštenik naveo da se Butovac nalazio u tadašnjem Čačanskom okrugu, moguće je da se radi o selu B(og)utovac u istom okrugu (današnjoj opštini Kraljevo).
 • 58 Nadgrobni spomenik Janićija Maričića (Nevenića) sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi upisano je prezime Maričić, a na spomeniku Nevenić.
 • 59 Nije jasno o kome mestu je reč, budući da selo tog naziva nije postojalo u Srbiji (sveštenik je naveo da su se Gvozdenci nalazili u tadašnjem Kruševačkom okrugu).
 • 60 Nije jasno o kome mestu je reč, budući da selo tog naziva nije postojalo u Srbiji. Pošto je sveštenik naveo da se Rudiće nalazilo u tadašnjem Užičkom okrugu, jedino mesto sličnog naziva (Rudine) nalazilo se upravo u tom okrugu (današnjoj opštini Čajetina).
 • 61 Nadgrobni spomenik Jovana Borovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Jovan živeo 19 godina. Takođe, u matičnoj knjizi stoji da je selo preminulog Vionica, dok na spomeniku piše da je Jovan bio iz Čečine (radi se o susednim selima).
 • 62 Nije jasno o kom mestu je reč. Jedino selo Leštane nalazilo se tada u Beogradskom okrugu (današnjoj opštini Grocka), a ne u Užičkom kako je zabeležio sveštenik.
 • 63 Nije jasno o kom mestu je reč, budući da selo tog naziva nije postojalo u Srbiji (sveštenik je naveo da se Štabarovac nalazio u tadašnjem Valjevskom okrugu).
 • 64 Podaci od rednog broja 552 do 554 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Stare crkve za period od 1886. do 1897 (IAŠK K 486/98).
 • 65 Verovatno se radi o selu Vlasina koje se, kako je zabeležio sveštenik, nalazilo u tadašnjem Vranjskom okrugu (današnjoj opštini Surdulica). Mesto je nekada bilo jedinstveno, a danas se deli na tri zasebna naselja – Vlasina Rid, Vlasina Stojakovićeva i Vlasina Okruglica.
 • 66 Nadgrobni spomenik Milana Jankovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 67 Podaci od rednog broja 564 do 651 (sa izuzetkom broja 565) su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Nove crkve za period od 1888. do 1893 (IAŠK K 486/71).
 • 68 Podaci preuzeti sa nadgrobnog spomenika Luke Aksentijevića. Upis smrti/sahrane ovog vojnika nije pronađen u maticama umrlih kragujevačkih crkava.
 • 69 Profesor Momčilo Marinković evidentirao je 1963. godine nadgrobni spomenik Dragutina Vukašinovića na Vojničkom groblju u Šumaricama, ali ga više nema na tom lokalitetu.
 • 70 Nadgrobni spomenik Gliše Poluge sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Gliša bio vodnik 3. čete 12. bataljona, kao i da je preminuo 14. jula.
 • 71 Nadgrobni spomenik Milana Atanackovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Milan živeo 25 godina.
 • 72 Nadgrobni spomenik Joksima Vojinovića (Jovanovića) sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi upisano je prezime Vojinović, a na spomeniku Jovanović.
 • 73 Nadgrobni spomenik Božina Cilića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Selo Velika Drenova kao mesto porekla vojnika upisano je u matičnoj knjizi, a Selište na spomeniku. Reč je o susednim selima.
 • 74 Nadgrobni spomenik Milorada Uroševića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Milorad živeo 20 godina.
 • 75 Nadgrobni spomenik Novice Stevanovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 76 Nadgrobni spomenik Živana (Živoina) Jočovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi upisano je ime Živan, a na spomeniku Živoin.
 • 77 Nadgrobni spomenik Alekse Žarevca sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Aleksa bio vojnik 4. čete 11. bataljona i da je živeo 20 godina.
 • 78 Nadgrobni spomenik Milena Gmitrovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Milen živeo 20 godina.
 • 79 Nadgrobni spomenik Dimitrija Prokića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Selo Sikirica kao mesto porekla vojnika upisano je u matičnoj knjizi, a Pojate na spomeniku. Reč je o selima koja se nalaze na međusobnoj udaljenosti od par kilometara. Takođe, za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Dimitrije živeo 20 godina.
 • 80 Nadgrobni spomenik Dragutina Milenkovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 81 Oštećen nadgrobni spomenik Arsenija Lipovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 82 Nadgrobni spomenik Krste Petkovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 83 Podaci od rednog broja 652 do 658 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Nove crkve za 1894. godinu (IAŠK K 486/72).
 • 84 Nadgrobni spomenik Milana Radosavljevića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 85 Podaci od rednog broja 659 do 680 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Nove crkve za period od 1895. do 1896 (IAŠK K 486/73).
 • 86 Nadgrobni spomenik Milovana Ilića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 87 Nadgrobni spomenik Anđelka Dubonca (Dubravca) sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi upisano je prezime Dubonac, a na spomeniku Dubravac.
 • 88 Oštećen nadgrobni spomenik Alempija Petrovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 89 Nije jasno o kom mestu je reč, budući da selo tog naziva nije postojalo u Srbiji (sveštenik je naveo da se Crvanak nalazio u tadašnjem Rudničkom okrugu).
 • 90 Nadgrobni spomenik Jevtimira Simića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 91 Nadgrobni spomenik Jevrema Pokimice sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Jevrem živeo 20 godina.
 • 92 Nadgrobni spomenik Vučića Rakića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 93 Podaci od rednog broja 681 do 699 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Nove crkve za period od 1896. do 1897 (IAŠK K 486/74).
 • 94 Nadgrobni spomenik Mijaila Simovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Na spomeniku je uklesano ime Mikailo.
 • 95 Oštećen (polomljen) nadgrobni spomenik Vojislava Jovanovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Vojislav živeo 20 godina.
 • 96 Nadgrobni spomenik Milana Petrovića (Perkovića) sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi upisano je prezime Petrović, a na spomeniku Perković.
 • 97 Nadgrobni spomenik Ljubisava Milosavljevića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 98 Nadgrobni spomenik Zaharije Maksimovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Na spomeniku je upisano ime Zakarija.
 • 99 Nadgrobni spomenik Mladena Otaševića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 100 Nadgrobni spomenik Radovana Jovanovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. 
 • 101 Nadgrobni spomenik Radoša Radivojevića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Radoš živeo 27 godina.
 • 102 Nadgrobni spomenik Petra Obradovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Petar živeo 20 godina.
 • 103 Nadgrobni spomenik Radomira Filipovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Radomir živeo 20 godina.
 • 104 Nadgrobni spomenik Milivoja Ivoševića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 105 Podaci od rednog broja 700 do 708 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Nove crkve za period od 1897. do 1898 (IAŠK K 486/75).
 • 106 Nadgrobni spomenik Svetozara Milanovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Svetozar živeo 22 godine i da je bio vojnik 2. čete 4. gardijskog bataljona.
 • 107 Oštećen nadgrobni spomenik Staniše Milinkovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 108 Nadgrobni spomenik Vujice Jakovljevića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Vujica živeo 23 godine.
 • 109 Nije jasno o kom mestu je reč, budući da selo tog naziva nije postojalo u Srbiji (sveštenik je naveo da se Gunište nalazilo u tadašnjem Rudničkom okrugu).
 • 110 Nadgrobni spomenik Dušana Bogojevića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi kao mesto stanovanja vojnika upisano je Ušće, a na spomeniku Dolac. Reč je o selima koja su međusobno udaljena par kilometara. Takođe, za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Dušan živeo 20 godina.
 • 111 Podaci od rednog broja 709 do 735 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Stare crkve za period od 1898. do 1899 (IAŠK K 486/99).
 • 112 Nadrobni spomenik Dragoljuba Đorđevića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 113 Oštećen nadgrobni spomenik Milana Ranđelovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 114 Nadgrobni spomenik Milena Krstića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. 
 • 115 Nadgrobni spomenik Svetolika Pantića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. 
 • 116 Nadgrobni spomenik Živote Paunovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 117 Nadgrobni spomenik Radomira Dimitrijevića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Radomir bio vojnik 12. puka i da je umro februara 1898, umesto 1899 (verovatno greškom kamenoresca).
 • 118 Nadgrobni spomenik Božidara Čomagića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 119 Nadgrobni spomenik Jakova Miladinovića (Vasilijević) sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi je upisano prezime Miladinović, a na spomeniku Vasilijević. 120 Nadgrobni spomenik Radivoja Racića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 121 Nije jasno o kom mestu je reč, budući da selo tog naziva nije postojalo u Srbiji (sveštenik je naveo da se Borna nalazila u tadašnjem Podrinskom okrugu).
 • 122 Podaci od rednog broja 736 do 750 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Stare crkve za period od 1899. do 1901 (IAŠK K 486/100).
 • 123 Nadgrobni spomenik Vojislava Bajovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Vojislav živeo 22 godine.
 • 124 Oštećen nadgrobni spomenik Radoja Dimitrijevića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 125 Oštećen nadgrobni spomenik Svetozara Cvetića (Nikolića) sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi upisano je prezime Cvetić, a na spomeniku Nikolić. Takođe, za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Svetozar živeo 22 godine.
 • 126 Nadgrobni spomenik Milivoja U. Novakovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Reč je o najmlađem vojniku (pitomcu) sahranjenom na ovom groblju, a njegov nadgrobnik je ujedno jedini na kome je epitaf uklesan pisanim slovima.
 • 127 Nadgrobni spomenik Đorđa Panića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 128 Nadgrobni spomenik Ognjana Nedeljkovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. Za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Ognjan živeo 20 godina.
 • 129 Podaci od rednog broja 751 do 764 su preuzeti iz matične knjige umrlih kragujevačke Stare crkve za period od 1901. do 1903 (IAŠK K 486/101).
 • 130 Nadgrobni spomenik Avrama Čalukovića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 131 Nadgrobni spomenik Čedomora Karapandžića sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 132 Oštećen nadgrobni spomenik Aleksandra Viduljevića (Nedeljkovića) sačuvan je na Vojničkom groblju u Šumaricama. U matičnoj knjizi upisano je prezime Viduljević, a na spomeniku Nedeljković. Takođe, za razliku od upisa u matičnoj knjizi, na spomeniku piše da je Aleksandar živeo 22 godine.
 • 133 Podaci preuzeti iz elaborata profesora Momčila Marinkovića.
 • 134 Podaci od rednog broja 766 do 788 su preuzeti sa nadgrobnih spomenika na Vojničkom groblju u Šumaricama.
 • 135 Đorđević 1879: 423-427.
 • 136 Isto: 424.
 • 137 U tom periodu druge dve stalne vojne bolnice bile su u Beogradu (od 1848) i Nišu (od 1878).
 • 138 Ilić 2006: 39, 44-45.
 • 139 Matović 2002: 48.
 • 140 Ilić 2006: 57-58. 

O AUTORU

Nenad Karamijalković rođen je 1979. u Kragujevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za etnologiju i antropologiju. Tokom rada u kragujevačkim ustanovama kulture (2012-2021) stekao je tri stručna zvanja – arhiviste, konzervatora i kustosa; i jedina je osoba u Srbiji koja ima tri zvanja iz oblasti zaštite kulturnih dobara. Predsednik je udruženja srpsko-češkog prijateljstva „Česi Šumadije”, kao i član Etnološko-antropološkog društva Srbije, Društva konzervatora Srbije, Društva istoričara Šumadije, saradnik Matice srpske na izradi Srpskog biografskog rečnika itd. Autor je i koautor dvadesetak stručnih radova – monografija, dokumentarnih izložbi i naučnih članaka. Trenutno radi kao direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu.

Karamijalković je ovogodišnji laureat Đurđevdanske nagrade u oblasti nauke, za monografiju "Staro vojničko groblje u kragujevačkim Šumaricama".


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html