EU protiv pesticida koji sadrže hlorpirifos i hlorpirifos-metil

EU protiv pesticida koji sadrže hlorpirifos i hlorpirifos-metil

EU ZABRANJUJE PRIMENU PESTICIDA SA DVE SPORNE AKTIVNE MATERIJE?

Predstavnici država članica su na Odboru za biljke, životinje, hranu i stočnu hranu glasali za zabranu hlorpirifos i hlorpirifos-metila na tržištu EU.

Predstavnici država članica na Odboru EU za biljke, životinje, hranu i stočnu hranu (SCOPAFF) glasali su za zabranu pesticida na tržištu Evropske unije koji sadrže dve aktivne materije hlorpirifos i hlorpirifos-metil. Konačno donošenje odluke se očekuje u januaru 2020.

Naime, na osnovu zaključaka Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) prema kojima su aktivne supstance možda povezane sa genetskim i neuro oštećenjima kod nerođene dece i ne zadovoljavaju sigurnosne kriterijume za zdravlje ljudi, Evropska komisija predstavila je nacrt propisa kojim predlaže zabranu spornih hlorpirifosa i hlorpirifos-metila. Reč je, objašnjavaju, o dva insekticida koja spadaju u kategoriju pesticida poznatih kao organofosfati, a čija je primena široko rasprostranjena u državama članicama EU.

EU protiv pesticida koji sadrže hlorpirifos i hlorpirifos-metil

Portparol Komisije rekao je za Euractiv da je za zabranu glasala većina, što znači da nakon formalnog usvajanja propisa, države članice moraju da povuku sva dozvoljena sredstva za zaštitu bilja koja sadrže te dve aktivne supstance. Za to će dobiti dodatni rok u trajanju od najviše tri meseca, nakon čega se sredstva koja sadrže te aktivne materije više neće stavljati u promet niti primenjivati u EU.

Genon Jensen, izvršni direktor Saveza za zdravlje i okolinu (HEAL), rekao je da je zabrana pobeda za zdrav razvoj današnje dece i budućih generacija i da je potrebno smanjiti zavisnost Evrope od pesticida.

Sa druge strane, Džozef Mate, predstavnik kompanije Corteva naglasio je da su razočarani odlukom kojom se poljoprivrednim proizvođačima na području EU uskraćuje pristup još jednom ključnom alatu kojim štite svoje useve.

"Zaključci EFSA-e se pri tom ne slažu sa zaključcima vodećih zakonodavnih tela poput američke Agencije za zaštitu okoline (US-EPA), australijske Agencije za pesticide i veterinarsku medicinu (APVMA) kao i Svetske zdravstvene organizacije (WHO)", rekao je Mate.

Foto: Euroaktiv
Izvor: Agroklub, 18. 12. 2019.


U EKOLOŠKOJ KRIZI JE SPAS: EU ZABRANILA OPASAN INSEKTICID

Ne toliko zbog ubeđenja koliko zbog sopstvenog političkog opstanka, političko-industrijske i finansijske elite mogle bi da odluče da povuku nove poteze koji bi odgovarali horizontu ekoloških očekivanja ogromnog broja građana i glasača. Bilo bi to spasonosno

EU protiv pesticida koji sadrže hlorpirifos i hlorpirifos-metil

Polivanje poljoprivrednih kultura sada se obavlja pomoću dronova tako da su "polivači" zaštićeni, iako su hranu zatrovali

Evropska unija odlučila je u decembru da ne produži tržišnu dozvolu insekticidu „klorpirifos-metil“ čija evropska licenca ističe 31. januara ove godine. Brojne studije pokazale su da ovaj pesticid izaziva oštećenja mozga fetusa i dece.

Osam evropskih država ga je već zabranilo ali ga i tamo potrošači ipak unose u organizam kroz voće (pomorandže, jabuke) i povrće (salate) iz uvoza.

EU protiv pesticida koji sadrže hlorpirifos i hlorpirifos-metil

Jedan od insekticida na bazi klorpirifos metila, što i piše u proizvođačkoj deklaraciji

Rasprodaja otrova

Brojne studije su dokazale da je klorpirifos hormonski ometač, da je povezan sa probavnim smetnjama, sa kancerima grudi i pluća i muškom sterilnošću. Potvrđeno je da klorpirifos izaziva genetska oštećenja.

Klorpirifos se upotrebljava u poljoprivredi još od 1965. godine. Bile su, dakle, potrebne decenije kako bi se dokazalo da je ovaj insekticid opasan po zdravlje.

Drugim rečima, načelo predostrožnosti nije važilo za hemijsku industriju koja decenijama truje ljude tvrdeći da ih - hrani. I sada, kada je zabrana izrečena, dat je rok od nekoliko meseci da ona definitivno stupi na snagu „zbog već postojećih zaliha“. Znači, postojeće zalihe treba prodati, a ne povući ih, uprkos tome što definitivno znamo da je reč o otrovu.

To što je industrija, iz nehata ili svesno, decenijama trovala milione ljudi ovim insekticidom - nije zainteresovalo nijednog tužioca, nijedno pravosuđe. Ovo, istina, ne treba da nas iznenadi iz bar dva razloga.

Prvo, ekocid (zločin protiv čovekove okoline) nije u međunarodnom pravu definisan kao krivično delo. Pre pedesetak godina propao je pokušaj da se u "Rimski statut" Međunarodnog krivičnog suda (MKS) unese ekocid - zločin protiv čovekove okoline. To pre svega američkoj i zapadnoj industriji nikako nije odgovaralo.

Drugo, posle Ugovora iz Mastrihta 1992. godine i kasnije Lisabonskog ugovora - očigledno je da EU, pre svega, štiti interese industrije i finansijskog sektora umesto da štiti interese građana. Načelo je „tržište se samo organizuje“, „državu demontiramo“, „privatni interes je iznad javnog“.

EU protiv pesticida koji sadrže hlorpirifos i hlorpirifos-metil

Mada je neopozivo da je klorpirifos otrovan, zabrana će stupiti na snagu tek kada se rasprodaju zalihe ove hemikalije za poljoprivredu

Francuski primer

Ipak, ima znakova da se nešto - istina teškom mukom - ipak menja. Najnovija zabrana insekticida klorpirifos u EU, posle toliko decenija trovanja, možda je jedan mali, ohrabrujući znak da državne vlasti i EU ipak čuju građane.

Zagađivanje i pesticidi u hrani postali su toliko ozloglašeni da su političari koji žele podršku glasača jednostavno primorani da se okrenu „zelenoj politici“ i ekološkim govorima, pa čak i nekim konkretnijim zaokretima u političkom kursu.

ZBOG MONSANTA (GMO), MAKRON ODBIO PANEVROPSKU GRUPU ALDE

Najbolji primer ovakvog sleda stvari je sve nepopularnija vlada u Francuskoj koja do sada sa ekoloških parola nije značajnije prelazila na dela. U strahu od „koagulacije“ socijalnog nezadovoljstva sa drugim nezadovoljstvima, francuske vlasti u decembru su donele odluku da do kraja 2020. godine povuku sa tržišta 36 pesticida koji sadrže kancerogonu supstance glifosat.

Francuska nacionalna agencija za zdravstvenu bezbednost najavila je sada da je donela odluku o zabrani glifosata zbog toga što „nema dovoljno naučnih dokaza da glifosat nije genotoksičan“, odnosno da ne izaziva genetička oštećenje.

RAUND-AP PRO 360 (MONSANTO) ZABRANJEN U FRANCUSKOJ - ODLUČIO SUD

Francuska je, dakle, odlučila da ne sačeka kraj 2022. godine kada glifosatu ističe dozvola EU za prodaju. Time je poslala poruku potencijalnim glasačima na predsedničkim i parlamentarnim izborima 2022. godine da ne radi „po diktatu EU“.

Setimo se, u decembru 2017. Evropska unija produžila je za još pet godina dozvolu za upotrebu glifosata i tada izazvala bes miliona građana i nevladinih organizacija. I ono malo ugleda što joj je ostalo EU je tada izgubila, gurajući glasačke mase ka ekstremnim anti-evropskim političkim strankama kako su to i pokazali evropski izbori u maju 2019.

GLIFOSAT PODSTIČE NASLEĐIVANJE BOLESTI - ZAKLJUČAK STUDIJE IZ APRILA 2019.

Lažne ekspertize

Glifosat je prema studiji Svetske zdravstvene organizacije - kancerogen, ali Evropska agencija za bezbednost hrane 2017. ipak je zauzela suprotan stav. Na osnovu toga Evropska komisija je donela svoju odluku o produženju dozvole za glifosate.

Poznato je već decenijama da je Evropska agencija za bezbednost hrane jedno od najkorumpiranijih tela Evropske unije. U njoj zaseda panel stučnjaka na čijem mišljenju Evropska komisija zasniva svoje odluke po pitanjima za koja je potrebna naučna ekspertiza.

„Naučna“ procedura je decenijama bila sledeća: na primer, hemijski gigant Monsanto poslao bi svoju sopstvenu ekspertizu o svojim sopstvenim pesticidima u kojoj se, naravno, kaže sve najbolje o ovim, sada već dokazanim, otrovima. Evropskom panelu stručnjaka ta i takva jedna jedina „ekspertiza bila je dovoljna da donese „svoje“ mišljenje.

BAJER PRED LAVINOM TUŽBI, DOK POSLOVI SA MONSANTOM NE IDU DOBRO (VIDEO)

U svakom mandatu Evropske komisije ovaj panel stručnjaka bio je kritikovan. Čak su u po završteku mandata „Komisije Barozo“ u pariskom “Mondu” u tekstu grupe evropskih poslanika bila objavljena imena članova panela i njihovi ugovori koje imaju sa zainteresovanom industrijom.

Posle povremenog dizanja prašine, sve bi utihnulo, svaki skandal bi potonuo u tišinu.

EU protiv pesticida koji sadrže hlorpirifos i hlorpirifos-metil

Još jedan od preparata na bazi klorpirifosa koji je i dalje u prodaji, namenjen poljoprivedi, iako je potvrđeno da je otrovan ali će biti zabranjen za upotrebu tek posle 31. januara

AUSTRIJA PRVA ZEMLJA KOJA ZABRANJUJE GLIFOSATOčekivanja građana

Posle skandaloznog produžavanja dozvole za glifosat 2017. godine, postalo je još očiglednije nego ranije da se produbljuje jaz između odluka političara i građana koji u ogromnoj većini traže da ostvare svoje pravo na zdrav život.

Nova Evropska komisija i njena predsednica Ursula fon der Lejen najavili su u decembru „novi zeleni ugovor“ kao okosnicu svog mandata.

Ni biografija fon der Lejen, ni većine komesara ne ulivaju veliko poverenje: ili su bili ili su još uvek pod parlamentarnim i drugim istragama, ili su do juče imali akcije u industriji prljave energije.

Ako bi vlade zaista izašle u susret ekološkim očekivanjima građana to bi značilo da demokratija funkconiše, da sistem još uvek funkcioniše i da javni interes ne mora da bude žrtva privatnog već mogu da postoje uporedo.

Ne toliko zbog ubeđenja koliko zbog sopstvenog političkog opstanka političko-industrijske i finansijske elite, mogle bi da odluče da povuku poteze koji bi odgovarali horizontu ekoloških očekivanja ogromnog broja građana i glasača. Bilo bi to višestruko spasonosno.

Ako je istina da je „optimizam dužnost“, onda se može zamisliti da bi demokratija na Zapadu, uprkos neoliberalnim udarima „tržišta koje se samo organizuje“, mogla ipak da se održi i obnovi - upravo zbog ekološke i klimatske krize.

Foto: Kunc
Nataša Jokić, Strazbur
Izvor: Balkan magazin, 11. 1. 2020.
PRILOG PPNS

(izvodi)

Elementi obeležavanja

Obeležavanje prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 26/2011 i 105/13)

Piktogrami/Reč upozorenja

PRVI PRVI NA SKALI EU protiv pesticida koji sadrže hlorpirifos i hlorpirifos-metil - piktogrami

Obaveštenja o opasnosti

H315 – Izaziva iritaciju kože.
H317 - Može da izazova alergijske reakcije na koži.
H304 – Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.
H336 - Može da izazove pospanost i nesvesticu.
H410 - Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predostrožnosti

P261 – Izbegavati udisanje prašine/dima/gasa/magle/pare/spreja.
P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/zaštitu za oči i lice.
P301+P310 – AKO SE PROGUTA: Odmah pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.
P302+P352 – AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode.
P331 – Ne izazivati povraćanje.
P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima.

Dodatno obeležavanje:

EUH401 - Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
EUH066 – Višekratno izlaganje može da izazove sušenje i pucanje kože.
Sadrži: Hlorpirifos-metil; Aromatične, C10-C13 – ugljovodonike sa ˂ 1% naftalina i Aromatične C10 – ugljovodonike, sa ˂ 1% naftalina.

STABILNOST I REAKTIVNOST

Opasni proizvodi razgradnje: Proizvodi razlaganja zavise od temperature, prisustva vazduha i drugih materija. Proizvodi razlaganja, između ostalog, uključuju: ugljenmonoksid, ugljendioksid, hlorovodonik, organske sulfide, sumpordioksid. Prilikom razlaganja se oslobađaju toksični gasovi.

TOKSIKOLOŠKI PODACI

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost)

Može da izazove pospanost i vrtoglavicu.

Specifična toksičnost za ciljni organ (višekratna izloženost)

Za aktivnu materiju

Preterana izloženost može da dovede do inhibicije holinesteraze organo-fosfatnog tipa. Znaci i simptomi preteranog izlaganja aktivnoj materiji mogu da budu: glavobolja, vrtoglavica, gubitak koordinacije, grčenje mišića, tremor, mučnina, spazmi u abdomenu, dijareja, znojenje, suženje zenica, pomućen vid, pojačano lučenje pljuvačke, suzenje, stezanje u grudima, pojačano mokrenje, konvulzije. Kod životinja su primećeni efekti na sledećim organima:

  • Jetra
  • Nadbubrežne žlezde

Za rastvarače:

Preterano izlaganje rastvaračima može da izazove iritaciju respiratornog trakta i depresiju centralnog nervnog sistema. Pogođeni su sledeći organi:

  • Pluća
  • Gastrointestinalni trakt
  • Tiroidna žlezda
  • Urinarni trakt

Doze koje izazivaju ove efekte su mnogo veće od doza koje se sreću u normalnoj upotrebi.

Karcinogenost

Sadrži naftalin koji može da izazove kancer kod nekih laboratorijskih životinja.
Aktivna materija ne izaziva kancer kod laboratorijskih životinja.

Opasnost od aspiracije

Može biti smrtonosno ako se proguta i ako dospe u disajne puteve.

Toksičnost

Proizvod je veoma toksičan po vodene organizme (LC50/EC50/IC50 je ispod 1 mg/L za najosetljivije vrste).

Akutna toksičnost po ribe
LC50, Onchorhincus mykiss (kalifornijska pastrmka), protočni test, 96 h: 0,5 mg/l

Akutna toksičnost po vodene beskičmenjake
EC50, Daphnia magna (vodena buva), statični test, 48 h: 0,00115 mg/l

Akutna toksičnost za alge/vodene biljke
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge), 72 h, inhibicija rasta: 2,21 mg/l
EbC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge), 72 h, biomasa: 1,92 mg/l

Toksičnost za kopnene organizme
Kontaktno LD50, Apis mellifera (pčela), 48 h: 1,1 μg/po pčeli
Oralno LD50, Apis mellifera (pčela), 48 h: 2,2 μg/po pčeli

Perzistencija i razgradivost

Hlorpirifos-metil

Biorazgradivost: Biološka razgradnja u aerobnim laboratorijskim uslovima je ispod granice detekcije. (BOD20 ili BOD28/ThOD ˂ 2,5%). Na bazi strogih OECD test smernica, ovaj materijal se na može smatrati lako razgradivim; međutim, ovi rezultati ne znače obavezno da se materijal neće razgraditi u prirodnim uslovima.

ODLAGANJE

Metode tretmana otpada

Ako otpad ili ambalaža ne mogu da se odlože u skladu sa uputstvima na etiketi proizvoda, odlganje mora da bude u skladu sa lokalnim i nacionalnim propisima. Sve informacije važe samo za proizvod u obliku u kome je isporučen. Identifikacija bazirana na osobinama ili spisku ne može se primeniti, ako je materijal korišćen ili kontaminiran na drugi način. Odgovornost korisnika, tj onoga ko stvara otpad je da utvrdi toksičnost i fizičke osobine otpadnog materijala, da bi se odredila ispravna identifikacija otpada i metoda odlaganja u skladu sa važećim zakonskim propisima. Ako materijal u isporučenom obliku postaje otpad, poštujte sve važeće regionalne, nacionalne i lokalne zakone.

Konačna odluka o pripadnosti ovog materijala odgovarajućoj grupi u Evropskoj klasifikaciji otpada (EWC), a time i njegov EWC-kod, zavisiće od upotrebe materijala. Kontaktirajte firme ovlašćene za odlaganje otpada.

Izvor informacija i reference

Ovaj bezbednosni list je pripremila Služba za Regulativu Proizvoda i Grupa za Komunikaciju opasnosti od podataka dobijenih kroz interne reference u našoj kompaniji.

Napomena

DOW AGROSCIENCES S.A.S. moli sve kupce i primaoce ovog bezbednosnog lista da ga pažljivo prouči i, ako je to neophodno ili pogodno, konsultuje odgovarajuće stručne institucije, kako bi imali u vidu i razumeli podatke iz ovog materijala i opasnosti vezane za proizvod. Ove informacije su date u dobroj veri i veruje se da su tačne na gore navedeni dan izdavanja. Time, međutim, nije data nikakva, kako eksplicitna, tako ni indirektna garancija. Legalni zahtevi podležu promenama i razlikuju se u zavisnosti od lokacije/države. Obaveza je kupca/korisnika da njegove aktivnosti budu usklađene sa nacionalnim, regionalnim ili lokalnim zakonima. Ovde predstavljene informacije važe samo za proizvod u obliku u kome je isporučen. Kako uslovi primene proizvoda nisu pod kontrolom proizvođača proizvoda, dužnost kupca/korisnika je da utvrdi uslove neophodne za bezbednu upotrebu proizvoda. Zbog mnoštva mogućih izvora informacija i specifičnog bezbednosnog lista, mi nismo i ne možemo biti odgovorni za podatke dobijene iz drugih bezbednosnih listova za ovaj proizvod. Ako ste dobili bezbednosni list iz drugog izvora i niste sigurni da li je aktuelan, molimo da nam se obratite za najnoviju verziju.

RELDAN™ 22 Insecticide - SAFETY DATA SHEET (DOW AGROSCIENCES LIMITED)


RELDANE 22 - BEZBEDNOSNI LIST (DOW AgroSciences S.A.S.)

Izvori: Pesticidi.org; Corteva


ARHIVA PPNS 

RAT ZA SEME - DOKUMENTARNI FILM"Oni koji ignorišu pravila demokratije gube i svoja prava kao lobisti u Evropskom parlamentu", rekao je predsednik Zelene stranke Filip Lamberts. "Američke korporacije takođe moraju prihvatiti demokratsku kontrolnu funkciju parlamenta. Monsanto ne može da pobegne od ovoga".

MONSANTO ZABRANJEN OD STRANE EVROPSKOG PARLAMENTA, 2017. 

 

Evropa-Bio je biotehnološki lobi čiji je upravni odbor sastavljen od predstavnika kompanija članica, među kojima su, pored ostalih "zvučnih" imena: BASF, Bajer, Dau, Dupon, Monsanto, Novartis, Nestle, Fajzer, Sindženta... Evropa-Bio je osnivač Međunarodnog saveta biotehnoloških udruženja (ICBA).

Ovo je sadržaj njihovog saopštenja od 17. aprila ove godine.

MONSANTO LOBIRA DA PRESTANE PROCENJIVANJE RIZIKA GMO TESTIRANJEM NA ŽIVOTINJAMA, 2018. 

GM SISTEMI ISHRANE I NJIHOV EKONOMSKI UTICAJ - TATJANA BRANKOV, KOVILJKO LOVRE: SRBIJA

GOLI JE CINIZAM ’PREPORUKA’ DA SE TRČI OKOLO PO TUĐA ZNANJA I TEHNOLOGIJU!

ZNATE LI VI ŠTA JE TO ČERI PARADAJZ? MODIFIKACIJA GENA JEDNE ODVRATNE ŽIVOTINJE I JEDNE BILJKE 

 

DR STOJKOVIĆ: ZLOUPOTREBA GMO MOGUĆA I SA LJUDSKIM EMBRIONOM (2017); PROTIV GMO - ONO ŠTO NE ZNAMO, NE TREBA DA NUDIMO (2012)

PO ZAKONU O GMO, U SRBIJI ZABRANJENO OKO ČETIRI TONE POŠILJAKA, ALI KONTROLISANO TEK 4-7% OD 2013. DO 2017.

 

VIKILIKS: SRBIJA - NOVI ZAKON O GMO NE PODLEŽE STO, VLADA OBEĆAVA DA ĆE GA IZMENITI VREMENOM


 

PRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

 

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 


ARHIVA PPNS

  • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
  • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
  • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

Detaljnije

 

PPNS/O GMO/EVROPA

 

PPNS/O GMO/SVET

 

PPNS/O GMO VIDEO

 

PPNS/O GMO/DOKUMENTI


PRVI PRVI NA SKALI 
FB STRANATVITERINSTAGRAM

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

PRVI PRVI NA SKALI Udruzenje osnovano

DREN

DOM

POTROŠAČI

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html