Srbija bez GMO, posle kovida-19

Srbija bez GMO, posle kovida-19

Poštovani prijatelji, onlajn učesnici Marša protiv Monsanta-Bajera "Srbija bez GMO",

Svedočimo korenitoj promeni sveta. Svet koji smo poznavali nestaje, a gradi se "stari-novi". "Stari", zato što mi već znamo kako taj svet treba da funkcioniše, znamo koje su prave vrednosti, znamo da je suverenitet u proizvodnji hrane garant slobode.

Kako to znamo? Zahvaljujući univerzalnom nadličnom, kolektivnom nesvesnom - duhovnoj riznici nasleđenog iskustva predaka. "Novi" svet će se otkriti samo "neosveštenim" pojedincima, onima koji su udaljeni od predačkih vrednosti, a zaljubljeni u neoliberalizam i sve što je tuđe po pradigmi "Morska trava je uvek zelenija u tuđem moru". Mi, borci za Srbiju bez GMO plivaćemo u tom novom svetu kao "svoj na svome".

EVROPSKA KOMISIJA ZABRANILA PESTICID BAJERA KOJI ŠTETI PČELAMA

Zašto? Zato što znamo da je hrana političko-bezbedonosna kategorija. Verujemo u srpsku pamet. Znamo da Srbi nikada nisu bili robovi. Mogli smo sebi da priuštimo slobodu, a i moći ćemo. Zahvaljujući našoj poljoprivredi i njenim performansama. Srbija je bila i ostala samodovoljna u proizvodnji hrane. Samodovoljna u proizvodnji naše, "seljačke" hrane, proizvedene našim tehnologijama. Ne moramo da je modifikujemo, dato nam je da je stvaramo, našim rukama na našem zdravom zemljištu, iz našeg semena, koristeći našu vodu. Zahvalni smo jer ne moramo da ratujemo za hranu i vodu. Samo treba da sačuvamo sve što smo dobili u zaveštanje.

Pre pojave kovida-19 možda smo nekima bili smešni i primitivni. Možda su nas posmatrali kao deo primitivne populacije, nespremne za promene i tehnološki napredak. Čini mi se da smo sada pokazali, a možda i dokazali, da naša borba nije bila uzaludna i da smo možda baš mi bili slobodoumne, "prozorljive", progresivne snage.

GARDIJAN OTKRIVA: SISTEM USEVA PREDVIĐEN U MONSANTU UNIŠTIĆE AMERIČKE FARME

Ne mogu, a da se ne osvrnem na tekuću situaciju i paralelu između GMO i kovida-19.

Šta im je zajedničko? Isti mehanizmi manipulacije. Ciljano nas dovode u stanje zbunjenosti. Debata - možda da, možda ne, PR industrija, teorije zavere... A istina je očigledna. Virus postoji i ostaće sa nama, na isti način kao što je GMO kreiran i ostaće u "suživotu" sa nama, hteli mi to ili ne. Interes multinacionalnih kompanija je uvek isti, nezavisno od toga da li govorimo o poljoprivrednim ili medicinskim naukama - sticanje monopolskih pozicija na tržištu. Ciljeve mogu ostvariti prodajom patentiranog semena ili vakcina. Zaista je svejedno. Isto tako, put razrešenja je isti - sačuvati suverenost, nezavisno od toga da li je to odabir i primena poljoprivrednih metoda uzgoja ili je to jačanje zdravstvenog sistema.

Čudim se ljudima koji se pitaju postoji li taj virus ili smo svi žrtve jedne laži? Da li verujemo samo u ono što vidimo? Kako možemo da vidimo nešto nevidljivo ljudskim okom? Prepoznajemo li genetički modifikovanu hranu golim okom? Možda neko prepoznaje, ali ja nemam te sposobnosti. Nisam želela da upoznam kovid-19, ali upoznala sam ga i to u svojoj užoj, sekundarnoj porodici. Videla sam njegovu destruktivnu snagu u punom potencijalu. Istovremeno sam stekla saznanja o skoro idealnom funkcionisanju srpskog zdravstvenog sistema. Naravno, u poređenju sa zdravstvenim sistemima "naprednih" država. Odoleli smo, relativno uspešno prvom naletu virusa, kao što odolevamo ekspanziji GMO već godinama. Imamo sporadično ilegalne zasade GM biljaka, baš kao što imamo mali deo populacije koju je "zahvatio" virus, ali smo u celini odoleli. Zašto? Isključivo zato što smo se oslanjali na sopstvene kapacitete.

MONSANTO NADZIRAO I DISKREDITOVAO NOVINARE, AKTIVISTE I NILA JANGA
 
Ja sam "ničija", kao što ste "ničiji" i vi učesnici Marša protiv Monsanta-Bajera "Srbija bez GMO". Ne radimo za političke stranke, multinacionalne kompanije i bogate pojedince. Mi radimo u interesu države i budućih naraštaja. Stoga imamo pravo da zahtevamo i od vlasti i od opozicije da prestanu da ugrožavaju javno zdravlje neodgovornim ponašanjem u vreme zaraze. Na svim budućim izborima, borite se za državu časno, ne dodvoravanjem bilo kojoj sili spolja, već isključivo u interesu građana Srbije. Baš kao što se i mi borimo za očuvanje srpskog semena, promociju domaće hrane i pooštravanje kontrole uvoza hrane. I sve to radimo u kontinuitetu, poslednjih dvadesetak godina, bez obzira na sastave Vlade i Skupštine - oni su prolazni, Srbija je večna!

Živela suverena Srbija!

Doc. dr Tatjana Brankov

* * *

Dear friends, online participants of the March against Monsanto-Bayer "GMO-free Serbia",

We are witnessing a radical change in the world. The world we knew is disappearing, and the "old-new" is being built. "The old", because we already know how that world should function, we know what the true values are, we know that sovereignty in food production is the guarantor of freedom.

How do we know that? Thanks to the universal superpersonal, collective unconscious - the spiritual treasury of the inherited experience of ancestors. „ The "new" world will be revealed only to "unconscious" individuals, those who are far from ancestral values, and in love with neoliberalism and everything that is alien, following paradigm "Grass is always greener on the other side". We, the fighters for Serbia without GMO, will swim in this new world as "on our own".

STOP MONSANTO FROM POISONING HAWAII: GENETIC ENGINEERING CHEMICAL WARFARE

Why? Because we know that food is a political-security category. We believe in the Serbian mind. We know that Serbs were never slaves. We could afford freedom, and we still can, thanks to our agriculture and its performance. Serbia was and remains self-sufficient in food production. Self-sufficient in the production of our "peasant" food, produced by our technologies. We do not have to modify it, we are given to create it, with our hands on our healthy soil, from our seeds, using our water. We are grateful because we do not have to fight wars for food and water. We just need to save everything we got as our heritage.

Before the advent of Covid-19, we may have seemed ridiculous and primitive to some. Perhaps they observed us as part of a primitive population, unprepared for change and technological advancement. It seems to me that we have now shown, and perhaps proved, that our struggle was not in vain and that maybe we were the free-minded, "transparent", progressive forces.

GMO, A-GO-GO (CRTANI FILM O GMO, SINHRONIZOVAN)

I can’t help but look at the current situation and the parallel between GMOs and Covid-19. 

What do they have in common? The same mechanisms of manipulation. They purposefully bring us into a state of confusion. Debate - maybe yes, maybe no, PR industry, conspiracy theories ... And the truth is obvious. The virus exists and will remain with us, in the same way as GMO was created and will remain in "coexistence" with us, whether we like it or not. The interest of multinational companies is always the same- gaining monopoly positions in the market, regardless of whether we are talking about agricultural or medical sciences. They can achieve their goals by selling patented seeds or vaccines. It is really all the same. Also, the path of resolution is the same - preserve sovereignty, whether it is the selection and application of agricultural farming methods or the strengthening of the health system.

I wonder at people questioning if that virus exists or are we all victims of one lie? Do we only believe in what we see? How can we see something invisible to the human eye? Do we recognize genetically modified food with the naked eye? Maybe someone recognize, but I don’t have those abilities. I didn’t want to meet Covid-19, but I met it when it affected my close family. I saw its destructive power at full potential. At the same time, I gained knowledge about the almost ideal functioning of the Serbian health care system. Of course, compared to the health systems of "developed" countries. We have resisted, relatively successfully, the first outbreak of the virus, as we have been resisting the expansion of GMOs for years. We have illegal plantations of GM plants sporadically, just as we have a small part of the population that has been "affected" by the virus, but we have resisted as a whole. Why? Because we relied on our own capacities exclusively.

SEEDING FEAR - THE STORY OF MICHAEL WHITE VS. MONSANTO (Exec. Produced By Neil Young)

I am "nobody’s", just as you, participants in the March against Monsanto-Bayer "GMO-free Serbia" are. We do not work for political parties, multinational companies and wealthy individuals. We work in the interest of the state and future generations. We therefore have the right to demand that both the authorities and the opposition stop endangering public health by behaving irresponsibly at the time of the infection. In all future elections, they must fight for the state with honor, not by flattering any outside power, but working in the best interest of the citizens of Serbia. Just as we are fighting for the preservation of Serbian seeds, the promotion of domestic food and for making control over food imports more rigorous. And we have been doing all of this continuously, for the last twenty years, regardless of the members of the Government and the Assembly - they are transitory, Serbia is eternal!

Long live sovereign Serbia!

Asst. professor Tatjana Brankov


PREPORUKE PPNS

VIKILIKS: SRBIJA - NOVI ZAKON O GMO NE PODLEŽE STO, VLADA OBEĆAVA DA ĆE GA IZMENITI VREMENOMGM SISTEMI ISHRANE I NJIHOV EKONOMSKI UTICAJ - TATJANA BRANKOV, KOVILJKO LOVRE: ZAVRŠNE NAPOMENEPROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ: VREME GMO JE PROŠLO, DOLAZI VREME GEO - GENETIČKI ’EDITOVANIH’ ORGANIZAMADR STOJKOVIĆ: ZLOUPOTREBA GMO MOGUĆA I SA LJUDSKIM EMBRIONOM (2017); PROTIV GMO - ONO ŠTO NE ZNAMO, NE TREBA DA NUDIMO (2012)

 

ARHIVA PPNS

  • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
  • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
  • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

Detaljnije

 

PPNS/O GMO/EVROPA

 

PPNS/O GMO/SVET

 

PPNS/O GMO VIDEO

 

PPNS/O GMO/DOKUMENTI

 PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM


ARHIVA PPNS

PRVI PRVI NA SKALI Udruzenje osnovano

DREN

DOM

POTROŠAČI

PRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 
Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html