Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji za 2021. dostupan od 21. 11. 2022.

Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji za 2021. dostupan od 21. 11. 2022.

Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine (SEPA) od 21. novembra dostupan je Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2021. godinu. U izveštaju se nalazi prikaz analize rezultata merenja koja su sprovođena u okviru državne mreže i mreža za monitoring kvaliteta vazduha 27 lokalnih samouprava, kao i prikaz koncentracija alergenog polena. Saglasno postojećoj zakonskoj regulativi, u Izveštaju je data "jedina zvanična ocena stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji", ističe SEPA.

U ovom zvaničnom dokumentu piše da su pored podataka Agencije, pri ocenjivanju kvaliteta vazduha za 2021. korišćeni podaci sa tri stanice Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu koje su sastavni deo državne mreže, zatim podaci automatskog monitoringa u lokalnim mrežama tri grada - Beograda, Pančeva i Novog Sada, kao i AP Vojvodina i sa mernih mesta gradova: Sremska Mitrovica, Subotica, Sombor, Vršac, Smederevo, Užice, Bor, Valjevo, Kraljevo, Kragujevac i Čačak.

Efikasnost monitoringa pojedinih zagađujućih materija bila je od 83 do 91%. Najveća raspoloživost podataka bila je za sumpor dioksid 91%, suspendovane čestice PM2.5 90%, nešto manje za azot dioksid i suspendovane čestice PM10 po 89%, a najmanje za ugljen monoksid 88% i prizemni ozon 83% - zvanični su podaci SEPE.

Ovaj dokument  je dostupan javnosti gotovo punih 11 meseci po isteku 2021. godine. Podsećamo, Nacionalna ekološka asocijacija (NEA) predstavila je izveštaj "Vazduh 2021 – Kvalitet vazduha u Republici Srbiji u toku 2021. godine" već 1. januara, uz najavu:

"Dve hiljade dvadeset i prvu godinu obeležila je velika zabrinutost građana Srbije za svoje i zdravlje svojih najbližih usled prekomernog zagađenja vazduha. Istovremeno, nastavilo se kontinuirano negiranje ovog problema od strane administracije na svim nivoima, što je dovelo do daljeg odlaganja preduzimanja adekvatnih mera. Objektivni problem nekompetentnosti donosioca odluka, ignorisanje stručnih mišljenja uz neobjašnjivu potrebu da se stanje u kontekstu prirodne, opažajne pojave predstavi boljim no što jeste, motivisala nas je da priredimo ovaj izveštaj radi pružanja adekvatnih, na činjenicama zasnovanih informacija najširem krugu korisnika i to u danu u kome se okončava posmatrani period na koji se izveštaj odnosi – 2021. godina".

PRILOG: NEA - VAZDUH 2021


SEPA u svom izveštaju navodi da su prikupljeni i na jedinstven način obrađeni podaci sa preko 200 stanica i mernih mesta i prikazani rezultati merenja kako osnovnih zagađujućih materija (SO2, NO2, CO, PM10 i PM2,5, Pb, C6H6), na osnovu kojih se određuje kategorija kvaliteta vazduha, tako i rezultati namenskih merenja.

Šta je zaključila SEPA?

"Obrađeni rezultati merenja iz državne i lokalnih mreža stanica za kvalitet vazduha ukazuju da su postojala prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica, sumpor-dioksida i azot-dioksida što je uticalo na ocenu stanja kvaliteta vazduha u 2021. godini, koja glasi:

  • u zoni Srbija vazduh je bio čist ili neznatno zagađen,osim u gradovima Valjevo, Novi Pazar, Kraljevo, Zaječar, Kragujevac, Čačak, Loznica i Paraćin (Popovac)
  • u zoni Vojvodina vazduh je bio čist ili neznatno zagađen, osim u Subotici, Somboru, Sremskoj Mitrovici i u Zrenjaninu gde je bio prekomerno zagađen
  • u aglomeracijama Beograd, Niš, Pančevo, Smederevo, Kosjerić, Bor i Užice vazduh je bio prekomerno zagađen

U Boru vazduh je bio prekomerno zagađen, usled prekoračenja granične vrednosti sumpor-dioksida i suspendovanih čestica PM10.

U Beogradu vazduh je bio prekomerno zagađen, usled prekoračenja granične vrednosti azot- dioksida i suspendovanih čestica PM10 i PM2,5.

Niš, Užice, Pančevo, Valjevo, Novi Pazar, Subotica, Smederevo i Kosjerić su bili prekomerno zagađeni usled prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica PM10 i PM2,5.

Novi Sad, Loznica, Čačak, Kraljevo, Zaječar, Kragujevac, Paraćin (Popovac), Sremska Mitrovica, Sombor i Zrenjanin bili su prekomerno zagađeni usled prekoračenja granične vrednosti suspendovanih čestica PM10", piše pored ostalog u zvaničnom Zaključku.

Doprinos prekomernom zagađenju u Kragujevcu tokom 2021. godine umnogome je pružala Energetika. Pred kraj godine (14. decembra) objavili da, iako najveći pojedinačni zagađivač u gradu, Energetika nije obezbedila povremeno merenje preko ovlašćenog pravnog lica, tj. da nije posedovala izveštaje o merenju emisije zagađujućih materija u vazduh, iako je to zakonska obaveza. Bilo je to "utvrđeno činjenično stanje" navedeno u Zapisniku o inspekcijskom nadzoru, dostavljenom udruženju PRVI PRVI NA SKALI, nakon što su građani prijavili zagađenje vazduha, zabeleženo 31. oktobra. Detaljnije:

ARHIVA PPNS ENERGETIKA NE POSEDUJE IZVEŠTAJE O MERENJU EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH - UTVRDILA INSPEKCIJA I NALOŽILA OTKLANJANJE TE NEZAKONITOSTI (FOTO, VIDEO)


Energetika ne poseduje Izveštaje o merenju emisije zagađujućih materija u vazduh - utvrdila inspekcija i naložila otklanjanje te nezakonitosti (FOTO, VIDEO)

U Zaključku SEPE za 2021. godinu dalje piše:

"Koncentracije ugljen-monoksida i benzena su bile u okviru dozvoljenih vrednosti. Prekoračenje ciljne vrednosti prizemni ozon je imao više od 25 dana na Kopaoniku, u Kikindi, Novom Sadu, Pančevu i Beogradu.

Sadržaj teških metala arsena i kadmijuma u suspendovanim česticama PM10 prekoračio je ciljne vrednosti u Boru što predstavlja izvesno poboljšanje u odnosu na prethodnu 2020. godinu u kojoj su koncentracije arsena bile dvostruko veće, a koncentracije olova su prekračile dozvoljenu godišnju vrednost.

Benzo(a)piren u suspendovanim česticama PM10 je prekoračio ciljnu godišnju vrednost u Beogradu, Somboru, Novom Sadu i Subotici.

U 2021. godini obnovljena su merenja na stanicama u Loznici i Smederevu (Radinac). Automatska merenja PM10/PM2,5 pokrenuta su u Čačku i u Beogradu na stanici Zeleno brdo čime je omogućeno da javnost bude informisana u realnom vremenu o koncentracijama ovih zagađujućih materija. Lokalna samouprava u Pirotu nabavila je automatsku stanicu za kvalitet vazduha i predala Agenciji na upravljanje.

Koncentracije opasne po zdravlje ljudi javljale su se samo u Boru za sumpor-dioksid, a broj epizoda ovakvog zagađenja smanjio se u odnosu na prethodne dve godine.

Izdata je saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine na planove kvaliteta vazduha za Kragujevac i Beograd i kratkoročne akcione planove za Trstenik, Bor, Leskovac, Sremsku Mitrovicu i Kragujevac.

Prikupljeni su podaci dobijeni od strane 29 lokalnih samouprava što je do sada najveći priliv podataka o kvalitetu vazduha jer je zajedno sa podacima iz državne mreže ukupno obrađeno 201 merno mesto".

Nakon što je grad na Lepenici dobio pomenutu saglasnost, izrađen je Nacrt dokumenta "Plan kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac" za period od 2021. do 2031. godine, objavljen aprila prošle godine, u čijem uvodu je zabeležno:

"Strategija zaštite vazduha trebalo je da bude doneta do 1. januara 2015. godine, u skladu sa članom 10. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha ("Službeni glasnik RS", broj 10/2013-30), kako se to nije dogodilo, grad Kragujevac izrađuje Plan kvaliteta vazduha samoinicijativno usled ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi, kada je kvalitet vazduha u pitanju i želje da se preduzmu sve neophodne i moguće aktivnosti".

PRILOG: PLAN KVALITETA VAZDUHA U AGLOMERACIJI KRAGUJEVAC


Ozbiljnost situacije u srcu Šumadije je neupitna, ali "samoinicijativnost" se javila, ipak, kao efekat još jedne kontrole nadležnih. Ovoga puta reč je o Zaštitniku građana koji je u svom postupku ustanovio da su "gradovi Niš i Kragujevac i opština Kosjerić načinili propust u radu na štetu prava građana na zdravu životnu sredinu time što nisu blagovremeno ispunili zakonsku obavezu i doneli Plan kvaliteta vazduha i Kratkoročni akcioni plan", zvanično je objavljeno 15. septembra 2020. godine. Zaštitnik građana je za ove jedinice lokalne samouprave, pored utvrđivanja stanja, tada izradio i preporuke. Detaljnije:

ARHIVA PPNS KVALITET VAZDUHA U SRBIJI: OD MERENJA KA MERAMA - SPORNA OCENA U SLUČAJU KRAGUJEVCA, 4. 6. 2021

Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca

U završnom delu Zaključka za 2021. godinu, SEPA objavljuje:

"Osim zagađenja vazduha antropogenog porekla, rezultati monitoringa koncentracija čestica polena izražen u broju polenovih zrna u metru kubnom ambijenatlnog vazduha pokazuju da sever zemlje karakteriše visoka ukupna količina polenovih zrna ambrozije (10.610) sa izraženim dnevnim maksimumom (836) koji je registrovan u Kikindi. Poleni trava u ukupnim količinama zabeleženi su sa najvećim vrednostima u Kraljevu (4.767), a njihove maksimalne dnevne vrednosti su bile na Zlatiboru (496). Polen breze je imao najveću ukupnu količinu u Čačku (5.344), dok je njihova maksimalna dnevna vrednost registrovana u Nišu (1.620).

Kao posledica širenja invazivne korovske vrste ambrozije iz godine u godinu se povećava emitovanje polena u vazduhu, što se odražava na povećanje slučajeva simptoma alergije, zbog čega je neophodno nastaviti sa sistemskim uništavanjem ambrozije na teritoriji Republike Srbije".

PRILOG: KOMPLETAN IZVEŠTAJ O STANJU KVALITETA VAZDUHA U REPUBLICI SRBIJI 2021. GODINE

JOŠ O KRAGUJEVCU U IZVEŠTAJU SEPE - IZVODI

Teški metali u frakciji PM10 suspendovanih čestica

"Sadržaj teških metala: olova (Pb), arsena (As), kadmijuma (Cd) i nikla (Ni) u suspendovanim česticama PM10 tokom 2021. godine određivan je na značajno većem broju stanica i mernih mesta nego prethodne godine. Fiksna merenja, tj. 50% vremenske pokrivenosti tokom godine za arsen, kadmijum i nikl, sprovela su se na ukupno 19 stanica u Boru, Novom Sadu, Kragujevcu, Smederevu, Zrenjaninu, Somboru, Subotici, Kikindi, Čačku i Kraljevu dok za olovo, za koji se zahteva 90% vremenske pokrivenosti, fiksna merenja sprovela su se na ukupno šesnaest stanica (2020. godine na devet)".

Indikativna merenja teških metala

Ova merenja pokazala su visoku poziciju mernog mesta u Kragujevcu, odmah iza najugroženijeg Bora.

"Najveći sadržaj olova bio je u Boru, na stanicama Bor Gradski park 2, 207 ng⁄m3, Bor Institut IRM, 169 ng/m3 i Bor Gradski park 119 ng/m3, a zatim u Kragujevcu O. š. „Mirko Jovanović” (L) i Smederevo-domaćinstvo Ilića (L) dok se na ostalim mernim mestima godišnja vrednost kretala od 2 ng⁄m3 u Vršcu Vojnički trg (L) do 15 ng⁄m3 u Beogradu merno mesto Veterinarski fakultet (L) i u Smederevu, merno mesto domaćinstvo Ilića (Ralja). Maksimalne dnevne vrednosti olova veće od granične vrednosti zabeležene su jedino na stanicama u Boru i to Bor Gradski park 1660,8 ng⁄m3, Bor2, 1442,0 ng⁄m3 kao i na mernim mestima Kragujevac O. š. „Mirko Jovanović” (L) 4900,0 ng⁄m3, Smederevo domaćinstvo Ilića (L), 1539,0 ng⁄m3".

ARHIVA PPNS AEROZAGAĐENJE NA TERITORIJI KRAGUJEVCA, NOVEMBAR-DECEMBAR 2021.


Aerozagađenje na teritoriji Kragujevca, novembar-decembar 2021.
Ocena kvaliteta vazduha u 2021. godini

"U zoni Srbija tokom 2021. godine vazduh je bio I kategorije tj. čist ili neznatno zagađen vazduh, osim u gradovima Loznica, Čačak, Paraćin (Popovac), Kragujevac, Zaječar, Kraljevo, Novi Pazar i Valjevo.

Prekomerno su bili zagađeni Novi Sad, Loznica, Čačak, Kraljevo, Zaječar, Kragujevac, Paraćin (Popovac), Sremska Mitrovica, Sombor i Zrenjanin, a uzrok je prisustvo suspendovanih čestica PM10 iznad dozvoljenih granica".

Planovi kvaliteta vazduha i Program zaštite vazduha u Republici Srbiji

"Na osnovu Zakona o zaštiti vazduha Republike Srbije planovi kvaliteta vazduha donose se u zonama i aglomeracijama u kojima je vazduh treće kategorije. Planovi se donose na osnovu ocene stanja kvaliteta vazduha i obuhvataju sve glavne zagađujuće materije i glavne izvore zagađivanja vazduha koji su doveli do zagađenja. Nadležni organ Autonomne Pokrajine i nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da donese plan kvaliteta vazduha sa ciljem da se postignu odgovarajuće granične vrednosti ili ciljne vrednosti utvrđene Zakonom o zaštiti vazduha. Pored planova kvaliteta vazduha, obaveza je da nadležni organ Autonomne Pokrajine i nadležni organi jedinica lokalne samouprave izrade kratkoročne akcione planove kvaliteta vazduha, u slučaju:

  1. da postoji opasnost da nivoi zagađujućih materija u vazduhu prekorače jednu ili više koncentracija opasnih po zdravlje ljudi;
  2. da postoji opasnost da se prekorači koncentracija prizemnog ozona opasna po zdravlje ljudi ako nadležni organ proceni da postoji značajan potencijal da se smanji rizik, trajanje i ozbiljnost takvog prekoračenja;
  3. da postoji opasnost od prekoračenja jedne ili više graničnih ili ciljnih vrednosti za pojedine zagađujuće materije.

Pravilnikom o sadržaju planova kvaliteta vazduha („Službeni glasnik RS” broj 21/10) preciznije je definisan saržaj planova koji treba da obuhvate naročito podatke o vrsti i stepenu zagađenja, a to podrazumeva da obuhvate listu zagađujućih materija, koncentracije zabeležene u toku prethodnih godina i tehnike korišćene za procenu, što svi do sada odobreni i usvojeni planovi i sadrže. Kratkoročni akcioni planovi prema Pravilniku o sadržaju kratkoročnih akcionih planova („Službeni glasnik RS” broj 65/10), takođe, treba da sadrže podatke o vrsti i stepenu zagađenja kao i o stanju kvaliteta vazduha.

Ministarstvo zaštite životne sredine daje saglasnost na planove kvaliteta vazduha i na kratkoročne akcione planove. Tokom 2021. godine Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je saglasnost na planove kvaliteta vazduha za Beograd i Kragujevac i saglasnost na kratkoročne akcione planove za Trstenik, Bor, Leskovac, Sremsku Mitrovicu i Kragujevac".

Iz tabelarnog prikaza zapaža se da je u poslednjih devet godina izdata saglasnost tek za po sedam Planova kvaliteta vazduha i Kratkoročnih planova kvaliteta vazduha. 

PRVI PRVI NA SKALI Ekologija Kragujevac Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji za 2021 Tabela 17

Ukupne taložne materije

Prikaz srednje godišnje vrednosti ukupnih taložnih materija (mg/m2/dan) i maksimalne dozvoljene vrednosti, 200 mg/m2/dan, za stanice u državnoj i lokalnim mrežama predstavljen je tabelarno i grafički.

Prednjače dva merna mesta u Kragujevcu - Autobuska stanica (najgore stanje u martu - 824 mg/m2/dan, najbolje u septembru - 175 mg/m2/dan) i Brioni, a među deset lokacija sa najviše ukupnih taložnih materija slede: Smederevo, Beograd-Kolubara B, Pirot, Šabac, Beograd-Rakovica, Užice, Bor-Institut za rudarstvo i metalurgiju i Bor-Krivelj.

PRVI PRVI NA SKALI Ekologija Kragujevac Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Srbiji za 2021 Tabela

Tabela: Srednja godišnja vrednost i srednje mesečne vrednosti ukupnih taložnih materija (mg/m2/dan) u 2021. godini

PRVI PRVI NA SKALI Ekologija Kragujevac Izveštaj Slika 32 Ukupne taložne materije
Ova merna mesta nalaze se i u redovnim izveštajima o aerozagađenju na teritoriji Grada Kragujevca (praćeni su kvalitet vazduha i imisiona merenja na više lokacija). Tako u rezultatima za novembar i decembar 2021. godine za ukupne taložne materije piše:

"GVI* za ukupne taložne materije iznosi 450 mg/m/dan. Ukupne taložne materije u decembru merene su na dva merna mesta: Autobuska stanica i Brioni, а maksimalno dozvoljenа vrednost (450 mg/m2/dan) prekoračena је na obе lokacije. Maksimalna vrednost izmerena je u decembru na Brionima - 525,08 mg/m2/dan, dok je na Autobuskoj stanici bilo 503,82 mg/m2/dan. U novembru je najveće prekoračenje bilo takođe na Brionima - 480,78 mg/m2/dan, a na Autobuskoj stanici 402,8 mg/m2/dan".

*Granične vrednosti imisije

IZ ARHIVE PPNS

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2020

Godišnji Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2019

Izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji za 2019. godinu

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2018

Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2018. godine (Agencija za zaštitu životne sredine)

Rang lista xEco Top PM

Kvalitet vazduha u Srbiji pomno prati "xEco - eXtreme ECOlogy" ("Ekstremna ekologija") koju je pokrenula na početku pomenuta NEA, sa geslom "Sve ono što je već izmereno, ali nije došlo do vas...".

Na portalu PRVI PRVI NA SKALI već smo predstavili aplikaciju xEco vazduh, koju smo aktivirali novembra 2021. godine, a najnovija digitalna usluga je aplikacija xEco Top PM, javno dostupna od 27. novembra na sajtu Xeco.info, bez ikakvih ograničenja za korisnike. Aplikacija prikazuje rang listu opština u Republici Srbiji sa bar jednim analizatorom suspendovanih čestica koristeći kompozitni evropski Indeks kvaliteta vazduha za rangiranje vazduha na osnovu dve zagađujuće materije - suspendovanih čestica prečnika do 10 i 2,5 mikrona (PM10 i PM2.5), stoji u opisu.

Uz svaku od kategorija vazduha prikazan je i procenat stanovništva (na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku) potencijalno izložen negativnim uticajima zagađenog vazduha, napominju autori aplikacije.

U toku pripreme članka, ovako je izgledalo 25 "vodećih pozicija" gradova i opština:

PRVI PRVI NA SKALI Ekologija Kragujevac Izveštaj xEco Top PM
Nekadašnja direktorka Evropskog centra za životnu sredinu i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije Elizabet Paunović rekla je u emisiji Marker Insajder televizije da se mora smanjiti zagađenje na mestu izvora zagađenja, a da je 50 odsto svih negativnih uticaja iz životne sredine na zdravlje prouzrokovano zagađenim vazduhom.

Dodala je da se efekti zagađenja godinama sabiraju.

D. M. M. - PPNS
ARHIVA PPNS 
KO SVE IMA ISTRAŽNA PRAVA I KOJE RUDE ISTRAŽUJE U SRBIJI?

Ko sve ima istražna prava i koje rude istražuje u Srbiji?

"RUDARSKA INDUSTRIJA JE GLAVNI IZVOR ZAGAĐENJA ZEMLJIŠTA NA ZAPADNOM BALKANU" - ZAJEDNIČKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR EVROPSKE

’Rudarska industrija je glavni izvor zagađenja zemljišta na Zapadnom Balkanu’ - Zajednički istraživački centar Evropske komisije

PREPORUKA - EKSKLUZIVNO NA PPNS SANU:
PROMOCIJA ZBORNIKA "PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?" (VIDEO)

SANU: Promocija zbornika ’Projekat Jadar - šta je poznato?’ (VIDEO)

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html