Rio Sava (Rio Tinto) zahteva izmenu lokacijskih uslova za projekat Jadar - svih 17 dokumenata na PPNS

Rio Sava (Rio Tinto) zahteva izmenu lokacijskih uslova za projekat Jadar - svih 17 dokumenata na PPNS

Za potrebe projekta izgradnje procesnog postrojenja za preradu minerala jadarita, preduzeće Rio Sava eksplorejšn podnelo je 19. avgusta zahtev za izmenu lokacijskih uslova (br. ROP-MSGI-32973-LOCA-2/2021, zavodni broj 350-0201686/2021-07), podatak je iz dopisa koji je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uputilo udruženju PRVI PRVI NA SKALI, postupajući po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja.

PRVI PRVI NA SKALI Rio Sava (Rio Tinto) zahteva izmenu lokacijskih uslova za projekat Jadar - svih 17 dokumenata na PPNS 2021

Ministarstvo je pokrenulo postupak po ovom zahtevu Rio Save, a uslovi su objavljeni u Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura 20. oktobra.

Na osnovu izjašnjavanja Sektora za građevinske poslove, sprovođenje objedinjene procedure i ozakonjenja, a u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Ministarstvo nam je dostavilo svih 17 grupisanih uslova čiji ishod treba da bude, ukoliko se sve ispoštuje - izdavanje građevinskih dozvola Rio Savi. Uslovi se tiču sledećih subjekata:

 1. JKP Vodovod i kanalizacija Loznica, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOCA-2-HPAP-1/2021 od 24. 9. 2021. godine;
 2. EPS Distribucija, Ogranak Elektrodistribucija Loznica, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOC-1-HPAP-7/2020 od 30. 11. 2020. godine;
 3. Telekom Srbija a.d, Beograd, Služba za planiranje i izgradnju mreže Beograd, Odeljenje za planiranje i izgradnju mreže Šabac, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOC-1-HPAP-9/2020 od 14. 12. 2020. godine;
 4. JP Srbijagas, Novi Sad, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOC-1-HPAP-16/2020 od 21. 12. 2020. godine;
 5. Loznica gas d.o.o. Loznica, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOC-1-HPAP-6/2020 od 15. 12. 2020. godine;
 6. JKP Toplana Loznica, Loznica, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOC-1-HPAP-5/2020 od 24. 11. 2020. godine;
 7. JP Elektromreža Srbije, Beograd, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOC-1-HPAP-15/2020 od 16. 12. 2020. godine;
 8. Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republičke direkcije za vode, Beograd, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOC-1-HPAP-13/2020 od 18. 11. 2020. godine i broj ROP-MSGI-32973-LOCA-2-HPAP-3/2021 od 31. 8. 2021. godine;
 9. Infrastruktura železnice Srbije, Beograd, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOC-1-HPAP-18/2020 od 16. 12. 2020. godine;
 10. Zavod za zaštitu prirode Srbije iz Beograda, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOC-1-HPAP-14/2020 od 16. 12. 2020. godine;
 11. Ministarstva zaštite životne sredine, broj 011-00-1178/2021-03 od 8. 9. 2021. godine (dostavljeno 21. 9. 2021. godine);
 12. Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOC-1-HPAP-19/2020 od 20. 11. 2020. godine;
 13. Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOCA-2-HPAP-7/2021 od 6. 10. 2021. godine;
 14. JP Srbijašume, Beograd, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOC-1-HPAP-17/2020 od 17. 12. 2020. godine;
 15. Ministarstva odbrane, Beograd, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOC-1-HPAP-12/2020 od 19. 11. 2020. godine;
 16. MUP, Sektor za vanredne situacije, Uprava za vanredne situacije u Šapcu, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOCA-2-HPAP-4/2021 od 17. 9. 2021. godine;
 17. MUP, Sektor za vanredne situacije, Uprava za vanredne situacije u Šapcu, broj u sistemu ROP-MSGI-32973-LOCA-2-HPAP-5/2021 od 17. 9. 2021. godine.

IZVOD IZ USLOVA ZA RIO TINTO ("ĆERKU" RIO SAVU)

Među uslovima koji su istaknuti povodom ovog zahteva Rio Save, iz Ministarstva zaštite životne sredine upućeno je obaveštenje da je nosilac projekta u obavezi da podnese zahtev ministarstvu za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu. Ovo je u skladu sa članom 12. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i Pravilnikom o sadržini zahteva sa odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu i određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS, br. 69/05), piše u obaveštenju od 8. septembra 2021. godine.

"Projekat izgradnje procesnog postrojenja za preradu minerala jadarita svrstan je u Listu 1 Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, i to pod tačkom 4, podtačka 5 i tačkom 6 Liste 1 Uredbe", navedeno je u obaveštenju koje je, po rešenju o ovlašćenju, potpisao državni sekretar Aleksandar Dujanović.

Inače, Studija o proceni uticaja na životnu sredinu trebalo je već da bude završena pre šest meseci, shodno najavi premijerke Brnabić koju je preneo Tanjug 26. aprila - do kraja juna studija o projektu Rio Tinta:

Očekuje se da do kraja juna ove godine bude gotova studija o uticaju na životnu sredinu u vezi sa projektom Rio Tinta i on će biti zaustavljen ako se pokaže da ima negativan uticaj na životnu sredinu.

Rok izrade te procene o uticaju projekta Jadar na životnu sredinu pominjan je i u dokumentima iz Brisela koji su "procurili", bilo je zapisano: "biće završena i objavljena u oktobru 2021", ali se ni to nije obistinilo - detaljno u članku: PREVOD "DOKUMENATA IZ BRISELA" O RIO TINTU U SRBIJI.

Prevod ’dokumenata iz Brisela’ o Rio Tintu u Srbiji

Iako su dopirale iz centara političke moći u Srbiji i EU, najave su bile neutemeljene jer je tek 27. avgusta ove godine Ministarstvo zaštite životne sredine objavilo Rešenje kojim se određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora Jadar. Na sajtu ministarstva i danas je dostupno obaveštenje sa navedenim datumom:

"Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta RIO SAVA EXPLORATlON d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora Jadar, postrojenja za obogaćivanje rude i odlaganja jalovine nastale pri rudarskim aktivnostima, na katastarskim parcelama u okviru katastarskih opština Gornje Nedeljice, Brnjac, Veliko Selo, Jarebice, Slatina, Stupnica i Šurice (teritorije grada Loznice i opštine Krupanj), u obuhvatu podzona 1A i 1B – zona rudarskih aktivnosti prema Prostornom planu područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita u ležištu Jadar („Sl.Glasnik RS“, broj 26/2020)..."

Naredna grupa uslova za Rio Savu potiče iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Ova ustanova je donela Rešenje 16. decembra 2020. godine u kojem se navodi da se "predmetna lokacija na kojoj je planirana izgradnja Procesnog postrojenja za preradu minerala jadarit Jadar – podzona 2A ne nalazi unutar zaštićenog područja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite niti u prostornom obuhvatu ekološke mreže Republike Srbije". U nastavku je pobrojano 30-ak uslova zaštite prirode, među kojima su:

 • definisati celokupnu zonu postrojenja kako bi se predvidelo njeno uređenje na način kojim će se u potpunosti obezbediti prerada, a istovremeno zaštititi ostatak prostora od negativnih uticaja
 • na području izbegavati branje, uništavanje i sakupljanje zaštićenih i strogo zaštićenih biljnih vrsta i uništavanje njihovih staništa, kao i staništa drugih strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta;
 • iz prostora za izvođenje radova izuzeti neposrednu i užu zonu izvorišta vodosnabdevanja ili izvorišta za druge namene...

Zakonski osnov za donošenje ovog rešenja su Zakon o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon) i Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018-drugi zakon).

"Izgradnja postrojenja može se realizovati pod uslovima definisanim ovim rešenjem jer je procenjeno da neće značajnije ugroziti osnovne prirodne vrednosti područja", piše iznad potpisa direktora Aleksandra Dragišića.

Podsećamo da je rukovodilac Rio Save za saradnju sa državnim organima Nikola Šunjić istakao krajem jula da je pomenuto pilot postrojenje sa tehnologijom koja će biti primenjivana u Srbiji uspešno testirano na više od 2.000 uzoraka u Banduri, predgrađu Melburna (Australija). Međutim, Australijski finansijski pregled (AFP) je u članku posvećenom projektu Jadar, citirajući predstavnike Rio Tinta, istakao da je problem sa novim mineralom što ne postoji udžbenik po kojem bi se obradio tako da donosi novac, a da se pritom izbegne loš uticaj na stanovništvo i životnu sredinu.

Detaljno u članku PPNS: RIO TINTO SRBIJI NAMENIO PILOT POSTROJENJE, A JOŠ NEMA STUDIJU IZVODLJIVOSTI I ODOBRENJA VLADE - PIŠE AFR

Rio Tinto Srbiji namenio pilot postrojenje, a još nema studiju izvodljivosti i odobrenja Vlade - piše AFR

Vodne uslove za Rio Savu izdalo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 15. septembra 2020. godine, sa potpisom v. d. direktora Nataše Milić. To je jedan od najobimnijih dokumenata iz ovog "paketa uslova", odakle izdvajamo nekoliko tačaka:

 • "Prilikom izrade tehničke dokumentacije voditi računa o aktuelnom režimu površinskih i podzemnih voda. Neophodno je usaglasiti planirane potrebe sa Vodoprivrednom osnovom Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, broj 11/2002), Prostornim planom Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, broj 88/2010) i Strategijom upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije do 2034. godine („Sl. glasnik RS“, broj 3/2017). Posebno obratiti pažnju kada je u pitanju zaštita od velikih voda, zaštita voda kao i korišćenje voda"
 • "Da se u tehničkoj dokumentaciji predvidi eksploatacija, prerada, transport i deponovanje u jalovište, rude tako da ne ugrožava postojeće vodne objekte, izvorišta javnih i seoskih vodovoda, režim podzemnih i površinskih voda, vodno zemljište vodotokova i servisne puteve službi i mehanizacije pri sprovođenju odbrane od poplava, i dr., tj. da nije suprotno odredbama čl. 97.* i 133.** Zakona o vodama"
 • "Otpadne vode iz tehnološkog procesa potrebno je prečistiti u skladu sa propisima. Zabranjeno je ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda u površinske i podzemne vode"...

*Zabrane i obaveze zagađivača; Zabrane radi zaštite kvaliteta vode
**VI. Zabrane, Ograničenje prava i obaveze vlasnika i korisnika vodnog zemljišta i vodnih objekata; 1. Zabrane i ograničenja

Tehničke uslove za izgradnju priključka na javnu železničku infrastrukturu u budućoj železničkoj stanici Jadar, kao i industrijskog koloseka na više katastarskih parcela KO Gornje Nedeljice i KO Slatina na teritoriji opštine Loznica, izdalo je AD Infrastruktura železnice Srbije. Nakon šest uvodnih konstatacija, ovo AD pobrojalo je 30-ak tehničkih uslova, a u tačkama 1.2. i 1.3. piše:

"Moguće je u procesnom delu rudnika izgraditi glavni i sporedni industrijski kolosek. Severni deo sporednog koloseka biće namenjen za istovar sumporne kiseline, a južni-bočni deo za utovar/istovar borne kiseline, reagenasa, potrošnog materijala i rezervnih delova. U utovarno/otpremnoj zoni koloseka, moguće je planirati izgradnju vage za merenje sumporne kiseline".

Iz ovih uslova se saznaje da Infrastruktura železnice Srbije "neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju nastanka bilo kakve štete na objektima i infrastrukturi zbog blizine pruge", niti je obavezi da bilo kakvu štetu nadoknadi DOO Rio Sava.

Ovaj dokument potpisao je Milan Maksimović, izvršni direktor za upravljanje Javnom železničkom infrastrukturom

Iz JP Srbijašume je navedeno da se izgradnja postrojenja ne planira na površinama kojim gazduje ovo javno preduzeće, a "ukoliko su projektom obuhvaćene šume sopstvenika, pri njegovoj realizaciji moraju se uzeti u obzir i poštovati odredbe Zakona o šumama. Odgovor je potpisao v. d. direktora Igor Braunović.

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture (Beograd) je utvrdio da "na navedenom prostoru nema nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja", pa shodno tome nije nadležan za utvrđivanje uslova za navedenu lokaciju. "Za sva ostala dobra nadležan je Zavod za zaštitu spomenika kulture Valjevo koji je izdao uslove za izradu Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita Jadar - po ovlašćenju direktora, odgovor je potpisao Branislav Orlić.

Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Valjeva obavestio je da se na predmetnom obuhvatu nalaze tri arheološka lokaliteta:

 • most preko Korenite, praistorijsko naselje - Brezjak
 • mađarsko groblje i crkva, nekropola srednjeg veka - Gornje Nedeljice
 • naselje ispod crkve, naselje srednji vek, praistorija - Gornje Nedeljice
Zavod ističe, pored ostalog, da je neophodan stalni nadzor arheologa prilikom izvođenja zemljanih radova, a ukoliko se naknadno otkriju arheološki lokaliteti ne smeju se uništavati, niti da se na njima vrši "neovlašćeno prekopavanje, iskopavanje i duboko zaoravanje (preko 30cm)". Zavod još navodi da se zabranjuje privremeno ili trajno deponovanje zemlje, kamena, smeća i jalovine na arheološkim lokalitetima i u njihovoj blizini. Ovi uslovi nose potpis direktora Zavoda dr Ksenije Stevanović.

Ministarstvo je našem udruženju dostavilo 48 stranica materijala koji je u celini od interesa javnosti, pa ga ovom prilikom činimo dostupnim posetiocima portala PRVI PRVI NA SKALI, bez ograničenja.

PRILOG PPNS: LOKACIJSKI USLOVI - PROJEKAT JADAR, RIO SAVA


RIO TINTO U SREDIŠTU PROSTORNOG PLANA I UREDBE

U međuvremenu je stavljen van snage Prostorni plan Loznice koji je sadržao odobrena istraživanja litijuma preduzeća Rio Sava, ali i još dve firme: Jadar Litijum i Euro Litijum - detaljno OVDE.

To je dokument lokalne samouprave čiji je temelj Prostorni plan područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita "Jadar" koji je na javnom uvidu bio u novembru 2017. godine, a dostupan je joш uvek na sajtu Ministarstva. Podsećamo na uvodne napomene iz kojih se jasno vidi kakav je odnos naše države i strane korporacije:

"Inicijativa za izradu Prostornog plana podneta je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije u decembru 2016. godine od strane privrednog društva Rio Sava Exploration d.o.o. iz Beograda, ćerke kompanije globalne rudarske korporacije Rio Tinto, koja u Srbiji posluje od 2001. godine. Inicijativa za izradu prostornog plana posebne namene podneta je nakon višegodišnjih istraživanja novootkrivenog minerala jadarita (natrijum-litijum-borosilikat), koji su geolozi Rio Sava Exploration d.o.o. pronašli u slivu reke Jadar, po kojem je ovaj jedinstveni mineral i dobio ime".U samoj završnici ovog dokumenta piše da se "stanje kvaliteta životne sredine na području Prostornog plana trenutno utvrđuje kroz sveobuhvatna ispitivanja, pri čemu je prva faza određivanje tzv. nultog stanja svih elemenata životne sredine. Upravo će definisano nulto stanje omogućiti budući monitoring svih elemenata životne sredine, a služiće kao osnov za poređenje sa potencijalnim promenama u prostoru pod uticajem projekta. Pomenuta ispitivanja obuhvataju istraživanja relevantnih aspekata životne sredine na svim delovima potencijalnog rudarskog projekta: rudnika sa postrojenjem za obogaćivanje rude i procesnog postrojenja, trase cevovoda i prateće infrastrukture, kao i potencijalne deponije flotacijske jalovine.

Kao ključni uticaji po životnu sredinu koji su identifikovani na predmetnom području u sučaju razvoja rudarskog projekta su:
 • uticaj na biodiverzitet
 • uticaj na kvalitet i kvantitet površinskih i podzemnih voda, kao i odlaganja otpadnih voda
 • odlaganje iskopanog stenskog materijala, kao i deponovanje jalovine
 • uticaj na kvalitet vazduha (izgradnja-eksploatacija)
 • uticaj buke i vibracija
 • pojačan saobraćaj u fazi izgradnje rudnika, kao i u toku same eksploatacije

Prostornim planom i Strateškom procenom uticaja Prostornog plana na životnu sredinu biće definisane mere za smanjenje ili sprečavanje negativnih posledica uticaja na životnu sredinu - završna je rečenica Plana.

Ova dokument je potpisao direktor Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije dr Saša Milijić, naučni savetnik.

Usledila je objava Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita "Jadar" novembra 2019. godine, koji je u okviru "završnog, netehničkog rezime", imao prikaz zaključaka izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu - u 14 tačaka.

Naposletku, Vlada Srbije 20. februara 2020. godine donosi Uredbu kojom se utvrđuje Prostorni plan područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita "Jadar", koji se štampa u Službenom glasniku Republike Srbije br. 26/2020 uz tu uredbu i čini njen sastavni deo.

PRILOG PPNS: UREDBA VLADE 2020

U uvodnim napomena Plana navedeno je da je "sredstva za izradu Prostornog plana obezbedilo Rio Sava Exploration d.o.o. Beograd iz Beograda. Nosilac izrade Prostornog plana je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u skladu sa članom 47. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji. Stručni obrađivač i nosilac sinteze Prostornog plana je Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije uz saradnju sa Saobraćajnim institutom CIP iz Beograda. Prostorni plan je urađen u skladu sa studijama i dokumentacijom dobijenom od Rio Sava Exploration d.o.o. Beograd, a imajući u vidu da je podnosilac inicijative za izradu ovog prostornog plana, trenutni nosilac odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja bora i litijuma u ležištu Jadar, te da na osnovu dugogodišnjih istraživanja ima detaljne analize o potencijalnim načinima eksploatacije ležišta Jadar..."

Opisana je i stručna kontrola Nacrta Prostornog plana koju je obavila "Komisija za stručnu kontrolu Nacrta  prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita Jadar, formirana rešenjem ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (broj 350-01-05141/2016-11 od 30. oktobra 2019. godine). Komisija je sačinila Izveštaj o obavljenoj stručnoj kontroli Nacrta prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala  jadarita Jadar (broj 350-01-1055/2017-11 od 14. novembra 2019. godine)".

Završnu celinu Plana čini "Program praćenja stanja životne sredine" koji uključuje više monitoringa:

 • sistema za kontrolu kvaliteta voda
 • sistema za kontrolu kvaliteta vazduha
 • sistema za kontrolu kvaliteta zemljišta
 • buke
 • elementarnih prirodnih pojava
 • prirodnih dobara i vrednosti
 • kvaliteta života i zdravlja stanovnika

"Monitoring zdravlja stanovništva treba sprovoditi u skladu sa propozicijama zakona kojima je regulisana ova oblast:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 25/19), kojim se uređuje sistem zdravstvene zaštite, organizacija zdravstvene službe, društvena briga za zdravlje stanovništva, opšti interes u zdravstvenoj zaštiti, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i sprovođenje zdravstvene zaštite i
 2. Zakon o javnom zdravlju („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), kojim se uređuje oblast delovanja javnog zdravlja, nadležnosti, planiranje, sprovođenje aktivnosti u vezi sa očuvanjem i unapređenjem zdravlja stanovništva, način finansiranja; cilj zakona je ostvarivanje javnog interesa, stvaranjem uslova za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva putem sveobuhvatnih aktivnosti.

Monitoring kvaliteta života stanovnika na osnovu ranije definisanih parametara i indikatora treba da vrši Zavod za javno zdravlje Šabac.

Posebno se propisuje obaveza realizacije monitoringa kvaliteta vazduha u podzonama 1B i 2B Prostornog plana na kvalitet života ljudi, s obzirom na planske aktivnosti u rudarstvu u postrojenju za pripremu mineralne sirovine i dobijanje koncentrata, kao i na deponiji industrijskog otpada, radi utvrđivanja zona uticaja ovih aktivnosti na zdravlje stanovništva" - navodi se u ovoj celini Plana.

PRILOG PPNS: PROSTORNI PLAN 2020RIO TINTO U SRBIJI, 2001-2021

Podsećamo, Preduzeće za geološka istraživanja Rio Sava eksploreišn ima pravnu formu društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), a osnovano je 16. maja 2001. godine, podatak je iz baze Agencije za privredne registre (APR).

Ovo znači da su u planove Rio Tinta u Srbiji bile upućene sve izvršne vlasti Srbije u proteklih 20 godina: Vlada Zorana Đinđića (2001-2003), Vlada Zorana Živkovića (2003), prva Vlada Vojislava Koštunice (2004-2007), druga Vlada Vojislava Koštunice (2007-2008), Vlada Mirka Cvetkovića (2008-2012), Vlada Ivice Dačića (2012-2014), prva Vlada Aleksandra Vučića (2014-2016), druga Vlada Aleksandra Vučića (2016-2017), prva Vlada Ane Brnabić (2017-2020) i druga Vlada Ane Brnabić (2020-).

Pretežna delatnost Rio Save je eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija (šifra delatnosti 0891).

Zakonski zastupnik DOO je Vesna Prodanović (1969), kao fizičko lice samostalno zastupa Rio Savu. Ostali zastupnici su Australijanci Damian Rogers i Colin Mackey.

U ovom državnom registru nije navedeno ko čini Nadzorni, Izvršni i Upravni odbor Rio Save.

Kao članovi DOO upisane su dve inostrane firme.

Prva je Rio Tinto Minerals Development Limited (London, Engleska, Velika Britanija), sa udelom od 70 odsto. Prvi novčani ulozi evidentirani su u 2001. godine - ukupno 12.009.798,15 dinara: 20. aprila je uplaćeno 234.307 dinara, 22. oktobra 4.647.671, a iste godine 19. novembru još 7.127.820 dinara.

Drugo poslovno ime je Rio Tinto Nominees Limited, sa različitim matičnim brojem, ali na istoj adresi: St. James’s Square 6, London, SW1Y4LD - Engleska, Velika Britanija, a osnivački udeo je preostalih 30 procenata.

I u ovom slučaju su najstarije uplate novčanih uloga vezane za 2001. godinu, datumi su isti, a ukupan iznos je 5.147.056,57 dinara: 100.417,35 dinara 20. aprila, 1.991.859 22. oktobra i 3.054.780 19. novembra.

Ukupan novčani ulog oba člana te 2001. godine bio je 17.156.854,72 dinara. Po najstarijem srednjem kursu koji može da se preračuna na sajtu Narodne banke Srbije (60,66 dinara za jedan evro, od 15. 5. 2002) to je bilo 282.836,37 evra.

Iz adrese za prijem elektronske pošte koja je obavezna u bazi APR - serbia@riotinto.com - jasna je povezanost sa korporacijom Rio Tinto.

Osnivački akt Rio Save menjan je 28. maja 2012. godine, potom je donet novi 24. oktobra 2018, a naredne dve izmene bile su 7. i 29. januara ove godine. Dva poslednja osnivačka akta zavedena su 22. januara i 8. februara 2021. godine.

Prema tom aktu, članovi osnivači ostali su isti, kao i direktor, a ukupan osnovni, ujedno i uplaćen novčani kapital društva iznosio je 23.400.587.394,50 dinara, što je po današnjem srednjem kursu NBS nepunih 200.000.000 evra.

U međuvremenu, 5. aprila 2018. godine osnovano je još jednom DOO - Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o. Beograd-Novi Beograd. I danas ima aktivan status.

I ovo DOO ima kao pretežnu delatnost eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih đubriva i hemikalija (šifra delatnosti 0891).

Zastupnici u ovom društvu su Britanci Kenneth Tainton i Arnaud Brion. Ni ovde nisu navedeni članovi odbora društva, a kao stoprocentni član-osnivač zaveden je prvopominjani Rio Tinto Minerals Development Limited. Direktnu povezanost sa matičnom korporacijom i ovde dodatno potvrđuje adresa za prijem elektronske pošte - rtedserbia@riotinto.com.

Najstariji novčani ulozi upisani su pet puta u godini osnivanja - 2018, dva puta su evidentirani 2019, a najsvežija uplata bila je 9. novembra, iznos je bio 55.732.162,50 dinara.

Osnivački akt donet je 28. marta 2018, novi je usledio 14. juna te godine, potom 18. juna 2020. i 8. februara 2021. godine. 

Ubrzo posle osnivanja DOO koje u Srbiji zastupaju dvojica Britanaca, u aprilu te 2018. godine premijerka Srbije Ana Brnabić bila je na sastanku sa predstavnicima rudarsko-metalske grupacije Rio Tinto u Londonu, kada je dogovoren "zajednički rad na razvoju projekta u okviru Radne grupe za Jadar". 

"Dakle, direktori Rio Tinta sa mnom i ja ću se sada i lično uključiti u dalju realizaciju ovog projekta, kako bi imali maksimalan pozitivan efekat", rekla je Brnabić, a objavio RTS 14. aprila 2018. godine.

Brnabić u Londonu o Rio Tintu, 2018: Ja ću se sada direktno uključiti u dalju realizaciju ovog projekta

Detaljno: BRNABIĆ U LONDONU O RIO TINTU, 2018: JA ĆU SE SADA DIREKTNO UKLJUČITI U DALJU REALIZACIJU OVOG PROJEKTA (VIDEO)

Sem naklonosti premijerke, Rio Tinto je pridobio i Privrednu komoru Srbije koja je 29. oktobra bila "logistička podrška" za promociju studije Rio Tinta - detaljno u članku PPNS. Na toj promociji pitanja novinara bila su nepoželjna - detaljnije OVDE.

Povrh svega, u nedeljama kada se sve šira javnost suprotstavlja projektu Jadar u Srbiji, pa čak i vlasti priznaju svoju pristrasnost tako što poništavaju predloge zakona, utiču na promene lokalnih akata..., i RTS se opredeljuje za pružanje podrške Rio Tintu i to kao najredovnijem klijentu koga je obezbedio preko agencije Medija pul - detaljnije na PPNS.

U jeku pobune širom Srbije protiv Rio Tinta, ova korporacija je 16. decembra objavila saopštenje u kojem se pored ostalog navodi:

"Razumemo interesovanje građana za sve što se dešava u vezi sa projektom i nastavićemo da pružamo informacije o svim aspektima projekta za koje smo nadležni i u kojima učestvujemo. Nastavljamo da se vodimo zakonskim okvirima u kojima se odvija realizacija projekata u Republici Srbiji", preneo je RTS.

Pružanje informacija ipak je selektivno. Shodno preporuci iz Privredne komore Srbije (PKS), 17. novembra obratili smo se Rio Tintu na jadar.press@riotinto.com molbom za dostavu Studije ekonomskog uticaja projekta Jadar, navedene u članku na sajtu PKS 29. oktobra 2021. godine. Naznačili smo da smo na sajtu Rio Tinta pronašli promotivni materijal, dvojezične brošure na po osam stranica - što nam je takođe preporučila PKS, ali da to nije predmetna Studija.

Do objave ovog članka nismo dobili uzvratni odgovor Rio Rinta (Rio Save).

D. M. M.


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

IZ ARHIVE PPNS: KVALITET VAZDUHA

APLIKACIJA ’XECO VAZDUH’ NA PORTALU PRVI PRVI NA SKALIPREPORUKA PPNS

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ARHIVA PPNS

DREN: EKOLOGIJA

DECEMBAR

 • Kreni-promeni: Naredni korak - 30.000 potpisa za inicijativu protiv kopanja litijuma
 • Odbor za energetiku SANU: Razvoj elektroenergetike Republike Srbije do 2050. godine
 • Prostorni plan Loznice stavljen van snage - sadržao je odobrena istraživanja litijuma preduzeća Rio Sava (Rio Tinto), Jadar litijum i Euro litijum
 • Dekani traže zapošljavanje 100 biologa i ekologa - da brinu o očuvanju prirode
 • Ekološki protest - Kragujevac, 12. 12. 2021 (VIDEO)
 • Energetika ne poseduje izveštaje o merenju emisije zagađujućih materija u vazduh - utvrdila inspekcija i naložila otklanjanje te nezakonitosti (FOTO, VIDEO)
 • Ršum: Izdao bih sebe i svoju pesmu kad ne bih ustao i nosio transparent protiv zagađenja reka
 • Emotivni govor Stanka Aksentijevića, moderatora ekološkog protesta u Kragujevcu
 • Ekološki protest u Kragujevcu (prvi izveštaji, mediji)
 • Ekološki protest u Kragujevcu (snimak Eko straže)
 • SEOS nastavlja sa protestima i blokadama
 • Vučić: Nemamo pravo da uništavamo živote većeg broja ljudi nego što je to bilo predviđeno prvobitnim planovima
 • Vlada povukla iz skupštinske procedure Zakon o eksproprijaciji
 • Okidači za povećanje nivoa zagađenosti vazduha
 • Inspektor naložio Energetici merenje emisije zagađujućih materija za sve lokacije, u skladu zakonom
 • Zabranjeni radovi Euro litijum Balkan, žrtve istraživanja ostale bez vode
 • Memedović u dolini Jadra: Gorak je hleb koji smo danas jeli
 • SOES: Ostajemo pri prvobitnim zahtevima borba je od samog osnivanja usmerena protiv izgradnje rudnika litijuma
 • Episkop Fotije: Moramo braniti danas, braćo i sestre, svoje selo, svoj potok i njivu
 • Danas: Zašto se vije crni dim iznad Kragujevca?
 • Brnabić u Londonu o Rio Tintu (2018): Ja ću se sada direktno uključiti u dalju realizaciju ovog projekta
 • Sve više sportista otvoreno protiv Rio Tinta
 • Predsednik: Šta mislite da ja mogu da uradim? Kokanović: Da se ne otvori rudnik. Nama rudnik ne treba
 • Novak: Čist vazduh, voda i hrana su ključevi zdavlja. Bez toga svaka reč o "zdravlju" je suvišna
 • Kragujevac se budi: Marš sa Drine
 • Razgovor na barikadi: Znamo da ne damo Levač, Jagodinu, Loznicu, Dobrinju, Pranjane
 • Timovi Zaštitnika građana u subotu prate postupanje policije na ulicama
 • Koliko su Kragujevčanima bitne čiste vode
 • Rio Tinto, marš sa Drine - Chiapas & Branko Trijić
 • Rio Tinto Srbiji namenio pilot postrojenje, a još nema studiju izvodljivosti i odobrenja Vlade - piše AFR
 • Postrojenje Jadar dobilo lokacijske uslove od Ministarstva
 • SEOS nastavlja sa blokadama 4. decembra
 • Čekajući efekte saradnje AINS-a sa Ministarstvom i Rio Savom
 • Sadnicе belog jasena pored jezera Bubanj i u naselju Beloševac
NOVEMBAR (49)
 • Fijat obezbedio litijum, vlasnik sklopio sporazum sa dobavljačem iz Australije
 • Protiv sam dolaska Rio Tinta - Bratislav Jugović, poslanik (Aleksandar Vučić - Za našu decu)
 • Intervencija policije u pozadini blokade na tromeđi Kragujevca, Jagodine i Rekovca
 • VIDEO: Barikada na tromeđi Kragujevca, Jagodine i Rekovca, 27. 11. 2021.
 • SEOS: Blokada Srbije jer znamo da zemlju ne damo
 • Da li će i pod kakvim uslovima rudnici biti otvoreni i u zaštićenim područjima?
 • Trenutak istine - Srbija staje u subotu u 14h
 • Prof. dr Dušan Stanojević: Žrtvovaće Srbiju zarad "zelene Evrope"
 • Velika akcija pošumljavanja - Kragujevac, 27. novembar
 • Aplikacija "xECO vazduh" na portalu PRVI PRVI NA SKALI
 • Iz zapisnika SO Rekovac: Inicirani sastanak u Ministarstvu povodom litijuma i izmena Prostornog plana, za koju je obrazovana komisija
 • Ne damo Srbiju - poručili udruženi građani vlastima, ali i Rio Tintu
 • Lidl uočio odstupanja na aplikaciji xECO odžak; Lekić: Lidl napravio grešku, pa ispravio
 • Za čiste vode Kragujevca - onlajn anketa Ekomara
 • SEOS zahteva povlačenje predloga o izmenama Zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu, i poziva na protest 24. novembra
 • Najveći zagađivači u Srbiji PM česticama, arsenom, sumpornim i azotnim oksidima
 • Crveni đavoli (Kragujevac): Rio Tinto, marš iz Srbije
 • PPNS saznaje: RTS emituje spotove Rio Tinta na osnovu ugovora sa agencijom "Medija pul"
 • Ljubica Karađorđević: Zašto da postanemo deponija Evrope?
 • Protest protiv eksproprijacije i referenduma po nacrtu vlade - Beograd, 24. novembar
 • Srbija nije na prodaju! Rio Tinto, marš sa Drine!
 • Gradske vlasti odgovorne za zagađenje vazduha - odlučio sud u Sofiji
 • Jutro u Kragujevcu - vazduh u crvenoj zoni
 • Nastavlja se prikupljanje potpisa za unapređenje stanja voda na teritoriji Kragujevca
 • PKS bila "logistička podrška" za promociju studije Rio Tinta, ali taj dokument "ne poseduje"
 • Prevod "dokumenata iz Brisela" o Rio Tintu u Srbiji
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 13. 11. 2021: (16:00)
 • Započeto prikupljanje potpisa za unapređenje stanja vodenih površina u Kragujevcu
 • Zabrinjavajući projekti spram "ružičste prezentacije iskustava Rio Tinta u svetu" (iz predavanja prof. dr Ratka Ristića u SANU 6. maja 2021)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji (88. sednica Vlade, 3. 11. 2021)
 • Potpis Kragujevčana za unapređenje stanja vodenih površina na teritoriji grada - 12. i 13. novembar, 12:00-15:00
 • Studija izvodljivosti Jadar: Mineralni resursi litijuma u svetu - 80Mt, u Srbiji - 1Mt
 • Bilo koji rudnik, a pogotovo rudnik litijuma, bio bi poguban za ceo Levač - Ljubiša Stevanović, direktor Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu
 • Stav Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS) o realizaciji prostornog plana posebne namene za eksploataciju i preradu minerala jadarita "Jadar"
 • Pet zemljotresa u Srbiji 7. novembra
 • SANU: Projekat Jadar - šta je poznato? (apstrakti i snimak naučnog skupa)
 • Zahtev za RTS - ugovor o oglašavanju Rio Tinta
 • Opština Rekovac nije za eksploataciju litijuma - Aleksandar Đorđević, predsednik SO (VIDEO)
 • Smenjeni direktor omogućio 12 miliona dinara za nepostojeći sajt bez javne nabavke
 • Zemljotres u 14:24 na teritoriji Brusa (Sudimlje), M=23
 • Odbornici SO Rekovac jednoglasno protiv istraživanja litijuma
 • Kabinet gradonačelnika Kragujevca najavio vanredni inspekcijski nadzor Energetike, povodom zagađenja 31. oktobra
 • Zemljotres u 10:21 na teritoriji Knića (MZ Balosave), M=2,2
 • Izveštaja iz senke Koalicije 27: Poglavlje 27 u Srbiji - napredak pod ključem
 • Tamna strana grejanja u Kragujevcu ali i shvatanja slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja
 • Osnovan Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS)
 • Iza vesti: Prorektor Ristić o zagađenju, litijumu i Rio Tintu
 • Nesvakidašnji dim iz Energetike prijavljen nadležnima, prva reagovala načelnica Okruga: Ne posedujemo traženu informaciju (FOTO, VIDEO)
 • Eksploatacija litijuma na dnevnom redu sednice SO Rekovac 4. novembra
OKTOBAR (31)
 • FOTO: Energetika Kragujevac, 31. 10. 2021. (16:30)
 • Na predstavljanju Studije ekonomskog uticaja Projekta Jadar u PKS pitanja novinara bila nepoželjna
 • Ekomar: Onlajn predavanje i terensko istraživanje 1. i 3. novembra
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 29. 10. 2021. (8:00)
 • Pacifikacija protesta i otvaranja rudnika Rio Tinta - interes međunarodnih finansijskih institucija, Britanije, SAD, Australije, Nemačke....
 • Ja ću ovo da sačuvam po cenu života - Ljiljana Bralović, Pranjani (Da sam ja neko)
 • Upozorenje iz Bora, usled najave rušenja dimnjaka (Ziđin): Ne izlazite iz stanova bez potrebe!
 • Ustav Republike Srbije: Zdrava životna sredina; Sloboda preduzetništva
 • Žitelji Dragova (Levač) sprečili pristup zemljištu za rudarsko istraživanje (FOTO, VIDEO)
 • Unicef: Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji
 • U Kragujevcu dorađena preliminarna lista za sufinansiranje energetske efikasnosti kuća
 • Bezbedna voda na javnim česmama Bubanj, Šumarice i Divostin, neispravna u Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Ždraljici, Kapovcu, Petrovcu i Grujinoj česmi
 • Vujović: Prekomerno aerozagađenje zabeleženo u više gradova u Srbiji od kako je počela grejna sezona
 • Rio Sava: Zahtevi za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje priključnog razvodnog postrojenja 110kv Jadar i dalekovoda
 • Energetikа (Kragujevac): Početak grejne sezone
 • Razgovori o tekućim vodama Kragujevačke kotline (onlajn predavanje)
 • Prof. Ristić: Državni aparat da se stavi u službu zaštite životne sredine - javnost ne prihvata da se radi po lošim praksama
 • Otpadna voda-potok-jezero u Šumaricama!? (2020/2021)
 • Grad prihvatio inicijativu Ekomara - unaprediće Lokalni registar izvora zagađivanja (LRIZ)
 • Razgovori o tekućim vodama Kragujevačke kotline (onlajn predavanje)
 • Zahtev REM-u da zabrani reklamu Rio tinta
 • SKC: Uticaj rudarenja na prirodu
 • Klub akcijaša: Uređenje dela Spomen-parka
 • Srbiju "buše" do temelja - slučaj istraživanja litijuma u Levču
 • Udruženja građana na predstavljanju Nacrta Plana razvoja Kragujevca
 • Uz Uglješnicu, pritoku Lepenice (VIDEO)
 • Energetika (Kragujevac) - iz ugla potrošača (VIDEO)
 • Meštani Pranjana i Družetića oterali nepozvane goste - predstavnike ’ćerke firme’ Rio Tinta
 • Đački parlament: Eko strit parti, 9. oktobra
 • Mesna zajednica jeste organ vlast - to razume MZ Beloševac, ali ne i MZ Ilićevo
 • Lokalni registar izvora zagađivanja - šest meseci kasnije

SEPTEMBAR (23)

 • Anketa: Kakvo je vaše mišljenje o stanju voda u Kragujevcu?
 • U Kragujevcu održana konferencija "Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji - nordijska iskustva"
 • Ekomar: Uspostaviti kontinuirani monitoring površinskih voda Kragujevca
 • Zavrni rukave: Sakupljeno 70 džakova smeća sa Hipodroma
 • Zavrni rukave: Hipodrom, 26. septembar
 • RERI: Šta smo disali između dva septembra
 • Đački parlament: Eko strit parti 2. oktobra
 • Alarmantna publikacija "Unapređenje upravljanja kontaminiranim lokalitetima u Srbiji" skrivana od javnosti?
 • Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine
 • Dragana Đorđević: Zataškava se zastrašujuća istina koju Rio Tinto sprema Srbiji
 • Dolazak Rio Tinta je paradigma apokalipse - iz odgovora prof. Ristića ministarki Mihajlović
 • CINS: Bor sve opasniji po zdravlje ljudi - pokazuje novi izveštaj o kvalitetu vazduha
 • Vujović: Ulaganje Ziđina u modernizaciju postrojenja važno za životnu sredinu; RERI: Ministarka zadovoljna kako napreduje izgradnja nelegalnih objekata u Boru
 • Ljubivoje Ršumović - Zar ćemo opet dozvoliti
 • Prof. Ristić: Litijumska bajka nije razvojna šansa Srbije
 • Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara (2012)
 • Sa protesta u Rekovcu protiv istraživanja litijuma: Nije politikanstvo već borba za opstanak naroda
 • Ugovorena zamena kotlova Energetike, rok za završetak radova je 120 dana
 • Grad Kragujevac objavio konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti porodičnih kuća
 • Litijum u Levču? Ne! Odbranimo Rekovac! (snimak protesta, 3. 9. 2021)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • Preliminarni zahtevi protesta za bezopasan vazduh
 • Energetika podnela zahtev za procenu uticaja rekonstrukcije kotlarnice na životnu sredinu
AVGUST (8)
 • Protest ’Odbranimo Rekovac’ 3. septembra (17:00)
 • Protestna okupljanja u Beogradu - 28. avgusta, 4. i 11. septembra (VIDEO)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • DW: Litijum iz Nemačke - ekološki besprekoran i jeftin
 • Kragujevac objavio preliminarnu listu privrednika za energetsku tranziciju
 • Ekomar: Ima li života (u) Lepenici?
 • Tribina o potencijalnim problemima pčelara usled otvaranja rudnika litijuma (VIDEO)
 • CINS: Kako je Rio Tinto kupovao Loznicu - od gosta na slavi do neprijatelja (FOTO, VIDEO)

JUL (24)

 • Dekan Ristić: Odbornici Loznice ishitreno odlučili, projekat Jadar zvanično nije odobren
 • Divlje deponije - problem JKP na terenu i grada na konkursu Ministarstva za dodelu sredstava (FOTO, VIDEO)
 • Za Prostorni plan Grada Loznice glasao 41 odbornik, šest bilo protiv, od 50 prisutnih na početku sednice (VIDEO)
 • Storenergy (Kragujevac) - za ulazak supruge Zvonka Veselinovića u posao sa Nikolom Petrovićem
 • Marš sa Drine - Protest u Loznici, 29. jula
 • Eksplodirao hemijski kompleks u Leverkuzenu (VIDEO)
 • Ćuta poziva viđenije ljude, Porfirija, Novaka da stanu uz narod
 • Dr Tatjana Brankov: Vraćaju li se pedesete sa sloganima: Industrija je simbol bogatstva, Poljoprivreda je simbol siromaštva?
 • Zelena pijaca rekonstruisaće se do kraja godine, saniraće se i previđena fasada (VIDEO, FOTO)
 • Kragujevac pozvao privrednike da učestvuju u programu energetske tranzicije
 • RERI: Otvoreno pismo Vučiću; WWF: Zašto peticija za zaustavljanje štetnog Zakona o vodama?
 • Peticija: Zaustavimo štetni Zakon o vodama!
 • Pištaljka: Država Savezu vinara platila 12 miliona za informacije sa Vikipedije
 • Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu ’Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu’, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zahtev: Hitno povlačenje neustavnog Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama iz skupštinske procedure
 • Birn: Iz diplomatske depeše - Jadar 2
 • Procena uticaja na životnu sredinu potrebna Belkalu za prečišćavanje otpadnih voda; za projekte Telekoma i A1 ne treba, čeka se odluka za Bekis Osiride
 • Kragujevac prodaje parcele u centru i zonama Servis 2 i Feniks
 • Odbranimo rijeke Balkana - usvojen osnivački akt (VIDEO)
 • Ugovorena zamena kotlova u Energetici, ubrzo studija o 40 hiljada tona pepela
 • RTK: Grad Kragujevac potpisao ugovore sa ekološkim udruženjima
 • Grad Kragujevac i udruženja potpisali ugovore za projekte u oblasti zaštite životne sredine
 • Forum Poverenika: Koliko su građanima dostupne informacije o zaštiti životne sredine u Srbiji?
 • JKP Šumadija pripala nagrada "brend lider"

JUN (22)

 • Kragujevac izrađuje Plan detaljne regulacije Bešnjaje
 • I MHE Tošovići kod Raške bez uslova zaštite prirode
 • Forum: Treba li Srbiji rudnik litijuma?
 • Kragujevac potpisao Ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije
 • Požar na deponiji u Jovanovcu pod kontrolom
 • Zavrni rukave - Košutnjak, 27. jun
 • Šta misle Kragujevčani: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu
 • Anketa: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Crvena linija: Zelena energija i MHE u regionu
 • Zajača, 2021: Šta ostaje posle rudnika? (VIDEO)
 • Rio Tinto: Proizvodnja baterija nije u portfoliju naše kompanije - ne proizvodimo ih nigde u svetu
 • Jelisaveta Vasilić: Završena je privatizacija društvene svojine, ne smemo da dozvolimo privatizaciju javne svojine
 • Letnji dnevni kamp - Botanička bašta 2021
 • Gradonačelnik G. Milanovca: Šta će istraživanjem biti ugroženo? EU Suvoborska greda: Moramo Vas uputiti na greške, namerne napade i neistine
 • Velika povelja ’Zelena planeta’ posthumno prof. dr Slobodanu Jovanoviću (1955-2021)
 • Prof. Ratko Ristić o politici, Rio Tintu i tome čiji je čovek
 • Prof. Ristić: Iskopavanje litijuma forsiraju ’zapadni prijatelji’, banda predatora i sebičnjaka
 • Jadar risorsiz (Australija) cilja Rekovac za istraživanje litijuma, angažuje bivše menadžere Rio Tinta i sa Balkana
 • Kragujevac - grad bez zagađivača?
 • Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca
 • Uručena priznanja ’Zeleni’ i ’Crni list’ za 2020. godinu
 • Naučno-informativni skup u Koštunićima o rudnicima litijuma
MAJ (28)
 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Kragujevac na vodi - Marka Žvaka (VIDEO, 6:47)
 • Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave
 • Izdavanje upotrebne dozvole, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Kragujevac doneo Pravilnik za mere energetske tranzicije, sledi javni poziv
 • Evropski dan parkova obeležen i u Kragujevcu
 • Zavrni rukave: Košutnjak, 30. maj
 • Preliminarno: Kragujevac finansira 15 projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2021.
 • Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)
 • Memedović: Zapustili smo sami sebe! (VIDEO)
 • Svetski dan pčela - 20. maj
 • Zabrana vanpijačne prodaje - rešenje za divlju deponiju ispod nadvožnjaka, saglasni građani i JKP; na potezu je Grad
 • Mihajlović (18. 5): Istražne bušotine nisu bile predviđene u Topoli; Rešenje Ministarstva (26. 4): Istražni prostor nalazi se na teritoriji Ljiga, Gornjeg Mianovca i Topole
 • Zašto su kompanije Ziđin i Linglong iznad zakona Srbije
 • Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html