Konferencija ’Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad’ - Kragujevac 2024.

Konferencija ’Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad’ - Kragujevac 2024.

Trodnevna konferencija "Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad" zakazana je u hotelu "Šumarice" od 3. do 5. aprila. Svečano otvaranje je u sredu 3. aprila u 9:30.

Organizatori su Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo i Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije, a njihovi partneri su Privredna komora Srbije, grad Kragujevac i JKP Vodovod i kanalizacija.

Konferencija je namenjena okupljanju i povezivanju operatera, projektanata i konsultanata sa jedne strane sanaučnim istraživačima, proizvođačima i distributerima opreme sa druge strane. Pružiće prostor za ideje i razmenu mišljenja i praktičnih iskustava, najavljuju organizatori.

- Imajući u vidu nove nacionalne programe finansiranja i izgradnje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, programe aktivnosti upravljanja otpadom koji se sprovode na lokalnom i regionalnom nivou u Republici Srbiji, tehnološke opcije i dostignuća koja pronalaze mesto na tržištu, kao i nacionalne programe podrške razvoju nauke u oblastima kojima je konferencija posvećena, pozivate se da uzmete učešće u njenom radu i doprinesete još jednom koraku u postizanju održivog razvoja društva u celini, piše u obaveštenju.

Tu je navedeno da postoje tri temstske oblasti.

A) OTPADNE VODE

Integrisano upravljanje otpadnim vodama
• Nacionalna regulativa i regulativa EU
• Monitoring i informacioni sistemi u zaštiti voda
• Akreditacija laboratorija
Prečišćavanje otpadnih voda
• Industrijske otpadne vode
• Komunalne otpadne vode
• Uklanjanje azota i fosfora
• Organski mikropolutanti u otpadnim vodama
• Obrada mulja
• Nove tehnologije

B) KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD

Integrisano upravljanje otpadom
• Nacionalna regulativa i regulativa EU
• Prevencija, sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada
• Metode odlaganja, reciklaže i ponovno korišćenje otpada i
iskorišćenje energije
• Savremene tehnike tretmana čvrstog otpada
• Sanacija nesanitarnih deponija
• Sanitarne deponije, izgradnja, korišćenje i monitoring
• Cirkularna ekomonija
Upravljanje posebnim tokovima otpada
• Upravljanje otpadnim uljima
• Upravljanje otpadnim gumama
• Upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
• Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom

C) OPASAN OTPAD

• Nacionalna regulativa i regulativa EU
• Industrijski opasan otpad
• Medicinski i farmaceutski otpad
• Kućni opasan otpad
• Otpad sa perzistentnim zagađujućim materijama (POPs)
• Metode odlaganja i ponovnog iskorišćavanja opasnog otpada
• Označavanje, pakovanje i transport hemikalija i opasnog otpada

ARHIVA PPNS U SRBIJI IMA 709 KONTAMINIRANIH LOKACIJA, A SAMO TRI RUDARSKA INSPEKTORA

U Srbiji ima 709 kontaminiranih lokacija, a samo tri rudarska inspektora
PROGRAM KONFERENCIJE

A. OTPADNE VODE

1. UZROCI ZAGAĐENJA VODNIH RESURSA I OPTEREĆENJA OTPADNIH KOMUNALNIH VODA U REPUBLICI SRBIJI
Radmila Šerović, Filip Abramović, Aleksandra Drobac, Nenad Radojević
2. FAKTORI KOJI UTIČU NA PRODUKCIJU BIOGASA NA POSTROJENJU ZA TRETMAN OTPADNIH VODA
Dejan Krćmar, Dragana Tomašević Pilipović, Vesna Pešić, Milena Bečelić-Tomin, Aleksandra Kulić Mandić, Nataša Duduković, Đurđa Kerkez
3. DIGITALNA TRANSFORMACIJA UPRAVLJANJA ZAŠTITOM VODA
Marija Milićević, Ratislav Trajković, Dragan Milićević
4. RAZVOJ STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE OTPORNOSTI SISTEMA UPRAVLJANJA VODNIM RESURSIMA U GRADU BEOGRADU
Đorđe Ogrizović, Vasilije Matijašević
5. PRIMENA ANALITIČKIH ALATA ZA SAVREMENE TEHNOLOGIJE UKLANJANJA ORGANSKIH MIKROPOLUTANATA IZ AKVATIČNIH MEDIJUMA
Mladenka Novaković, Ivana Mihajlović, Nevena Živančev, Tijana Adamov, Maja Petrovi
6. POTENCIJALI PRIMENE CRVENOG MULJA ZA UKLANJANJA TEŠKIH METALA IZ OTPADNE VODE
Maja Rajković, Maja Đolić, Milica Stojković, Marija Šljivić-Ivanović
7. POSTROJENJE ZA TRETMAN VODE OD PRANJA FILTERA NA PP BEŽANIJSKA KOSA – TEHNIČKO REŠENJE
Dragiša Žugić, Olivera Glišović, Milica Sajić, Dimitrije Mihajlović, Bojan Stanaćević, Dragan Rajić
8. PREČIŠĆAVANJA I PONOVNA UPOTREBA OTPADNIH VODA – MOGUĆNOSTI I IZAZOVI
Vesna Pešić, Milena Bečelić-Tomin, Dejan Krčmar, Anita Leovac Maćerak, Nataša Slijepčević, Nataša Duduković, Đurđa Kerkez
9. InfoLAB U MONITORINGU OTPADNIH VODA BEOGRADSKOG KANALIZACIONOG SISTEMA
Jelena Vukić, Marija Mihajlović-Kostić
10. POSTROJENJE ZA VISOKOTEMPERATURNU REGENERACIJU GRANULISANOG AKTIVNOG UGLJA NA PPV “MAKIŠ”
Bojan Marković, Bojan Stanaćević, Dragan Rajić, Olivera Glišović, Milica Sajić
11. REKONSTRUKCIJA CRPNE STANICE ZA RECIRKULACIJU MULJA NA SPOV GRADA KRAGUJEVCA SA SPROVEDENIM MERAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Goran Ljubisavljević
12. TRETIRANA KOMUNALNA OTPADNA VODA – POTENCIJALNI RESURS U POLJOPRIVREDI
Nataša Duduković, Anita Leovac-Maćerak, Nataša Sllijepčević, Vesna Pešić, Milena Bečelić-Tomin, Dragana Tomašević Pilipović, Đurđa Kerkez
13. KVALITET OTPADNIH VODA SA VODOVODNOG SISTEMA “GRUŽA”
Goran Gavrilović
14. POTENCIJAL IZABRANIH MIKROORGANIZAMA U PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH VODA
Ivana Radojević, Katarina Ćirković, Aleksandar Ostojić, Goran Gavrilović, Ivan Bogdanović, Marijana Vasić
15. ELEKTRIČNO POLJE ZA POVEĆANJE EFIKASNOSTI TRETMANA OTPADNE VODE
Ivana Dunić

OKRUGLI STO: “UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA U RS: STANJE I HITNE MERE” UVODNA PREZENTACIJA: Prof. dr Milena Bečelić-Tomin, PMF – Novi Sad

ARHIVA PPNS U SRBIJI NE POSTOJI NAČIN TRETIRANJA OPASNOG OTPADA

U Srbiji ne postoji način tretiranja opasnog otpada
B. KOMUNALNI ČVRST OTPAD

1. EU TAKSONOMIJA – OKVIR ZA DEFINISANJE ODRŽIVIH AKTIVNOSTI I PRIMENU CIRKULARNE EKONOMIJE
Aleksandra Vučinić, Vesna Alivojvodić
2. POLJOPRIVREDNI OSTACI KAO NEISKORIŠĆENI RESURS: PRILIKE I IZAZOVI
Jelena Beljin, Jasmina Anojčić, Tajana Simetić, Sanja Mutić, Nina Đukanović, Tamara Apostolović, Snežana Maletić
3. POTENCIJALI ZA PONOVNO KORIŠĆENJE INDUSTRIJSKIH VRSTA OTPADA U PUTNOJ INFRASTRUKTURI
Radmila Šerović, Ivana Jelić, Aleksandar Savić, Filip Abramović
4. INOVATIVNA REŠENJA ZA POPLOČAVANJE GRADOVA U CILJU SMANJENJA EFEKATA POPLAVA PRIMENOM STRATEGIJE NULTOG OTPADA
Vladana Rajaković-Ognjanović, Branislava Lekić, Zorana Naunović, Ognjen Govedarica, Dimitrije Zakić, Marina Škondrić
5. IZGRADNJA REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM “KALENIĆ”, IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENJE RADOVA
Petar Isaković. Nemanja Đurović, Nemanja Milić, Nikola Žugić, Milica Nešović, Milica Sajić, Petra Bujas,
Dimitrije Stevanović
6. UTICAJ PUCANJA BRANE PLUTAJUĆEG OTPADA NA KVALITET VODE RIJEKE VRBAS
Slobodanka Zarić, Aleksandra Tubić, Milena Bečelić-Tomin, Božo Dalmacija, Miroslava Marčić
7. METRIKE ODRŽIVOSTI: KRITIČKI OSVRT NA INDIKATORE CIRKULARNE EKONOMIJE – EFIKASNOST I RAZVOJ
Ana Momčilović, Gordana Stefanović, Milica Ivanović
8. PRIMENA TESTA IZLUŽIVANJA ZA PROCENU UTICAJA MODIFIKOVANIH BETONSKIH KOCKI NA VODE U OKRUŽENJU
Vladana Rajaković-Ognjanović, Zorana Naunović, Ognjen Govedarica, Marina Škondrić
9. KARAKTERIZACIJA BIOHEMIJSKIH PARAMETARA I SINERGIJSKIH EFEKATA PRIMARNOG MULJA I KODIGESTIJE OSTATKA OD HRANE
Ivan Bogdanović
10. UTICAJ TEMPERATURE PIROLIZE NA ODABRANE FIZIČKO-HEMIJSKE OSOBINE BIOUGLJA
Nina Đukanović, Snežana Maletić, Jasmina Anojčić, Tajana Simetić, Sanja Mutić, Tamara Apostolović, Jelena Beljin
11. TRANSFER STANICA “MLADENOVAC”, IZVOĐENJE RADOVA
Miloš Miljković, Miloš Čkonjević
12. SANACIJA NESANITARNE DEPONIJE U TOPOLI, ISTRAŽNI RADOVI I TEHNIČKO REŠENJE
Bojan Marković, Gordana Perović, Vladimir Kapetina, Olivera Glišović, Jelena Radovanović, Milica Sajić, Marija Savković

C. OPASAN OTPAD

Prvobitno je najavljen OKRUGLI STO: PROJEKAT JADAR – KAKO PROCENITI DOBRE I LOŠE STRANE i uvodna prezentacija prof. dr Aleksandra Jovovića (Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, odsek za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine). 

U međuvremenu je na sajtu organizatora postavljeno obaveštenje sledećeg sadržaja:

"Obaveštavamo učesnike Konferencije da se nisu stekli uslovi za održavanje okruglog stola predviđenog za četvrtak 4. april 15:45-17:15, sekcije "Opasan otpad" na temu iskopavanja litijuma i bora u Jadru. Izvinjavamo se zbog otkazivanja svim učesnicima konferencije i uvodničarima planiranog okruglog stola profesoru dr Aleksandru Jovoviću i naučnoj savetnici dr Dragani Đorđević".

PRVI PRVI NA SKALI Konferencija Otpadne vode, komunalni cvrsti otpad i opasan otpad - obavestenje
ARHIVA PPNS JADARIT, RAZVOJNA ŠANSA VEKA ILI PUT U EKOLOŠKU PROPAST (RTS)

Jadarit, razvojna šansa veka ili put u ekološku propast (RTS)
Radni program

Sreda 3. april

 • 09.00-09.30 Otvaranje izložbe
 • 09.30-10.30 Otvaranje Konferencije
 • 10.30-13.00 Radovi iz tematske oblasti A. OTPADNE VODE i prezentacija firmi
 • 13.00-13.15 Pauza - kafa
 • 13.15-14.45 Nastavak tematske oblasti A. i prezentacija firmi
 • 14.45-15.45 Ručak
 • 15.45-16.45 Nastavak tematske oblasti A. i prezentacija firmi
 • 16.45-18.15 Okrugli sto “UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA U RS: STANJE I HITNE MERE” Prof. dr Milena Bečelić Tomin
 • 19.00-19.30 Poster sekcija za sve tri tematske oblasti – izbor najuspešnijeg postera (postere postaviti na panoe u vreme pauze)

Četvrtak 4. april

 • 10.00-12.30 Radovi iz tematske oblasti B. KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD i prezentacija firmi
 • 12.30-12.45 Pauza - kafa
 • 12.45-14.45 Nastavak tematske oblasti B. i prezentacija firmi
 • 14.45-15.45 Ručak
 • 15.45-17.15 Okrugli sto PROJEKAT JADAR – KAKO PROCENITI DOBRE I LOŠE STRANE - Prof. dr Aleksandar Jovović - OTKAZANO
 • 17.00-18.00 Diskusija i zaključci Konferencije

Petak 5. april

 • 11.00 Polazak autobusa ispred hotela „Šumarice“: MIND PARK – Milanović tretman voda

O organizatoru konferencije

Kao članovi počasnog odbora ove konferencije navedeni su Ivica Momčilović, predsednik skupštine Grada Kragujevca, i Darko Đorić, Milanović Industriesgroup, dok se u organizacionom odboru, kao predsednik, nalazi Nebojša Jakovljević, direktor JKP Vodovod i kanalizacija.

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTVSI) je naučno-stručna asocijacija koja okuplja različite profile stručnjaka, institucija i preduzeća aktivnih u oblasti snabdevanja vodom, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i zaštite životne sredine u Srbiji.

Osnovano je 1960. godine, statut je donet 2010, a 2023. je izmenjen i dopunjen, pokazuju podaci APR.

Kako je istaknuto u oblasti ostvarivanja ciljeva, udruženje isključivo teži ostvarivanju javnih i naučnih ciljeva, bez ograničavanja na nacionalne aspekte i usmereno je na nacionalnu i međunarodnu zaštitu voda, kao i zaštitu životne sredine u sledećim oblastima: 1) javno snabdevanje vodom za piće naselja i industrije; priprema vode za piće; snabdevanje tehnološkom vodom; 2) prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda naselja i industrije; 3) tretman komunalnog i opasnog otpada.

U podacima APR o članstvu u savezu ili drugoj asocijaciji u zemlji ili inostranstvu, zabeleženo je: 1) DVGW - Nemačka asocijacija; 2) član odbora Privredne komore Srbije.

Na sajtu UTVSI, u listi članstva, poslednji put ažuriranoj ovog meseca, među kolektivnim članovima nalazi se i "Jaroslav Černi", Institut za vodoprivredu iz Beograda.

ARHIVA PPNS PROJEKAT JADAR: PRIKAZ ZONE RUDARSKIH AKTIVNOSTI SA POTENCIJALNIM MESTIMA UTICAJA 

Projekat Jadar: Prikaz zone rudarskih aktivnosti sa potencijalnim mestima uticaja
Kako bi javnost bila upoznata detaljnije sa programom, udruženje PRVI PRVI NA SKALI (PPNS) zatražilo je od organizatora apstrakte, čiji je prijem bio do 29. decembra, nakon čega je usledilo dostavljanje radova u celini do 12. februara.

Svaki apstrakt sadrži do 300 reči, a redakcioni odbor konferencije je izvršio izbor apstrakata i uputio na pripremu cele radove.

IZ ARHIVE PPNS 

Podsećamo, za dobijanje preciznijih podataka o količinama i kvalitetu ruda na području grada Kragujevca, u kojem je bio planiran okrugli sto o projektu "Jadar", dozvoljena su samo osnovna geološka istraživanja koja su propisana članom 19. u vezi člana 18. stav 1. i 2. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Iz osnovnih geoloških istraživanja izuzimaju se eventualna ponovna istraživanja litijuma, bora i pratećih mineralnih sirovina, piše u Programu zaštite životne sredine u Kragujevcu od 2023-2033. godine.

Ovaj strateški dokument stupio je na snagu objavom u Službenom listu od 16. juna 2023. godine i javno je dostupan na sajtu Grada.

Programom nisu dozvoljena primenjena geološka istraživanja jer su njihovi nosioci privredna društva, a svrha i neposredni cilj buduća eksploatacija mineralnih resursa i otvaranje površinskih kopova (član 3. stav 1. tačka 16. i 30, kao i član 21. ovog zakona), piše u obrazloženju. Primenjena geološka istraživanja mogu direktno da proizvode štetu fizičkim licima i životnoj sredini, ekološki su neprihvatljiva i zato su deo Programa ZŽS.

E
ksploatacija mineralnih sirovina nije predviđena ni na području Generalnog urbanističkog plana "Kragujevac 2030" (videti Izveštaj o obavljenom javnom uvidu i jednoglasni Zaključak Komisije za planove Grada).

OSNOVNA ISTRAŽIVANJA LITIJUMA I SVA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NISU DOZVOLJENA PROGRAMOM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U KRAGUJEVCU OD 2023-2033

Osnovna istraživanja litijuma i sva primenjena geološka istraživanja nisu dozvoljena Programom zaštite životne sredine u Kragujevcu od 2023-2033

Udruženje PPNS utvrdilo je da su geološka istraživanja litijuma na teritoriji Kragujevca bila odobrena preduzećima Ultra Balkans DOO 2011. i 2012. godine (prestala da važe 2015) i LithiumLi Balkan DOO 2011. i 2014. (zaključno sa 2014), na osnovu rešenja nadležnog ministarstva.

Rešenja je donosilo: Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja 2011; Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja 2012. i 2014; Ministarstvo rudarstva i energetike 2014. i 2015.

Ovo je utvrđeno uvidom u, kako nam je odgovoreno iz Ministarstva rudarstva i energetike, "sva rešenja" ministarstva izdata za istraživanje litijuma na teritoriji Srbije u periodu od 2004. do 2022. godine.

Do objave na portalu udruženja PPNS, kragujevačka javnost nije bila obaveštena o ovom istraživanju litijuma na teritoriji grada, aktivnosti koja se završila prinudnom likvidacijom preduzeća koja su istraživala rudu.

LITIJUM ISTRAŽIVAN NA TERITORIJI KRAGUJEVCA OD 2011. DO 2015.

Litijum istraživan na teritoriji Kragujevca od 2011. do 2015.

IZ ARHIVE PPNS  
DEGRADACIJA PROSTORA U OKVIRU PROJEKTA JADAR - RATKO RISTIĆ, IVAN MALUŠEVIĆ, PETAR NEŠKOVIĆ, ANGELINA NOVAKOVIĆ, SINIŠA POLOVINA, VUKAŠIN MILČANOVIĆ PROF. IMRE KRIZMANIĆ: PROJEKAT JADAR - UTICAJ NA BIODIVERZITET  JAGOŠ RAIČEVIĆ: PROJEKAT JADAR - KONTROLA REGULATORNOG PROCESA I TROŠKOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Degradacija prostora u okviru projekta Jadar - Ratko Ristić, Ivan Malušević, Petar Nešković, Angelina Novaković, Siniša Polovina, Vukašin Milčanović Prof. Imre Krizmanić: Projekat Jadar - uticaj na biodiverzitet Jagoš Raičević: Projekat Jadar - kontrola regulatornog procesa i troškovi zaštite životne sredine
OSNOVNA ISTRAŽIVANJA LITIJUMA I SVA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NISU DOZVOLJENA PROGRAMOM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U KRAGUJEVCU OD 2023-2033 SANU: PROMOCIJA ZBORNIKA "PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?" (VIDEO) - EKSKLUZIVNO NA PPNS "RUDARSKA INDUSTRIJA JE GLAVNI IZVOR ZAGAĐENJA ZEMLJIŠTA NA ZAPADNOM BALKANU" - ZAJEDNIČKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR EVROPSKE KOMISIJE  
Osnovna istraživanja litijuma i sva primenjena geološka istraživanja nisu dozvoljena Programom zaštite životne sredine u Kragujevcu od 2023-2033 SANU: Promocija zbornika ’Projekat Jadar - šta je poznato?’ (VIDEO)  ’Rudarska industrija je glavni izvor zagađenja zemljišta na Zapadnom Balkanu’ - Zajednički istraživački centar Evropske komisije


STRANICA KOJA SE ČUJE
 - ZORAN MODLI

PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM , JUTJUBTREDS

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html