GM sistemi ishrane i njihov ekonomski uticaj - Tatjana Brankov, Koviljko Lovre: Završne napomene

GM sistemi ishrane i njihov ekonomski uticaj - Tatjana Brankov, Koviljko Lovre: Završne napomene

Doc. dr Tatjana Brankov za PPNS, 8. 9. 2018.

Knjiga analizira politiku različitih država sveta (SAD, EU, BRICS, Srbija) prema GMO u sklopu prehrambenih režima. Drugačije rečeno, GMO politika se posmatra kao deo ukupne agrarne politike, koju definišu različite poljoprivredne performanse i trgovinske relacije. U knjizi se analizira i uticaj proizvodnje transgene hrane na svetske cene hrane, prehrambenu sigurnost i potrošnju agrohemikalija. Na samom kraju, diskutuje se o svim načinima prodiranja GMO u prehrambene lance i daje se lista proizvoda koji potencijalno sadrže GMO.

 

Od Kvintusa Septimiusa Florensa Tertulianusa (III vek nove ere), preko Tomasa Roberta Maltusa (18. vek) do Pola Erliha (20. vek), brojni autori su dali svoje sumorne prognoze o prenaseljenoj planeti i masovnoj gladi, verujući u nemogućnost obezbeđivanja dovoljno hrane za rastuću populaciju. Međutim, nauka, tehnološki napredak i inovacije su od tada negirali ova pesimistička predviđanja. Tokom proteklih decenija, stopa proizvodnje hrane je uspela da prevaziđe stopu rasta stanovništva.

Zelena revolucija napravila je veliki napredak u poljoprivrednoj proizvodnji kombinovanjem sorti žitarica visokog prinosa, veštačkih đubriva, pesticida i navodnjavanja. Odabrane genetske osobine povećale su prinos, stabilnost prinosa i široku prilagodljivost pojedinih sorti. Međutim, problemi u postizanju dovoljnih količina hrane ponovo su postali relevantni, zbog alarmantne predviđene stope rasta stanovništva, a posledica toga je potreba za povećanjem globalne proizvodnje hrane za oko 70% do 2050. godine. Jedno od ponuđenih rešenja za rešavanje globalne obezbeđenosti hrane bila je transgenska tehnologija. Međutim, nakon dvadeset godina implementacije i nakon zauzimanja oko 13% (tj. oko 180 miliona hektara) obradivog zemljišta, naučna rasprava o posledicama GMO nije usporena.

Da bismo učestvovali u globalnoj debati, analiziramo neke promene u svetskom prehrambenom sistemu nakon komercijalizacije GMO. Utvrdili smo da u periodima pre i posle uvođenja GMO na tržište nije bilo značajnih razlika u proizvodnji žitarica po glavi stanovnika, ali su se pojavile statistički značajne razlike u proizvodnji uljarica. U suštini, to znači da su multinacionalne kompanije usmerile svoja istraživanja i investicije ka proizvodnji tih useva koji će doneti veći profit. Potrebe najsiromašnijih, čija se ishrana zasniva na žitaricama, potpuno su ignorisane. Istraživanje pokazuje uticaj transgenske tehnologije na produbljivanje jaza između bogatih i siromašnih, mereno dodatom vrednosti poljoprivrede po radniku: taj se jaz vremenom povećao između GMO razvijenih i GMO zemalja u razvoju; raskorak se takođe povećao tokom vremena između zemalja sa visokim dohotkom i zemalja sa niskim prihodima, kao i između zemalja sa visokim dohotkom i srednjim dohotkom.

Iako se proizvodnja uljarica za ishranu životinja značajno povećala nakon komercijalizacije transgenih useva, povećale su se i cene mesa i proizvoda životinjskog porekla, kako je razrađeno u poglavlju 3. Dvadeset godina nakon uzgoja GMO, cene najvažnijih transgenih kultura, soje i kukuruza više su nego 1995. godine. Porast cena kukuruza i proizvodnja biogoriva, pad u odnosu zaliha i korišćenja i povećanje površina pod HT i Bt kukuruzom u SAD - sve se promenilo otprilike u isto vreme. Bez obzira da li je uzrok transgenska tehnologija ili ne, nema sumnje da su SAD značajno povećale proizvodnju kukuruza u prethodnom periodu. Ali, nažalost, ova eskalacija je uložena u proizvodnju biogoriva, bez ikakvog doprinosa spasavanju sveta od gladi. U svakom slučaju, transgena tehnologija, prvenstveno kroz cene semena, doprinela je rastu cena hrane.

Troškovi semena povećali su se po kilogramu proizvedene količine, na osnovu procenta operativnih troškova i na osnovu procenta prihoda. Povećanje troškova semena po kilogramu proizvedene soje i kukuruza ukazuje da povećanje prinosa nije pratilo rast cena semena. Stoga se čini razumnim zaključiti da su se značajna povećanja cena semena kukuruza i soje uglavnom desila zbog uvođenja transgenih sorti u proizvodnju. Poređenja cena semena konvencionalnih i transgenih sorti kukuruza i soje dovode do sličnog zaključka. Prosečne proizvođačke cene ne-transgenog kukuruza u poslednjih dvadeset godina u Ukrajini (najvećem svetskom izvozniku ne-transgenog kukuruza) bile su niže od prosečnih cena proizvođača transgenih kukuruza tri najveća izvoznika: SAD, Brazila i Argentine.

Takođe, cene kukuruza iz ukrajinskog izvoza su bile niže od prosečnih svetskih izvoznih cena od 2001. godine, a od 2009. godine one su stalno znatno niže od argentinskih i brazilskih cena. Iako manje konkurentna u proizvodnji soje nego u proizvodnji kukuruza, od 2008. godine izvozne cene soje u Ukrajini bile su niže od argentinskih, brazilskih i američkih. Primer Ukrajine pokazuje da je često priča o nižoj tržišnoj ceni za transgenu soju i kukuruz čisto i jednostavno mit. Potpuno drugačija dimenzija problema je dominacija GMO soje i kukuruza na svetskom tržištu. Naše računanje otkriva da tek nešto više od 2% soje i 20% kukuruza dolaze iz zemalja koje ne gaje transgene sorte. Svakako, učešće ne-GMO soje i posebno kukuruza na globalnom tržištu je veće zato što zemlje koje proizvode transgene useve takođe proizvode svoje pandane - konvencionalne useve. Međutim, dominacija GMO nad tržištem je neporeciva.

Istraživanja prikazana u ovoj knjizi pokazuju da se transgenska tehnologija može tumačiti više kao logičan nastavak intenziviranja i industrijalizacije poljoprivredne proizvodnje nego kao ekološki prihvatljiva tehnologija. Da bi se podržalo ovo tumačenje, zemlje koje proizvode GMO koristile su dva do četiri puta više pesticida (mereno kao upotreba aktivnih sastojaka pesticida u trajnim obradivim površinama) od Ukrajine, zemlje koja ne proizvodi GMO. Najveća razlika između Ukrajine i zemalja koje proizvode GMO odnose se na potrošnju herbicida, dok je najmanja razlika u potrošnji fungicida i baktericida. Znajući da su gotovo sve komercijalizovane transgene kulture stvorene da budu tolerantne na određene herbicide ili otporne na insekticide, manje razlike u potrošnji fungicida i baktericida među GMO i zemljama koje nisu GMO su sasvim razumljive.

Međutim, tehnologija ne sprečava trend usporavanja pada efikasnosti pesticida i đubriva. Stoga, ako želimo da očuvamo našu planetu od daljeg raspadanja, treba preduzeti ozbiljne promene u načinu na koji se stvaraju GMO. Drugo rešenje za dobijanje ekološki održive proizvodnje hrane je difuzija neke druge „zelenije“ tehnologije, koja bi koristila akumulirano znanje o strukturi i ponašanju kultivisanih biljaka (selekcija cilja), ekološkim procesima, dinamici bolesti i mikrobskim i procesima zemljišta.

Rezultati ove studije ukazuju na to da nacionalnu politiku GMO treba analizirati kao integralni deo ukupne poljoprivredne politike. Zemlje koje teže postizanju samodovoljnosti usvajaju snažne regulatorne propise, dok dominantno izvozno orijentisane zemlje usvajaju slab regulatorni pristup GMO-ima. Države pokušavaju da zaštite svoja tržišta od GMO gde male farme pokrivaju veliki deo poljoprivredne proizvodnje. Ako su dominantna klasa farmi velike farme, nacije su otvorenije prema novoj tehnologiji.

Uzimajući u obzir brzo prodiranje transgene hrane i hrane za životinje na američko tržište, moramo uzeti u obzir sledeće činjenice:

 • (i) većina američke proizvodnje koncentrisana je u malom broju komercijalnih farmi (5% farmi koje učestvuju, sa 53% u vrednosti ukupne proizvodnje) koje su visoko specijalizovane (oko polovine proizvodi samo jednu robu);
 • (ii) postoji povoljna regulatorna klima - FDA smatra da je većina GM useva suštinski ekvivalentna ne-GM usevima. Označavanje je obavezno samo ako određeni GM prehrambeni proizvod više nije suštinski ekvivalentan odgovarajućoj konvencionalnoj hrani u smislu sastava, hranljivosti ili bezbednosti;
 • (iii) zaštita patenta za nove sorte semena je privukla velike hemijske, naftne i prerađivačke korporacije (kao što su Dov, Dupont i Monsanto) da sarađuju sa mnogim nezavisnim kompanijama koje proizvode seme i za finansiranje značajnih istraživanja i razvoja;
 • (iv) zemlja se u velikoj meri oslanja na izvozna tržišta kako bi održala cene i prihode, budući da produktivnost poljoprivrede raste brže od domaće potražnje;
 • (v) podrška javnosti svim vrstama transgenih tehnologija ostala je na prilično visokom nivou tokom vremena, uglavnom zahvaljujući individualističkoj kulturi i slabom uticaju nevladinih organizacija. 

Za razliku od SAD, EU ima možda najstrože GMO propise u svetu. Ona propisuje GMO bezbednost, GMO norme, GMO označavanje, GMO otkrivanje i suživot. Države članice mogu privremeno zabraniti ili ograničiti upotrebu GMO na svojoj teritoriji na osnovu ciljeva ekološke ili poljoprivredne politike, ili planiranja gradova i sela, korišćenja zemljišta, socio-ekonomskih uticaja, koegzistencije i javne politike. EU utvrđuje normu za sporedno, ili slučajno, prisustvo GM materijala u ne-GM hrani ili izvorima hrane od 0,9%, a to se odnosi samo na GMO koji imaju odobrenje EU. Iznad ove norme, sva hrana treba da bude označena na sledeći način: "Ovaj proizvod sadrži genetski modifikovane organizme [ili imena organizama]."

GMO kultivacija u EU je veoma ograničena (samo četiri zemlje zasađuju jednu kulturu), ali, kao oblast sa nedostatkom proteina, EU uvozi velike količine hrane. Takva politika EU se rukovodi:

 • (i) željom zajednice da održi samodovoljnost u proizvodnji hrane koja je stečena veoma skupim i protekcionističkim sistemom CAP;
 • (ii) neophodnost uvoza hrane za životinje;
 • (iii) izvoz svojih standarda i modela za regulisanje predostrožnosti u inostranstvu.

Izbor transgene politike SAD i EU ograničava mogućnosti drugih zemalja. Zemlje koje su ekonomski zavisne od njih jednostavno su primenile regulatorno usklađivanje. Druge zemlje su usvojile transgenu neoregulaciju, čija se strogost nalazi između dva dominantna modela. Dobar primer za ilustraciju gore navedenih izjava su zemlje BRIKS-a (Brazil-Rusija-Indija-Kina-Južna Afrika).

Rusija je usvojila jedan od najsnažnijih zakona u svetu koji se odnose na GMO (zakonska zabrana uzgoja transgenih kultura), ali zemlja toleriše uvoz transgene hrane za životinje. Razlozi su sledeći:

 • (i) kako bi se osigurala samodovoljnost u snabdevanju hranom, Rusija je značajno povećala proizvodnju - proizvodnja pšenice povećana je za više od dva puta, proizvodnja semenki suncokreta gotovo tri puta, dok je proizvodnja soje i kukuruza povećana deset puta (2000–2015);
 • (ii) Rusija još uvek nije samodovoljna u hrani za životinje jer povećanje površine pod kulturama za ishranu životinja, prvenstveno soje, nije pratilo povećanje proizvodnje stoke i mesa;
 • (iii) stav javnosti - Rusi imaju izuzetno negativan stav prema uzgoju GMO, dok su potpuno indiferentni prema transgenim sastojcima hrane.

Brazilski stav o pitanjima GMO je prilično sličan stavu SAD. Najveće razlike leže u označavanju: Brazil se u potpunosti ne pridržava koncepta suštinske ekvivalencije jer proizvodi koji sadrže više od 1% transgenih sastojaka moraju biti označeni bez obzira na okolnosti. I Brazil i SAD imaju istu težnju ka uklanjanju trgovinskih barijera, vođeni istim ciljem poljoprivredne politike: proširiti izvoz. Kao i u SAD, i u Brazilu je stav javnosti pomogao vladi da usvoji slab zakon o GMO. Građani nisu zainteresovani za GMO - tri četvrtine nikada nisu čuli za njih. Logična posledica je da, bez svesti, oni ne mogu biti pokretač otpora prema GMO.

Kina je usvojila regulatorni nadzor transgenske tehnologije koji je istovremeno slab i snažan. Snažan je u odnosu na ulazak stranih semena (proizvodi samo GM useve dobijene iz vlastitih istraživanja), slab u odnosu na uvoz transgenog pamuka, i kukuruza i soje koji se koriste kao hrana i za preradu. Ovakav stav je u skladu sa:

 • (i) ciljem poljoprivredne politike - postizanjem obezbeđenosti hranom kroz samodovoljnost u proizvodnji žitarica;
 • (ii) činjenicom da je zemlja već samodovoljna za seme pirinča, kukuruza, pšenice, pamuka i soje;
 • (iii) činjenicom da je 63% njenog stanovništva ruralno - nacionalna proizvodnja useva je u rukama 200 miliona malih porodičnih farmi (prosečno 0,6 ha) koje su još uvek važne u mlekarskoj industriji i proizvodnji svinja;
 • (iv) nedostatkom hrane za životinje uzrokovanim rastućim sektorom stočarstva; i
 • (v) snažnim javnim odbacivanjem, koje usporava dalju difuziju transgenih useva.

Indija je primer otpora međunarodnom pritisku kako bi zaštitila svoje autohtone narode. Razvila je sopstveni sistem za zaštitu biljnih sorti. Zajedničke akcije dovele su do masovnog i dobro organizovanog društvenog pokreta koji je poprimio oblik velikog uličnog protesta i privukao je međunarodnu pažnju. Ovaj pristup je razumljiv u pogledu:

 • (i) dominacije malih porodičnih farmi u strukturi poljoprivrednih gazdinstava u zemlji - udeo farmi sa manje od 0,5 ha je 47%;
 • (ii) neuspeha Bt pamuka da ispuni očekivanja prinosa; i
 • (iii) postojanjem nedovoljnih količina hrane i neuhranjenosti u velikom obimu.

Poslednja zemlja BRIKS-a, Južna Afrika, odobrila je poljoprivredi glavnu ulogu u izgradnji snažne ekonomije i pokušava da izgradi efikasan i međunarodno konkurentan poljoprivredni sektor. Kao strateški partner SAD na afričkom kontinentu, primenila je neoregulatornu paradigmu suštinske ekvivalencije. Međutim, slični ciljevi u poljoprivrednoj politici ne znače isti uspeh u odnosu na GMO. SAD, Brazil i Južna Afrika, svi sa neoliberalnim stavom u pogledu GMO, postigli su različite rezultate u implementaciji te tehnologije. Za razliku od Brazila i SAD, dva izvozna giganta, Južna Afrika nije uspela da poveća konkurentnost u izvozu i ostala je zavisna o uvozu svih transgenih useva komercijalno proizvedenih u zemlji. Dakle, ova zemlja je dobar dokaz da snažan neoliberalni stav u odnosu na GMO nije garancija uspeha.

Poslednja zemlja o kojoj smo razgovarali bila je Srbija. Srbija ima jedinstvenu politiku o GMO u poređenju sa politikom prethodno razmatranih zemalja: proizvodnja i komercijalizacija, kao i uvoz transgenih useva i proizvoda je strogo zabranjena Zakonom iz 2009. godine. Za razliku od do sada pomenutih zemalja, Srbija nije član STO. Zahvaljujući dobro organizovanom društvenom pokretu, 80% njegovih gradova i opština (136 od 169) proglasilo se teritorijom bez GMO. Ogromna kampanja "Srbija bez GMO" traje već nekoliko godina. Razlozi za ovaj strogi pristup mogu se naći u istoriji zemlje. Sedamdesetih godina prošlog veka Srbija je bila previše snabdevena prehrambenim i poljoprivrednim proizvodima - njen stepen samodovoljnosti ’70-ih bio je 122,24%, a za njenu pokrajinu Vojvodinu 237,03%. Ali građanski rat, vazdušni napadi NATO, međunarodne ekonomske sankcije, priliv izbeglica i jedna od najvećih hiperinflacija na svetu doprineli su da je srpska privreda 2000. bila upola manja nego što je bila ’90-ih. Nakon demokratskih promena 2000. godine, zemlja se suočila sa mnogim negativnim efektima liberalizacije tržišta, između ostalog, neadekvatnim ekonomskim pristupom hrani. Znajući da će sve te teškoće biti teže prevazići bez samodovoljnosti u proizvodnji hrane, građani Srbije su ujedinjeni po pitanju otpora prema GMO. Takav stav stvara probleme političkoj eliti koja je, izložena čestim izborima, odložila odluku o izmeni rigoroznog GMO zakona nekoliko godina, uprkos pritisku SAD, STO i EU.

PRVI PRVI NA SKALI Dr Tatjana Brankov GM sistemi ishrane i njihov ekonomski uticaj Predgovor Kragujevac

Konačno, na kraju ove knjige pokazujemo da, iako je javnost duboko podeljena, uz žestoke javne rasprave, između strastvenih zagovornika i strastvenih protivnika transgenske tehnologije, GMO su slomili gotovo sve barijere. Kroz hranu za životinje, prerađenu hranu i kontaminaciju, oni su nepovratno prodrli u prehrambeni sistem, iako javnost još uvek uglavnom razmatra pitanja zdravlja i bezbednosti. Takva debata zamagljuje suštinske probleme i paralizuje organizovane akcije na krajnjoj liniji fronta: odbrana semena. Seme je osnovna baza za postizanje suvereniteta, kada je hrana u pitanju. Bez semena, nijedna zemlja nema vlastiti sistem hrane i poljoprivrede.

Zaštita patenta transgenske tehnologije, njenih procesa, metoda i proizvoda je kruna neoliberalnih aktivnosti. Uz važnu pomoć nadnacionalnih organizacija, multinacionalne korporacije su uzurpirale proizvodne i prerađivačke sektore i sve više su prodirale u komercijalni sektor. Savršena strategija za ekskluzivno razvijanje uskog spektra useva sa veoma širokim spektrom industrijske upotrebe, kao i za povezivanje proizvodnje useva sa određenim herbicidima čiji su vlasnici iste kompanije koje su razvile useve, učinile su te multinacionalne kompanije glavnim korisnicima "Revolucije gena". Ove kompanije poseduju više od 97% svih GMO odobrenih za direktnu upotrebu kao hrane ili kao aditiva, dok su univerziteti, instituti i istraživačke institucije razvili manje od 3% takvih GMO.

Kao što je Blumberg primetio, spajanje poljoprivrednih kompanija u transgenim i tehnologijama semena pomoglo je najvećim igračima da oštro konsoliduju svoju kontrolu nad tržištima; četiri najveće kompanije imale su tržišni udeo od 54% u 2009. godini, što je povećanje od više nego dvostruko u odnosu na 21% u 1994. godini. Dominacija takvih kompanija može se smatrati nastavkom procesa iz prošlosti. Zelena revolucija doprinela je transformaciji poljoprivrede u agrobiznis, izbrisala granice između poljoprivrede i industrije, učinila poljoprivrednike zavisnim od agroindustrijskih korporacija, povećala područja pod jednom vrstom useva, prouzrokovala negativne efekte na životnu sredinu i stvorila novu prehranu. Revolucija gena je produbila ovaj proces i doprinela još većoj zavisnosti farmera od korporacija i daljem povećanju površina pod jednom vrstom useva i upotrebu agrohemikalija. I to je izazvalo novu ultra-prerađenu ishranu, kao produžetak proizvedene ishrane.

Sve u svemu, suverene države imaju dva izbora: da se predaju milosti multinacionalnih kompanija ili da brane svoje granice. Nacionalna politika hrane, pravilno osmišljena, adekvatno sprovedena i uz poštovanje dobrobiti stanovništva, može rezultirati smanjenjem društveno-ekonomske nejednakosti. Odgovorna vlada bi bila otvorena za preovladavanje malih farmi ili bi-modalnu strukturu poljoprivrednih gazdinstava, i ne bi trebalo da vidi samo velike farme kao sredstvo za postizanje obezbeđivanja dovoljno hrane. Male farme takođe mogu biti veoma produktivne. Konačno, nacionalna prehrambena politika koja se sprovodi za dobrobit nacije trebalo bi da uzme u obzir veze između poljoprivrede, prehrane, javnog zdravlja i životne sredine. Kao takav, adekvatan sistem kontrole hrane treba da bude imperativ.

Naši rezultati imaju nekoliko implikacija za buduća istraživanja. Prvo, naš skup podataka je koristan za druge dublje analize GM sistema hrane po regionima ili zemljama, sa više uvida u regionalna ili nacionalna pitanja. Drugo, zainteresovani bi mogli smatrati korisnim za usklađivanje politike, kako je opisano u Poglavlju 2, sa potrebama svoje zemlje. Treće, osetljivi potrošači mogu da pronađu načine da izbegnu GMO prisutne u hrani, nakon što se pozovu na podatke iz Poglavlja 6. Motivacija daljih istraživanja o sistemima GM hrane i njihovim ekonomskim uticajima je glavni cilj ove knjige. Nadamo se da smo postigli ovaj cilj.

Prevod i obrada: Minja i Dejan Milošević/Portal PPNS

* Za preuzimanje sadržaja: PPNS kontakt

GM FOOD SYSTEMS AND THEIR ECONOMIC IMPACT CABI, AMAZON, GUGL 

PREDGOVOR

 

POVEZIVANJE STUDIJA SLUČAJEVA
ARHIVA PPNS


2018.

 

2017.

2016.

TRIBINA O GMO I MARŠ PROTIV MONSANTA U KRAGUJEVCUPRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)

PREPORUKA PPNS

 • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
 • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
 • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

Detaljnije

 

PPNS/O GMO/EVROPA

 

PPNS/O GMO/SVET

 

PPNS/O GMO VIDEO

 

PPNS/O GMO/DOKUMENTI

 

PREPORUKA PPNS

PRVI PRVI NA SKALI Slikom

PPNS/SLIKOM

ARČIBALD RAJS

PRVI PRVI NA SKALI Podrzite PPNS - Zoran Modli manji

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html