Deset godina Deklaracije Kragujevac bez GMO - rezime projekta

Deset godina Deklaracije Kragujevac bez GMO - rezime projekta

Udruženje PRVI PRVI NA SKALI realizovalo je projekat "Deset godina Deklaracije Kragujevac bez GMO" od aprila do decembra, uz sufinansiranje grada Kragujevca.

Kragujevačkom Deklaracijom o GMO, jednoglasno usvojenom 27. decembra 2013. godine, u obavezi su "organi grada Kragujevca da doprinose primeni postojećih propisa, planova i programa iz ove oblasti kao i njihovom preciziranju i usaglašavanju sa stavovima Deklaracije, da stvaraju uslove za unapređenje rada lokalnih organa, organizacija i institucija za primenu propisa iz ove oblasti".

Predlog Deklaracije: Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji!
Jedan od doprinosa je sufinasiranje ovog projekta kojim se unapređuje zaštita životne sredine jačanjem svesti građanstva o GMO – kroz edukaciju i informisanje javnosti.

Pomenute godine na snazi je bio Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) grada Kragujevca, važeći za period od 2010. do 2014, u čijem je poglavlju "Uticaj informisanja na zdravlje ljudi" navedeno "Učešće javnosti po Arhuskoj konvenciji" naročito u nekoliko slučajeva, među kojima je i "donošenje odluka o tome da li da se odobri namerno uvođenje GMO u životnu sredinu".

Kragujevčani su se posredstvom svojih najdirektnijih predstavnika – odbornika, odredili da ne žele GMO na svojoj teritoriji, kao i većinska Srbija. U 136 opština i gradova sa usvojenom deklaracijom nalazi se više od 77,2% ukupne teritorije Srbije, 84,5% ukupnog stanovništva 2014, 75,3% poljoprivrednog zemljišta.

Iste 2013. Srbija je potpisala Deklaraciju "Dunav soja", na inicijativu Austrije, a čije su potpisnice i ostale zemlje Dunavske regije: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Bavarska, Mađarska, Slovenija i Švajcarska. Cilj ove deklaracije je "uspostavljanje nove politike u oblasti gajenja soje koja će omogućiti bolje korišćenje domaćih resursa i umanjiti prekomernu zavisnost od uvoza soje koja se koristi za proizvodnju hrane, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena uzgoju, preradi i korišćenju GMO free soje". Vlada je tada objavila da "za Srbiju kao zemlju dunavskog sliva i njenu poljoprivredu potpisivanje ove deklaracije ima veliki značaj jer se na taj način jača regionalna saradnja, povećava vrednost domaćih proizvoda i utiče na širenje tržišta GMO free hrane".

Uz Dunavsku regiju, više hiljada regiona u Evropi ima status "slobodni od GMO" (GMO-free regions), a Skupština grada Kragujevca se 2013. godine zvanično odredila da "podržava predstavnička tela opština, regija i gradova u Evropskoj uniji i svetu koje su proglasile svoje teritorije za teritorije bez GMO (GMO free zone) u cilju razvijanja saradnje sa njima na ovom polju, delovanja i odgovornosti". Takvih regiona ima ih i u "Jadranskoj regiji" (Alpe-Adria). Sve županije Hrvatske, najmlađe članice Evropske unije, zabranile su upotrebu GMO semena i njihovih sastavnih delova, kao i proizvodnju GM hrane, kako bi "sačuvale autohtonu proizvodnju hrane i unapredile ekoturizam".

Zato se PRVI PRVI NA SKALI, zajedno sa stručnim saradnicima-konsultantima u ovoj oblasti, ovih deset godina zalaže da Kragujevac dosledno primenjuje svoju deklaraciju, a da država Srbija postane deo te evropske porodice – braneći svoj prehrambeni suverenitet, životnu sredinu i javno zdravlje. Ta inicijativa je prihvaćena na Konferenciji regiona bez GMO u Berlinu 2018. godine gde je Srbiju predstavljala prof. dr Tatjana Brankov, vodeći saradnik našeg udruženja i supervizor ovog projekta.

Stoga je neophodnost ovog projekta u obavezi da se javnost dalje upoznaje sa svim navedenim činjenicama kojima će sagledavati sasvim prirodno okruženje Kragujevca i Srbije u Evropi – slobodnoj od GMO.

PRVI PRVI NA SKALI već četiri godine zaredom sprovodi projekte o GMO, a u cilju što efektnije realizacije projektnih aktivnosti, centralna zbivanja su predavanja stručnih saradnika. Dosadašnji predavači bili su:

Napomena: linkovi preko imena vode do snimaka predavanja

Prva ovogodišnja tema predavanja bila je "GMO i zagađivanje životne sredine", a predavač je bio doc. dr Duško Brković, sa Agronomskog fakulteta u Čačku, Univerziteta u Kragujevcu. Brković je jedan od potpisnika prve Deklaracije o GMO u Srbiji iz 2013. godine.

Dr Brković je govorio o rizicima koje nose genitički modifikovani organizmi u kontekstu zagađenosti životne sredine. Iznosio je svoje iskustvo kao univerzitatski profesor, pre svega, ali i nekadašnji inspektor za zaštitu životne sredine, kao i današnji ekološki aktivista.

Pored ostalog, pobrajao je potencijalne opasnosti od GMO:

 • narušavanje biodiverziteta
 • geni se mogu preneti u druge biljne kulture ili divlje srodnike
 • mogu se izmeniti osobine neciljanih biljnih vrsta
 • narušavanje kvaliteta zemljšta
 • "super korovi"
 • "super insekti"
 • parenje GM životinja i divljih srodnika
 • stres životne sredine

Brković je naveo da je čovek oduvek intervenisao u prirodi, nekada je to bilo samo kalemljenje, a danas se u laboratorijama manipuliše genima, što je odgovor na korišćenje nauke u svakodnevnom životu. Kalemljenje biljaka u prirodi i razbijanje ćelije i ubrizgavanje gena drugog organizma nije isto, naglasio je Brković. Prvi proces je pomoć čoveka prirodi, drugi je manipulacija prirodom zarad profita.

- Dva psa možete ukrštati bez opasnosti po vrstu, ali van laboratorije ne možete ukrštati paradajz i ribu, što GMO čini, rekao je predavač.

SNIMAK PREDAVANJA (1:06:31)

Drugo predavanje "GMO i Arhuska konvencija" održala je Tina Janjatović iz Ministarstva zaštite životne sredine, zadužene za postupak konsultacija o Radnoj verziji Strategije za primenu Arhuske konvencije i Akcionog plana Republike Srbije.

Janjatović je detaljno predstavila Konvenciju o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencije, uz to i Amandman o GMO, sastavni deo ovog međunarodnog dokumenta čiji je cilj zaštita prava "sadašnjih i budućih generacija na život u zdravoj životnoj sredini".

Podsećamo, ovaj međunarodni ugovor nastao je 1998. godine, stupio je na snagu tri godine kasnije, a Srbija ga je ratifikovala 2009, kada je i zakonom potvrđen.

Izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine 2016. godine uvedena je definicija informacije o životnoj sredini koja podrazumeva i informaciju o GMO.

Janjatović je, između ostalog, ukazala da Konvencija predviđa da države ugovornice primenjuju odredbe o učešću javnosti prilikom odlučivanja o tome da li da se dozvoli namerno ispuštanje GMO u životnu sredinu. Namerno uvođenje moguće je radi izvođenja ogleda, demonstracionih ogleda i razvoja novih varijeteta, ali u strogo kontrolisanih uslovima.

Na predavanju je pojašnjeno da je u maju 2005. godine usvojena odluka o GMO, kao i Amandman koji određuje načela učešća javnosti tokom odobravanja namernog uvođenja u životnu sredinu i stavljanja u promet GMO. Nametnuta je obaveza organima javne vlasti da traže mišljenje javnosti pre nego što odobre namerno uvođenje u životnu sredinu ili plasiranje GMO na tržište.

Amandman propisuje podržavanje planova biološke sigurnosti, kao i sklad sa ciljevima Kartagena protokola o biološkoj zaštiti uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti.

Države imaju obavezu da pravnom regulativom obezbede rano i efikasno obaveštavanje i učešće javnosti pre donošenja odluke da li dozvoliti namerno uvođenje GMO u životnu sredinu i njihovo stavljanje u promet. To podrazumeva i uključivanje razumnog vremenskog okvira, da bi se javnosti pružila odgovarajuća mogućnost da izrazi svoje mišljenje o predloženim odlukama - naglasila je Janjatović.

Snimak (56:46) i ovog predavanja trajno se čuva u arhivi PPNS.

Značaj ovog projekta je u praktičnoj primeni više strateških dokumenata Grada, Ustava i zakona Srbije, kao i Arhuske konvencije. Među takvim dokumentima Grada je i Program zaštite životne sredine na teritoriji Kragujevca do 2033. godine, usvojen ove godine, a koji se delom odnosi i na GMO.

U cilju popularizacije tema projekta, na portalu udruženja PPNS prikazani su dokumentarni sadržaji - "Opasnosti od GM pšenice" i "Rastuća sumnja u GM useve" -  priče o efektima gajenja GM useva tolerantnih na raundup i glifosat na teritoriji SAD i Argentine, kao i o štetnosti uvođenja GM pšenice, pre svega na severnoameričke njive, ali sa posledicama i po Evropu.

Sastavni deo projektnih aktivnosti bilo je objavljivanje sadržaja o GMO na portalu udruženja, razvrstanih u osam odeljaka

U protekle tri godine PRVI PRVI NA SKALI je sproveo tri projekta o GMO:

U međuvremenu, za rad o GMO PPNS je stekao nekoliko priznanja:

 • Nagradu za novinarstvo u oblasti zaštite životne sredine, Regionalnog centra za životnu sredinu, 2015.
 • Zeleni list - zaštitnik životne sredine, Radio Beograda 2 i Pokreta gorana Vojvodine, 2019.
 • Zlatnu plaketu i značku Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, 2020.

Radom je stečen i grant Evropskog centra za novinarstvo 2020. godine.

Grad Kragujevac doprineo je u značajnoj meri realizaciji projekta "Deset godina Deklaracije Kragujevac bez GMO" obezbeđivanjem neophodnih sredstava za njegovo finansiranje.

IZ ARHIVE PPNS INOVACIJE U PREHRAMBENOM SISTEMU: POLJOPRIVREDA KAO SEKTOR GLOBALNE INDUSTRIJSKE EKONOMIJE; GMO; ORGANSKA PROIZVODNJA - PROF. DR TATJANA BRANKOV

Inovacije u prehrambenom sistemu: Poljoprivreda kao sektor globalne industrijske ekonomije; GMO; Organska proizvodnja - prof. dr Tatjana Brankov
PREPORUKA PPNS

O GMO

 • Novi postupci genetičkog inženjeringa poput CRISPR/Cas9 kod namirnica
 • Pesticidi u zemljištu i u vodi - primer glifosat
 • Sedam pitanja i odgovora na temu genetički inženjering
 • Inovacije u prehrambenom sistemu: Poljoprivreda kao sektor globalne industrijske ekonomije; GMO; Organska proizvodnja - prof. dr Tatjana Brankov
 • Korporativno ozelenjavanje

Detaljno OVDE

KRAGUJEVAC BEZ GMO

 • Kragujevac bez GMO 2022 - rezime projekta
 • GMO i životna sredina - prof. dr Jelena Bošković (VIDEO)
 • Organska proizvodnja i biodiverzitet - dr Vladan Ugrenović (VIDEO)
 • Kragujevac bez GMO 2021 - rezime projekta  (VIDEO)
 • Očuvanje starih sorti, za Srbiju bez GMO - dr Ivana Petrović (VIDEO)
 • GMO, balast moderne poljoprivredne proizvodnje - Bogdan Cekić (VIDEO)

Detaljno: OVDE 

GMO: SRBIJA

 • Prehrambeni suvеrenitet treba da bude strateški cilj Srbijе
 • Prof. Tatjana Brankov: Srbiji treba ombudsman za snabdevanje hranom
 • Brnabić: Biotehnologija ključna za medicinu, poljoprivredu i prehrambenu industriju - biće među prioritetima nove vlade
 • Samodovoljnost u proizvodnji hrane na Zapadnom Balkanu
 • Rio Tinto "brani" Srbiju od GMO?

Detaljno: OVDE

GMO: EVROPA

 • Da li je Evropska unija izabrala da prati Ameriku na polju GMO (NGT)?
 • Nove alternative za šećer: Šanse i zamke nove hrane (Novel Food)
 • Evropski sud pravde, 25. 7. 2018: Оrganizmi stvoreni NGT potpadaju pod Direktivu o GMO
 • EFSA (EU) daje "zeleno svetlo" glifosatu, uprkos prazninama u podacima i otvorenim problemima?
 • Pesticidi u konvencionalnoj i organskoj poljoprivredi

Detaljno: OVDE

GMO: SVET

 • Raundap (glifosat) predmet grupne tužbe u Australiji
 • IARC, SZO: Veštački zaslađivač aspartam verovatno kancerogen za ljude
 • GMO kukuruz povod za "rat" SAD i Meksika
 • Brazil odobrio uzgoj i prodaja HB4 - GMO sorte pšenice
 • Peru produžio moratorijum na GMO, do 2035: Biodiverzitet je naš identitet!

Detaljno: OVDE 

GMO: DOKUMENTI

 • Ustav Republike Srbije
 • Vikiliks: Srbija - Novi zakon o GMO ne podleže STO, Vlada obećava da će ga izmeniti vremenom
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o genetički modifikovanim organizmima - predlog, 2013.
 • Nacionalna strategija održivog razvoja - Vlada Srbije, 2008
 • Zakon o genetički modifikovanim organizmima
Detaljno: OVDE

GMO: VIDEO

 • Rastuća sumnja u GM useve
 • Grinpis: Opasnost od GM pšenice
 • In memoriam: Arpad Pustaji (1930-2021)
 • Argentinsko loše seme
 • Seme pobune
 • Vikiliks: Rat, laži i videotrake
 • Rat za seme
 • Svet po Monsantu

Detaljno: OVDE

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM , JUTJUB

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html